Archifau

Categorïau

free counters

Eisteddfod Leol

Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf

I weld yr adroddiad ar gyfer 2017 a chanlyniadau llawn cliciwch ar y dolenni isod.

                   Adroddiad                    Canlyniadau

ARDDANGOSFA O HANES PENCADER, 26-29 MAI 2017

Apel am hen luniau ac eitemau hanesyddol

Rwyf wrthi’n paratoi arddangosfa o hanes pentref Pencader i’w chynnal dros wyl y banc, 26-29 Mai yn yr Hen Gapel, Pencader.

Am y tro cyntaf, byddwn yn arddangos y model o’r orsaf dren a’r pentref a adeiladwyd gan Peter Blair o Lechlade-on-Thames a roddwyd i’r pentref gan ei weddw rai blynyddoedd yn ôl. O ganlyniad, bydd rhan o’r arddangosfa’n canolbwyntio ar hanes y rheilffordd a’r orsaf yn y pentref, felly byddai unrhyw eitemau’n ymwneud a’r orsaf a’r rheilffordd yn wych, ond byddwn hefyd yn arddangos eitemau yn ymwneud a hanes cyffredinol y pentref.

 A oes gyda chi, neu aelodau o’ch teulu, hen luniau neu eitemau hanesyddol y gallwn eu benthyg?
 • Lluniau cyffredinol o’r pentref, yn enwedig adeiladau sydd wedi diflannu neu newid
 • Unigolion sy’n byw, neu wedi bod yn byw yn y pentref
 • Enwogion o’r ardal – cantorion, adroddwyr, beirdd …
 • Lluniau o’ch dyddiau ysgol, lluniau swyddogol, neu drip
 • Digwyddiadau mewn capel, eglwys, cymdeithas leol, carnifal, trip ysgol Sul …
 • Priodasau yn y capel neu’r eglwys
 • Lluniau neu eitemau am gymdeithasau lleol, Merched y Wawr, WI, Urdd, Scouts, côr …
 • Llyfrau, erthyglau neu gerddi gan, neu am bobl neu leoliadau
 • Memorabilia – bathodynau neu gwpanau eisteddfod, sioe ayb
 • Talebau, hysbysebion neu docynnau gan fusnesau lleol
 • Taflenni, tocynnau, posteri, hysbysebion ayb i ddigwyddiadau, cyngherddau
 • Gwybodaeth am gorau, partion canu, adrodd …

Byddaf yn sganio neu dynnu llun pob eitem, a’u dychwelyd i’w perchennog, ac yn eu harddangos ar y penwythnos. Hoffwn hefyd gael eich caniatad i lwytho’ch llun ar wefan Casgliad y Werin (www.casgliadywerin.cymru) a rhoi copi electronig o bob llun i Gymdeithas Hanes Llanfihangel-ar-arth er mwyn eu diogelu i’r dyfodol.

Os hoffai’ch cymdeithas leol, capel neu eglwys drefnu arddangosfa fach eich hunain am hanes eich mudiad, rhowch wybod.  Gallaf eich cynorthwyo i sganio’r eitemau os oes angen.

Os oes gennych eitemau, neu am gynnig help, cysylltwch a

Morfudd Jones, Erwhir, Pencader

morfuddnia@gmail.com

07989520667 ar ôl 7pm

neu ffoniwch Fioled ar 07791146562

Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch

Allech chi ein cefnogi ni?

Mae Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch yn eiddgar i gael mwy o bobl a fydd yn cefnogi’i weithgareddau.

Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun 15 Mai am 7:30 pm, y yn y Pafiliwn.

Dewch ymlaen os gwelwch yn dda.

SYLWCH OS GWELWCH YN DDA

Mae ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar y drydedd nos Lun yn y mis yn y Pafiliwn, Pencader, am 7:30 yh.

Tachwedd – Gan fod pwyllgor golygyddol wedi ei sefydlu medr y cais am arian ar gyfer “Clecs Bro Cader” fynd yn ei flaen. Penderfynwyd peidio a chael tudalennau lliw oherwydd y gost. Mae’r we dudalen yn dal yn boblogaidd gyda 2671 o ymweliadau. Yn dilyn y cyfarfod dangoswyd ffilm wedi ei thynnu gyda chamera drôn o Bencader a’r ardal gan John Hubert. Roedd y delweddau o’r pentref a Mynydd Llanllwni’n drawiadol iawn.

Rhagfyr – Cyfrifon i gyd fynd a’r cais am grant wedi eu danfon at yr archwilydd. Yn ei absenoldeb diolchwyd i Dylan am ei olygyddiaeth o Clecs dros y flwyddyn ddiwethaf. Y wlad ddiweddaraf i ymweld a’n gwefan yw Sri Lanka, Mae nifer y gwledydd sy’n ymweld â’r wefan wedi cynyddu i 121 gyda phob ymwelydd yn edrych ar 2.5 o dudalennau. Cyhoeddodd Gerald a Wendy eu hymddeoliad o’r grŵp, ar ôl deuddeg mlynedd. Byddwn yn gweld eu heisiau’n fawr.

Ionawr – Croesawyd tri ymwelydd newydd , Cynhaliwyd y Cyfarfod Blynyddol. Yn gyntaf dewiswyd swyddogion ;

Cadeirydd     Stuart Wilson

Is-gadeirydd     Chris Fuller

Trysorydd gweithredol/Ysgrifennydd     Jane Griffiths

Derbyniwyd adroddiadau’r cadeirydd a’r trysorydd. Trafodwyd yr angen am godi arian a ffyrdd o ddenu mwy o gefnogwyr. Yn y cyfarfod cyffredinol a ddilynodd, trafodwyd newidiadau ar gyfer y cylchlythyr, pedwar rhifyn y flwyddyn fydd bellach. Mae’r grant ar gyfer ei drafod gan Statkraft yn ei cyfarfod ym Mis Chwefror wedi ei ddanfon. Bydd cyfraddau hysbysebu’n cael eu newid ar gyfer archebion ymlaen llaw i adlewyrchu’r newid. Mae’r angen mwyaf am ddosbarthwyr yn Llanfihangel . Cynigiodd un o’r ymwelwyr sefydlu tudalen “facebook” ar gyfer Pencader er mwyn annog trigolion iau i gefnogi’r grŵp a gweithgareddau eraill. Roedd tystysgrifau ar gyfer y goleuadau Nadolig wedi eu dosbarthu.

Cwrddodd Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch ar Hydref 17eg. Penderfynwyd gohirio penderfyniad am ariannu’r cylchlythyr yn y dyfodol tan i’r sefyllfa golygyddol gael ei egluro. Roedd y broblem o ddiffyg lle ar y wefan wedi cael ei datrys nawr. Roedd wedi bod 2838 o ymweliadau yn ystod y mis diwethaf ac edrychon nhw ar 2.35 dudalen bob tro ar gyfartaledd. Daeth yr ymwelwyr o 128 o wledydd ond 78%  o’r DU. Roedd y nifer o geisiadau yn y Sioe Ardd a Chrefftau’n llai eleni, yn arbennig oddi wrth blant. Roedd angen mwy o wirfoddolwyr. Roedd y Glanhau wedi mynd yn dda gyda llai o sbwriel nag ar achlysuron eraill. Deallwyd bod Sefyliad y Merched yn dal i geisio cael ‘defribrillator’ ac efallai bydd e’n cael ei leoli ar bwys y siop ar sgwâr Pencader.

Cwrddodd Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch ar Orffennaf 18fed ac roedden nhw’n pryderu am gyflwr yr heol wedi gosod y tyrbin gwynt ar Wern. Roedd y trefniadau ar gyfer y Gystadleuaeth Arddio a’r Sioe Ardd a Chrefft mewn llaw. Roedd angen ail-argraffu nifer o’r Cardiau Cyfarchion. Byddai ardal y bwrdd dehongli yn cael ei thocio.

Yn ei gyfarfod ym mis Awst hysbyswyd y Grŵp bod sawl erthygl i’r cylchlythyr wedi cael eu gohirio achos diffyg lle. Efallai byddai angen cynyddu’r nifer o dudalennau ond byddai hyn yn effeithio ar y costau postio. Roedd anhawster mewn llwytho’r rhifyn i’r wefan achos diffyg lle cof. Roedd yn rhaid dileu sawl hen erthygl. Ar gyfartaledd ymwelodd 13 o bobl â’r wefan bob dydd ac edrychon nhw ar 5 tudalen bob tro.

Roedd y Gystadleuaeth Arddio wedi cael ei beirniadu a byddai’r tystysgrifau’n cael eu cyflwyno yn ystod y Sioe. Roedd Sefydliad y Merched wedi bod yn llwyddiannus mewn cael defibrillator o’r British Heart Foundation a fyddai’n cael ei leoli ar y Pafiliwn, Pencader.

Yn ei gyfarfod ym mis Mai cofnododd Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch â thristwch farwolaethSally Ballamy, un o’i aelodau, a hefyd Jane Billington a oedd wedi beirniadu yn y Sioe. Cynhelir y Sioe Ardd a Chrefft ddydd Sadwrn Medi 10fed yn y Pafiliwn. Roedd wedi bod nifer o gwynion am y cnycau cyflymder yn Alltwalis. Roedd y Sir yn trefnu awdit i weld a gwrddon nhw â’r canllawiau swyddogol. Ar ôl cwynion am y methiant i wacáu’r biniau sbwriel yn rheolaidd, roedd y Sir wedi gorchymyn i’w staff i wacáu bob wythnos hyd yn oed os doedd dim llawer o sbwriel ynddyn nhw. Roedd Sefydliad y Merched wedi cyflwyno cais i ariannu ‘defibrillators’ i Gronfa Les y Fferm Wynt.

Ar Fehefin 20fed clywodd y Grŵp doedd dim mwy o newyddion am y cnycau cyflymder. Roedd y wefan yn dal i fod yn boblogaidd â 365 o ymweliadau mewn diwrnod. Roedd y dosbarthiadau yn y Sioe Ardd a Chrefftau wedi cael eu penderfynu. Efallai bydd Cyfarfodydd y Grŵp yn cael eu hail-drefnu i’r nos Fercher gyntaf yn y mis er mwyn caniatáu i weithgaredd arall ddigwydd yn y Pafiliwn.

Yn ei gyfarfod ar Fawrth 21ain clywodd Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch y byddai’i reolaeth ariannol yn cael ei rhannu am y tro yn hytrach na chael un Trysorydd. Roedd y posibilrwydd o gael grant i osod ‘defibrillator’ ym mhob pentref yn dal i gael ei drafod gan Sefydliad y Merched. Nodwyd bod y CffI wedi rhoi un ar wal ffrynt T L Thomas, Llanllwni.

Sefydliad y Merched

Dechreuodd y flwyddyn yn dda, gyda tair aelod newydd, Linda, Barbara a Rosemary yn ymuno a ni, a gobeithiwn y byddant yn mwynhau yr elw o fod yn aelodau o Sefydliad y Merched.

Ym mis Ionawr cynhaliwyd Cwis Blynyddol y Ffederasiwn yn yr Hanner Ffordd, Nantgaredig. Gwnaeth un tîm o Bencader Mary, Rosemary a Jane) yn dda iawn a dod yn y 9fed safle allan o 53 tîm.

Mis diwethaf daeth Lesley Cutler o Sefydliad y Merched Llandysul i siarad am Perlau.. Daeth nifer o dlysau newydd i ni eu gweld, a gwnaeth egluro y gwahaniaeth rhwng dwr naturiol y mor, a perlau wedi eu trin a rhai ffug. Mwyhawyd yr araith yn fawr iawn. Fel arfer ‘rydym wedi trefnu rhaglen ddiddorol ar gyfer 2017.

Bydd ein cinio Gŵyl Ddewi ar ddydd Mawrth y7fed o Fawrth yn y Porth, Llandysul. Hefyd ym mis Mawrth bydd Cangen Pencader yn rhoi croeso i Gyfarfod Grŵp Teifi yn Neuadd yr Ysgol Llanfihangel ar arth ar noson yr 17eg.

Mae’r cyfarfodydd Grŵp fel arfer yn sbri, ac felly rydym yn edrych ymlaen.

Ar Ebrill 4ydd bydd Vicki Hayes (Cadeirydd Sir y Mudiad) yn dod i’n hannerch ar y pwnc “Hanes dillad isaf”. Siŵr fydd yn ddiddorol.

Taith sydd wedi ei drefnu ar yr 2il o Fai, i weld Tapestri “Goresgyniad Olaf Cymru” yn llyfrgell Abergwaun.

Yn ystod y flwyddyn bydd ein aelodau yn cymerid rhan mewn nifer o ddigwyddiadau wedi eu trefnu yn ganolog, gan gynnwys: 

 • Diwrnod creadigol, yn cynnwys Cwlio, gwaith bwtynnau, a trefnu blodau. 
 • Sioe Ffasiynau 
 • Ffair Wanwyn gyda nifer o gystadlaethau.

Felly, of hoffech ddysgu crefft newydd, mwynhau diwrnodau allan, gwneud ffrindiau newydd neu cyfarfod eto a hen ffrindiau, dewch ymunwch a ni yn y pafiliwn Pencader am 2 o’r gloch ar y dydd Mawrth cyntaf o’r mis.

Byddwch yn siŵr o groeso cynnes.

Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol

Clwb Hanes Lleol

Mae’r sgyrsiau nesaf wedi eu trefnu gan Glwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf fel a ganlyn –
Mawrth 16eg – Mr Greg Wyn, Bargyfreithiwr, yn siarad am Achosion rhyfedd o streic (yn Gymraeg)
Ebrill 20fed – Dr John Davies yn siarad am y Mabinogi a Dyffryn Teifi (yn Gymraeg)
Cynhelir y cyfarfodydd yn Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel, i dechrau am 7.30yh. Mynediad yw £3 sy’n cynnwys lluniaeth a raffl.

Croeso cynnes i bawb.

Carnifal Pencader

Yn y llun gweler Clive Scourfield, cynrychiolydd Ambiwlans Awyr Cymru yn derbyn siec o £1000 oddiwrth pwyllgor Carnifal Pencader – Cerys Cooke, Jody Williams, Carl Atkinson a Darren Horwood. Codwyd yr arian yn Carnifal 2016.

Mae manylion carnifal 2017 ar Gwyneblyfr, – hoffwch *Pencader Carnival 2017* neu cysylltwch a Jody Williams ar 07891268009

A ydych yn trefnu digwyddiad?

Organising an event/trefnu digwyddiad

Merched y Wawr Pencader a’r Cylch

Dechreuodd ein Tymor newydd  ar nos Lun Medi 26ain pan wnaethom ymweld ȃ chwmni crefftau Bodoli yn Waungilwen. Yno, dan arweiniad brwdfrydig Rhiannon, perchennog y Cwmni cawsom weld sut mae’n mynd ati i lunio fframiau creadigol iawn o gerrig bach addas eu siap i greu y lluniau. Clywsom sut ddechreuodd y cwmni a braf oedd cael cyfle i weld y gwaith cywrain ynghyd ȃ siopa ychydig dros dished o dê. DiolchoddGwyneth Alban, ein Llywydd i Rhiannon am noson ddiddorol iawn gan ddymuno’n dda iddi i’r dyfodol. Enillydd y raffl oedd Ina Morgan. Da oedd cael croesawu dwy aelod newydd sef, Maud Evans a Janet Jones. Ar Hydref 31ain aethom i ymweld ȃ Gwinllan Llaethliw, Neuadd Lwyd ger Aberaeron. Yng nghwmni Siw, y perchennog a’i chwaerLenacawsom hanes sefydlu y Winllan a dysgu am yr holl broses i gynhyrchu y gwin coch, gwyn a rhosliw a’r cyfle i’w blasu bob un. Difyr iawn oedd hanes y llong Llaethliw a’r llun a ddatblygodd yn logo i gynnyrch y Winllan.  Diolchodd Gwyneth ein Llywydd i Siw aLenaam noson arbennig yn eu cwmni gan ddymuno’n dda i Gwmni Llaethliw i’r dyfodol. Mae’n grêt i weld cwmni Cymraeg a Chymreig yn mentro ac yn llwyddo yn y maes yma. Cwblhawyd y noson gyda bwffe ysgafn yng Ngwesty’r Plu, Aberaeron a chyfarfod busnes byr.

Bydd Tîm o’r Gangen yn cystadlu yn y Cwis Cenedlaethol yng Nghwesty’r Hanner Ffordd, Nantgaredig ar nos Wener, Tachwedd 11eg am 7 o’r gloch.

