Archifau

Categorïau

free counters

SIOE HWYL ARDD A CHREFFT

GRŴP ADFYWIAD PENCADER A’R CYLCH

 *********************

SIOE HWYL ARDD A CHREFFT

*********************

PAVILION

PENCADER

*********************

DYDD SADWRN 8 MEDI 2018

*********************

Tâl mynediad: – 40c yr eitem, 20c i blant, yn daladwy ar y dydd

 Drysau ar agor i’r cyhoedd am 11.45yb

Dylai eitemau gael eu symud rhwng 1 & 2yp

2018 Sioe Hwyl Ardd a Chrefft Cliciwch i lawrlwytho copi printiadwy o’r manylion llawn gyda’r ffurflen.
Mwy o fanylion ar gael yma…

Entrants must reside in the Pencader area including Alltwalis, Dolgran, Gwyddgrug, Llanfihangel ar Arth, New Inn and Pont Tyweli

Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch

Allech chi ein cefnogi ni?

Mae Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch yn eiddgar i gael mwy o bobl a fydd yn cefnogi’i weithgareddau.

Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun 18 Mehefin am 7:30 pm, y yn y Pafiliwn.

Dewch ymlaen os gwelwch yn dda.

SYLWCH OS GWELWCH YN DDA

“Mae angen dosbarthwyr Clecs ym mhentref Pencader – os ydych yn hoffi cerdded a chwrdd a phobl ac am helpu cysylltwch a Jane ar 01559 384187 neu Stuart ar 01559 384709”

Mae ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar y drydedd nos Lun yn y mis yn y Pafiliwn, Pencader, am 7:30 yh.

IONAWR Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol ac ail-etholwyd y swyddogion.

Cadeirydd: Stuart Wilson

Is-gadeirydd: Chris Fuller

Ysgrifennydd/Trysorydd: Jane Griffiths

Derbyniwyd adroddiad y Cadeirydd a’r trysorydd a trafodwyd yr angen i godi mwy o arian a ffyrdd i ddenu mwy o gefnogwyr.

Dilynwyd y Cyfarfod Blynyddol gyda’r cyfarfod Misol. Os fydd rhaid i’r argraffwyr archebu papur ysgafnach i Clecs, gan nad ydynt yn arfer ei ddefnyddio, bydd hyn yn dileu y gostyngiad yn y gost o bostio.

Y goleuadau Nadolig wedi eu beirniadu, a’r tystysgrifau wedi eu rhoi allan. Mae’n bosib fod

Mae darparwr newydd posibl wedi cynnig cymorth gyda dosbarthi CLECS.

Dim ymateb i’r cais am gymorth gyda’r wefan a Clecs.

RHAGFYR Derbyniwyd ymholiad ynglŷn a golygydd Clecs, ond ni roddwyd unrhyw fanylion cyswllt.

Trafodwyd costau postio Clecs ac os fydd yn rhatach i ddefnyddio papur ysgafnach.

Premiwm Yswiriant atebolrwydd i’w dalu mis nesaf gyda’r gost wedi cynyddu, trafodwyd yr angen i godi arian.

TACHWEDD Mae angen mwy o ddosbarthwyr CLECS gan fod dau wedi gadael yr ardal.

Cais am gymorth gyda’r wefan a postio Clecs ar y wefan.

Innogy yn trefnu gyfarfod i drafod Budd Cronfa Gymuned oddiwrth fferm wynt newydd Brechfa. Cynhelir cystadleuaeth Goleuadau’r Nadolig eleni eto.

Hydref - Bu’r sioe “Gardd a Chrefft” yn llwyddiannus iawn, bydd angen mwy o le’r flwyddyn nesaf. Mae’r canlyniadau wedi eu hysbysu mewn llawer o ganolfannau ar hyd y pentref oherwydd teimlir bod gormod o amser i aros hyd nes i’r cylchlythyr ymddangos ym Mis Rhagfyr.

Roedd yn dda gweld nifer o blant yn helpu gyda’r glanhau

Awst - Mae’r cynlluniau ar gyfer y sioe “Gardd a Chrefft” wedi eu cwblhau.

