Archifau

Categorïau

free counters

Noson Cerddoriaeth Gwlad

Music at the Beehive

Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch

Allech chi ein cefnogi ni?

Mae Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch yn eiddgar i gael mwy o bobl a fydd yn cefnogi’i weithgareddau.

Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun 15fed Ebrill am 7:30 pm.

Dewch ymlaen os gwelwch yn dda.

SYLWCH OS GWELWCH YN DDA

“Mae angen dosbarthwyr Clecs ym mhentref Pencader – os ydych yn hoffi cerdded a chwrdd a phobl ac am helpu cysylltwch a Jane ar 01559 384187 neu Stuart ar 01559 384709”

Mae ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar y drydedd nos Lun yn y mis yn y Pafiliwn, Pencader, am 7:30 yh.

Hydref 2018

Mae angen cyflwyno cais am Grant i gyllido Clecs am y ddwy flynedd nesaf i Statkraft, ond nid yw Proprint wedi ateb gydag amcangyfrif pris argraffu eto. Cytunwyd i fynd yn ôl at gyhoeddi chwe copi’r flwyddyn o fis Ionawr 2019 os gallwn gael yr arian. Cyflwynodd John Emma Price i’r Grŵp; roedd hi wedi ateb ei gais am help gyda’r wefan, ac roedd hi’n llawn syniadau defnyddiol ac yn wybodus iawn am gymhlethdodau dylunio gwe. Bydd yn help enfawr gyda hyn.

Ceir adroddiad mewn man arall ar y Sioe Ardd a Chrefft, ond roedd yn dda gweld cymaint o luniau wedi eu peintio gan y plant ysgol eleni.

Awgrymodd Stuart y dylid cynnal cwrdd coffa arbennig yn y Capel neu’r Eglwys i goffáu 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, ac roedd pawb yn cytuno ei fod yn syniad gwych. Bydd yn cysylltu â Mrs Lewis o’r Tabernacl.

Os hoffech ymuno â’r Grŵp, dewch draw i’r cyfarfod nesaf – a gynhelir am 7:30 yn y Pafiliwn ar y trydydd dydd Llun o’r mis.

Tachwedd 2018

Penderfynwyd dychwelyd at y syniad o 6 hysbyseb i’r Clecs am bris 5 pan fyddant wedi archebu o flaen llaw. Mae yr unig brisiant am argraffu a dderbynnir dipyn yn uwch nag oedd yn y blynyddoedd cynt, ni atebodd yr argraffwyr eraill i’r cais am brisiant.

Dangosodd Emma i’r grwp rhai or newidiadau sydd yn cael eu gwneud ar y safle er mwyn ei wneud yn fwy modern a chyson gyda thechnoleg modern fel ffoniau symudol a thabledi.

Mae y Sioe Ardd a Chrefft wedi derbyn £40 ar gyfer gwobr i ddosbarth newydd fel “Gwaith Celf Gwreiddiol” er cof am Jane Billington. Mae Cwpan Cynnyrch newydd wedi ei brynu a’i gyflwyno i’r ennillydd eleni.

Rhagfyr 2018

Mae cais Grant i ariannu y Clecs am y ddwy flynedd nesaf wedi ei baratoi ac fe fydd wedi ei gyflwyno i Statkraft mewn da bryd ar gyfer y cyfarfod nesaf.

Derbyniwyd nifer o sylwadau canmoladwy am y clawr tymhorol Clecs mis Rhagfyr.

Mae’r gwaith ar y wefan yn parhau, y cyfieithiad Cymraeg bron yn barod. Adroddodd John fod cyfanswm o 125 o wledydd wedi ymweld ar safle, y mwyaf diweddar- Moldova.

Cynnigiwyd cael plat arbennig fel tlws ar gyfer y dosbarth newydd- Gwaith Celf- os fydd yn bosib ychwanegu enw yr ennillydd.

Mynegwyd pryder ynglun a diffyg goleuadau stryd ar y briffordd rhwng Beehive ar hen Swyddfa Bost.

Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol

Mae’r tri siaradwr nesaf wedi eu trefnu gan Clwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf fel a ganlyn –

Mawrth 7fed - Mr Robin Huw Bowe, Telynor, Hanes y Delyn Deires (yn Gymraeg)

Ebrill 4ydd – Y Parch Matthew Baynham, Ficer Cei Newydd, testun i’w gadarnhau (yn Saesneg)

Mai 9fed -  Mr Einion Gruffudd o Gynefin (yn Gymraeg). Cynefin oedd prosiect i adnewyddu a digideiddio pob map y degwm yng Nghymru a sicrhau y cafodd miloedd o enwau lleoedd eu cadw am y dyfodol.

Cynhelir y cyfarfodydd yn Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel, ac maen nhw’n dechrau am 7.30yh.

Mynediad ydy £3.00 sy’n cynnwys lluniaeth a raffl.

Croeso cynnes i bawb.

Sefydliad y Merched

Dechreuodd rhaglen y flwyddyn gydag araith arbennig gan Barbara Worts. Mae Barbara yn aelod o ein sefydliad. Cyn ymddeol i Bencader yn 2016 ‘roedd Barbara yn gweithio am flynyddoedd yn Ysbyty Uwch Ddiogel Seiciatryddol Broadmoor, Berkshire. Mae’r ysbyty yn gofalu am gleifion sydd a salwch meddwl difrifol, rhai ohonynt fydde wedi cyflawni troseddau angerddol. Dechreuodd Barbara yno yn 1993 fel cynorthwyolwraig i’r Rheolwr ar Ysgrifennydd y Bwrdd Rheoli yr Ysbyty. Beth bynnag, cymerodd nifer o swyddi dros y blynyddoedd. Pan ddechreuodd Barbara weithio10 mlynedd ar gyfartaledd fyddai arhosiad y claf. Oherwydd gwelliant y meddyginiaeth a gofal mae hyn wedi lleihau i 5 mlynedd. Soniodd Barbara am rai o’r mesuron diogelwch ymgymerwyd gan yr ysbyty- er engraifft: cario chwibanogl, i’w chwythu os oedd angen cymorth.

Mwynhaodd Barbara ei swydd yn fawr iawn a mwynhawon ninnau wrando ar yr hanes.

Mae gennym fwy o siaradwyr diddorol a gwibdeithiau wedi eu trefnuam y flwyddyn.

Er engraifft:

Dydd Mawrth 5ed Chwefror- Bydd Ruth Lewis yn dweu wrthom sut i gadw yn ddiogel ar Cyber.

Dydd Mawrth 5ed Fawrth – Cinio Dydd Gwyl Dewi Sant yng Ngwesty’r Porth

Dydd Mawrth 2il Ebrill – Gwibdaith i Barc Dinefwr lle bydd Will Lewis “arborist” yn siarad am “Coed”. Dilynnir hyn gan “troedio yn y coed” yn y parc.

Os hoffech ymuno a ni unrhyw amser byddwn yn falch o’ch gweld.

Cynhelir y cyfarfodydd yn y pafiliwn am 2.00y. p. ar y dydd Mawrth cyntaf or Mis.

Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf 2019

Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf 2019

Llywyddion / Presidents – Mr & Mrs Gwynfor Davies

/>

Canlyniadau / Results

 

Llwyfan – Sesiwn cyfyngedig / Stage Local Section

Unawd Blwyddyn 1 a 2 / Solo Years 1 & 2                         

1 Celyn Thomas, Croeslan

2 Elliw Dafydd, Llandysul

3 Gwenlli Davies Llandyfrïog

Llefaru Blwyddyn 1 a 2      / Recitation Years 1 & 2

1 Celyn Thomas, Croeslan

2 Elliw Mair Dafydd

  

Unawd Meithrin a Derbyn / Solo Nursery and Reception

1 Griff Rhys Davies, Llandyfrïog

2 Hana Grug Jones, Llanllwni

Llefaru Meithrin a Derbyn / Recitation Nursery and Reception

1 Griff Rhys Davies, Llandyfrïog

2  Hanna Grug Jones, Llanllwni

Unawd Blwyddyn 3 a 4 / Solo Years 3 & 4

1 Gwennan Lloyd Owen, Llanllwni

2 Mari Lois Jones, Llanllwni

  

