Archifau

Categorïau

free counters

Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch

Allech chi ein cefnogi ni?

Mae Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch yn eiddgar i gael mwy o bobl a fydd yn cefnogi’i weithgareddau.

Bydd y cyfarfod nesaf yn GYFARFOD BLYNYDDOL a’r ddydd Llun 18 Chwefror am 7:30 pm

Dewch ymlaen os gwelwch yn dda.

SYLWCH OS GWELWCH YN DDA

“Mae angen dosbarthwyr Clecs ym mhentref Pencader – os ydych yn hoffi cerdded a chwrdd a phobl ac am helpu cysylltwch a Jane ar 01559 384187 neu Stuart ar 01559 384709”

Mae ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar y drydedd nos Lun yn y mis yn y Pafiliwn, Pencader, am 7:30 yh.

Awst 2018

Roeddem wrth ein bodd bod Dotti Hicks wedi cynnig cymryd drosodd fel Golygydd Clecs, ond bydd angen help i gyfieithu i’r Gymraeg arni. Mae popeth mewn llaw ar gyfer y Sioe Gerdd a Chrefft ar 8 Medi.

Mae Hannah a Louisa’n mynd i drefnu Gweithdy Cerfio Pwmpen a Pharti Calan Gaeaf i ddilyn yn y Pafiliwn er mwyn cyflwyno’r ieuenctid i’r gymuned a dod â phobl at ei gilydd.

Medi

Dim cyfarfod.

Hydref 2018

Mae angen cyflwyno cais am Grant i gyllido Clecs am y ddwy flynedd nesaf i Statkraft, ond nid yw Proprint wedi ateb gydag amcangyfrif pris argraffu eto. Cytunwyd i fynd yn ôl at gyhoeddi chwe copi’r flwyddyn o fis Ionawr 2019 os gallwn gael yr arian. Cyflwynodd John Emma Price i’r Grŵp; roedd hi wedi ateb ei gais am help gyda’r wefan, ac roedd hi’n llawn syniadau defnyddiol ac yn wybodus iawn am gymhlethdodau dylunio gwe. Bydd yn help enfawr gyda hyn.

Ceir adroddiad mewn man arall ar y Sioe Ardd a Chrefft, ond roedd yn dda gweld cymaint o luniau wedi eu peintio gan y plant ysgol eleni.

Awgrymodd Stuart y dylid cynnal cwrdd coffa arbennig yn y Capel neu’r Eglwys i goffáu 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, ac roedd pawb yn cytuno ei fod yn syniad gwych. Bydd yn cysylltu â Mrs Lewis o’r Tabernacl.

Os hoffech ymuno â’r Grŵp, dewch draw i’r cyfarfod nesaf – a gynhelir am 7:30 yn y Pafiliwn ar y trydydd dydd Llun o’r mis.

Gweithdy Naddu Pwmpen a Pharti

Dydd Sadwrn 27 Hydref yn y Pafilwn

‘Roedd hwn yn lwyddiant ysgubol gan y plant yn ogystal ar rhieni. Gwnaethpwyd llawer o wynebau dwl yn gwenu gyda chymorth Louisa Lovell a Chris Fuller tra bod Frances Fuller yn archwilio defnydd pwmpen fel cynhwysydd blodau yn ei gyfanrwydd gyda oasis a blodau.

‘Roedd gan Louisa fwrdd lle ‘roedd llaid yn gael ei gynhyrchu ar radd ddiwydiannol ar un adeg. ’Roedd yno ddau “bwced lwcus” yn gweithredu drwy’r prynhawn ac angen eu hail llenwi.

Hannah Phipps oedd ar archeb y parti oedd yn dilyn, a llwyddodd i gynhyrchu dewisiadau arbennig o gacennau bach Calan Gaeaf yn ogystal ar bwydydd (fel ym hysbyswyd) traddodiadol. Yn dilyn y te dechreuodd y parti gyda mini disco, peiriant mygu, goleuadau a digonedd o swn. Gorffenwyd gyda gemau “eistedd lawr” er mwyn tawelu pethau cyn mynd adref.

