Archifau

Categorïau

free counters

Clwb Hanes Lleol – Rhaglen 2017-2018

Club Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf

Llanfihangel-ar-arth and Parish Local History Club

Rhaglen / Programme

2017 – 2018

(C) Cymraeg  (E) English  (D) Dwyieithog / Bilingual

Hydref 19eg /October 19th Noson Clwb / Club Night

Tachwedd 2il / November 2nd  Jane Davies, Gwardafolog Pontsian gynt (C)

Tachwedd 16eg / November 16th  Noson Clwb / Club Night

Tachwedd 30ain / November 30th  Mr Terry Beverton, Maesycrugiau (E)

Rhagfyr 14eg / December 14th  Noson Clwb / Club Night

Ionawr 4ydd / January 4th  Mr Tweli Griffiths, Ei Hanes a Doethuriaeth (C)

Ionawr 18fed / January 18th  Noson Clwb / Club Night

Chwefror 1af / February 1st  Mr Eifion Daniels, Sir Benfro (C)

Chwefror 15fed / February 15th  Noson Clwb / Club Night

Mawrth 8fed / March 8th  Mr Lloyd Jones, Ystrad Dewi Llanio (C)

Mawrth 22ain / March 22nd  Noson Clwb / Club Night

Ebrill 5ed / April 5th Y Parchedig Goronwy Evans, Llambed (C)

Ebrill 19fed / April 19th  Noson Clwb / Club Night

Mai 3ydd / May 3rd  Mr Rhys Mwyn (C)

Mai17eg / May 17th  Noson Clwb / Club Night

Mai 31ain / May 31st  Mererid Hopwood a Tudur Dylan Jones,Llyfr Du Caerfyrddin (C)

Mehefin 14eg / June 14th Noson Clwb / Club Night

Mehefin 28ain / June 28th Hawl i holi hanes / A chance to ask about history  (D)

Gorffennaf 14eg / July 14th  Trip Blynyddol / Annual Trip

 

Am fwy o wybodaeth / for more information, cysylltwch â / contact –

Calvin Griffiths 384812 neu/or Gerald Coles 384987

 

 

SIOE ARDD A CHREFFT 2017 ENILLWYR

Cynhaliwyd y Sioe Hwyl Gardd a Chrefftau a’r Sadwrn Medi 9ed yn y Pafiliwn. Er gwaethaf y cawodydd trymion fe ddaeth 37 cystadleudd ynghyd gyda 202 o ymgeision – cynnydd enfawr ar y blynyddoedd blaenorol.

Yr ennillwyr oedd:

Garden Produce / Cynnyrch yr Ardd – Meredith Williams

Flowers / Blodau – Oliver Evans Trophy – Frances Fuller

Cookery / Coginio – Helen Rose Wilson Memorial Cup – Karen Bowen

Handicrafts / Crefftau – Edwina Davies

Children /Plant – Sophia Trigwell and Tabitha Radford

Overall Winner / Enillyd Cyffredinol – Green House Cup – Meredith Williams

Diolch i bawb a wnaeth helpu i wneud y diwrnod yn llwyddianus: y beirniaid,stiwardiau a’r rhai gyfrannodd y cwpannau a’r gwobrau raffl, ac yn enwedig yr ymgeiswyr. Fel arfer ‘rydym yn dra diolchgar i Bopty Pencader a Siop Premier am y lluniaeth.

Heb gefnogaeth y gymuned fyddai y diwrnod ddim wedi bod yn lwyddiant.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Blwmers Y Cadeirydd 2017

 Eleni yn lle Cystadleuaeth Arddio, mae’n Cadeirydd ni wedi bod yn edrych ar erddi lleol mae e wedi bod ar hyd y lle a bydd tstysgrifau yn cael eu gwobrwyro I’r rhai a oedd wedi dangos arddangosfa o liw yn ei farn rwhng grwanwyn tan mis Medi.