Nid oedd llawer o erddi i’w cysidro ar gyfer “Blodeuwyr y Cadeirydd”, mae gan drigolion mwy o ddiddordeb mewn cadw potiau a chynwysyddion na’r gerddi traddodiadol.

Dyddiad wedi ei bennu ar gyfer “Glanhau’r Hydref”. Dim cyfarfod ym Mis Medi.

Gorffennaf – Manylion y sioe Ardd a Chrefft fel a drafodwyd. Copi o amserlen i’w hanfon at y Golygydd i ffurfio tudalen gefn Clecs mis Medi fel arfer. Bydd copïau hefyd yn cael eu gadael yn y siopau. Adroddodd y Cyng Linda fod Pencader unwaith eto wedi bod yn aflwyddiannus gyda’r cais am arian a fyddai’n cynnwys palmant i lawr o Tremle i Masescader. Mae’r porfa heb eu dorri ddiweddar ger y safle bws ym Maescader yn dybiedig i fod yn ardal blodau gwyllt. Mae cludo rhannau tyrbin yn achosi oedi i’r drafnidiaeth ar y ffordd o Gaerfyrddin. Gall trigolion ofyn am neges destun o Innogy am amserau y cludo.

Mehefin - Mae Baneri wedi’u gwneud i hyrwyddo’r Grŵp mewn gwahanol ddigwyddiadau a hefyd un ar gyfer y Sioe Ardd. Hysbysfwrdd i’w dynnu oddi ar wal siop “Local Bargains” i’w ail-leoli yn y pafiliwn gan PIDA oherwydd anhawster mynediad iddo. Pob copi o Clecs Bro Cader mis Mehefin a adawyd mewn siopau lleol wedi mynd o fewn wythnos. Gwefeistr yn apelio am rywun i helpu gyda’r wefan a chynnal a chadw rheolaidd.

Mai – Mae rhestr cystadlaethau Sioe Gardd wedi ei baratoi a bydd yn ymddangos yn Clecs Mis Medi. Mynegwyd pryder ynglŷn a mynedfa at y Bwrdd hysbysebu’r Gymuned sydd ar wal ‘Bargenion Lleol’. Awgrymwyd ei symud i’r Pafiliwn. Anfonwyd cwynion at Cyngor Sir Caerfyrddin am gyflwr y llwybrau troed cyhoeddus ar rhodfa dolen Pencader, sticlau wedi torri a’r droedffordd yn anodd i’w cerdded mewn mannau.

Ebrill – Cynhaliwyd bore glanhau llwyddiannus iawn gyda nifer o wynebau newydd yn cynorthwyo. Bydd gan y grŵp stondin gwerthu cardiau yn Ffair yr Ysgol ym Mis Gorffennaf. Mae angen cynhyrchu tudalen wybodaeth neu boster yn hysbysu’r cyhoedd o rôl y grŵp yn y gymuned. Trafodwyd Gwasanaeth newydd y Cyngor Sir ar gyfer casglu Gwastraff Gardd . Mae’r wybodaeth i’w weld ar wefan y Cyngor Sir yn unig. Efallai na ddylid cymryd yn caniataol bod gan bawb fynediad i gyfrifiadur.

Mawrth – Mae rhifyn Mawrth o’r newyddlen wedi medru cael eu gynhyrchu gyda diolch i Statkraft, sydd wedi rhyddhau rhan cyntaf y grant y cynigiwyd amdano. Cafwyd derbyniad da iawn i’r rhifyn a oedd yn cynnwys blaen dudalen lliw. Llongyfarchiadau i’r cysodydd am rifyn arbennig. Awgrymwyd y byddai’r ysgol yn medru cyfrannu tudalen ar gyfer Plant i “Clecs Bro Cader”.