Hoffai Louisa, Hannah a minnau ddiolch i bawb a fu o gymorth i wneud hwn yn achlysur pleserus, roeddpawb wedi mwynhau ac fe ailgyflawnwn eto yn 2019.

Stuart Wilson

MAE EICH ANGEN AR EICH CYMUNED

Stampiau wedi eu defnyddio

Mae Sefydliad Cenedlaethol y Deillion yn ailgylchu stampiau Prydeinig a Thramor. Gwerthir wrth bwysau gan amlaf.

Disgwylir derbyn £10 y kilo am stampiau Prydeinig a £15 am stampiau tramor.

Mae’r arian a dderbynnir yn cael ei wario ar gynorthwyo deillion a’r rhannol ddall.

Didolir y stampiau…Prydeinig a Thramor i bentyrrau gan adael tua 1cm ar amlen o amgylch pob stamp.

Rydym wedi casglu 400g o stampiau a hoffwn gael kilo I wneud y parsel yn werth wheil i’w hanfon, felly wnewch chi barhau i gadw stampiau os gwelwch yn dda.

Os medrwch helpu , ewch a’ch stampiau at Avril Y “Green House” Pencader neu gadewch nhw yn Glyncoch Alltwalis 01559 384499

Diolch

Frances Fuller

Clecs Bro Cader

Clecs Bro Cader 92

Clecs Bro Cader Cylchlythyr cymunedol

Mae fersiwn ar-lein y rhifyn diweddaraf ar gael yma

Ynni Solar yn cael ei gynhyrchu a’i ddefnyddio’n lleol yn Llandysul a’r cylch

Mae yna brosiect cyffrous iawn yn ymwneud ag ynni adnewyddadwy lleol ar y gweill yn ardal Dyffryn Teifi. Mae Ynni Lleol Llandysul yn brosiect lle y bydd ynni adnewyddadwy cafwyd ei chynhyrchu yn lleol, yn cael ei ddefnyddio gan breswylwyr yr ardal er mwyn lleihau costau ynni blynyddol. Mae Ynni Lleol Llandysul yn casglu enwau pobol sydd â diddordeb fod yn rhan o’r cynllun yma – ac ar hyn o bryd yn edrych am 50 cartref i gymryd rhan yn y prosiect.

Mi fydd prosiect solar lleol ar dir Lesley a Greg Parker ym Mhont-Tyweli yn gwerthu’r ynni a’i cynhyrchir gan eu prosiect solar 150Kw i gwmni ynni’r ‘Cooperative’, a bydd yn ei thro yn cael ei werthu am bris gostyngedig i Glwb Ynni Lleol Llandysul. Trwy ymuno â’r clwb yma, mae bosib i chi fod yn rhan o’r prosiect, a manteisio ar brisiau ynni is.

Mae prosiectau Ynni Lleol eisoes yn bodoli ym Methesda yng Ngwynedd, ac ar y gweill mewn mannau eraill ar draws Cymru, gyda Llandysul a’r cylch yn rhan o’r casgliad o fentrau cymunedol arloesol hon. Y gobaith fydd, yn dilyn y prosiect hwn, y byddai prosiectau ynni cymunedol eraill yn cael ei datblygu yn yr ardal, gan gadw’r budd yn lleol hefyd.

Mae Ynni Sir Gâr wrthi ar hyn o bryd yn casglu enwau pobol leol yr ardal sydd am y cyfle i ddefnyddio ynni adnewyddadwy, lleihau eu costau ynni a chyfrannu tuag at yr economi gwyrdd leol, drwy ymuno â Chlwb Ynni Lleol Llandysul. Byddwch hefyd yn gwneud eich rhan yn lleihau effaith newid hinsawdd, trwy ddefnyddio ynni adnewyddadwy lleol.