 Mrs & Mrs Evans, Gaywood, Dolgran Road, Pencader

Mr & Mrs J Evans, Veindre Parc, Gwyddgrug

 Mrs W Brooker, Springfield, Llanfihangel ar Arth

Glanhau’r Hydref 2017

Cynhelir “Glanhau pentref” yr Hydref ddydd Sadwrn 14 Hydref, i ddechrau am 10.00 y bore o’r Pafiliwn. Gellir cael ffyn casglu, bagiau, menig, tabardau ac ati yn y Pafiliwn a’u dychwelyd gyda’r sbwriel a gasglwyd.

Fel arfer, mae Glanhad yr Hydref yn heriol i ddweud y lleiaf, ac rydym wir angen eich help ar y diwrnod yma, Os na fydd hynny’n bosibl, ceisiwch wneud rhywfaint ar y diwrnod cynt neu bryd bynnag mae’n gyfleus gennych. Dewch i helpu os gwelwch yn dda, rydym wir angen chi.

Darperir lluniaeth ar ôl gorffen.

Gwybodaeth Bellach gan Stuart, ffoniwch 01559384709.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ar ddydd Sadwrn Ebrill 8fedCynhaliodd y Grŵp Adfywio sesiwn “Glanhau’r Pentref”. Hwn oedd y 27ain troi hyn ddigwydd.

Roeddem yn falch gweld 4 plentyn yn ogystal ac 11 oedolyn wedi ymuno yn y gorchwyl naill ai ar y dydd neu’r diwrnod cynt. Buont yn ddiwyd yn casglu sbwriel o’r brif heol, y strydoedd cefn a cae chwarae Pencader. Casglwyd 8 bag du ac 11 bag glas.

Roedd hyd yn oed folier segur a physt gôl wedi eu gadael allan.

Yn dilyn y glanhau dychwelodd pawb i’r Pafiliwn lle roedd lluniaeth dderbyniol wedi ei baratoi. Rhaid diolch i Hannah am y sgons a’r jam blasus.

Dros y blynyddoedd mae’r Cyngor Sir wedi darparu nifer o finiau sbwriel ychwanegol yn y pentref gan godi ymwybyddiaeth trigolion ac ymwelwyr o’r angen i gadw strydoedd ein mam wlad yn lân a chymen.

Diolch yn fawr i bawb am eich cymorth

Sefydliad y Merched

Mae aelodau Sefydliad Y merched yn parhau i fwynhau cyfarfodydd a gweithgareddau diddorol. Ym mis Mehefin, croesawyd Carys Davies, cyfreithwraig o James, Jones,ei Fab a Francis, Llandysul.

Siaradodd Carys am ei gyrfa yn y Gyfraith a dywedodd wrthym sut y bu iddi gyrraedd i fod nawr yn berchennog cwmni cyfreithwyr prysur. Amlinellodd y meysydd cyfreithiol y mae’r cwmni yn ymdrin a nhw. Roedd ei araith yn ysbrydoledig.

Treuliasom brynhawn diddorol ym mis Gorffennaf yn Amgueddfa Caerfyrddin, lle dysgwyd llawer am Hanes lleol.

Fe wnaethon fwynhau gweld yr ystafell ysgol, y gegin ffermdy a dysgu am ffermio a diwydiant yn Sir Gaerfyrddin yn y dyddiau a fu. Gwelwyd dreselau Cymreig hyfryd, a oedd yn llawn llestri hyfryd.

Dilynwyd ymweliad yr amgueddfa gyda phryd o fwyd a chyfarfod yn Nhafarn Tanerdy yng Nghaerfyrddin.

Cymerodd Sefydliad y Merched ran yng ngharnifal Pencader eto eleni, gyda’i stondin bric a brac arferol.

Ni fyddwn, fel arfer, yn cyfarfod ym mis Awst, ond eleni, aethom i Westy’r Porth am dê prynhawn blasus. Roedd yn achlysur pleserus iawn. Ein gwestai anrhydeddus oedd cyn aelod o’r Sefydliad, Mrs Sally Richards. ’Rydym yn ei cholli yn ein cyfarfodydd, felly roedd hi’n hyfryd ei gweld eto. Cynhelir cyfarfodydd yn y Pafiliwn am 2pm ar ddydd Mawrth 1af y mis.

Digwyddiadau i ddod:

Dydd Mawrth Medi 5ed: bydd Janice Richards yn siarad am ei gwaith yn Rhif 10.

Dydd Mawrth Hydref 3ydd: bydd Steve Adams yn dweud wrthym am ei lyfr, “Murder at the Star”.

Croeso i chwi ymuno a ni yn cyfarfodydd.

Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch

Allech chi ein cefnogi ni?

Mae Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch yn eiddgar i gael mwy o bobl a fydd yn cefnogi’i weithgareddau.

Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun Hydref 16eg am 7:30 pm, y yn y Pafiliwn.

Dewch ymlaen os gwelwch yn dda.

SYLWCH OS GWELWCH YN DDA

Mae ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar y drydedd nos Lun yn y mis yn y Pafiliwn, Pencader, am 7:30 yh.

Gorffennaf – Manylion y sioe Ardd a Chrefft fel a drafodwyd. Copi o amserlen i’w hanfon at y Golygydd i ffurfio tudalen gefn Clecs mis Medi fel arfer. Bydd copïau hefyd yn cael eu gadael yn y siopau. Adroddodd y Cyng Linda fod Pencader unwaith eto wedi bod yn aflwyddiannus gyda’r cais am arian a fyddai’n cynnwys palmant i lawr o Tremle i Masescader. Mae’r porfa heb eu dorri ddiweddar ger y safle bws ym Maescader yn dybiedig i fod yn ardal blodau gwyllt. Mae cludo rhannau tyrbin yn achosi oedi i’r drafnidiaeth ar y ffordd o Gaerfyrddin. Gall trigolion ofyn am neges destun o Innogy am amserau y cludo.

Mehefin - Mae Baneri wedi’u gwneud i hyrwyddo’r Grŵp mewn gwahanol ddigwyddiadau a hefyd un ar gyfer y Sioe Ardd. Hysbysfwrdd i’w dynnu oddi ar wal siop “Local Bargains” i’w ail-leoli yn y pafiliwn gan PIDA oherwydd anhawster mynediad iddo. Pob copi o Clecs Bro Cader mis Mehefin a adawyd mewn siopau lleol wedi mynd o fewn wythnos. Gwefeistr yn apelio am rywun i helpu gyda’r wefan a chynnal a chadw rheolaidd.

Mai – Mae rhestr cystadlaethau Sioe Gardd wedi ei baratoi a bydd yn ymddangos yn Clecs Mis Medi. Mynegwyd pryder ynglŷn a mynedfa at y Bwrdd hysbysebu’r Gymuned sydd ar wal ‘Bargenion Lleol’. Awgrymwyd ei symud i’r Pafiliwn. Anfonwyd cwynion at Cyngor Sir Caerfyrddin am gyflwr y llwybrau troed cyhoeddus ar rhodfa dolen Pencader, sticlau wedi torri a’r droedffordd yn anodd i’w cerdded mewn mannau.

Ebrill – Cynhaliwyd bore glanhau llwyddiannus iawn gyda nifer o wynebau newydd yn cynorthwyo. Bydd gan y grŵp stondin gwerthu cardiau yn Ffair yr Ysgol ym Mis Gorffennaf. Mae angen cynhyrchu tudalen wybodaeth neu boster yn hysbysu’r cyhoedd o rôl y grŵp yn y gymuned. Trafodwyd Gwasanaeth newydd y Cyngor Sir ar gyfer casglu Gwastraff Gardd . Mae’r wybodaeth i’w weld ar wefan y Cyngor Sir yn unig. Efallai na ddylid cymryd yn caniataol bod gan bawb fynediad i gyfrifiadur.