BWRW BOL

Mawrth 2018

Blwyddyn arall i edrych ymlaen ati, ac i ymgymerid a rhai o’r gweithgareddau sydd yn mynd ymlaen yn eich gymuned, ac mae nifer ohonynt. “Ceisiwch a chwi a gewch” allwch chi orffen y dywediad yma? Mae’n sicr yn berthnasol i ni gan fod rhywbeth yn digwydd yn ein cymuned bob amser os ydym yn chwilio fe gawn hyd iddynt. Enwir nifer o weithgareddau yn y newyddlen yma, posteri ac hysbysiadau yn ein siopau lleol, Gweler hefyd ar Gwyneblyfr a safleoedd cyfryngau cymdeithasol, yn ogystal â phobl yn siarad am ddigwyddiadau mewn sgyrsiau cyffredinol.
Er gwaethaf pob dull o gyfathrebu, fodd bynnag, ymddengys nad oes fawr ddim yn digwydd i wella niferoedd cyfranogwyr. Pam? Unrhyw syniadau?
Cynhelir glanhau y gwanwyn ar Sadwrn 7fed Ebrill am 10 y bore yn y Pafiliwn. Ceisiwch ddod draw, mae arnom angen mwy o gynorthwywyr gan nad yw’r gwirfoddolwyr gwreiddiol yn mynd yn ifancach, ond yn dal i ddod i wneud yr hyn y medrant. Darperir lluniaeth ysgafn ar ôl gorffen Mae’n syndod yr hyn y gellir ei gyflawni mewn dim ond pum munud yn glanhau ardal fach o gwmpas eich cartref wrth i chi gerdded i’r siopau.
Fel y dywed yr hysbyseb yn dda, “Mae popeth yn help” mae hynny’n gwneud gwahaniaeth i’r ffordd mae’r ardal yn edrych.
Nawr fod y rhan fwyaf o’r gwaith adeiladu ’r tyrbeini gwynt wedi gorffen ar Fferm wynt Gorllewin Brechfa, mae’r tyrbeini newydd wedi dechrau cynhyrchu trydan a fydd hefyd yn cynhyrchu arian ar gyfer Cronfa Fuddsoddi Gymunedol. Cynhaliwyd cyfarfodydd gan Innogy yn gwahodd awgrymiadau am y ffordd orau i ddefnyddio’r arian yma, ond mi fydd yna gyfyngiadau at beth y gellir defnyddio’r arian. Efallai fod yr amser wedi dod i feddwl am hyn, a beth allai olygu.

Codwch eich calon – ni all y tywydd ofnadwy yma barhau llawer hirach a chyn bo hir , yn ddiffael bydd pobl yn dweud bod angen glaw arnom. Mae’n hurt mewn gwirionedd, wrth ystyried beth yw pwrpas tapiau a phibellau?

Sylwadau os gwelwch yn dda i’r Pwyllgor Golygyddol
d/a janegriffithsuk@btinternet.com
neu Stuart Wilson Tel: 01559 384709

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rhagfyr 2017

Mae cynhyrchu’r cylchlythyr chwarterol yn caniatáu’r didolwyr ganolbwyntio at bynciau eraill.

Tra y byddai’n well gan rai weld y cylchlythyr yn dychwelyd at 6 rhifyn y

flwyddyn. I’r rhai sy’n anghydweld a’r sefyllfa bresennol os gwelwch yn dda dewch i’r Cyfarfod Blynyddol ar 18fed o Ionawr 2018. Byddwm yn falch o’ch gweld a chewch gyfle i ddweud eich dweud a chynnig eich help yn enwedig gyda’r dosbarthu.

Mae cau capel Moriah yn drist ac yn syfrdanol iawn. Yn dilyn cant a hanner o flynyddoedd. Ychydig iawn o weddullion sydd ar ôl i ddangos ei fodolaeth.

Mae’n siŵr y byddai ei sylfaenwyr wedi eu hysgwyd o weld ei ddirywiad, a’i ail greu i fod yn rhywbeth tu hwnt i’w dirnad.

Mae cludiant y cydrannau ar gyfer y fferm wynt wedi eu cwblhau; prosiect a gafodd ei drefnu mewn ffordd wirioneddol broffesiynol. Roedd y pwysau ynghlwm wrth y cydrannau’n heriol, gwnaed y gwaith heb ddrama na ffws gan roi’r teimlad i unrhyw wylwyr bod hyn yn ddigwyddiad naturiol bob dydd a chymharol hawdd . Nid yw … mae gofyn am gryn dipyn o gynllunio a sgil. Gwnaethpwyd y gwaith yn dda iawn.