Llefaru Blwyddyn 3 a 4 / Recitation Years 3 & 4

1 Gwennan Lloyd Owen, Llanllwni

2 Gwenllian Dafydd ,Llandysul

3  Mari Lois Jones, Llanllwni, Elinor Sian Williams Pencader, Magw Fflur, Llandysul

Unawd Blwyddyn 5 a 6 / Solo Years 5 & 6

1  Alwena Mair Owen, Llanllwni

Llefaru Blwyddyn 5 a 6 / Recitation Years 5 & 6

1 Alwena Mair Owen, Llanllwni

2 Mali Macdonald, Pencader

Canu Emyn a Chwpan er cof am Freddy Brooker / Hymn Singing and Freddy Brooker Memorial Cup

1 Alwena Mair Owen, Llanllwni

2 Gwennan Lloyd Owen

3  Mari Lois Jones & Hana Grug Jones, Llanllwni

Parti Canu – Ysgol Cynradd / Singing Party, Primary Age

1 Parti Merched Bro Teifi

Enillydd Cwpan Her er cof am Mr a Mrs Hughes gynt o Brownhill / Winner of Mr & Mrs Hughes, formerly of Brownhill Memorial Challenge Cup

Alwena Mair Owen, Llanllwni

Llwyfan Sesiwn Agored / Stage Open Section

Cynradd / Primary

 Unawd Blwyddyn 1 a 2 / Solo Years 1 & 2

1 Morgan Teifi Gwynedd, Pontyberem

2 Awel Lewis, Rhydaman

3 Ella Gwenlli, Tregaron

Llefaru Blwyddyn 1 a 2 / Recitation Years 1 & 2

1 Ella Gwenlli, Tregaron

2 Awel Lewis, Rhydaman

3 Betsi May, Rhydaman

Unawd Meithrin a Derbyn / Solo Nursery and Reception

1 Hanna Jones, Llanllwni

2 Gwenno Ruth Bellamy Jones, Llanarth

3 Rhun Thomas & Non Thomas, Talgarreg

 Llefaru Meithrin a Derbyn / Recitation Nursery and Reception

1 Gwenno Ruth Bellamy, Llanarth

2 Non Thomas, Talgarreg

3 Hana Jones, Llanllwni & Rhun Thomas, Talgarreg

 

Unawd Blwyddyn 3 a 4 / Solo Years 3 & 4

1 Gwennan Owen, Llanllwni

2 Trystan Bryn, Pumsaint

3 Gwennan Fflur Jones, Caerfyrddin

Llefaru Blwyddyn 3 a 4 / Recitation Years 3 & 4

1 Trystan Bryn Llambed

2 Gwenan Owen, Llanllwni

3 Gwenan Fflur Jones, Caerfyrddin & Mari Lois Jones, Llanllwni

 

Unawd Blwyddyn 5 a 6 / Solo Years 3 & 4

1 Alwena Mair Owen, Llanllwni

Llefaru Blwyddyn 5 a 6 / Recitation Years 3 & 4

1 Alwena Mair Owen, Llanllwni

Unawd Offerynnol – Ysgol Gynradd a Gwobr Valerie Davies (£20) / Instrumental Solo – Primary Age and Valerie Davies Prize (£20)

1 Alwena Mair Owen, Llanllwni

2 Trystan Bryn, Pumsaint

 

Alaw Werin – Ysgol Gynradd / Folk Singing Primary Age

1 Alwena Mair Owen, Llanllwni

2 Gwenan Owen, Llanllwni

3 Trystan Bryn, Pumsaint

Cerdd Dant – Ysgol Gynradd / Cerdd Dant Primary Age

1 Alwena Mair Owen, Llanllwni

2 Gwennan Owen, Llanllwni

3 Ela Gwenllian Tregaron

Uwchradd / Secondary

 Llefaru Blwyddyn 7 – 9 / Recitation Years 7 – 9

1 Elen Morgan Drefach, Llanybydder

Unawd Blwyddyn 7 – 9 / Solo Years 7 – 9

1 Siwan Mair Jones, Caerfyrddin

 

