Archifau

Categorïau

free counters

Dydd Rhodion

Bingo yn y Pafiliwn

Dyddiadur- bingo yn y Pafiliwn ar y try dydd nos Wener y mis  – Nesaf  Dydd

Gwener Mai 18fed 7.30

Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol

Clwb Hanes Lleol

Y siaradwyr gwadd nesaf yng Nghlwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf fydd fel a ganlyn –

Mai 31ain – Dr Mererid Hopwood a Mr Tudur Dylan Jones yn siarad am Lyfr Du Caerfyrddin (yn Gymraeg)

Cynhelir sesiwn olaf y tymor hwn nos Iau Mehefin 28ain pan fydd cyfarfod dwyieithog â’r teitl ‘Hawl i holi hanes’. Dyma fydd cyfle i bobl ofyn cwestiynau am hanes y plwyf a Chymru a bydd panel yn ceisio ateb. Bydd y sesiwn yn dechrau am 7.30yh yn Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel.

Mynediad fydd £3 sy’n cynnwys raffl a lluniaeth.

Croeso cynnes i bawb.

Ar Sadwrn Gorffennaf 14eg bydd y Clwb yn cael y Trip Blynyddol. Mwy o fanylion oddi wrth Calfin Griffiths, 384812.

Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch

Allech chi ein cefnogi ni?

Mae Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch yn eiddgar i gael mwy o bobl a fydd yn cefnogi’i weithgareddau.

Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun 21 Mai am 7:30 pm, y yn y Pafiliwn.

Dewch ymlaen os gwelwch yn dda.

SYLWCH OS GWELWCH YN DDA

“Mae angen dosbarthwyr Clecs ym mhentref Pencader – os ydych yn hoffi cerdded a chwrdd a phobl ac am helpu cysylltwch a Jane ar 01559 384187 neu Stuart ar 01559 384709”

Mae ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar y drydedd nos Lun yn y mis yn y Pafiliwn, Pencader, am 7:30 yh.

IONAWR Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol ac ail-etholwyd y swyddogion.

Cadeirydd: Stuart Wilson

Is-gadeirydd: Chris Fuller

Ysgrifennydd/Trysorydd: Jane Griffiths

Derbyniwyd adroddiad y Cadeirydd a’r trysorydd a trafodwyd yr angen i godi mwy o arian a ffyrdd i ddenu mwy o gefnogwyr.

Dilynwyd y Cyfarfod Blynyddol gyda’r cyfarfod Misol. Os fydd rhaid i’r argraffwyr archebu papur ysgafnach i Clecs, gan nad ydynt yn arfer ei ddefnyddio, bydd hyn yn dileu y gostyngiad yn y gost o bostio.

Y goleuadau Nadolig wedi eu beirniadu, a’r tystysgrifau wedi eu rhoi allan. Mae’n bosib fod

Mae darparwr newydd posibl wedi cynnig cymorth gyda dosbarthi CLECS.

Dim ymateb i’r cais am gymorth gyda’r wefan a Clecs.

RHAGFYR Derbyniwyd ymholiad ynglŷn a golygydd Clecs, ond ni roddwyd unrhyw fanylion cyswllt.

Trafodwyd costau postio Clecs ac os fydd yn rhatach i ddefnyddio papur ysgafnach.

Premiwm Yswiriant atebolrwydd i’w dalu mis nesaf gyda’r gost wedi cynyddu, trafodwyd yr angen i godi arian.

TACHWEDD Mae angen mwy o ddosbarthwyr CLECS gan fod dau wedi gadael yr ardal.

Cais am gymorth gyda’r wefan a postio Clecs ar y wefan.

Innogy yn trefnu gyfarfod i drafod Budd Cronfa Gymuned oddiwrth fferm wynt newydd Brechfa. Cynhelir cystadleuaeth Goleuadau’r Nadolig eleni eto.

Hydref - Bu’r sioe “Gardd a Chrefft” yn llwyddiannus iawn, bydd angen mwy o le’r flwyddyn nesaf. Mae’r canlyniadau wedi eu hysbysu mewn llawer o ganolfannau ar hyd y pentref oherwydd teimlir bod gormod o amser i aros hyd nes i’r cylchlythyr ymddangos ym Mis Rhagfyr.

