Categori: Comment

Clecs Bro Cader

Clecs Bro Cader 97

Cylchlythyr cymunedol ar gyfer ardal Pencader sy’n cynnwys

Mae fersiwn ar-lein o’r rhifyn diweddaraf ar gael yma

BWRW BOL

Hydref 2019

Diolch yn fawr iawn i’r y rhain,yn enwedig o’r grwp, sydd wedi rhoi o’i hamser a’i cefnogaeth i mi yn ystod y tri mis diwethaf. Chi yn gwybod pwy ydych ac ‘rwyf yn wir yn eich caru (yn fy fordd fach i) am eich caredigrwydd a chefnogaeth. Erbyn mis Rhagfyr ‘rwy’n bwriadu bod bron fel newydd eto, ‘rwyf yn sylwi a’r y gwelliant sydd yn digwydd yn wythnosol.

Mae’r difibrilwyr wedi dechrau cyrraedd ac mae yna drefniant fydd un yn agos atoch chi. Cadwch lygad am fwy o fanylion. Mae ffynnonell cyflenwi yr offer pwysig hyn yn lluosog. ‘Rwyn deall fod Statkraft wedi cyflenwi un yn Alltwalis, un yng Ngwyddgrug ac un ym mynwent Pencader. Mae cronfeydd eraill yn cyflenwi y gweddill ym Mhencader, Llanfihangel a Phontweli. Bu New Inn yn ffodus o gael un wedi ei ariannu gan gymwynaswr/gymwynaswraig di-enw. Mwy o wybodaeth pan dirgelwyd.

Glanhau Hydrefol– dydd Sadwrn 12ed o Hydref, dewch i’r Pafiliwn erbyn 10.00y.b. er mwyn gwneud gwahaniaeth i’ch ardal.

Eglurhad– nid yw y grwp Adfywio yn elusen, dim wedi bod ac na fydd byth. Mae unrhyw elw (digon bach fel rheol) y gwnawn wrth gynnal digwyddiadau a drefnwn yn cael ei roi yn y coffre cyffredinol a ddefnyddiwyd i redeg y grwp. Mae ysiwriant, llogi lleoliad ac unrhyw gost arall yn orfodol i’w talu. Wrth gwrs, os ydych yn bryderus dewch i’r cyfarfodydd i weld y fantolen ariannol sydd yn cael ei gyflwyno ym mhob cyfarfod. Bydd croeso i chwi, y trydydd nos Lun o’r mis am 7.30y.h. yn y Pafiliwn.

Man Duw- Actau 2, adnodau 19-20

Sylwadau i’r Stuart Wilson Ffon 384709

Awst 2019

Mae gwaith diddorol iawn yn cael ei wneud gerllaw fflatiau’r gymdeithasau tai yng nghanol y pentref. Mae Thermal Earth yn tynnu gwres o’r ddaear i’w ddefnyddio yn y fflatiau. Mae plant yr ysgol wedi bod yn ymweld â’r safle i weld y rig drilio a’r gwaith cysylltiedig ac yn dysgu am ynni cynaliadwy. Trefnwyd nifer o ddigwyddiadau gan y Grŵp Adfywio eleni, y prynhawn Gemau Bwrdd oedd y lleiaf poblogaidd ond yn ffodus roeddem wedi dod a’n plant ein hunain, a cafwyd prynhawn dymunol a difyr. Trueni na fuasem wedi cael gwell cefnogaeth i’r Arwerthiant Pen y Bwrdd, ond ni wnaeth glaw trwm Storm Hannah helpu. Ein digwyddiad diweddar, y “Te Mefus” oedd y digwyddiad mwyaf llwyddiannus, gyda’r atyniad ychwanegol o gemau a chwaraeon ar y cae chwarae. Yn anffodus daeth y glaw ond ni wnaeth ddifetha mwynhad y prynhawn wrth i rai gemau gael eu symud i mewn i’r Pafiliwn. Hoffem fel Grŵp, ddiolch i chi. ac rydym bob amser ym ddiolchgar am eich cefnogaeth i ychwanegu at gronfeydd y grŵp. Cynhelir ein prif ddigwyddiad – y Sioe Hwyl Gardd a Chrefft flynyddol, dydd Sadwrn 14 Medi Argraffwyd rhaglen y Sioe ar gefn y cylchlythyr yma, felly does dim esgus i chi beidio gwybod amdano ac yn sicr dim esgus dros beidio â cystadlu mewn rhai o’r dosbarthiadau niferus sydd wedi’u cynllunio i apelio at bob oedran, chwaeth a gallu. Mae’n ddiddorol nodi nad yw’r twmpathau cyflymder a symudwyd gyferbyn â’r Ty bach heb ail-ymddangos hyd yma er gwaethaf fy rhagolygon. Yn y dyfodol, bydd “Man Duw” ar ddiwedd y golofn yma, rhywbeth i’r darllenydd ystyried. Os oes gennych rywbeth yr hoffech ei rannu, rhowch wybod i mi. Yn y cyfamser, yr un cyntaf yw: 1 Pedr, Pennod 3, adnodau 8 a 9

Sylwadau i’r Ysgrifennydd plis

(janegriffithsuk@btinternet.com)

neu Stuart Wilson, Ffon: 01559 384709

Mehefin 2019

Fel y gwennoliaid (ac yn ei hamser y gwennoliaid dingoch) mae y “Space Capsule Super Loo” wedi cyrraedd am yr ail flwyddyn ac wedi ei leoli ar y safle gyferbyn ar toiledau cyhoeddus. Tra bod y trafod rhwng y cyrff awdurdodol yn CCC yn parhau diolchwn i’r Cyngor Cymuned am ddarparu y cyfleuster yma. Nodwn fod y ddau grwmach atal cyflymder ger Tafarn Y Ffarmers wedi ei tynnu i ffwrdd- tebyg fe ddown yn ei hol neu ydi hyn yn gam i’r cyfeiriad cywir. Mae’r blwch amnewidiol yn Ardal y Panel wedi ei adeiladu a’i osod – diolch i’r trigolyn caredig- yn lle yr un derw gwreiddiol oedd wedi mynd yn rhy bell i’w adnewyddu yn ol rhai. Bydd y fainc angen ei thrwsio yn y misoedd nesaf pan fydd estyll derw cymreig ar gael.

Sylwadau i’r Ysgrifennydd plis (janegriffithsuk@btinternet.com) neu Stuart Wilson, Ffon: 01559 384709

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

This Small Corner Os hoffech brynu copi o lyfr Steve Dubé ar hanes Pencader, mae rhai copïau ar gael yn Llwyngwen. Y pris gwreiddiol oedd £9.99, ond gellwch ei prynu am £7.50. Ffoniwch Stuart os hoffech brynu copi. Sylwadau os gwelwch yn dda i Golygydd – ebost: editor@ffermffynnonwen.plus.com neu Stuart Wilson – ffôn: 01559 384709

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén