Archifau

Categorïau

free counters

Amnest Gwastraff a Theiars yn Pencader

Cynhelir amnest gwastraff a theiars yn

Ysgol Cae’r Felin, Pencader

ddydd Iau, 17 Awst  rhwng 8am ac 1pm

Gellir dod â’r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oergelloedd/rhewgelloedd a setiau teledu yn ogystal â bagiau du a bagiau glas.

Gellir dod â’r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oergelloedd/rhewgelloedd a setiau teledu yn ogystal â bagiau du a bagiau glas.

Hefyd, mae modd cael gwared â hyd at bedwar teiar; fodd bynnag, ni dderbynnir teiars tractorau na theiars lorïau.

Ni dderbynnir gwastraff peryglus megis paent, tiwbiau fflworoleuadau, batris, cemegion, poteli nwy ac asbestos na gwydr, gwastraff masnach, gwastraff adeiladu a gwastraff amaethyddol.

Hefyd, bydd biniau compost ar werth am £12.

Caiff trigolion eu cynghori i wahanu eu gwastraff ac i ddod â phrawf o’u cyfeiriad.

SIOE HWYL ARDD A CHREFFT

GRŴP ADFYWIAD PENCADER A’R CYLCH

 *********************

SIOE HWYL ARDD A CHREFFT

*********************

PAVILION

PENCADER

*********************

DYDD SADWRN 9 MEDI 2017

*********************

Tâl mynediad: – 40c yr eitem, 20c i blant, yn daladwy ar y dydd

 Drysau ar agor i’r cyhoedd am 11.45yb

Dylai eitemau gael eu symud rhwng 1 & 2yp

2017 Garden Show.FINAL docx Cliciwch i lawrlwytho copi printiadwy o’r manylion llawn gyda’r ffurflen.
Mwy o fanylion ar gael yma…

Entrants must reside in the Pencader area including Alltwalis, Dolgran, Gwyddgrug, Llanfihangel ar Arth, New Inn and Pont Tyweli

Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch

Allech chi ein cefnogi ni?

Mae Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch yn eiddgar i gael mwy o bobl a fydd yn cefnogi’i weithgareddau.

Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun Awst 21ain am 7:30 pm, y yn y Pafiliwn.

Dewch ymlaen os gwelwch yn dda.

SYLWCH OS GWELWCH YN DDA

Mae ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar y drydedd nos Lun yn y mis yn y Pafiliwn, Pencader, am 7:30 yh.

Chwefror – Mae copi Mis Mawrth o Clecs Bro Cader cael ei argraffu diolch i’n cysodydd newydd. Erbyn hyn mae’r wefan o dan ofal y grŵp yn hytach na CAVS. Mae John wedi apelio am gefnogaeth gan unrhyw un sydd a phrofiad mewn gwefannau. Mae “Grŵp Cymunedol Pencader” wedi cynhyrchu tudalen “Facebook” ond yn anffodus dim ond aelodau o “Facebook” sy’n medru cael mynediad iddo.

Mawrth – Mae rhifyn Mawrth o’r newyddlen wedi medru cael eu gynhyrchu gyda diolch i Statkraft, sydd wedi rhyddhau rhan cyntaf y grant y cynigiwyd amdano. Cafwyd derbyniad da iawn i’r rhifyn a oedd yn cynnwys blaen dudalen lliw. Llongyfarchiadau i’r cysodydd am rifyn arbennig. Awgrymwyd y byddai’r ysgol yn medru cyfrannu tudalen ar gyfer Plant i “Clecs Bro Cader”.

Ebrill – Cynhaliwyd bore glanhau llwyddiannus iawn gyda nifer o wynebau newydd yn cynorthwyo. Bydd gan y grŵp stondin gwerthu cardiau yn Ffair yr Ysgol ym Mis Gorffennaf. Mae angen cynhyrchu tudalen wybodaeth neu boster yn hysbysu’r cyhoedd o rôl y grŵp yn y gymuned. Trafodwyd Gwasanaeth newydd y Cyngor Sir ar gyfer casglu Gwastraff Gardd . Mae’r wybodaeth i’w weld ar wefan y Cyngor Sir yn unig. Efallai na ddylid cymryd yn caniataol bod gan bawb fynediad i gyfrifiadur.

