Archifau

Categorïau

free counters

Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch

Allech chi ein cefnogi ni?

Mae Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch yn eiddgar i gael mwy o bobl a fydd yn cefnogi’i weithgareddau.

Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun 17 Rhagfyr am 7:30 pm, y yn y Pafiliwn.

Dewch ymlaen os gwelwch yn dda.

SYLWCH OS GWELWCH YN DDA

“Mae angen dosbarthwyr Clecs ym mhentref Pencader – os ydych yn hoffi cerdded a chwrdd a phobl ac am helpu cysylltwch a Jane ar 01559 384187 neu Stuart ar 01559 384709”

Mae ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar y drydedd nos Lun yn y mis yn y Pafiliwn, Pencader, am 7:30 yh.

Mai 2018

Fe wnaeth y PCSOs Eleri Morgan a Shanice Thomas ddiweddaru’r aelodau a oedd yn bresennol ar eu gweithgareddau yn yr ardal. PCSO Shanice sy’n gyfrifol am Pencader, ac mae’n gobeithio dechrau’r Cynllun Cyflymder y Gymuned unwaith eto.

Cynhelir y Sioe Gerdd a Chrefft ar ddydd Sadwrn yr 8ed o Fedi, 2018. Cynhwysir y rhaglen yng Nghlecs Bro Cader mis Mehefin.

Mehefin 2018

Trafodwyd y gwyn am yr eitem yn Bwrw Bol. Bydd y Cadeirydd yn mynd i weld y gŵr.

Clecs Bro Cader mis Mehefin bydd yr un olaf am fod y Golygydd yn ymddeol ac nid oes neb arall wedi cynnig gwneud y gwaith.

Rydym wedi derbyn nifer fawr o sylwadau yn canmol y cylchgrawn, ond nid oes unrhyw un yn barod i’n helpu i’w olygu. Rhennir posteri o amgylch pentrefi yn y gobaith y bydd rhywun yn dod ymlaen.

Mae gan ein tudalen Facebook 110 o ddilynwyr, fe hysbysebwyd ein cyfarfod diwethaf yno, ond ni wnaeth neb wedi ymateb i’r postiad.

Gorffennaf 2018

Gwnaeth gwirfoddolwraig o New Inn ymateb i’r cais am Olygydd newydd i Clecs Bro Cader. Mae’r Cadeirydd wedi ceisio ymweld ac awdur y gwyn a drafodwyd yn y cyfarfod diwethaf nifer o weithiau, ond nid yw wedi llwyddo i siarad ag ef eto. Adroddodd PCSO Shanice Thomas ar faterion yn ymwneud â thrigolion y pentref, yn ymwneud yn bennaf â materion goryrru, cŵn (neu eu perchnogion) a fan amheus a welwyd ym Maescader.

Os hoffech ymuno â’r Grŵp, dewch draw i’n cyfarfod nesaf a gynhelir yn y Pafiliwn ar y trydedd dydd Llun o’r mis am 7:30yh

Digwyddiad Nesaf Clwb Hanes Lleol

Clwb Hanes Lleol

Bydd Clwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf yn ail-ddechrau’i gyfres o sgyrsiau a chyflwyniadau yn yr Hydref.

Byddwn ni’n cwrdd ar  Tachwedd 1af a Thachwedd 29ain.

Tachwedd 1af – bydd Nigel Callaghan, Tre’r Ddôl, yn siarad am Dafarndai Siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin (yn Gymraeg).

Cynhelir y cyfarfodydd yn Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel, am 7:30yh.

Mynediad fydd £3.00 a fydd yn cynnwys lluniaeth a raffl.

Croeso cynnes i bawb.

Sioe Hwyl Garddio a Chrefft 2018

Cododd yr haul yn y Pafiliwn dydd Sadwrn, Medi’r 8fed pan ddaeth tua 42 o gystadleuwyr i mewn a’u gwahanol eitemau ar gyfer y Sioe eleni.  Gwelwyd nifer o wynebau newydd ynghyd â nifer o’n hymgeiswyr ffyddlon, ac roedd yn bleser gweld y darluniau gan blant Ysgol Cae’r Felin yn addurno’r waliau ar y ffordd mewn.  Cafwyd 178 o eitemau ynghyd â rhyw 60 o ddarluniau gan blant yr ysgol.  Bu’n haf eithriadol eleni, a gwelwyd nifer o eitemau anhygoel, yn arbennig y ffa rhedeg.

Dyfarnwyd y cwpan i’r person a’r mwyaf o bwyntiau yn yr adran Cynnyrch Gardd i Raymond Lewis o Heol Dolgran.  Rhoddwyd y wobr hael gan Dr & Mrs Coles.

Frances Fuller o Alltwalis enillodd Dlws Oliver Evans am yr eitemau gorau yn yr Adran Flodau.  Gwelir hi yn y llun yn cael ei chyflwyno a’r darian gan y Cynghorydd Linda Evans.

