Archifau

Categorïau

free counters

Grŵp Adfywiad – Adroddiad y Cadeirydd 2017

Adroddiad y Cadeirydd Yn gyntaf hoffwn ddiolch yn ddiffuant am y gefnogaeth dros y flwyddyn, yn enwedig i’r rhai sydd ar y pwyllgor, y rhai sydd yn trefnu y sioe Garddio a Chrefft ac y rhai sydd yn cynnyrchu y cylchlythyr. Mae’r gweithgareddau hyn oll yn dibynnu ar ein trysoryddes- yr hon fydd yn cyflwyno diweddariad ar y cyfrifon am y flwyddyn.

Mae’r incwm o’r Gwerthi Cardiau wedi bod yn gyson, mae galw amdanynt gyda’r rhai mwyaf poblogaidd yn cael ei ail-argraffu bob blwyddyn.

Eleni ‘roedd y Sioe Ardd a Chrefft yn cael ei barnu fel y gorau erioed. ‘Roedd cynnydd yn y cystadleuthau a chystadleuwyr, ac ‘roedd yr ychwanegiad i’r coffre yn hwb i’r trefnwyr ar ol ychydig o flynyddoedd o ddadfeilio. Yn y flwyddyn 2018 fydd na ymdrech i godi cofnodiadau adran y plant, gan annogi yr ysgol i hybu y dosbarthiadau perthnasol yn ystod tymor yr Haf.

Mae Clecs Bro Cader wedi dod yn boblogaidd tu hwnt wrth weld sut y maent wedi diflannu o’r silfoedd yn y siopau o fewn diwrnodau. Mae’r gosodiad, yn enwedig y tudalennau lliw a’r y clawr blaen a’r cefn wedi gwneud gwahaniaeth mawr i ganfyddiad pobl ohonno. Mae ein diolch i’r pwyllgor arolygu, yn enwedig y “typesetter” sydd yn ei osod i edrych yn dda. Dylem ymfalchio ynddo mewn gwirionedd. Yr ydym hefyd yn ddiolchgar i Statkraft am ei cyllid parhaol i alluogi cynyrchu y cylchlythyr eleni ac yn y blynyddoedd cynt, heb y cymorth cynhyrchwyd gan y fferm wynt byddau wedi bod yn amhosib cynyrchu yn y cyfaint presennol. Yn olaf gadewch i ni beidio anghofio ein dosbarthwyr, y rhain, glaw neu hindda ,oer neu phoeth sydd yn tramwyo llwybrau, buarthau a chwn blinderus er mwyn cludo copiau o’r campwaith diweddaraf.

Buom yn ffodus cael helpwyr ifanc ar y ddau dro “Glanhau Lan” a fu yn ystod y flwyddyn. Yr ydym yn dra diolchgar i bawb a wnaeth eu rhan i gynorthwyo, naill a’r y diwrnod neu cynt. Does neb ohonom ym mynd yn ifancach.

Diolch eto i bob un ohonoch sydd yma heno ( ac y rhai sydd yn methu) am bob cyfraniad, nid dim ond heno ond yn ystod y flwyddyn.

Stuart Wilson     Ionawr 2018

MAE EICH ANGEN AR EICH CYMUNED

Os oes diddordeb gennych yn helpu eich cymuned. Dewch i Neuadd y

Pentre Pencader (Pafiliwn) ar y 3ydd nos Lun o’r Mis a chewch gyfle i

ddweud eich dweud. Mae’r cyfarfod nesa ar 19eg Chwefror 2018.

Croeso i unrhyw un o Bencader, Llanfihangel Ar Arth, New Inn,

Gwyddgrug, Alltwalis a Phont-Tyweli.

Am ragor o fanylion cysylltwch a: Stuart Wilson 01559384709

GRŴP ADFYWIO PENCADER A’R CYLCH

Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch

Allech chi ein cefnogi ni?

Mae Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch yn eiddgar i gael mwy o bobl a fydd yn cefnogi’i weithgareddau.

Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun 19eg Chwefror  am 7:30 pm, y yn y Pafiliwn.

Dewch ymlaen os gwelwch yn dda.