Mawrth – Mae rhifyn Mawrth o’r newyddlen wedi medru cael eu gynhyrchu gyda diolch i Statkraft, sydd wedi rhyddhau rhan cyntaf y grant y cynigiwyd amdano. Cafwyd derbyniad da iawn i’r rhifyn a oedd yn cynnwys blaen dudalen lliw. Llongyfarchiadau i’r cysodydd am rifyn arbennig. Awgrymwyd y byddai’r ysgol yn medru cyfrannu tudalen ar gyfer Plant i “Clecs Bro Cader”.

Chwefror – Mae copi Mis Mawrth o Clecs Bro Cader cael ei argraffu diolch i’n cysodydd newydd. Erbyn hyn mae’r wefan o dan ofal y grŵp yn hytach na CAVS. Mae John wedi apelio am gefnogaeth gan unrhyw un sydd a phrofiad mewn gwefannau. Mae “Grŵp Cymunedol Pencader” wedi cynhyrchu tudalen “Facebook” ond yn anffodus dim ond aelodau o “Facebook” sy’n medru cael mynediad iddo.

Ionawr – Croesawyd tri ymwelydd newydd , Cynhaliwyd y Cyfarfod Blynyddol. Yn gyntaf dewiswyd swyddogion ; Cadeirydd                                                           Stuart Wilson

Is-gadeirydd                                                      Chris Fuller

Trysorydd gweithredol/Ysgrifennydd         Jane Griffiths

Derbyniwyd adroddiadau’r cadeirydd a’r trysorydd. Trafodwyd yr angen am godi arian a ffyrdd o ddenu mwy o gefnogwyr.

Yn y cyfarfod cyffredinol a ddilynodd, trafodwyd newidiadau ar gyfer y cylchlythyr, pedwar rhifyn y flwyddyn fydd bellach. Mae’r grant ar gyfer ei drafod gan Statkraft yn ei cyfarfod ym Mis Chwefror wedi ei ddanfon. Bydd cyfraddau hysbysebu’n cael eu newid ar gyfer archebion ymlaen llaw i adlewyrchu’r newid.

Mae’r angen mwyaf am ddosbarthwyr yn Llanfihangel . Cynigiodd un o’r ymwelwyr sefydlu tudalen “facebook” ar gyfer Pencader er mwyn annog trigolion iau i gefnogi’r grŵp a gweithgareddau eraill. Roedd tystysgrifau ar gyfer y goleuadau Nadolig wedi eu dosbarthu.

Rhagfyr - Cyfrifon i gyd fynd a’r cais am grant wedi eu danfon at yr archwilydd. Yn ei absenoldeb diolchwyd i Dylan am ei olygyddiaeth o Clecs dros y flwyddyn ddiwethaf. Y wlad ddiweddaraf i ymweld a’n gwefan yw Sri Lanka, Mae nifer y gwledydd sy’n ymweld â’r wefan wedi cynyddu i 121 gyda phob ymwelydd yn edrych ar 2.5 o dudalennau. Cyhoeddodd Gerald a Wendy eu hymddeoliad o’r grŵp, ar ôl deuddeg mlynedd. Byddwn yn gweld eu heisiau’n fawr.

Tachwedd - Gan fod pwyllgor golygyddol wedi ei sefydlu medr y cais am arian ar gyfer “Clecs Bro Cader” fynd yn ei flaen. Penderfynwyd peidio a chael tudalennau lliw oherwydd y gost. Mae’r we dudalen yn dal yn boblogaidd gyda 2671 o ymweliadau. Yn dilyn y cyfarfod dangoswyd ffilm wedi ei thynnu gyda chamera drôn o Bencader a’r ardal gan John Hubert. Roedd y delweddau o’r pentref a Mynydd Llanllwni’n drawiadol iawn.

A OES GENNYCH FYSEDD GWYRDD: Os oes gennych ychydig o oriau rhydd bob mis i helpu gyda cynnal y border tu cefn i’r Panel Dehongli Pencader ger yr Ysgol Gymunedol. Mae angen torri’r porfa yn achlysurol, cwtogi’r llwyni a cadw yn daclus.