Llefaru Blwyddyn 10 – 13 / Recitation Years 10 – 13

1 Hanna Medi Davies, Gwyddgrug

 

Unawd Blwyddyn 10 – 13 / Solo Years 10 – 13

1 Hanna Medi Davies, Gwyddgrug

Unawd Offerynnol Ysgol Uwchradd a Chwpan Teulu Maesybwlch / High School Instrumental Solo & Maesybwlch Family cu

1 Heledd Jones, Saron

2 Lefi Dafydd, Eglwyswrw

3 Elen Morgan, Drefach

4 Gwion Jones, Caerfyrddin

Agored / Open

 

Alaw Werin – Agored / Folk Song Open

1 Sioned Howells, NewInn

2 Hanna Medi Davies, Gwyddgrug

3 Siwan Jones, Caerfyrddin & Alwena Owen, Llanllwni

 

Unawd Cerdd Dant – Agored / Cerdd Dant Solo Open

1 Sioned Howells, NewInn

2 Gwennan Owen, Llanllwni

3 Alwena Mair Owen, Llanllwni

Parti Canu / Côr – Agored / Singing Parti Open

1  Parti Siriol, Sioned & Sioned

Deuawd – Agored / Duet Open

1 Sioned a Siriol Howells

 

 

Cân fodern neu gân allan o sioe gerdd / Modern song or song out of a musical

1 Sioned Howells, NewInn

  

Darllen o’r Ysgrythur – Agored / Reading from the Bible – Open

1 Maria Evans

2 Alwena Mair Owen

3 Sioned Howells & Sioned Bowen

Canu Emyn – Agored  a Chwpan er cof am Noel James / Hymn Singing – Open and Cup in Memory of Noel James

1 Sioned Howells, New Inn

2 Sioned Bowen

Her Unawd 19 – 25 / Challenge Solo 19 – 25

1  Sioned Howells, New Inn

2 Sioned Bowen, Llanfihangel-ar-arth

Her Llefaru 19  – 25 / Challenge Recitation 19 – 25

1 Sioned Howells, New Inn

2 Sioned Bowen, Llanfihangel-ar-arth

Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru – Darn Digri / Welsh Eisteddfod Society Competition

1 Hanna Medi Davies

‘Sgen ti dalent?’ / ‘Do you have Talent?’

1 Bet a Dawn

2 Siriol & Sioned Howells, New Inn

Her Adrodd / Challenge Recitation

1 Maria Evans

Enillydd Cwpan Western Power am y perfformiad mwyaf addawol yn yr Adran Agored / Winner of the Western Power Cup for  the most promising performance in the Open Section

Heledd Jones, Saron

Adran Lenyddiaeth / Literature Section

Y Gadair / The Chair

Rachel James, Boncath

Cân Ysgafn / Amusing Poem

Mary B Morgan, Llanrhystud

Cerdd Rydd / Free Verse

Mary B Morgan, Llanrhystud

Englyn

Nia Llywelyn, Llandysul

Limerig / Limerick

Delyth Lewis, Aberystwyth

Erthygl yn addas i Bapur Bro / Article Suitable for a Local Newspaper

Megan Richards, Aberaeron

Stori Fer / Short Story

Iona Evans, Abergele

Cwpan Coffa Gwilym Walters am y darn gorau o ryddiaith yn Adran yr Oedolion / Gwilym Walters Memorial Cup for the best piece of writing in the Adult Section

Iona Evans, Abergele

Dysgwyr / Welsh Learners

Raymond Williams, Llanybydder

Brawddeg / Sentence

Eilir Jones, Pencader

Meithrin a Derbyn – Llun a Brawddeg / Nursery and Reception – Picture and Sentence

1 – Lara Thornton, Castell Newydd Emlyn

2 – Rhun Thomas, Talgarreg

3 – Elliw Grug Davies, Llanybydder

Blwyddyn 3 & 4 – Stori / Years 3 & 4 – Story

1 – Gwenan Fflur Jones, Caerfyrddin

2 – Gwenno Francis, Boncath

Blwyddyn 7 – 9 – Stori / Years 7 – 9 Story

1 – Lefi Aled Dafydd

2 – Elen Morgan, Llanbedr Pont Steffan

Blwyddyn 10 – 13 – Stori / Years 10 – 13 – Story

1 – Sara Elan – Cwmann

Enillydd Tarian Gwenllan am y darn gorau o waith yn Adran Lenyddiaeth y Plant / Winner of the Gwenllan Shield for the best piece of writing in the Children’s Section