Roedd yn dda gweld nifer o blant yn helpu gyda’r glanhau

Awst - Mae’r cynlluniau ar gyfer y sioe “Gardd a Chrefft” wedi eu cwblhau.

Nid oedd llawer o erddi i’w cysidro ar gyfer “Blodeuwyr y Cadeirydd”, mae gan drigolion mwy o ddiddordeb mewn cadw potiau a chynwysyddion na’r gerddi traddodiadol.

Dyddiad wedi ei bennu ar gyfer “Glanhau’r Hydref”. Dim cyfarfod ym Mis Medi.

Gorffennaf – Manylion y sioe Ardd a Chrefft fel a drafodwyd. Copi o amserlen i’w hanfon at y Golygydd i ffurfio tudalen gefn Clecs mis Medi fel arfer. Bydd copïau hefyd yn cael eu gadael yn y siopau. Adroddodd y Cyng Linda fod Pencader unwaith eto wedi bod yn aflwyddiannus gyda’r cais am arian a fyddai’n cynnwys palmant i lawr o Tremle i Masescader. Mae’r porfa heb eu dorri ddiweddar ger y safle bws ym Maescader yn dybiedig i fod yn ardal blodau gwyllt. Mae cludo rhannau tyrbin yn achosi oedi i’r drafnidiaeth ar y ffordd o Gaerfyrddin. Gall trigolion ofyn am neges destun o Innogy am amserau y cludo.

Mehefin - Mae Baneri wedi’u gwneud i hyrwyddo’r Grŵp mewn gwahanol ddigwyddiadau a hefyd un ar gyfer y Sioe Ardd. Hysbysfwrdd i’w dynnu oddi ar wal siop “Local Bargains” i’w ail-leoli yn y pafiliwn gan PIDA oherwydd anhawster mynediad iddo. Pob copi o Clecs Bro Cader mis Mehefin a adawyd mewn siopau lleol wedi mynd o fewn wythnos. Gwefeistr yn apelio am rywun i helpu gyda’r wefan a chynnal a chadw rheolaidd.

Mai – Mae rhestr cystadlaethau Sioe Gardd wedi ei baratoi a bydd yn ymddangos yn Clecs Mis Medi. Mynegwyd pryder ynglŷn a mynedfa at y Bwrdd hysbysebu’r Gymuned sydd ar wal ‘Bargenion Lleol’. Awgrymwyd ei symud i’r Pafiliwn. Anfonwyd cwynion at Cyngor Sir Caerfyrddin am gyflwr y llwybrau troed cyhoeddus ar rhodfa dolen Pencader, sticlau wedi torri a’r droedffordd yn anodd i’w cerdded mewn mannau.

Ebrill – Cynhaliwyd bore glanhau llwyddiannus iawn gyda nifer o wynebau newydd yn cynorthwyo. Bydd gan y grŵp stondin gwerthu cardiau yn Ffair yr Ysgol ym Mis Gorffennaf. Mae angen cynhyrchu tudalen wybodaeth neu boster yn hysbysu’r cyhoedd o rôl y grŵp yn y gymuned. Trafodwyd Gwasanaeth newydd y Cyngor Sir ar gyfer casglu Gwastraff Gardd . Mae’r wybodaeth i’w weld ar wefan y Cyngor Sir yn unig. Efallai na ddylid cymryd yn caniataol bod gan bawb fynediad i gyfrifiadur.

Mawrth – Mae rhifyn Mawrth o’r newyddlen wedi medru cael eu gynhyrchu gyda diolch i Statkraft, sydd wedi rhyddhau rhan cyntaf y grant y cynigiwyd amdano. Cafwyd derbyniad da iawn i’r rhifyn a oedd yn cynnwys blaen dudalen lliw. Llongyfarchiadau i’r cysodydd am rifyn arbennig. Awgrymwyd y byddai’r ysgol yn medru cyfrannu tudalen ar gyfer Plant i “Clecs Bro Cader”.