Os am helpu cysylltwch a Stuart Wilson ar 01559 384709

Diolch

COSB AM DROSEDDAU SY’N YMWNEUD A BAW CŴN

Dros y penwythnos rhoddodd y swyddogion a gyflogir gan Gyngor Sir Caerfyrddin dri hysbysiad cosb benodedig am faw cŵn.

Rhoddwyd dau ym Mhentywyn, un i fenyw leol ac un i fenyw ar ei gwyliau, ar ôl i’r ddwy fethu â chodi baw eu cŵn oddi ar y traeth. Hefyd rhoddwyd hysbysiad cosb benodedig i fenyw oedd yn ymweld â Llansteffan ar ôl iddi fethu â chodi’r baw oddi ar y llwybr troed sy’n arwain at y castell.

Mewn digwyddiad diweddar rhoddodd aelod o’r cyhoedd wybod bod cardbord wedi cael ei waredu ger Pwll Trebeddrod, Llanelli. Mae dyn lleol wedi cyfaddef ei fod wedi gadael y cardbord yno ac mae hysbysiad cosb benodedig o £75 wedi’i roi iddo.

Byddai aelodau cyngor cymuned Llanfihangel ar arth yn falch dros ben os wnaiff trigolion yr ardal beidio gadael baw cŵn ar hyd yr heolydd, y palmant a’r llwybrau pan fyddant yn mynd a’u cŵn am dro.

Hefyd rhaid tynnu eich sylw fod cŵn wedi eu gwahardd o’r fynwent.

Gweler yr arwydd.

Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol

Clwb Hanes Lleol

Mae Clwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf yn paratoi blwyddyn arall o sgyrsiau a chyflwyniadau.

Cynhelir y dair cyntaf at Hydref 5ed, Tachwedd 2il a Tachwedd 30ain. Bydd manylion ar gael yn gynnar yn yr Hydref.

Cynhelir y cyfarfodydd yn Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel, am 7.30yh. Mynediad yw £3 sy’n cynnyws lluniaeth a raffl.

Croeso cynnes i bawb.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch, os gwelwch yn dda, â Calfin Griffiths, 384812, neu Gerald Coles, 384987.

Clecs Bro Cader

Clecs Bro Cader Cylchlythyr cymunedol

Mae fersiwn ar-lein y rhifyn diweddaraf ar gael yma

CBC87

Clecs Bro Cader 87

Merched y Wawr Pencader a’r Cylch

Gwyneth Alban yn cyflwyno blodau i Siân Davies

Ar Nos Wener Mai 5ed, cynhaliwyd Noson Goffi yn y Pafiliwn Pencader i godi arian i ymchwil Cancr, Ysbyty Glangwili ac i’r gangen. Croesawyd y dyrfa luosog ddaeth ynghyd gan lywydd Cangen Pencader a’r cylch, Mrs Gwyneth Alban, hi hefyd croesawodd y wraig wadd, sef Mrs Siân Davies, Prif athrawes Ysgol Cae’r Felin.

Rhoddodd Mrs Davies anerchiad bwrpasol iawn gan olrhain ychydig o’i hanes cyn dod i Bencader, gwnaeth hefyd gyfrannu yn hael iawn tuag at y noson. Plant ysgolion Sul Tabernacl Pencader a Gwyddgrug fu yn diddori, ac roedd yn hyfryd eu gweld o’r lleiaf hyd yr hynaf yn mwynhau. Ar ddiwedd y noson roedd yn braf nodi fod elw o dros £300 wedi’i wneud. Diolch yn fawr i bawb a gyfrannodd at lwyddiant y noson.

Estynnir Croeso Cynnes i aelodau newydd i ymuno ȃ ni. Am ragor o fanylion cysylltwch ȃ Mair ar 01559384283

Eisteddfod Leol

Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf

I weld yr adroddiad ar gyfer 2017 a chanlyniadau llawn cliciwch ar y dolenni isod.

                   Adroddiad                    Canlyniadau