Mai – Mae rhestr cystadlaethau Sioe Gardd wedi ei baratoi a bydd yn ymddangos yn Clecs Mis Medi. Mynegwyd pryder ynglŷn a mynedfa at y Bwrdd hysbysebu’r Gymuned sydd ar wal ‘Bargenion Lleol’. Awgrymwyd ei symud i’r Pafiliwn. Anfonwyd cwynion at Cyngor Sir Caerfyrddin am gyflwr y llwybrau troed cyhoeddus ar rhodfa dolen Pencader, sticlau wedi torri a’r droedffordd yn anodd i’w cerdded mewn mannau.

A OES GENNYCH FYSEDD GWYRDD: Os oes gennych ychydig o oriau rhydd bob mis i helpu gyda cynnal y border tu cefn i’r Panel Dehongli Pencader ger yr Ysgol Gymunedol. Mae angen torri’r porfa yn achlysurol, cwtogi’r llwyni a cadw yn daclus.

Os am helpu cysylltwch a Stuart Wilson ar 01559 381709

Diolch

Tachwedd – Gan fod pwyllgor golygyddol wedi ei sefydlu medr y cais am arian ar gyfer “Clecs Bro Cader” fynd yn ei flaen. Penderfynwyd peidio a chael tudalennau lliw oherwydd y gost. Mae’r we dudalen yn dal yn boblogaidd gyda 2671 o ymweliadau. Yn dilyn y cyfarfod dangoswyd ffilm wedi ei thynnu gyda chamera drôn o Bencader a’r ardal gan John Hubert. Roedd y delweddau o’r pentref a Mynydd Llanllwni’n drawiadol iawn.

Rhagfyr – Cyfrifon i gyd fynd a’r cais am grant wedi eu danfon at yr archwilydd. Yn ei absenoldeb diolchwyd i Dylan am ei olygyddiaeth o Clecs dros y flwyddyn ddiwethaf. Y wlad ddiweddaraf i ymweld a’n gwefan yw Sri Lanka, Mae nifer y gwledydd sy’n ymweld â’r wefan wedi cynyddu i 121 gyda phob ymwelydd yn edrych ar 2.5 o dudalennau. Cyhoeddodd Gerald a Wendy eu hymddeoliad o’r grŵp, ar ôl deuddeg mlynedd. Byddwn yn gweld eu heisiau’n fawr.

Ionawr – Croesawyd tri ymwelydd newydd , Cynhaliwyd y Cyfarfod Blynyddol. Yn gyntaf dewiswyd swyddogion ;

Cadeirydd     Stuart Wilson

Is-gadeirydd     Chris Fuller

Trysorydd gweithredol/Ysgrifennydd     Jane Griffiths

Derbyniwyd adroddiadau’r cadeirydd a’r trysorydd. Trafodwyd yr angen am godi arian a ffyrdd o ddenu mwy o gefnogwyr. Yn y cyfarfod cyffredinol a ddilynodd, trafodwyd newidiadau ar gyfer y cylchlythyr, pedwar rhifyn y flwyddyn fydd bellach. Mae’r grant ar gyfer ei drafod gan Statkraft yn ei cyfarfod ym Mis Chwefror wedi ei ddanfon. Bydd cyfraddau hysbysebu’n cael eu newid ar gyfer archebion ymlaen llaw i adlewyrchu’r newid. Mae’r angen mwyaf am ddosbarthwyr yn Llanfihangel . Cynigiodd un o’r ymwelwyr sefydlu tudalen “facebook” ar gyfer Pencader er mwyn annog trigolion iau i gefnogi’r grŵp a gweithgareddau eraill. Roedd tystysgrifau ar gyfer y goleuadau Nadolig wedi eu dosbarthu.

ARDDANGOSFA O HANES PENCADER

ARDDANGOSFA O HANES PENCADER

yn cynnwys model o’r orsaf drȇn a’r pentref

ac eitemau ychwanegol a ddaeth i law yn ystod yr arddangosfa ym mis Mai

Yr Hen Gapel, Pencader

22-23 Gorffennaf / July 2017 (10am-4pm)

 

Mynediad/ Entry: £2      Plant am ddim

Oes gyda chi luniau neu eitemau am Bencader, y pentref, digwyddiadau, pobl, tripiau, priodasau, clybiau, neu femorabilia?. Dewch a nhw i’r Hen Gapel yn ystod y penwythnos i’w diogelu ac er mwyn rannu’ch atgofion a dysgu mwy am y pentref. Byddaf yn sganio pob eitem, a gyda’ch caniatád, yn eu llwytho i wefan Casgliad y Werin: (www.casgliadywerin.cymru) ac yn rhoi copi electronig o bob llun i Gymdeithas Hanes Llanfihangel-ar-arth er mwyn eu diogelu i’r dyfodol.