Stampiau wedi eu defnyddio

Mae Sefydliad Cenedlaethol y Deillion yn ailgylchu stampiau Prydeinig a Thramor. Gwerthir wrth bwysau gan amlaf.
Disgwylir derbyn £10 y kilo am stampiau Prydeinig a £15 am stampiau tramor.
Mae’r arian a dderbynnir yn cael ei wario ar gynorthwyo deillion a’r rhannol ddall.
Didolir y stampiau…Prydeinig a Thramor i bentyrrau gan adael tua 1cm ar amlen o amgylch pob stamp.
Os medrwch helpu , ewch a’ch stampiau at Avril Y “Green House” Pencader neu gadewch nhw yn Glyncoch Alltwalis 01559 384499
Rydym wedi casglu 400g. o stampiau a hoffwn gael kilo i wneud y parsel yn werth wheil i’w hanfon, felly wnewch chi barhau i gadw stampiau os gwelwch yn dda.
Diolch
Frances Fuller

Sefydliad y Merched

’Rydym wedi mwynhau nifer o gyfarfodydd diddorol dros y misoedd diwethaf.

Siaradodd Janice Richards a ni am y nifer o flynyddoedd bu yn gweithio yn Rhif 10 Stryd Downing. Gweithiodd gyda nifer o Brif Weinidogion yn ystod ei hamser yno. Ei ffefryn oedd John Major.

Cawsom hanes ei lyfr “Murder at the Star” gan Steve Adams. Newyddiadurwr yw Steve a ddaeth yn olygydd y “South Wales Guardian” yn 2014. Tra yn ymchwilio am syniadau newydd i’r papur daeth yn ymwybodol o lofruddiaeth Thomas Thomas o Garnant yn 1921 oedd heb ei ddatrys.

Gwnaeth Steve lawer o ymchwil i’r achos a darganfuodd dystiolaeth newydd am y sawl a ddrwgdybiwyd. Mae ei lyfr yn datgelu hunaniaeth y llofrudd.

Roedd araith ddarluniadol Steve yn ddifyr iawn.

Diddanodd Doug Rowlands ni gyda sgwrs ddarluniadol am ei yrfa ar y môr. Bu’n gweithio ar nifer o wahanol fathau o longau ac yn teithio ledled y byd, cyn ymddeol i Orllewin Cymru.

Ym mis Chwefror, ein gwestai oedd arbenigwr ffitrwydd lleol, Joan Venables. Gwnaethom ni gyd fwynhau’r sesiwn “Rhwyddineb i fewn i Ffitrwydd” a penderfynwyd dilyn cyngor Joan, “Defnyddiwch ef neu ei golli!”

Mae nifer o gyfarfodydd diddorol wedi eu cynllunio am y flwyddyn.

Mawrth, 6ed Mawrth – Cinio Gwyl Ddewi yn y Porth Llandysul

Mawrth, 10fed Ebrill – Richard Keen “Y dyn Uceleili”

Mawrth, 1af Mai – Ymweliad prynhawn a Gerddi Aberglasne.

Croeso i chwi ymuno a ni unrhyw bryd.

Cynhelir ein cyfarfodydd am 2.00 y prynhawn yn y Pafiliwn Pencader ar y dydd Mawrth cyntaf o’r mis.

Clecs Bro Cader

Clecs Bro Cader Cylchlythyr cymunedol

Mae fersiwn ar-lein y rhifyn diweddaraf ar gael yma

Clecs Bro Cader 89

Grŵp Adfywiad – Adroddiad y Cadeirydd 2017

Adroddiad y Cadeirydd Yn gyntaf hoffwn ddiolch yn ddiffuant am y gefnogaeth dros y flwyddyn, yn enwedig i’r rhai sydd ar y pwyllgor, y rhai sydd yn trefnu y sioe Garddio a Chrefft ac y rhai sydd yn cynnyrchu y cylchlythyr. Mae’r gweithgareddau hyn oll yn dibynnu ar ein trysoryddes- yr hon fydd yn cyflwyno diweddariad ar y cyfrifon am y flwyddyn.

Mae’r incwm o’r Gwerthi Cardiau wedi bod yn gyson, mae galw amdanynt gyda’r rhai mwyaf poblogaidd yn cael ei ail-argraffu bob blwyddyn.

Eleni ‘roedd y Sioe Ardd a Chrefft yn cael ei barnu fel y gorau erioed. ‘Roedd cynnydd yn y cystadleuthau a chystadleuwyr, ac ‘roedd yr ychwanegiad i’r coffre yn hwb i’r trefnwyr ar ol ychydig o flynyddoedd o ddadfeilio. Yn y flwyddyn 2018 fydd na ymdrech i godi cofnodiadau adran y plant, gan annogi yr ysgol i hybu y dosbarthiadau perthnasol yn ystod tymor yr Haf.