Os eich bod yn byw yn yr ardal hon, yn benodol o amgylch pentrefi Llandysul, Pont-Tyweli, Pencader, Pentrecwrt, Horeb, Trelech, Cynwyl Elfed, Croeslan, Saron, Bancyffordd, Llanfihangel-ar-Arth, Rhos, Cwmduad, Alltwalis a Bryn Iwan; cysylltwch ag Ynni Sir Gâr i ddatgan eich diddordeb. Cysylltwch â’r swyddog cydlynnu, Cara Hope: cara@ynnisirgar.org.

Disgwyliwch allan am fwy o ddigwyddiadau ynglŷn ag Ynni Lleol Llandysul yn yr ardal dros yr wythnosau a misoedd i ddod!

Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol

Mae Clwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf wedi trefnu’r sgyrsiau canlynol yn ystod y gaeaf -
Tachedd 29ain – Bydd Mr Glyn Jones, Glantwely fach, Pencader, yn siarad am yr hen ffordd o fyw (yn Gymraeg).
Ionawr 3ydd – Bydd Y Prifardd Mererid Hopwood, Llangynnwr, yn diddanu’r gynulleidfa (yn Gymraeg).
Ionawr 31ain – Bydd sgwrs gan Mrs Lowri Davies, Milfeddyg, am hen feddiginiaeth ac acubigo (yn Gymraeg).
Mawrth 7fed – Bydd Mr Robin Huw Bowen, Telynor, yn trafod Hanes y Delyn Deires (yn Gymraeg).
Cynhelir y cyfarfodydd yn Neuadd yr Ysgol,

Llanfihangel ac maen nhw’n dechrau am 7:30yh.
Mynediad ydy £3.00 sy’n cynnwys lluniaeth a raffl.
Croeso cynnes i bawb.

Sioe Hwyl Garddio a Chrefft 2018

Cododd yr haul yn y Pafiliwn dydd Sadwrn, Medi’r 8fed pan ddaeth tua 42 o gystadleuwyr i mewn a’u gwahanol eitemau ar gyfer y Sioe eleni.  Gwelwyd nifer o wynebau newydd ynghyd â nifer o’n hymgeiswyr ffyddlon, ac roedd yn bleser gweld y darluniau gan blant Ysgol Cae’r Felin yn addurno’r waliau ar y ffordd mewn.  Cafwyd 178 o eitemau ynghyd â rhyw 60 o ddarluniau gan blant yr ysgol.  Bu’n haf eithriadol eleni, a gwelwyd nifer o eitemau anhygoel, yn arbennig y ffa rhedeg.

Dyfarnwyd y cwpan i’r person a’r mwyaf o bwyntiau yn yr adran Cynnyrch Gardd i Raymond Lewis o Heol Dolgran.  Rhoddwyd y wobr hael gan Dr & Mrs Coles.

Frances Fuller o Alltwalis enillodd Dlws Oliver Evans am yr eitemau gorau yn yr Adran Flodau.  Gwelir hi yn y llun yn cael ei chyflwyno a’r darian gan y Cynghorydd Linda Evans.

Enillwyd y darian am y nifer mwyaf o bwyntiau yn yr Adran Gwaith Llaw gan Edwina Davies o Pencader, a welir yma yn cael ei chyflwyno a’r darian gan y Cynghorydd Linda Evans.

 

Cyflwynwyd cwpan Helen Rose Wilson am y nifer mwyaf o bwyntiau yn yr Adran Goginio i Karen Bowen o Lanfihangel ar Arth.

Prif Enillydd y Sioe, gyda’r nifer mwyaf o bwyntiau oedd Frances Fuller.

Rhannwyd gwobr y plant rhwng Gwenny Radford ac Elsi Williams, gwelir Elsi yma yn derbyn ei thlws gan y Cynghorydd Linda Evans.

 

Rhai o’r plant ysgol gyda’u heitemau.