Enillwyd y darian am y nifer mwyaf o bwyntiau yn yr Adran Gwaith Llaw gan Edwina Davies o Pencader, a welir yma yn cael ei chyflwyno a’r darian gan y Cynghorydd Linda Evans.

 

Cyflwynwyd cwpan Helen Rose Wilson am y nifer mwyaf o bwyntiau yn yr Adran Goginio i Karen Bowen o Lanfihangel ar Arth.

Prif Enillydd y Sioe, gyda’r nifer mwyaf o bwyntiau oedd Frances Fuller.

Rhannwyd gwobr y plant rhwng Gwenny Radford ac Elsi Williams, gwelir Elsi yma yn derbyn ei thlws gan y Cynghorydd Linda Evans.

 

Rhai o’r plant ysgol gyda’u heitemau.

 

Hoffai’r Pwyllgor ddiolch i bawb a gynorthwyodd mewn unrhyw ffordd: PIDA am gael defnyddio’r Pafiliwn, Premier Stores am y lluniaeth i’n cynnal, pawb a wnaeth roi benthyg byrddau, ei casglu a’u cario, y Beirniaid a’r Stiwardiaid am roi o’u hamser, rhoddwyr cwpanau a thlysau ac unrhyw un arall a gyfrannodd tuag at y digwyddiad.  Mae ein diolch pennaf, fodd bynnag, yn mynd i bobl brwdfrydig y Plwyf a ddaeth a’u heitemau i gefnogi’r digwyddiad cymunedol hwn.  Hebddynt ni fyddai yna Sioe Gerdd a Chrefft, felly diolch i chi, a gobeithiwn eich gweld chi eto’r flwyddyn nesaf.

Merched y Wawr Pencader a’r Cylch

Mae Merched y Wawr yn cyfarfod mewn gwahanol leoliadau yn yr ardal yn ystod y flwyddyn. Eleni byddwn yn dathlu 50 mlynedd ers sefydlu’r gangen.

I ddechrau rhaglen y flwyddyn byddwn yn cyfarfod yn festri Capel Tabernacl Pencader, ar 24ain o Fedi am 7:30 yh. Cwiltio fydd y pwnc ac arddangosfa o gwiltiau gan, Eirwen Robinson o Lanfyrnach.

Croeso i aelodau newydd, boed yn siaradwyr Cymraeg neu ddysgwyr

Stampiau wedi eu defnyddio

Mae Sefydliad Cenedlaethol y Deillion yn ailgylchu stampiau Prydeinig a Thramor. Gwerthir wrth bwysau gan amlaf.

Disgwylir derbyn £10 y kilo am stampiau Prydeinig a £15 am stampiau tramor.

Mae’r arian a dderbynnir yn cael ei wario ar gynorthwyo deillion a’r rhannol ddall.

Didolir y stampiau…Prydeinig a Thramor i bentyrrau gan adael tua 1cm ar amlen o amgylch pob stamp.

Rydym wedi casglu 400g o stampiau a hoffwn gael kilo I wneud y parsel yn werth wheil i’w hanfon, felly wnewch chi barhau i gadw stampiau os gwelwch yn dda.

Os medrwch helpu , ewch a’ch stampiau at Avril Y “Green House” Pencader neu gadewch nhw yn Glyncoch Alltwalis 01559 384499

 

Diolch

Frances Fuller

Clecs Bro Cader

Clecs Bro Cader 91

Clecs Bro Cader 91

Clecs Bro Cader Cylchlythyr cymunedol

Mae fersiwn ar-lein y rhifyn diweddaraf ar gael yma

Sefydliad y Merched

Mae’r cyfarfodydd diweddar wedi bod yn adloniadol iawn.

Ym Mis Mawrth fe fu’r cyfarfod yng ngwesty’r Porth ar gyfer ein cinio Dydd Gwyl Dewi. Fel arfer fe gawsom ein cyfarfod tra yr un pryd fwynhau coginio traddodiadol Cymreig .

Roedd Cyfarfod Mis Ebrill yn fywiog iawn . Richard Keen y chwaraewr Ukulele ddaeth i ymweld a ni. Daeth a digon o offerynnau gydag ef fel bod pawb yn medru cael tro i chwarae.

Cawsom amser bendigedig. Wedi ymarfer ychydig, roeddem yn medru chwarae “Singing the Blues” gyda’n gilydd er dipyn y araf.! Roedd Richard yn siaradwr adloniadol iawn: Roedd yn brynhawn hwyliog.

Roedd y wibdaith i erddi Aberglasney’n hyfryd. Cawson ein tywys o gwmpas y gerddi uchaf. Yn dilyn y daith mwynhawyd te prynhawn.. Roeddem yn ffodus bod y galw wedi cadw i ffwrdd nes inni gyrraedd yn ôl i’r bws mini yn barod am y daith adre!

Mae gennyn gynifer eto o gyfarfodydd diddorol wedi eu trefnu ar gyfer y flwyddyn:

Dydd Mawrth Mehefin 5ed sgwrs am wenyn a sut i’w denu.

Dydd Mawrth Gorffennaf 3ydd taith diwrnod i Đŷ Llanelli.