SYLWCH OS GWELWCH YN DDA

“Mae angen dosbarthwyr Clecs ym mhentref Pencader – os ydych yn hoffi cerdded a chwrdd a phobl ac am helpu cysylltwch a Jane ar 01559 384187 neu Stuart ar 01559 384709”

Mae ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar y drydedd nos Lun yn y mis yn y Pafiliwn, Pencader, am 7:30 yh.

Hydref - Bu’r sioe “Gardd a Chrefft” yn llwyddiannus iawn, bydd angen mwy o le’r flwyddyn nesaf. Mae’r canlyniadau wedi eu hysbysu mewn llawer o ganolfannau ar hyd y pentref oherwydd teimlir bod gormod o amser i aros hyd nes i’r cylchlythyr ymddangos ym Mis Rhagfyr.

Baneri Newydd – i’w trafod yn y Cyfarfod Blynyddol ym Mis Ionawr.

Roedd yn dda gweld nifer o blant yn helpu gyda’r glanhau

Awst - Mae’r cynlluniau ar gyfer y sioe “Gardd a Chrefft” wedi eu cwblhau.

Nid oedd llawer o erddi i’w cysidro ar gyfer “Blodeuwyr y Cadeirydd”, mae gan drigolion mwy o ddiddordeb mewn cadw potiau a chynwysyddion na’r gerddi traddodiadol.

Dyddiad wedi ei bennu ar gyfer “Glanhau’r Hydref”. Dim cyfarfod ym Mis Medi.

Gorffennaf – Manylion y sioe Ardd a Chrefft fel a drafodwyd. Copi o amserlen i’w hanfon at y Golygydd i ffurfio tudalen gefn Clecs mis Medi fel arfer. Bydd copïau hefyd yn cael eu gadael yn y siopau. Adroddodd y Cyng Linda fod Pencader unwaith eto wedi bod yn aflwyddiannus gyda’r cais am arian a fyddai’n cynnwys palmant i lawr o Tremle i Masescader. Mae’r porfa heb eu dorri ddiweddar ger y safle bws ym Maescader yn dybiedig i fod yn ardal blodau gwyllt. Mae cludo rhannau tyrbin yn achosi oedi i’r drafnidiaeth ar y ffordd o Gaerfyrddin. Gall trigolion ofyn am neges destun o Innogy am amserau y cludo.

Mehefin - Mae Baneri wedi’u gwneud i hyrwyddo’r Grŵp mewn gwahanol ddigwyddiadau a hefyd un ar gyfer y Sioe Ardd. Hysbysfwrdd i’w dynnu oddi ar wal siop “Local Bargains” i’w ail-leoli yn y pafiliwn gan PIDA oherwydd anhawster mynediad iddo. Pob copi o Clecs Bro Cader mis Mehefin a adawyd mewn siopau lleol wedi mynd o fewn wythnos. Gwefeistr yn apelio am rywun i helpu gyda’r wefan a chynnal a chadw rheolaidd.

Mai – Mae rhestr cystadlaethau Sioe Gardd wedi ei baratoi a bydd yn ymddangos yn Clecs Mis Medi. Mynegwyd pryder ynglŷn a mynedfa at y Bwrdd hysbysebu’r Gymuned sydd ar wal ‘Bargenion Lleol’. Awgrymwyd ei symud i’r Pafiliwn. Anfonwyd cwynion at Cyngor Sir Caerfyrddin am gyflwr y llwybrau troed cyhoeddus ar rhodfa dolen Pencader, sticlau wedi torri a’r droedffordd yn anodd i’w cerdded mewn mannau.

Ebrill – Cynhaliwyd bore glanhau llwyddiannus iawn gyda nifer o wynebau newydd yn cynorthwyo. Bydd gan y grŵp stondin gwerthu cardiau yn Ffair yr Ysgol ym Mis Gorffennaf. Mae angen cynhyrchu tudalen wybodaeth neu boster yn hysbysu’r cyhoedd o rôl y grŵp yn y gymuned. Trafodwyd Gwasanaeth newydd y Cyngor Sir ar gyfer casglu Gwastraff Gardd . Mae’r wybodaeth i’w weld ar wefan y Cyngor Sir yn unig. Efallai na ddylid cymryd yn caniataol bod gan bawb fynediad i gyfrifiadur.

