Archifau

Categorïau

free counters

Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch

Allech chi ein cefnogi ni?

Mae Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch yn eiddgar i gael mwy o bobl a fydd yn cefnogi’i weithgareddau.

Bydd y cyfarfod nesaf yn GYFARFOD BLYNYDDOL a’r ddydd Llun 18 Chwefror am 7:30 pm

Dewch ymlaen os gwelwch yn dda.

SYLWCH OS GWELWCH YN DDA

“Mae angen dosbarthwyr Clecs ym mhentref Pencader – os ydych yn hoffi cerdded a chwrdd a phobl ac am helpu cysylltwch a Jane ar 01559 384187 neu Stuart ar 01559 384709”

Mae ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar y drydedd nos Lun yn y mis yn y Pafiliwn, Pencader, am 7:30 yh.

Awst 2018

Roeddem wrth ein bodd bod Dotti Hicks wedi cynnig cymryd drosodd fel Golygydd Clecs, ond bydd angen help i gyfieithu i’r Gymraeg arni. Mae popeth mewn llaw ar gyfer y Sioe Gerdd a Chrefft ar 8 Medi.

Mae Hannah a Louisa’n mynd i drefnu Gweithdy Cerfio Pwmpen a Pharti Calan Gaeaf i ddilyn yn y Pafiliwn er mwyn cyflwyno’r ieuenctid i’r gymuned a dod â phobl at ei gilydd.

Medi

Dim cyfarfod.

Hydref 2018

Mae angen cyflwyno cais am Grant i gyllido Clecs am y ddwy flynedd nesaf i Statkraft, ond nid yw Proprint wedi ateb gydag amcangyfrif pris argraffu eto. Cytunwyd i fynd yn ôl at gyhoeddi chwe copi’r flwyddyn o fis Ionawr 2019 os gallwn gael yr arian. Cyflwynodd John Emma Price i’r Grŵp; roedd hi wedi ateb ei gais am help gyda’r wefan, ac roedd hi’n llawn syniadau defnyddiol ac yn wybodus iawn am gymhlethdodau dylunio gwe. Bydd yn help enfawr gyda hyn.

Ceir adroddiad mewn man arall ar y Sioe Ardd a Chrefft, ond roedd yn dda gweld cymaint o luniau wedi eu peintio gan y plant ysgol eleni.

Awgrymodd Stuart y dylid cynnal cwrdd coffa arbennig yn y Capel neu’r Eglwys i goffáu 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, ac roedd pawb yn cytuno ei fod yn syniad gwych. Bydd yn cysylltu â Mrs Lewis o’r Tabernacl.

Os hoffech ymuno â’r Grŵp, dewch draw i’r cyfarfod nesaf – a gynhelir am 7:30 yn y Pafiliwn ar y trydydd dydd Llun o’r mis.

Digwyddiad Diogelwch ar y Ffyrdd

Digwyddiadau Cymunedol Lleol

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin a’i Bartneriaid yn trefnu digwyddiadau cymunedol ar hyd yr A485.

Mae’r digwyddiadau hyn yn gyfle i chi a nhw i:

  • Drafod blaenoriaethau diogelwch ffyrdd lleol ar hyd yr A485
  • Godi ymwybyddiaeth o faterion diogelwch ffyrdd lleol
  • Amlygu unrhyw weithgareddau diogelwch ffyrdd parhaus yn yr ardal
  • Arddangos grwpiau a rhwydweithiau diogelwch ffyrdd cymunedol sydd yn yr ardal
  • Gofyn cwestiynau

Cynhelir dau sesiwn bob dydd am 4.30pm a 7.30pm ar -

14/01/19 – Ystafell Gymunedol, Ysgol Gymunedol Peniel -

28/01/10 – Cartref Ymddeol Cwm Aur, Llanybydder

31/01/19 – Neuadd yr Ysgol, Ysgol Carreg Hirfaen, Cwmann

Mae Tîm Diogelwch Ffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio mewn partneriaeth ag Uned Plismona Ffyrdd Heddlu Dyfed Powys, Gan Bwyll, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewinol, RoSPA a IAM RoadSmart a fydd pob un ohonynt yn mynychu’r digwyddiadau.

Croeso cynnes i bawb!

Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol

Mae Clwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf wedi trefnu’r sgyrsiau canlynol yn ystod y gaeaf -
Tachedd 29ain – Bydd Mr Glyn Jones, Glantwely fach, Pencader, yn siarad am yr hen ffordd o fyw (yn Gymraeg).
Ionawr 3ydd – Bydd Y Prifardd Mererid Hopwood, Llangynnwr, yn diddanu’r gynulleidfa (yn Gymraeg).
Ionawr 31ain – Bydd sgwrs gan Mrs Lowri Davies, Milfeddyg, am hen feddiginiaeth ac acubigo (yn Gymraeg).
Mawrth 7fed – Bydd Mr Robin Huw Bowen, Telynor, yn trafod Hanes y Delyn Deires (yn Gymraeg).
Cynhelir y cyfarfodydd yn Neuadd yr Ysgol,

Llanfihangel ac maen nhw’n dechrau am 7:30yh.
Mynediad ydy £3.00 sy’n cynnwys lluniaeth a raffl.
Croeso cynnes i bawb.

Llyfr Newydd

Mae Clwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf yn estyn gwahoddiad cynnes i
lansiad llyfr newydd ar hanes
Trydaneiddio Dyffryn Teifi a’r fro 1914 – 2017
gan Calfin Griffiths
yng Ngwesty’r Porth, Llandysul, 7yh, nos Wener Tachwedd 23ain 2018.
Bydd arddangosfa o’r hanes ar agor yng Ngwesty’r Porth rhwng 3yp a 9yh.
Bydd copïau’r llyfr ar gael i’w prynu am £12 yr un.

Merched y Wawr Pencader a’r Cylch

Mae Merched y Wawr yn cyfarfod mewn gwahanol leoliadau yn yr ardal yn ystod y flwyddyn. Eleni byddwn yn dathlu 50 mlynedd ers sefydlu’r gangen.

I ddechrau rhaglen y flwyddyn byddwn yn cyfarfod yn festri Capel Tabernacl Pencader, ar 24ain o Fedi am 7:30 yh. Cwiltio fydd y pwnc ac arddangosfa o gwiltiau gan, Eirwen Robinson o Lanfyrnach.

Croeso i aelodau newydd, boed yn siaradwyr Cymraeg neu ddysgwyr

Taith Tractorau Dolgran

Bu’r Daith Tractorau LLun y Pasg o Dolgran Pencader, a drefnwyd gan Tom Lewis, unwaith eto mor boblogaidd ag erioed er i’r gyrwyr orfod wynebu tywydd ofnadwy gyda glaw trwm a gwyntoedd cryfion ar y ffordd ond yn codi’r swm anhygoel o £3,630 i Gangen Ceredigion o ‘Cŵn Tywys i’r Deillion.’

35 o dractorau aeth ar y daith gyda nifer o yrwyr (nad oedd ganddynt y tractor addas yn y tywydd gwlyb), a nifer fawr o gefnogwyr wedi ymgynnull i’w gweld yn gadael, ac i roi rhoddion tuag at yr elusen. Cynhaliwyd arwerthiant fach cyn dechrau, a gwerthwyd tocynnau raffl yn ystod y dydd.

Derbyniwyd nifer o roddion, a daeth un o mor bell ag Hong Kong sydd yn profi mor boblogaidd mae’r Daith Tractorau yma erbyn hyn.

Dymuna Tom Lewis ddiolch i bawb am bob cefnogaeth, y rhai wnaeth gasglu arian noddi, y noddwyr, yr arian a roddwyd, y gwobrau raffl, prynwyr y tocynnau raffl, ac yn bennaf y gyrwyr tractorau, (rhai heb ‘cabs’ ar eu tractor) a deithiodd 15 milltir o Dolgran, drwy Gwyddgrug, Pencader, Pentrecwrt, a Saron i Drefach Felindre, gan alw yn y ffatri wlân ar y ffordd pryd cafwyd sgwrs ddiddorol iawn, cyn gorffen gyda pryd o fwyd hyfryd a blasus yn y Red Lion.

DIOLCH YN FAWR I BAWB.

Yn y llun gweler Tom Lewis yn cyflwyno siec am £3630 i Ruth Edwards sydd yn gwirfoddoli gyda ‘Cwn Tywys i’r Deillion’. Yn y llun hefyd mae Louise Jenkins sydd yn ddall, yn byw yn Drefach Felindre gyda’i chi Trinity. Mae’n costio £56,000 i gadw a dysgu ci tywys o’r pryd fydd yn cael ei eni hyd nes ymddeol. Gall un person gael hyd at 8 ci sydd yn costio £450,000. Mae cymerid tuag ugain mis i hyfforddi ci. Mae un person yn colli golwg bob awr yn Deyrnas Unedig. Yn y 7 mlynedd diwethaf mae rhestr aros ci Tywys wedi codi 25%.

Ychydig fwy o fanylion costau ci Tywys:

£5.00 – yn cefnogi ci Tywys am un diwrnod

£20.00 – awr o hyfforddi ci tywys

£25.00 – prynnu harnes gwyn i’r ci

£140.00 – prynu cit dechrau i berchennog newydd sydd wedi derbyn ci tywys.

Sefydliad y Merched

Ym mis Medi, daeth Swyddog Safonau Masnach Cyngor Sir Caerfyrddin i siarad â ni am Dwyll. Adroddodd rai storïau trist iawn am bobl o Sir Gaerfyrddin sydd wedi cael eu twyllo gan sgamwyr sy’n anrheithio ar bobl fregus. Mae cael eich sgamio yn codi cywilydd ac yn gostus. Yn ogystal â’r goblygiadau ariannol, gall gael effaith niweidiol ar iechyd y dioddefwr. Mewn rhai achosion, mae pobl wedi colli eu cynilion oes i’r sgamwyr. Mae mwyafrif y sgamiau’n cyrraedd drwy’r post, dros y ffôn, drwy e-bost neu ar garreg y drws.

Pobl hŷn sy’n fwyaf bregus i’r math yma o dwyll, ond gall unrhyw un syrthio am sgam. Felly, byddwch yn ofalus a peidiwch rhoi’ch manylion banc dros y ffôn neu dalu blaendal i adeiladwyr twyllodrus na fydd o bosib yn gwneud y gwaith.

Ym mis Hydref, bu Ann Phillips a Gwyneth Alban, dwy ferch leol, yn trafod pwysigrwydd cerdded er lles ein hiechyd. Mae Ann a Gwyneth yn Gerddwyr Nordig brwdfrydig. Dangosont eu polion Nordig i ni ac egluro sut i’w defnyddio. O’i defnyddio’n gywir, gallant droi taith gyffredin yn ymarfer i’r holl gorff.

Er hynny, does dim rhaid i chi fod yn Gerddwr Nordig. Mae cerdded o bob math, hyd yn oed am bellter byr, yn llesol i’n hiechyd corfforol a meddyliol. Mae Ann a Gwyneth yn rhedeg grŵp cerdded, sy’n cwrdd ar ddydd Iau. Cysylltwch â nhw os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’r grŵp.

Cynhaliwyd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Tachwedd ac roeddem yn falch i groesawu ein cynghorydd Marylyn Haines-Evans i’r cyfarfod. Rydym yn ddiolchgar i’n holl swyddogion am gytuno i barhau yn eu swyddi am flwyddyn arall.

Byddwn yn cwrdd yn yr Hollybrook, Bronwydd am ein cinio Nadolig y mis nesaf.

Rydym wedi trefnu llawer o siaradwyr a theithiau diddorol ar gyfer y flwyddyn nesaf. Os hoffech ymuno â ni ar unrhyw adeg, byddem yn falch o’ch gweld.

Cynhelir ein cyfarfodydd yn y Pafiliwn am 2:00pm ar ddydd Mawrth 1af y mis.

Eisteddfod Leol

Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf

I weld yr adroddiad ar gyfer 2018 a chanlyniadau llawn cliciwch ar y dolenni isod.

                   Adroddiad                    Canlyniadau

A ydych yn trefnu digwyddiad?

Organising an event/trefnu digwyddiad

Teithiau Cerdded Hanesyddol

Teithiau Cerdded Hanesyddol

Teithiau Cerdded Hanesyddol

Ydych chi am weld castell Normanaidd, heol Rufeinig, bryngaer o’r Oes Haearn neu siambr claddu’r Oes Efydd? Neu efallai hoffech chi wybod am y diwydiant gwlân yn ein hardal neu weld hen orsaf reilffordd? Nawr yw’ch cyfle i ddarganfod hanes cyfoethog ein cymuned ac ar yr un pryd mwynhau ymarfer iach.

Mae Clwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf yn falch i gyhoeddi ei fod wedi cynhyrchu llyfryn dwyieithog o wyth taith gerdded hanesyddol. Mae’r teithiau o bellteroedd amrywiol a byddan nhw’n cymryd o un i dair awr a hanner, er gall yr hiraf gael ei gwneud mewn car. Mae’r teithiau yn dechrau yn Alltwalis, Gwyddgrug, Llanfihangel a Phencader a byddan nhw o ddiddordeb i ymwelwyr a thrigolion lleol. Mae’r llyfryn yn rhoi disgrifiad manwl o bob taith ynghyd â mapiau amlinell.

Mae copïau’n rhad ac am ddim a gallwch chi gael un gan aelodau’r Clwb. Ffoniwch, os gwelwch yn dda, Calvin Griffiths 384812, neu Gerald Coles 384987. Cafodd y llyfryn ei lansio’n swyddogol ar Fai 7fed ac mae’r ffoto’n dangos aelodau’r Clwb gyda’u copïau.

Rydym ni’n ddiolchgar i Ymddiriedolaeth Budd Cymunedol Fferm Wynt Statkraft Alltwalis am grant tuag at gostau’r argraffu.