 

Noddwyd gan : Pwyllgor yr Hen Gapel, Cronfa Budd Cymunedol Fferm Wynt Statkraft Alltwalis, Cyngor Cymuned Llanfihangel-ar-arth

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â

 Morfudd on 07989 520667       e-bost – morfuddnia@gmail.com

Sefydliad y Merched

Dechreuodd y flwyddyn yn dda iawn, croesawyd tair aelod newydd sef Linda, Barbara a Rosemary a gobeithio eu bod yn mwynhau y ,manteision o fod yn aelodau o Sefydliad y merched.

Ym mis Ionawr cynhaliwyd cwis Flynyddol y Ffederasiwn yn yr Hanner Ffordd Nantgaredig. Gwnaeth un tîm o Bencader, Mary, Rosemary a Jane, yn dda iawn i ddod yn 9fed allan o 53 tîm. Longyfarchiadau mawr iddynt.

Ym mis Chwefror daeth Lesley Cutler o Sefydliad y Merched Llandysul atom i siarad am ‘Perlau’.

Daeth a tlysau hyfryd iawn i ni eu gweld, a bu yn egluro y gwahaniaeth rhwng perlau wedi eu trin a dwr naturio y mor a perlau ffug. Gwnaeth pawb fwynhau ei haraith yn fawr iawn.

I ddathlu Gŵyl Dewi ym mis Mawrth cawsom ginio yn y Porth Llandysul ar ddydd Mawrth 7fed o Fawrth.

Hefyd ym mis Mawrth bu Sefydliad y merched Pencader yn westeiwyr i gyfarfod grŵp Teifi yn Neuadd yr Ysgol Llanfihangel ar arth ar 17eg. Daeth nifer i’r cyfarfod gyda’r siaradwraig wadd Elin Jones o Cynulliad Cymru. Cawsom ganddi hanes ei phlentyndod yng ngorllewin Cymru, a hefyd am ei swydd politicaidd.

Ar Ebrill 4ydd daeth Vicki Hayes, (Cadeirydd Sir Sefydliad y merched i siarad am ‘hanes dillad isaf’.

Roedd yn ddiddorol iawn.

Mwynhawyd diwrnod ym Mis Mai yn Abergwaun i weld y Tapestri o’r Goresgyniad olaf yn y Llyfrgell. Mae’r tapestri sydd yn 30medr o hyd yn brydferth iawn. Cymerodd 70 gwraig leol ddwy flynedd i’w gwblhau, a mae yn werth ei weld.

Ar ddydd Mawrth 6ed Mehefin am 2 o’r gloch bydd cyfreithwyr lleol yn ymweld i sôn am ei gwaith, ac ar Gorffennaf 4ydd budd araith gan Jamie Richards a fu yn gweithio yn rhif 10 Stryd Downing am nifer o flynyddoedd.

Croeso i bawb ymuno yn y cyfarfodydd yma.

Merched y Wawr Pencader a’r Cylch

Gwyneth Alban yn cyflwyno blodau i Siân Davies

Ar Nos Wener Mai 5ed, cynhaliwyd Noson Goffi yn y Pafiliwn Pencader i godi arian i ymchwil Cancr, Ysbyty Glangwili ac i’r gangen. Croesawyd y dyrfa luosog ddaeth ynghyd gan lywydd Cangen Pencader a’r cylch, Mrs Gwyneth Alban, hi hefyd croesawodd y wraig wadd, sef Mrs Siân Davies, Prif athrawes Ysgol Cae’r Felin.

Rhoddodd Mrs Davies anerchiad bwrpasol iawn gan olrhain ychydig o’i hanes cyn dod i Bencader, gwnaeth hefyd gyfrannu yn hael iawn tuag at y noson. Plant ysgolion Sul Tabernacl Pencader a Gwyddgrug fu yn diddori, ac roedd yn hyfryd eu gweld o’r lleiaf hyd yr hynaf yn mwynhau. Ar ddiwedd y noson roedd yn braf nodi fod elw o dros £300 wedi’i wneud. Diolch yn fawr i bawb a gyfrannodd at lwyddiant y noson.