Lefi Dafydd, Eglwyswrw

 

Tlws yr Ifanc / Young People’s Literature Prize

Sioned Howells, New Inn

Llawysgrifen / Handwriting

Lan i Flwyddyn 2 / Up to Year 2 

1 – Lola Griffiths, Caerfelin

2 – Beca Evans, Ysgol y Ddwylan

3 –Stanley Davies, Ysgol Llanllwni

Blwyddyn 3 & 4 / Years 3 & 4

1 – Dylan, Bro Teifi

2 – Katelyn, Bro Teifi

3 – Chloe, Bro Teifi

Blwyddyn 5 & 6 / Years 5 & 6

1 – Beca Dwyryd, Porthmadog

2 – Elan Evans, Ysgol Llanllwni

3 – Tudur George, Ysgol Llanllwni

Blwyddyn 7 – 9 / Years 7 – 9

1 – Gwion Huw Jones, Caerfyrddin

 

Celf / Art

 

Meithrin a Derbyn / Nursery and Reception

1 – Ioan Davies, Llanfihangel-ar-arth

2 – Elsi Williams, Ysgol Caerfelin

3 – Martha Bellis, Ysgol Llangynnwr

 

Blwyddyn 1 & 2 / Years 1 & 2

1 – Holly Thomas, Ysgol Caerfelin

2 – Trystan Morris, Ysgol Caerfelin

3 – Ina Williams, Ysgol Caerfelin

Blwyddyn 3 & 4 / Years 3 & 4

1 – Ruby Powell, Ysgol Caerfelin

2 – Chloe Harries, Ysgol Caerfelin

3 – Jac Williams, Ysgol Caerfelin

Blwyddyn 5 & 6 / Years 5 & 6

 1 – Tilly Grace Rees Graves, Ysgol Caerfelin

2 – Ffion Lovell, Ysgol Caerfelin

3 – Maddison Driscoll, Ysgol Caerfelin

Cwpan Her er cof am Heledd Griffiths / Winner of The Heledd Griffiths Memorial Cup

Tilly Grace Rees Graves, Ysgol Caerfelin

Celf – Agored / Art Open

1 – Michelle Davies, Llanfihangel-ar-arth

Digwyddiad Diogelwch ar y Ffyrdd

Digwyddiadau Cymunedol Lleol

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin a’i Bartneriaid yn trefnu digwyddiadau cymunedol ar hyd yr A485.

Mae’r digwyddiadau hyn yn gyfle i chi a nhw i:

  • Drafod blaenoriaethau diogelwch ffyrdd lleol ar hyd yr A485
  • Godi ymwybyddiaeth o faterion diogelwch ffyrdd lleol
  • Amlygu unrhyw weithgareddau diogelwch ffyrdd parhaus yn yr ardal
  • Arddangos grwpiau a rhwydweithiau diogelwch ffyrdd cymunedol sydd yn yr ardal
  • Gofyn cwestiynau

Cynhelir dau sesiwn bob dydd am 4.30pm a 7.30pm ar -

14/01/19 – Ystafell Gymunedol, Ysgol Gymunedol Peniel -

28/01/10 – Cartref Ymddeol Cwm Aur, Llanybydder

31/01/19 – Neuadd yr Ysgol, Ysgol Carreg Hirfaen, Cwmann

Mae Tîm Diogelwch Ffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio mewn partneriaeth ag Uned Plismona Ffyrdd Heddlu Dyfed Powys, Gan Bwyll, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewinol, RoSPA a IAM RoadSmart a fydd pob un ohonynt yn mynychu’r digwyddiadau.

Croeso cynnes i bawb!