 

Hoffai’r Pwyllgor ddiolch i bawb a gynorthwyodd mewn unrhyw ffordd: PIDA am gael defnyddio’r Pafiliwn, Premier Stores am y lluniaeth i’n cynnal, pawb a wnaeth roi benthyg byrddau, ei casglu a’u cario, y Beirniaid a’r Stiwardiaid am roi o’u hamser, rhoddwyr cwpanau a thlysau ac unrhyw un arall a gyfrannodd tuag at y digwyddiad.  Mae ein diolch pennaf, fodd bynnag, yn mynd i bobl brwdfrydig y Plwyf a ddaeth a’u heitemau i gefnogi’r digwyddiad cymunedol hwn.  Hebddynt ni fyddai yna Sioe Gerdd a Chrefft, felly diolch i chi, a gobeithiwn eich gweld chi eto’r flwyddyn nesaf.

Merched y Wawr Pencader a’r Cylch

Mae Merched y Wawr yn cyfarfod mewn gwahanol leoliadau yn yr ardal yn ystod y flwyddyn. Eleni byddwn yn dathlu 50 mlynedd ers sefydlu’r gangen.

I ddechrau rhaglen y flwyddyn byddwn yn cyfarfod yn festri Capel Tabernacl Pencader, ar 24ain o Fedi am 7:30 yh. Cwiltio fydd y pwnc ac arddangosfa o gwiltiau gan, Eirwen Robinson o Lanfyrnach.

Croeso i aelodau newydd, boed yn siaradwyr Cymraeg neu ddysgwyr

Sefydliad y Merched

Ym mis Medi, daeth Swyddog Safonau Masnach Cyngor Sir Caerfyrddin i siarad â ni am Dwyll. Adroddodd rai storïau trist iawn am bobl o Sir Gaerfyrddin sydd wedi cael eu twyllo gan sgamwyr sy’n anrheithio ar bobl fregus. Mae cael eich sgamio yn codi cywilydd ac yn gostus. Yn ogystal â’r goblygiadau ariannol, gall gael effaith niweidiol ar iechyd y dioddefwr. Mewn rhai achosion, mae pobl wedi colli eu cynilion oes i’r sgamwyr. Mae mwyafrif y sgamiau’n cyrraedd drwy’r post, dros y ffôn, drwy e-bost neu ar garreg y drws.

Pobl hŷn sy’n fwyaf bregus i’r math yma o dwyll, ond gall unrhyw un syrthio am sgam. Felly, byddwch yn ofalus a peidiwch rhoi’ch manylion banc dros y ffôn neu dalu blaendal i adeiladwyr twyllodrus na fydd o bosib yn gwneud y gwaith.

Ym mis Hydref, bu Ann Phillips a Gwyneth Alban, dwy ferch leol, yn trafod pwysigrwydd cerdded er lles ein hiechyd. Mae Ann a Gwyneth yn Gerddwyr Nordig brwdfrydig. Dangosont eu polion Nordig i ni ac egluro sut i’w defnyddio. O’i defnyddio’n gywir, gallant droi taith gyffredin yn ymarfer i’r holl gorff.

Er hynny, does dim rhaid i chi fod yn Gerddwr Nordig. Mae cerdded o bob math, hyd yn oed am bellter byr, yn llesol i’n hiechyd corfforol a meddyliol. Mae Ann a Gwyneth yn rhedeg grŵp cerdded, sy’n cwrdd ar ddydd Iau. Cysylltwch â nhw os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’r grŵp.

Cynhaliwyd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Tachwedd ac roeddem yn falch i groesawu ein cynghorydd Marylyn Haines-Evans i’r cyfarfod. Rydym yn ddiolchgar i’n holl swyddogion am gytuno i barhau yn eu swyddi am flwyddyn arall.

Byddwn yn cwrdd yn yr Hollybrook, Bronwydd am ein cinio Nadolig y mis nesaf.

Rydym wedi trefnu llawer o siaradwyr a theithiau diddorol ar gyfer y flwyddyn nesaf. Os hoffech ymuno â ni ar unrhyw adeg, byddem yn falch o’ch gweld.

Cynhelir ein cyfarfodydd yn y Pafiliwn am 2:00pm ar ddydd Mawrth 1af y mis.