Dydd Mawrth Medi 4ydd sgwrs: Swyddog Safonau Masnach

Dydd Mawrth Hydref 2il Pwysigrwydd cerdded er lles Iechyd.

Os hoffech ymuno gyda ni ar unrhyw bryd , byddem yn falch o’ch gweld.

Rydym yn cyfarfod yn y Pafiliwn am 2yp ar y Dydd Mawrth cyntaf o’r mis.

Gall aelodau o Sefydliad y Merched gymryd rhan mewn gweithgareddau a digwyddiadau eraill, fydd yn cael eu trefnu gan y ffederasiwn. ee Clwb Llyfrau, Dominos, Dartiau, Gweithdai crefft, Teithiau Cerdded, Cystadlaethau, Sioe Ffasiynau, a gwyliau byr.

(Yn ddiweddar bu Mary yn mwynhau taith i’r Iseldiroedd gyda Sefydliad y Merched)

felly, os ydych yn ystyried ymuno, mae llawer mwy i Sefydliad y Merched na chyfarfodydd misol yn y Pafiliwn.

lanhad y Gwanwyn 7fed Ebrill 2018

Gwawriodd yn diwrnod gwlyb – glaw wedi dechrau ar nos Wener ac wedi parhau drwy gydol y nos, gymaint felly ni allwyd fynd ymlaen a’r gwaith.

Diolch i ymdrechion rhai o’n haelodau pybyr yn ystod y diwrnod blaenorol, roedd y rhan fwyaf o Bencader wedi’u lanhau ar wahân i Maescader. Trefnwyd i lanhau Maescader ar y dydd Llun canlynol, gyda help rhai o’r tenantiaid, o dan gynllun y Cyngor Sir “Balchder yn eich ardal” ond digwyddodd dim byd ar y Llun chwaith gan fod yr trefnydd yn dost.

Bu i ymdrechion ein hunain cynhyrchu cyfanswm o 17 o fagiau, ymdrech deilwng gyda llawer o ddiolch i’r grŵp bach a wnaeth y gwaith.

Y penwythnos canlynol, bu preswylydd lleol, Mr Raymond Lewis yn glanhau y rhan o ffordd Dolgran i groesfan i gerddwyr a llanwyd dau fag ychwanegol.

MAE EICH ANGEN AR EICH CYMUNED

Os oes diddordeb gennych yn helpu eich cymuned. Dewch i Neuadd y

Pentre Pencader (Pafiliwn) ar y 3ydd nos Lun o’r Mis a chewch gyfle i

ddweud eich dweud. Mae’r cyfarfod nesa ar 19eg Chwefror 2018.

Croeso i unrhyw un o Bencader, Llanfihangel Ar Arth, New Inn,

Gwyddgrug, Alltwalis a Phont-Tyweli.

Am ragor o fanylion cysylltwch a: Stuart Wilson 01559384709

GRŴP ADFYWIO PENCADER A’R CYLCH

Clwb Hanes Lleol – Rhaglen 2017-2018

Club Hanes Lleol Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf

Llanfihangel-ar-arth and Parish Local History Club

Rhaglen / Programme

2017 – 2018

(C) Cymraeg  (E) English  (D) Dwyieithog / Bilingual

Hydref 19eg /October 19th Noson Clwb / Club Night

Tachwedd 2il / November 2nd  Jane Davies, Gwardafolog Pontsian gynt (C)

Tachwedd 16eg / November 16th  Noson Clwb / Club Night

Tachwedd 30ain / November 30th  Mr Terry Beverton, Maesycrugiau (E)

Rhagfyr 14eg / December 14th  Noson Clwb / Club Night

Ionawr 4ydd / January 4th  Mr Tweli Griffiths, Ei Hanes a Doethuriaeth (C)

Ionawr 18fed / January 18th  Noson Clwb / Club Night

Chwefror 1af / February 1st  Mr Eifion Daniels, Sir Benfro (C)

Chwefror 15fed / February 15th  Noson Clwb / Club Night

Mawrth 8fed / March 8th  Mr Lloyd Jones, Ystrad Dewi Llanio (C)

Mawrth 22ain / March 22nd  Noson Clwb / Club Night

Ebrill 5ed / April 5th Y Parchedig Goronwy Evans, Llambed (C)

Ebrill 19fed / April 19th  Noson Clwb / Club Night

Mai 3ydd / May 3rd  Mr Rhys Mwyn (C)

Mai17eg / May 17th  Noson Clwb / Club Night

Mai 31ain / May 31st  Mererid Hopwood a Tudur Dylan Jones,Llyfr Du Caerfyrddin (C)

Mehefin 14eg / June 14th Noson Clwb / Club Night

Mehefin 28ain / June 28th Hawl i holi hanes / A chance to ask about history  (D)

Gorffennaf 14eg / July 14th  Trip Blynyddol / Annual Trip

 

Am fwy o wybodaeth / for more information, cysylltwch â / contact –

Calvin Griffiths 384812 neu/or Gerald Coles 384987