Archifau

Categorïau

free counters

Glanhau Gwanwyn

Plis dewch i’r Pafiliwn bore Sadwrn Ebrill 13fed

erbyn 10.00 y.b.at gyfer y Glanhau Gwanwyn.

Mae angen helpwyr o bob oedran i gasglu sbwriel ag ati yn y mannau canolog yn y pentref.

Darperir pob offer a bydd lluniaeth ysgafn a’r gael at y diwedd.

 

Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch

Allech chi ein cefnogi ni?

Mae Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch yn eiddgar i gael mwy o bobl a fydd yn cefnogi’i weithgareddau.

Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun 15fed Ebrill am 7:30 pm.

Dewch ymlaen os gwelwch yn dda.

SYLWCH OS GWELWCH YN DDA

“Mae angen dosbarthwyr Clecs ym mhentref Pencader – os ydych yn hoffi cerdded a chwrdd a phobl ac am helpu cysylltwch a Jane ar 01559 384187 neu Stuart ar 01559 384709”

Mae ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar y drydedd nos Lun yn y mis yn y Pafiliwn, Pencader, am 7:30 yh.

Hydref 2018

Mae angen cyflwyno cais am Grant i gyllido Clecs am y ddwy flynedd nesaf i Statkraft, ond nid yw Proprint wedi ateb gydag amcangyfrif pris argraffu eto. Cytunwyd i fynd yn ôl at gyhoeddi chwe copi’r flwyddyn o fis Ionawr 2019 os gallwn gael yr arian. Cyflwynodd John Emma Price i’r Grŵp; roedd hi wedi ateb ei gais am help gyda’r wefan, ac roedd hi’n llawn syniadau defnyddiol ac yn wybodus iawn am gymhlethdodau dylunio gwe. Bydd yn help enfawr gyda hyn.

Ceir adroddiad mewn man arall ar y Sioe Ardd a Chrefft, ond roedd yn dda gweld cymaint o luniau wedi eu peintio gan y plant ysgol eleni.

Awgrymodd Stuart y dylid cynnal cwrdd coffa arbennig yn y Capel neu’r Eglwys i goffáu 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, ac roedd pawb yn cytuno ei fod yn syniad gwych. Bydd yn cysylltu â Mrs Lewis o’r Tabernacl.

Os hoffech ymuno â’r Grŵp, dewch draw i’r cyfarfod nesaf – a gynhelir am 7:30 yn y Pafiliwn ar y trydydd dydd Llun o’r mis.

Tachwedd 2018

Penderfynwyd dychwelyd at y syniad o 6 hysbyseb i’r Clecs am bris 5 pan fyddant wedi archebu o flaen llaw. Mae yr unig brisiant am argraffu a dderbynnir dipyn yn uwch nag oedd yn y blynyddoedd cynt, ni atebodd yr argraffwyr eraill i’r cais am brisiant.

Dangosodd Emma i’r grwp rhai or newidiadau sydd yn cael eu gwneud ar y safle er mwyn ei wneud yn fwy modern a chyson gyda thechnoleg modern fel ffoniau symudol a thabledi.

Mae y Sioe Ardd a Chrefft wedi derbyn £40 ar gyfer gwobr i ddosbarth newydd fel “Gwaith Celf Gwreiddiol” er cof am Jane Billington. Mae Cwpan Cynnyrch newydd wedi ei brynu a’i gyflwyno i’r ennillydd eleni.

Rhagfyr 2018

Mae cais Grant i ariannu y Clecs am y ddwy flynedd nesaf wedi ei baratoi ac fe fydd wedi ei gyflwyno i Statkraft mewn da bryd ar gyfer y cyfarfod nesaf.

Derbyniwyd nifer o sylwadau canmoladwy am y clawr tymhorol Clecs mis Rhagfyr.

Mae’r gwaith ar y wefan yn parhau, y cyfieithiad Cymraeg bron yn barod. Adroddodd John fod cyfanswm o 125 o wledydd wedi ymweld ar safle, y mwyaf diweddar- Moldova.