Mae Clecs Bro Cader wedi dod yn boblogaidd tu hwnt wrth weld sut y maent wedi diflannu o’r silfoedd yn y siopau o fewn diwrnodau. Mae’r gosodiad, yn enwedig y tudalennau lliw a’r y clawr blaen a’r cefn wedi gwneud gwahaniaeth mawr i ganfyddiad pobl ohonno. Mae ein diolch i’r pwyllgor arolygu, yn enwedig y “typesetter” sydd yn ei osod i edrych yn dda. Dylem ymfalchio ynddo mewn gwirionedd. Yr ydym hefyd yn ddiolchgar i Statkraft am ei cyllid parhaol i alluogi cynyrchu y cylchlythyr eleni ac yn y blynyddoedd cynt, heb y cymorth cynhyrchwyd gan y fferm wynt byddau wedi bod yn amhosib cynyrchu yn y cyfaint presennol. Yn olaf gadewch i ni beidio anghofio ein dosbarthwyr, y rhain, glaw neu hindda ,oer neu phoeth sydd yn tramwyo llwybrau, buarthau a chwn blinderus er mwyn cludo copiau o’r campwaith diweddaraf.

Buom yn ffodus cael helpwyr ifanc ar y ddau dro “Glanhau Lan” a fu yn ystod y flwyddyn. Yr ydym yn dra diolchgar i bawb a wnaeth eu rhan i gynorthwyo, naill a’r y diwrnod neu cynt. Does neb ohonom ym mynd yn ifancach.

Diolch eto i bob un ohonoch sydd yma heno ( ac y rhai sydd yn methu) am bob cyfraniad, nid dim ond heno ond yn ystod y flwyddyn.

Stuart Wilson     Ionawr 2018

MAE EICH ANGEN AR EICH CYMUNED

Os oes diddordeb gennych yn helpu eich cymuned. Dewch i Neuadd y

Pentre Pencader (Pafiliwn) ar y 3ydd nos Lun o’r Mis a chewch gyfle i

ddweud eich dweud. Mae’r cyfarfod nesa ar 19eg Chwefror 2018.

Croeso i unrhyw un o Bencader, Llanfihangel Ar Arth, New Inn,

Gwyddgrug, Alltwalis a Phont-Tyweli.

Am ragor o fanylion cysylltwch a: Stuart Wilson 01559384709

GRŴP ADFYWIO PENCADER A’R CYLCH

GOLYGYDD NEWYDD I ‘CLECS BRO CADER’

Mae cyfle cyffrous wedi codi am Olygydd newydd i ‘Clecs Bro Cader’, y Cylchlythyr Cymunedol dwyieithog uchel ei barch ac wedi’i werthfawrogi ar gyfer Pencader a’r Cylch.

Rhaid i ymgeiswyr fod yn gyfarwydd iawn â chyfrifiaduron, yn fedrus â phrosesu geiriau a rheoli graffeg, gallu cyfathrebu gyda grwpiau eraill yn yr ardal a gweithio i amserlen dynn.

Er does dim tâl am y swydd hon, byddai hi’n bosibl i ad-dalu am nwyddau cyfrifiadurol sy’n cael eu defnyddio i baratoi pob rhifyn.

Mae’r Grŵp Adfywiad wedi cyhoeddi 6 rhifyn y flwyddyn o ‘Clecs Bro Cader’ am ychydig mwy na 12 mlynedd: mae rhifyn 87 gael ei roi ar y wefan.

Os allwn ni ddim dod o hyd i olygydd newydd, yna’r rhifyn olaf fydd yr un mis Rhagfyr; bydd yn drueni o’r mwyaf os bydd yn rhaid i’r gwasanaeth poblogaidd iawn sy’n cael ei ddisgrifio fel un sy’n darparu gwasanaeth cymunedol hanfodol, dod i ben.

Os ydych chi’n credu y gallwch chi dderbyn yr her, cysylltwch os gwelwch yn dda â

John Hubert – webmaster@pencader.org.uk neu

Jane Griffiths – Ffôn 01559 384987 neu ebost janegriffithsuk@btinternet.com

am fwy o wybodaeth