Mawrth – Mae rhifyn Mawrth o’r newyddlen wedi medru cael eu gynhyrchu gyda diolch i Statkraft, sydd wedi rhyddhau rhan cyntaf y grant y cynigiwyd amdano. Cafwyd derbyniad da iawn i’r rhifyn a oedd yn cynnwys blaen dudalen lliw. Llongyfarchiadau i’r cysodydd am rifyn arbennig. Awgrymwyd y byddai’r ysgol yn medru cyfrannu tudalen ar gyfer Plant i “Clecs Bro Cader”.

Chwefror – Mae copi Mis Mawrth o Clecs Bro Cader cael ei argraffu diolch i’n cysodydd newydd. Erbyn hyn mae’r wefan o dan ofal y grŵp yn hytach na CAVS. Mae John wedi apelio am gefnogaeth gan unrhyw un sydd a phrofiad mewn gwefannau. Mae “Grŵp Cymunedol Pencader” wedi cynhyrchu tudalen “Facebook” ond yn anffodus dim ond aelodau o “Facebook” sy’n medru cael mynediad iddo.

Ionawr – Croesawyd tri ymwelydd newydd , Cynhaliwyd y Cyfarfod Blynyddol. Yn gyntaf dewiswyd swyddogion ; Cadeirydd                                                           Stuart Wilson

Is-gadeirydd                                                      Chris Fuller

Trysorydd gweithredol/Ysgrifennydd         Jane Griffiths

Derbyniwyd adroddiadau’r cadeirydd a’r trysorydd. Trafodwyd yr angen am godi arian a ffyrdd o ddenu mwy o gefnogwyr.

Yn y cyfarfod cyffredinol a ddilynodd, trafodwyd newidiadau ar gyfer y cylchlythyr, pedwar rhifyn y flwyddyn fydd bellach. Mae’r grant ar gyfer ei drafod gan Statkraft yn ei cyfarfod ym Mis Chwefror wedi ei ddanfon. Bydd cyfraddau hysbysebu’n cael eu newid ar gyfer archebion ymlaen llaw i adlewyrchu’r newid.

Mae’r angen mwyaf am ddosbarthwyr yn Llanfihangel . Cynigiodd un o’r ymwelwyr sefydlu tudalen “facebook” ar gyfer Pencader er mwyn annog trigolion iau i gefnogi’r grŵp a gweithgareddau eraill. Roedd tystysgrifau ar gyfer y goleuadau Nadolig wedi eu dosbarthu.

Clecs Bro Cader

Clecs Bro Cader Cylchlythyr cymunedol

Mae fersiwn ar-lein y rhifyn diweddaraf ar gael yma

Clecs Bro Cader

Clecs Bro Cader 88

Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol

Clwb Hanes Lleol

Mae’r tri cyfarfod nesaf wedi eu trefnu gan Glwb Hanes Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf fel a ganlyn

Ionawr 4ydd – Mr Tweli Griffiths, ei Hanes (yn Gymraeg). Magwyd Tweli Griffiths, y darlledwr

adnabyddus, ym Mhencader.

Chwefror 1af – Mr Eifion Daniels, Sir Benfro, pwnc i’w gadarnhau (yn Gymraeg).

Mawrth 8fed – Mr Lloyd Jones, Ystrad Dewi, Llanio, yn trafod y Ffatri Laeth yn Llanio (yn Gymraeg).

Cynhelir y cyfarfodydd yn Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel, i ddechrau am 7.30yh. Mynediad £3 sy’n cynnwys raffl a lluniaeth.

Croeso cynnes i bawb.

GOLYGYDD NEWYDD I ‘CLECS BRO CADER’

Mae cyfle cyffrous wedi codi am Olygydd newydd i ‘Clecs Bro Cader’, y Cylchlythyr Cymunedol dwyieithog uchel ei barch ac wedi’i werthfawrogi ar gyfer Pencader a’r Cylch.

Rhaid i ymgeiswyr fod yn gyfarwydd iawn â chyfrifiaduron, yn fedrus â phrosesu geiriau a rheoli graffeg, gallu cyfathrebu gyda grwpiau eraill yn yr ardal a gweithio i amserlen dynn.