Cynnigiwyd cael plat arbennig fel tlws ar gyfer y dosbarth newydd- Gwaith Celf- os fydd yn bosib ychwanegu enw yr ennillydd.

Mynegwyd pryder ynglun a diffyg goleuadau stryd ar y briffordd rhwng Beehive ar hen Swyddfa Bost.

Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol

Mae’r tri siaradwr nesaf wedi eu trefnu gan Clwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf fel a ganlyn –

Mawrth 7fed - Mr Robin Huw Bowe, Telynor, Hanes y Delyn Deires (yn Gymraeg)

Ebrill 4ydd – Y Parch Matthew Baynham, Ficer Cei Newydd, testun i’w gadarnhau (yn Saesneg)

Mai 9fed -  Mr Einion Gruffudd o Gynefin (yn Gymraeg). Cynefin oedd prosiect i adnewyddu a digideiddio pob map y degwm yng Nghymru a sicrhau y cafodd miloedd o enwau lleoedd eu cadw am y dyfodol.

Cynhelir y cyfarfodydd yn Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel, ac maen nhw’n dechrau am 7.30yh.

Mynediad ydy £3.00 sy’n cynnwys lluniaeth a raffl.

Croeso cynnes i bawb.

Sefydliad y Merched

Dechreuodd rhaglen y flwyddyn gydag araith arbennig gan Barbara Worts. Mae Barbara yn aelod o ein sefydliad. Cyn ymddeol i Bencader yn 2016 ‘roedd Barbara yn gweithio am flynyddoedd yn Ysbyty Uwch Ddiogel Seiciatryddol Broadmoor, Berkshire. Mae’r ysbyty yn gofalu am gleifion sydd a salwch meddwl difrifol, rhai ohonynt fydde wedi cyflawni troseddau angerddol. Dechreuodd Barbara yno yn 1993 fel cynorthwyolwraig i’r Rheolwr ar Ysgrifennydd y Bwrdd Rheoli yr Ysbyty. Beth bynnag, cymerodd nifer o swyddi dros y blynyddoedd. Pan ddechreuodd Barbara weithio10 mlynedd ar gyfartaledd fyddai arhosiad y claf. Oherwydd gwelliant y meddyginiaeth a gofal mae hyn wedi lleihau i 5 mlynedd. Soniodd Barbara am rai o’r mesuron diogelwch ymgymerwyd gan yr ysbyty- er engraifft: cario chwibanogl, i’w chwythu os oedd angen cymorth.

Mwynhaodd Barbara ei swydd yn fawr iawn a mwynhawon ninnau wrando ar yr hanes.

Mae gennym fwy o siaradwyr diddorol a gwibdeithiau wedi eu trefnuam y flwyddyn.

Er engraifft:

Dydd Mawrth 5ed Chwefror- Bydd Ruth Lewis yn dweu wrthom sut i gadw yn ddiogel ar Cyber.

Dydd Mawrth 5ed Fawrth – Cinio Dydd Gwyl Dewi Sant yng Ngwesty’r Porth

Dydd Mawrth 2il Ebrill – Gwibdaith i Barc Dinefwr lle bydd Will Lewis “arborist” yn siarad am “Coed”. Dilynnir hyn gan “troedio yn y coed” yn y parc.

Os hoffech ymuno a ni unrhyw amser byddwn yn falch o’ch gweld.

Cynhelir y cyfarfodydd yn y pafiliwn am 2.00y. p. ar y dydd Mawrth cyntaf or Mis.

Clecs Bro Cader

Community Newsletter-Cylchlythyr CymunedolClecs Bro Cader 93

Clecs Bro Cader Cylchlythyr cymunedol

Mae fersiwn ar-lein y rhifyn diweddaraf ar gael yma

Gweithdy Naddu Pwmpen a Pharti

Dydd Sadwrn 27 Hydref yn y Pafilwn

‘Roedd hwn yn lwyddiant ysgubol gan y plant yn ogystal ar rhieni. Gwnaethpwyd llawer o wynebau dwl yn gwenu gyda chymorth Louisa Lovell a Chris Fuller tra bod Frances Fuller yn archwilio defnydd pwmpen fel cynhwysydd blodau yn ei gyfanrwydd gyda oasis a blodau.