Mae arwynebedd y ffordd trwy bentre Pencader wedi gwella cryn dipyn, nawr bod y tyllau wedi   eu llenwi. Byddai haen o gerrig mân wedi bod yn well.

Mae’r goleuadau traffig ger “Cambrian Pet Foods” wedi bod mewn lle’n ddigon hir. Mae’n siwr bod eu llogi’n ddrud iawn!

Sylwadau at y bwrdd golygyddol d/o Clecscader16@gmail.com

janegriffithsuk@btinternet.com

or Stuart Wilson ffôn 01559 384709

Medi 2017

Dywedwyd wrthyf i “fod yn fwy cadarnhaol” a “chwyno llai” felly dim mwy o sylwadau ynglŷn â chyflwr y ffyrdd, tyllau yn yr heolydd, neu hyd yn oed twmpathau cyflymder, neu heddlu sy’n diflannu fel eira yn haul y bore ………………………

Edrych yn hytrach- ar yr ochr orau, y gwydr yn hanner llawn.

Mae’n haf, mae’r plant ar wyliau ac mae’r tywydd yn dda. Rydym wedi gweld ac wedi mwynhau Carnifal rhagorol arall am yr ail flwyddyn yn olynol. Collwyd y trydan am amser byr colled ond rhywbeth dros dro oedd hyn mewn prynhawn effeithiol o weithgarwch yn y pafiliwn. Roedd y Pafiliwn a’r tir o’i amgylch mor daclus a rhoddwyd yr argraff bod yma gymuned sy’n cymryd balchder yn ei ymddangosiad, ynghyd â’r carnifal a’r gweithgareddau cysylltiedig. Rhaid cyfeirio’r diolch at PIDA a phawb sydd wedi bod am sawl wythnos yn torri gwair a chwynnu min nos. Felly Diolch i’r holl bobl hynny.

Mae adroddiad swyddogol y Carnifal yn ymddangos mewn papyrau Bro eraill. Onid yw’n galonogol weld dyfodiad y teulu newydd o dyrbinau gwynt hyd yn oed rhai mwy o faint ar hyd y ffordd o Gaerfyrddin ac i fyny i’r bryniau ar gyflymder rheolaidd araf, di-rwystr, cyson fel mae golau yn dilyn tywyllwch. Y cyfan i sicrhau bod y siawns i gael ein suddo i mewn i dywyllwch oer y gaeaf yn cael ei osgoi a chwyddo maint y Gronfa Gymunedol. Nawr, mae hynny yn sicr yn rhywbeth i fod yn falch ohono?

Mwynhewch weddill y gwyliau haf a gobeithio y byddwch yn mynychu ac yn cymryd rhan yn y Sioe Arddio a Chrefft yn y Pafiliwn ar 9fed Medi.

Sylwadau os gwelwch yn dda i Bwyllgor

Golygyddol d/o clecscader16@gmail.com

janegriffithsuk@btinternet.com

neu Stuart Wilson Ffôn: 01559 384709

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

This Small Corner

Os hoffech brynu copi o lyfr Steve Dubé ar hanes Pencader, mae rhai copïau ar gael yn Llwyngwen. Y pris gwreiddiol oedd £9.99, ond gellwch ei prynu am £7.50. Ffoniwch Stuart os hoffech brynu copi.

Sylwadau os gwelwch yn dda i Golygydd –

ebost: editor@ffermffynnonwen.plus.com

neu Stuart Wilson – ffôn: 01559 384709

MAE EICH ANGEN AR EICH CYMUNED

Os oes diddordeb gennych yn helpu eich cymuned. Dewch i Neuadd y

Pentre Pencader (Pafiliwn) ar y 3ydd nos Lun o’r Mis a chewch gyfle i

ddweud eich dweud. Mae’r cyfarfod nesa ar 19eg Chwefror 2018.