Er does dim tâl am y swydd hon, byddai hi’n bosibl i ad-dalu am nwyddau cyfrifiadurol sy’n cael eu defnyddio i baratoi pob rhifyn.

Mae’r Grŵp Adfywiad wedi cyhoeddi 6 rhifyn y flwyddyn o ‘Clecs Bro Cader’ am ychydig mwy na 12 mlynedd: mae rhifyn 87 gael ei roi ar y wefan.

Os allwn ni ddim dod o hyd i olygydd newydd, yna’r rhifyn olaf fydd yr un mis Rhagfyr; bydd yn drueni o’r mwyaf os bydd yn rhaid i’r gwasanaeth poblogaidd iawn sy’n cael ei ddisgrifio fel un sy’n darparu gwasanaeth cymunedol hanfodol, dod i ben.

Os ydych chi’n credu y gallwch chi dderbyn yr her, cysylltwch os gwelwch yn dda â

John Hubert – webmaster@pencader.org.uk neu

Jane Griffiths – Ffôn 01559 384987 neu ebost janegriffithsuk@btinternet.com

am fwy o wybodaeth

Clwb Hanes Lleol – Rhaglen 2017-2018

Club Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf

Llanfihangel-ar-arth and Parish Local History Club

Rhaglen / Programme

2017 – 2018

(C) Cymraeg  (E) English  (D) Dwyieithog / Bilingual

Hydref 19eg /October 19th Noson Clwb / Club Night

Tachwedd 2il / November 2nd  Jane Davies, Gwardafolog Pontsian gynt (C)

Tachwedd 16eg / November 16th  Noson Clwb / Club Night

Tachwedd 30ain / November 30th  Mr Terry Beverton, Maesycrugiau (E)

Rhagfyr 14eg / December 14th  Noson Clwb / Club Night

Ionawr 4ydd / January 4th  Mr Tweli Griffiths, Ei Hanes a Doethuriaeth (C)

Ionawr 18fed / January 18th  Noson Clwb / Club Night

Chwefror 1af / February 1st  Mr Eifion Daniels, Sir Benfro (C)

Chwefror 15fed / February 15th  Noson Clwb / Club Night

Mawrth 8fed / March 8th  Mr Lloyd Jones, Ystrad Dewi Llanio (C)

Mawrth 22ain / March 22nd  Noson Clwb / Club Night

Ebrill 5ed / April 5th Y Parchedig Goronwy Evans, Llambed (C)

Ebrill 19fed / April 19th  Noson Clwb / Club Night

Mai 3ydd / May 3rd  Mr Rhys Mwyn (C)

Mai17eg / May 17th  Noson Clwb / Club Night

Mai 31ain / May 31st  Mererid Hopwood a Tudur Dylan Jones,Llyfr Du Caerfyrddin (C)

Mehefin 14eg / June 14th Noson Clwb / Club Night

Mehefin 28ain / June 28th Hawl i holi hanes / A chance to ask about history  (D)

Gorffennaf 14eg / July 14th  Trip Blynyddol / Annual Trip

 

Am fwy o wybodaeth / for more information, cysylltwch â / contact –

Calvin Griffiths 384812 neu/or Gerald Coles 384987

 

 

SIOE ARDD A CHREFFT 2017 ENILLWYR

Cynhaliwyd y Sioe Hwyl Gardd a Chrefftau a’r Sadwrn Medi 9ed yn y Pafiliwn. Er gwaethaf y cawodydd trymion fe ddaeth 37 cystadleudd ynghyd gyda 202 o ymgeision – cynnydd enfawr ar y blynyddoedd blaenorol.

Yr ennillwyr oedd:

Garden Produce / Cynnyrch yr Ardd – Meredith Williams

Flowers / Blodau – Oliver Evans Trophy – Frances Fuller

Cookery / Coginio – Helen Rose Wilson Memorial Cup – Karen Bowen

Handicrafts / Crefftau – Edwina Davies

Children /Plant – Sophia Trigwell and Tabitha Radford

Overall Winner / Enillyd Cyffredinol – Green House Cup – Meredith Williams

Diolch i bawb a wnaeth helpu i wneud y diwrnod yn llwyddianus: y beirniaid,stiwardiau a’r rhai gyfrannodd y cwpannau a’r gwobrau raffl, ac yn enwedig yr ymgeiswyr. Fel arfer ‘rydym yn dra diolchgar i Bopty Pencader a Siop Premier am y lluniaeth.