‘Roedd gan Louisa fwrdd lle ‘roedd llaid yn gael ei gynhyrchu ar radd ddiwydiannol ar un adeg. ’Roedd yno ddau “bwced lwcus” yn gweithredu drwy’r prynhawn ac angen eu hail llenwi.

Hannah Phipps oedd ar archeb y parti oedd yn dilyn, a llwyddodd i gynhyrchu dewisiadau arbennig o gacennau bach Calan Gaeaf yn ogystal ar bwydydd (fel ym hysbyswyd) traddodiadol. Yn dilyn y te dechreuodd y parti gyda mini disco, peiriant mygu, goleuadau a digonedd o swn. Gorffenwyd gyda gemau “eistedd lawr” er mwyn tawelu pethau cyn mynd adref.

Hoffai Louisa, Hannah a minnau ddiolch i bawb a fu o gymorth i wneud hwn yn achlysur pleserus, roeddpawb wedi mwynhau ac fe ailgyflawnwn eto yn 2019.

Stuart Wilson

MAE EICH ANGEN AR EICH CYMUNED

Stampiau wedi eu defnyddio

Mae Sefydliad Cenedlaethol y Deillion yn ailgylchu stampiau Prydeinig a Thramor. Gwerthir wrth bwysau gan amlaf.

Disgwylir derbyn £10 y kilo am stampiau Prydeinig a £15 am stampiau tramor.

Mae’r arian a dderbynnir yn cael ei wario ar gynorthwyo deillion a’r rhannol ddall.

Didolir y stampiau…Prydeinig a Thramor i bentyrrau gan adael tua 1cm ar amlen o amgylch pob stamp.

Rydym wedi casglu 400g o stampiau a hoffwn gael kilo I wneud y parsel yn werth wheil i’w hanfon, felly wnewch chi barhau i gadw stampiau os gwelwch yn dda.

Os medrwch helpu , ewch a’ch stampiau at Avril Y “Green House” Pencader neu gadewch nhw yn Glyncoch Alltwalis 01559 384499

Diolch

Frances Fuller

Ynni Solar yn cael ei gynhyrchu a’i ddefnyddio’n lleol yn Llandysul a’r cylch

Mae yna brosiect cyffrous iawn yn ymwneud ag ynni adnewyddadwy lleol ar y gweill yn ardal Dyffryn Teifi. Mae Ynni Lleol Llandysul yn brosiect lle y bydd ynni adnewyddadwy cafwyd ei chynhyrchu yn lleol, yn cael ei ddefnyddio gan breswylwyr yr ardal er mwyn lleihau costau ynni blynyddol. Mae Ynni Lleol Llandysul yn casglu enwau pobol sydd â diddordeb fod yn rhan o’r cynllun yma – ac ar hyn o bryd yn edrych am 50 cartref i gymryd rhan yn y prosiect.

Mi fydd prosiect solar lleol ar dir Lesley a Greg Parker ym Mhont-Tyweli yn gwerthu’r ynni a’i cynhyrchir gan eu prosiect solar 150Kw i gwmni ynni’r ‘Cooperative’, a bydd yn ei thro yn cael ei werthu am bris gostyngedig i Glwb Ynni Lleol Llandysul. Trwy ymuno â’r clwb yma, mae bosib i chi fod yn rhan o’r prosiect, a manteisio ar brisiau ynni is.

Mae prosiectau Ynni Lleol eisoes yn bodoli ym Methesda yng Ngwynedd, ac ar y gweill mewn mannau eraill ar draws Cymru, gyda Llandysul a’r cylch yn rhan o’r casgliad o fentrau cymunedol arloesol hon. Y gobaith fydd, yn dilyn y prosiect hwn, y byddai prosiectau ynni cymunedol eraill yn cael ei datblygu yn yr ardal, gan gadw’r budd yn lleol hefyd.