Ym mis Tachwedd byddwn yn cwrdd ar Nos Lun, Tachwedd 28ain yn Neuadd yr Ysgol Llanfihangel ar Arth am 7.30 o’r gloch. Bydd Elinor Wyn Reynolds, Caerfyrddin yn ein hannerch.

Adeg y Nadolig byddwn yn canu Carolau mewn Cartref’r Henoed lleol ac ar nos Lun, Ionawr 30ain 2017 byddwn yn cynnal Noson o Atgofion Hanes y Gangen yng nghwmni dwy aelod – Marina Davies ac Yvonne Griffiths, sydd wedi bod yn aelodau o’r Gangen ers ei sefydlu, bron hanner can mlynedd yn ôl! Cynhelir y cyfarfod yma yn Festri Capel Gwyddgrug am 7.30 o’r gloch.

Estynnir Croeso Cynnes i aelodau newydd i ymuno ȃ ni. Am ragor o fanylion cysylltwch ȃ Mair ar 01559384283

Caerfyrddin Caru Gwenyn

Rydym yn lansio prosiect newydd i wneud Caerfyrddin yn dref ‘Caru Gwenyn’ swyddogol.

Ym mis Medi, lansiodd Llywodraeth Cymru gynllun cenedlaethol newydd ar gyfer trefi, cymunedau, ysgolion, busnesau, prifysgolion, cyrff a mannau addoli cyhoeddus i annog gweithredu ar ran peilliwyr dan y teitl Bee Friendly / Caru Gwenyn (http://www.biodiversitywales.org .uk / Wales-Gweithredu-Cynllun-er-peillio)

Byddem yn hoffi gwneud Caerfyrddin un o’r trefi cyntaf yng Nghymru i fod yn dref ‘Caru Gwenyn’ swyddogol, felly rydym yn lansio y prosiect newydd hwn gyda dangosiad ffilm arbennig a sgwrs gan ymgyrchydd gwenyn Cyfeillion y Ddaear Bleddyn Lake.

Os hoffech chi gymryd rhan yng Nghaerfyrddin Caru Gwenyn cofiwch ymuno â ni:

19:00 Nos Fercher, Tachwedd 2il

Llyfrgell Caerfyrddin

9 Stryd San Pedr,

Caerfyrddin

SA31 1LN

 

Terry Howe

Cyfeillion y Ddaear Cymru

33 Balconi Arcêd y Castell

Caerdydd

Cymru

CF10 1BY

Ffôn 029 2022 9577

E-bost terry.howe@foe.co.uk

http://www.foecymru.co.uk

Y Pedwar Nod ar gyfer Caru Gwenyn yw:

1. Ffynonellau bwyd sy’n gyfeillgar i beilliwyr yn eich ardal

2. Llety Pum Seren ar gyfer peillwyr sy’n bryfed, i fyw ynddo

3. Rhyddid rhag plaladdwyr a chwynladdwyr – ymrwymo i osgoi cemegau sy’n niweidio peilliwyr

4. Hwyl sy’n cynnwys yr holl gymuned a dweud wrth bobl pam eich bod yn helpu peilliwyr

 

Côr Blimey

YDYCH CHI’N FRWDFRYDIG AM GANU?

Grŵp o bobl frwd o alluoedd ag oedrannau gwahanol ydym ni sy’n cwrdd bob wythnos i ganu mewn côr cymunedol. Dan arweiniad y Meistr Côr talentog Mark sy’n addasu’n hawgrymiadau ni am ganeuon i fod yn harmonïau aml-ran rhyfeddol ond hawdd i’w canu, yn aml rydym ni’n syfrdanu’n hunain sut mor dda all hyd yn oed y caneuon symlaf swnio.

Hoffem ni’n fawr gael mwy o bobl i ddod ac ymuno â ni. Os oes angerdd gennych chi am ganu, os hoffech chi ymrwymo i greu cerddoriaeth wych i’w rhannu gydag eraill, wedyn dewch â’r angerdd ac ymroddiad hwnnw, os gwelwch yn dda, i: Côr Cymunedol Côr Blimey sy’n cwrdd yn y Lamb Inn, Rhos, ar nos Iau, ymgasglu am 7.15yh i ddechrau am 7.30yh.

Gwefan: www.facebook.com/CorBlimeyCommunityChoir

Rhif ffôn Cyswllt: Elizabeth Wynn 01559 362951