Estynnir Croeso Cynnes i aelodau newydd i ymuno ȃ ni. Am ragor o fanylion cysylltwch ȃ Mair ar 01559384283

Taith Tractorau Dolgran

Ar fore hyfryd o wanwyn, Ddydd Llun y Pasg, daeth 44 o dractorau i Dolgran, y rhan fwyaf ohonynt yn hen iawn, i fynd ar daith tractorau. Roeddent wedi dod cyn belled a Llangyndeyrn yn y de a Llangwyryfon yn y gogledd. Roedd yn hyfryd hefyd, i weld cynifer wedi dod ynghyd i ddymuno’n dda ac i weld y tractorau yn dechrau eu taith. Wedi mynd trwy Dolgran, anelwyd am Capel Ffynnonhenri, ac ymlaen i Esgair, Cynwil Elfed, Blaenycoed, i Pumpheol, Hermon a gorffen yn Llangeler, lle yr oedd pryd da o fwyd yn eu haros. Bu’r daith eleni eto yn lwyddiant ysgubol, codwyd £3200 tuag at Ymchwil i ‘Alzheimers’ yng Nghaerdydd. Trefnwyd y daith gan Tom Lewis a dymuna ddiolch i bawb a gyfrannodd tuag at y digwyddiad, drwy roi gwobrau raffl, prynu raffl, gyrwyr y tractorau a’r bobl wnaeth noddi’r gyrwyr, nifer ohonynt yn cynnig noddi heb ofyn iddynt.

DIOLCH YN FAWR IAWN I BAWB.

Carnifal Pencader 2 – 6 Awst 2017

£5 am ddydd cyfan ar y castell neidio

Bwyd a diod ar gael drwy’r wythnos

Cystadlaethau’r carnifal:-

Paentio Cerrig—unrhyw faint, unrhyw gynllun 50c y tro, oedran 0-3;4-5; 6-10;11-15; 16+

Clychau gwynt allan o goed, deunydd gardd/traeth neu ailgylchu. 0-5;6-10;11-15; 16+ Amser cau 8yh Dydd Iau 3ydd Awst.

Sul Awst 6 o Ganol dydd… Ras hwyaid, Hwyl Taflu Wyau/ welis; a gêm ‘ffwty’ i gofio am ffrindiau nad ydynt yma mwyach.

Ffurflenni i brynu hwyaid ar gael yn

Farmers Arms

Siop flodau Avril

Sglodion Pencader

Local Bargain (middle shop)

Premier (Spar)

Ganolfan Deuluol

Garej Windy Corner

Rach’s Comb Mirror Scissors

Cylch Meithryn Ysgol Cae’r Felin a’r

Beehive

*Bydd y ras mil hwyaid yn codi arian tuag at ‘Ymateb Cyntaf Brigâd Dân Llandysul. Gwobr 1af £100, 2il wobr £60, 3ydd wobr £30, 4ydd wobr £10

I hysbysebu yn Rhaglen y carnifal—Tudalen llawn £40; Hanner tudalen £25, a maint carden busnes £10.

Stondinau £5 y bwrdd, dewch a’ch bwrdd a llinellau trydan os oes angen, Derbynir tâl am y trydan.

Dewch o hyd i ni ar Gwyneblyfr

“Pencader Carnival 2017”

neu Ffoniwch Jody Williams am fanylion ar 07891 268009 Croesi bysedd am dywydd sych, a welwn ni chi i gyd yn Carnifal Pencader 2017

Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol

Clwb Hanes Lleol

Mae’r sgyrsiau nesaf wedi eu trefnu gan Glwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf fel a ganlyn –

Cynhelir y sgwrs olaf yn rhaglen eleni at Fehefin 15fed pan fydd noson ‘Yng nghwmni Gwenyn’ (John Wigli) (yn Gymraeg).

Cynhelir Taith Flynyddol y Clwb ddydd Sadwrn Gorffennaf 15fed. Am fwy o fanylion ac i logi lle cysylltwch â Calvin Griffiths, 384812, os gwelwch yn dda.

Cynhelir y cyfarfodydd yn Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel, i dechrau am 7.30yh. Mynediad yw £3 sy’n cynnwys lluniaeth a raffl.

Croeso cynnes i bawb.

Eisteddfod Leol

Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf

I weld yr adroddiad ar gyfer 2017 a chanlyniadau llawn cliciwch ar y dolenni isod.

                   Adroddiad                    Canlyniadau