Mae Ynni Sir Gâr wrthi ar hyn o bryd yn casglu enwau pobol leol yr ardal sydd am y cyfle i ddefnyddio ynni adnewyddadwy, lleihau eu costau ynni a chyfrannu tuag at yr economi gwyrdd leol, drwy ymuno â Chlwb Ynni Lleol Llandysul. Byddwch hefyd yn gwneud eich rhan yn lleihau effaith newid hinsawdd, trwy ddefnyddio ynni adnewyddadwy lleol.

Os eich bod yn byw yn yr ardal hon, yn benodol o amgylch pentrefi Llandysul, Pont-Tyweli, Pencader, Pentrecwrt, Horeb, Trelech, Cynwyl Elfed, Croeslan, Saron, Bancyffordd, Llanfihangel-ar-Arth, Rhos, Cwmduad, Alltwalis a Bryn Iwan; cysylltwch ag Ynni Sir Gâr i ddatgan eich diddordeb. Cysylltwch â’r swyddog cydlynnu, Cara Hope: cara@ynnisirgar.org.

Disgwyliwch allan am fwy o ddigwyddiadau ynglŷn ag Ynni Lleol Llandysul yn yr ardal dros yr wythnosau a misoedd i ddod!

Sioe Hwyl Garddio a Chrefft 2018

Cododd yr haul yn y Pafiliwn dydd Sadwrn, Medi’r 8fed pan ddaeth tua 42 o gystadleuwyr i mewn a’u gwahanol eitemau ar gyfer y Sioe eleni.  Gwelwyd nifer o wynebau newydd ynghyd â nifer o’n hymgeiswyr ffyddlon, ac roedd yn bleser gweld y darluniau gan blant Ysgol Cae’r Felin yn addurno’r waliau ar y ffordd mewn.  Cafwyd 178 o eitemau ynghyd â rhyw 60 o ddarluniau gan blant yr ysgol.  Bu’n haf eithriadol eleni, a gwelwyd nifer o eitemau anhygoel, yn arbennig y ffa rhedeg.

Dyfarnwyd y cwpan i’r person a’r mwyaf o bwyntiau yn yr adran Cynnyrch Gardd i Raymond Lewis o Heol Dolgran.  Rhoddwyd y wobr hael gan Dr & Mrs Coles.

Frances Fuller o Alltwalis enillodd Dlws Oliver Evans am yr eitemau gorau yn yr Adran Flodau.  Gwelir hi yn y llun yn cael ei chyflwyno a’r darian gan y Cynghorydd Linda Evans.

Enillwyd y darian am y nifer mwyaf o bwyntiau yn yr Adran Gwaith Llaw gan Edwina Davies o Pencader, a welir yma yn cael ei chyflwyno a’r darian gan y Cynghorydd Linda Evans.

 

Cyflwynwyd cwpan Helen Rose Wilson am y nifer mwyaf o bwyntiau yn yr Adran Goginio i Karen Bowen o Lanfihangel ar Arth.

Prif Enillydd y Sioe, gyda’r nifer mwyaf o bwyntiau oedd Frances Fuller.

Rhannwyd gwobr y plant rhwng Gwenny Radford ac Elsi Williams, gwelir Elsi yma yn derbyn ei thlws gan y Cynghorydd Linda Evans.

 

Rhai o’r plant ysgol gyda’u heitemau.

 

Hoffai’r Pwyllgor ddiolch i bawb a gynorthwyodd mewn unrhyw ffordd: PIDA am gael defnyddio’r Pafiliwn, Premier Stores am y lluniaeth i’n cynnal, pawb a wnaeth roi benthyg byrddau, ei casglu a’u cario, y Beirniaid a’r Stiwardiaid am roi o’u hamser, rhoddwyr cwpanau a thlysau ac unrhyw un arall a gyfrannodd tuag at y digwyddiad.  Mae ein diolch pennaf, fodd bynnag, yn mynd i bobl brwdfrydig y Plwyf a ddaeth a’u heitemau i gefnogi’r digwyddiad cymunedol hwn.  Hebddynt ni fyddai yna Sioe Gerdd a Chrefft, felly diolch i chi, a gobeithiwn eich gweld chi eto’r flwyddyn nesaf.