Llyfr Newydd

Mae Clwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf yn estyn gwahoddiad cynnes i
lansiad llyfr newydd ar hanes
Trydaneiddio Dyffryn Teifi a’r fro 1914 – 2017
gan Calfin Griffiths
yng Ngwesty’r Porth, Llandysul, 7yh, nos Wener Tachwedd 23ain 2018.
Bydd arddangosfa o’r hanes ar agor yng Ngwesty’r Porth rhwng 3yp a 9yh.
Bydd copïau’r llyfr ar gael i’w prynu am £12 yr un.

Merched y Wawr Pencader a’r Cylch

Mae Merched y Wawr yn cyfarfod mewn gwahanol leoliadau yn yr ardal yn ystod y flwyddyn. Eleni byddwn yn dathlu 50 mlynedd ers sefydlu’r gangen.

I ddechrau rhaglen y flwyddyn byddwn yn cyfarfod yn festri Capel Tabernacl Pencader, ar 24ain o Fedi am 7:30 yh. Cwiltio fydd y pwnc ac arddangosfa o gwiltiau gan, Eirwen Robinson o Lanfyrnach.

Croeso i aelodau newydd, boed yn siaradwyr Cymraeg neu ddysgwyr

Taith Tractorau Dolgran

Bu’r Daith Tractorau LLun y Pasg o Dolgran Pencader, a drefnwyd gan Tom Lewis, unwaith eto mor boblogaidd ag erioed er i’r gyrwyr orfod wynebu tywydd ofnadwy gyda glaw trwm a gwyntoedd cryfion ar y ffordd ond yn codi’r swm anhygoel o £3,630 i Gangen Ceredigion o ‘Cŵn Tywys i’r Deillion.’

35 o dractorau aeth ar y daith gyda nifer o yrwyr (nad oedd ganddynt y tractor addas yn y tywydd gwlyb), a nifer fawr o gefnogwyr wedi ymgynnull i’w gweld yn gadael, ac i roi rhoddion tuag at yr elusen. Cynhaliwyd arwerthiant fach cyn dechrau, a gwerthwyd tocynnau raffl yn ystod y dydd.

Derbyniwyd nifer o roddion, a daeth un o mor bell ag Hong Kong sydd yn profi mor boblogaidd mae’r Daith Tractorau yma erbyn hyn.

Dymuna Tom Lewis ddiolch i bawb am bob cefnogaeth, y rhai wnaeth gasglu arian noddi, y noddwyr, yr arian a roddwyd, y gwobrau raffl, prynwyr y tocynnau raffl, ac yn bennaf y gyrwyr tractorau, (rhai heb ‘cabs’ ar eu tractor) a deithiodd 15 milltir o Dolgran, drwy Gwyddgrug, Pencader, Pentrecwrt, a Saron i Drefach Felindre, gan alw yn y ffatri wlân ar y ffordd pryd cafwyd sgwrs ddiddorol iawn, cyn gorffen gyda pryd o fwyd hyfryd a blasus yn y Red Lion.

DIOLCH YN FAWR I BAWB.

Yn y llun gweler Tom Lewis yn cyflwyno siec am £3630 i Ruth Edwards sydd yn gwirfoddoli gyda ‘Cwn Tywys i’r Deillion’. Yn y llun hefyd mae Louise Jenkins sydd yn ddall, yn byw yn Drefach Felindre gyda’i chi Trinity. Mae’n costio £56,000 i gadw a dysgu ci tywys o’r pryd fydd yn cael ei eni hyd nes ymddeol. Gall un person gael hyd at 8 ci sydd yn costio £450,000. Mae cymerid tuag ugain mis i hyfforddi ci. Mae un person yn colli golwg bob awr yn Deyrnas Unedig. Yn y 7 mlynedd diwethaf mae rhestr aros ci Tywys wedi codi 25%.

Ychydig fwy o fanylion costau ci Tywys:

£5.00 – yn cefnogi ci Tywys am un diwrnod

£20.00 – awr o hyfforddi ci tywys

£25.00 – prynnu harnes gwyn i’r ci

£140.00 – prynu cit dechrau i berchennog newydd sydd wedi derbyn ci tywys.

Eisteddfod Leol

Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf

I weld yr adroddiad ar gyfer 2018 a chanlyniadau llawn cliciwch ar y dolenni isod.

                   Adroddiad                    Canlyniadau