Heb gefnogaeth y gymuned fyddai y diwrnod ddim wedi bod yn lwyddiant.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Blwmers Y Cadeirydd 2017

 Eleni yn lle Cystadleuaeth Arddio, mae’n Cadeirydd ni wedi bod yn edrych ar erddi lleol mae e wedi bod ar hyd y lle a bydd tstysgrifau yn cael eu gwobrwyro I’r rhai a oedd wedi dangos arddangosfa o liw yn ei farn rwhng grwanwyn tan mis Medi.

 Mrs & Mrs Evans, Gaywood, Dolgran Road, Pencader

Mr & Mrs J Evans, Veindre Parc, Gwyddgrug

 Mrs W Brooker, Springfield, Llanfihangel ar Arth

Glanhau’r Hydref 2017

Cynhaliwyd glanhau pentref yr Hydref ddydd Sadwrn 14eg Hydref.

Yn ffodus, roedd yn sych ar gyfer y gwaith glanhau, casglwyd cyfanswm o 13 bag. Roedd nifer o fobl yn methu dod ar y diwrnod ond wedu gwneud sawl ardal yn ystod yr wythnos. Roedd yn dda bod rhai rhai iau yn ymuno.

Dros y blynyddoedd mae’r Cyngor Sir wedi darparu mwy o finiau sbwriel yn y pentref, gan wneud trigolion ac ymwelwyr yn fwy ymwybodol o’r angen i gadw strydoedd eu tir cartref yn lân a thaclus.

Diolch i bawb a helpodd.

Sefydliad y Merched

Mae aelodau Sefydliad Y merched yn parhau i fwynhau cyfarfodydd a gweithgareddau diddorol. Ym mis Mehefin, croesawyd Carys Davies, cyfreithwraig o James, Jones,ei Fab a Francis, Llandysul.

Siaradodd Carys am ei gyrfa yn y Gyfraith a dywedodd wrthym sut y bu iddi gyrraedd i fod nawr yn berchennog cwmni cyfreithwyr prysur. Amlinellodd y meysydd cyfreithiol y mae’r cwmni yn ymdrin a nhw. Roedd ei araith yn ysbrydoledig.

Treuliasom brynhawn diddorol ym mis Gorffennaf yn Amgueddfa Caerfyrddin, lle dysgwyd llawer am Hanes lleol.

Fe wnaethon fwynhau gweld yr ystafell ysgol, y gegin ffermdy a dysgu am ffermio a diwydiant yn Sir Gaerfyrddin yn y dyddiau a fu. Gwelwyd dreselau Cymreig hyfryd, a oedd yn llawn llestri hyfryd.

Dilynwyd ymweliad yr amgueddfa gyda phryd o fwyd a chyfarfod yn Nhafarn Tanerdy yng Nghaerfyrddin.

Cymerodd Sefydliad y Merched ran yng ngharnifal Pencader eto eleni, gyda’i stondin bric a brac arferol.

Ni fyddwn, fel arfer, yn cyfarfod ym mis Awst, ond eleni, aethom i Westy’r Porth am dê prynhawn blasus. Roedd yn achlysur pleserus iawn. Ein gwestai anrhydeddus oedd cyn aelod o’r Sefydliad, Mrs Sally Richards. ’Rydym yn ei cholli yn ein cyfarfodydd, felly roedd hi’n hyfryd ei gweld eto. Cynhelir cyfarfodydd yn y Pafiliwn am 2pm ar ddydd Mawrth 1af y mis.

Digwyddiadau i ddod:

Dydd Mawrth Medi 5ed: bydd Janice Richards yn siarad am ei gwaith yn Rhif 10.

Dydd Mawrth Hydref 3ydd: bydd Steve Adams yn dweud wrthym am ei lyfr, “Murder at the Star”.

Croeso i chwi ymuno a ni yn cyfarfodydd.