Croeso i unrhyw un o Bencader, Llanfihangel Ar Arth, New Inn,

Gwyddgrug, Alltwalis a Phont-Tyweli.

Am ragor o fanylion cysylltwch a: Stuart Wilson 01559384709

GRŴP ADFYWIO PENCADER A’R CYLCH

GOLYGYDD NEWYDD I ‘CLECS BRO CADER’

Mae cyfle cyffrous wedi codi am Olygydd newydd i ‘Clecs Bro Cader’, y Cylchlythyr Cymunedol dwyieithog uchel ei barch ac wedi’i werthfawrogi ar gyfer Pencader a’r Cylch.

Rhaid i ymgeiswyr fod yn gyfarwydd iawn â chyfrifiaduron, yn fedrus â phrosesu geiriau a rheoli graffeg, gallu cyfathrebu gyda grwpiau eraill yn yr ardal a gweithio i amserlen dynn.

Er does dim tâl am y swydd hon, byddai hi’n bosibl i ad-dalu am nwyddau cyfrifiadurol sy’n cael eu defnyddio i baratoi pob rhifyn.

Mae’r Grŵp Adfywiad wedi cyhoeddi 6 rhifyn y flwyddyn o ‘Clecs Bro Cader’ am ychydig mwy na 12 mlynedd: mae rhifyn 87 gael ei roi ar y wefan.

Os allwn ni ddim dod o hyd i olygydd newydd, yna’r rhifyn olaf fydd yr un mis Rhagfyr; bydd yn drueni o’r mwyaf os bydd yn rhaid i’r gwasanaeth poblogaidd iawn sy’n cael ei ddisgrifio fel un sy’n darparu gwasanaeth cymunedol hanfodol, dod i ben.

Os ydych chi’n credu y gallwch chi dderbyn yr her, cysylltwch os gwelwch yn dda â

John Hubert – webmaster@pencader.org.uk neu

Jane Griffiths – Ffôn 01559 384987 neu ebost janegriffithsuk@btinternet.com

am fwy o wybodaeth

BLODAU’R CADEIRYDD 2017

Eleni yn hytrach na chynnal cystadleuaeth Gardd, bydd cydnabyddiaeth am yr ardd flaen orau a mwyaf diddorol o dan y pennawd ‘Blodau’r Cadeirydd’.

Beirniadir drwy gydol y gwanwyn, haf a dechrau mis Medi. Bydd popeth sydd yn weladwy o’r heol neu llwybr troed yn gymwys, ni fydd angen mynediad i’r ardd.

Medrir cael blodau neu ardd lysiau o flaen y tŷ, os mae dyna dymuniad y perchennog.

Y beirniad fydd Stuart Wilson (Cadeirydd), a bydd yn cadw golwg ar y gerddi wrth teithio o amgylch yr ardal, a tynnu rhestr o gystadleuwyr posibl.

Dyfernir tystysgrifau “Cymeradwy Uchel” yn yr Sioe Gardd yn Crefft ddydd Sadwrn 9 Medi, ar ôl dyfarnu prif wobrau’r sioe.

Gall unrhyw un anfon enwebiad, croeso i chi enwebu eich gardd eich hyn, os dymunwch, cysylltwch a Stuart Wilson ar 384709, gadewch neges ynghyd a’ch rhif ffôn, a mi wnaiff eich ffonio nôl, neu ebostiwch janegriffithsuk@btinternet.com gyda’ch awgrymiadau.

Dymuniadau gorau!!

Sioe hwyl – Gardd a chrefftau

Prynwch eich hadau, a dechreuwch hau a thyfu. Cynhelir Sioe Gardd a Chrefftau yn y Pafiliwn Pencader ar Sadwrn 9fed Medi 2017. Bydd hefyd adran coginio a crefftau llaw, ynghyd a cystadlaethau i’r ieuenctid yn y gymuned. Gall y teulu cyfan gymerid rhan yn yr amgylchiad yma. Bydd manylion llawn yn rhifyn nesaf Clecs Bro Cader.

Cardiau Cyfarch

Regeneration Group Greeting Cards