Categori: Newyddion Page 2 of 3

Carnifal Pencader 2018

WYTHNOS GARNIFAL 1af – 5ed Awst – HWYL I’R TEULU CYFAN

NOS FERCHER Noson mabolgampau’r plant o 5 o’r gloch oed 4 -14

Noson o fabolgampau traddodiadol yn cynnwys ras ŵy a llwy, bag ffa, Wilber a rasys rhedeg, bydd

tynnu’r gelyn a “British Bulldog”. Bydd medalau yn cael eu dyfarnu i’r 1af,2ail a 3ydd a bydd pob

plentyn yn derbyn “hot dog” am ddim a lluniaeth yn ystod y digwyddiad

NOS IAU Helfa drysor –car

I gychwyn am 6 mynediad £5 y car gyda £20 a tharian yn wobr gyntaf £10 i’r 2il. £5 i’r 3ydd. Bydd y

bar yn agor am 6yh a bydd Jeff Mason yn gweini ei roliau porc blasus….

NOS WENER Noson deuddwrn a chyri

Yn cychwyn am 7yh Gwobrau’n ddibynnol ar nifer y cystadleuwyr. Bar ar agor am 6yh

DYDD SADWRN Diwrnod y carnifal

Canol dydd – gwisg ffansi agored, £5 y plentyn am ddydd o hwyl ar y castell bownsio yn cynnwys

gornest gleddyfol ddeuol. Y ddraig Goch, castell y cawr, a “giant jenga” ynghyd a “Connect 4 enfawr. A

llawer mwy . Bydd 2 ddewis o offer chwarae meddal gyda chastell bychan a llithren ar gyfer y plant lleiaf

£1 am ddiwrnod llawn hwyl. Mae’r ffefryn “Zorbs” yn dod nôl a bydd y dau fwrdd tenis bwrdd ar gael..

Bydd Ambwilans Awyr Cymru’n bresennol , ynghyd a’r Uned Heddlu Symudol, a bydd criw tân rhagorol

Llandysul hefyd yn ein cefnogi eleni eto.

Bydd gorymdaith y fflotiau yn cychwyn o Dolgran am 1yp a bydd y beirniadu’n cymryd lle yn y cae.

Mae gwobr anhygoel o £100 i‘r fflôt a ddyfernir yn 1af. £50 i’r 2il £25 i’r 3ydd. Bydd bwyd a diod da

yn cael ei weini trwy gydol y dydd.

NOS SADWRN Amser partio gyda’r grŵp “Trillbies” band sy’n apelio at bob oed. Bydd yr ocsiwn yn

cael ei gynnal yn ystod y noson a bydd dewis o fwyd cartre yn cael ei ddarparu gan “Grubz”

DYDD SUL ; y ras hwyaid flynyddol…

Tynnu’r gelyn , taflu wyau a bydd “Grubz” yn darparu bwyd trwy’r dydd.

Os hoffech hysbysebu yn rhaglen carnifal eleni Gweler y prisiau isod,

£40 tudalen lawn £25 hanner tudalen a £10 am hysbyseb maint cardiau busnes..

*Stondinau £5 y bwrdd, os bydd angen defnyddio trydan, rydym yn gofyn am gyfraniad tuag gost y

trydan. Rwyf yn eich atgoffa hefyd i ddod a’ch byrddau eich hunain ac os ydych am ddefnyddio trydan i

ddod a’ch cebl gyda chi.

*Gellir cael ffurflenni’r ras hwyaid o:

Farmers Arms

Siop Flodau Avrils

Siop sglodion Pencader

Local Bargain (siop ganol)

Premier (Spar)

Canolfan Deulu

GarejWindy Corner

Rach’s Comb Mirror Scissors

Cylch Meithrin

Ysgol Cae’r Felin

Beehive

Spar (Pontweli)

Valley Services

*Mae’r ras o 1000 hwyaid yn codi arian ar gyfer prosiect cwrt tenis Pencader Mae’r gwobrau ariannol wedi

cael eu noddi’n garedig gan J Davies & son..

*1af £100, 2il prize £60, 3ydd £30, 4ydd £10

Chwiliwch amdanom ar Facebook ‘Pencader Carnival 2018′ neu cysylltwch a mi Jody Williams
07891268009 os ydych am ragor o wybodaeth. .
Croesi bysedd am dywydd ffafriol a gobeithio eich gweld i gyd yng ngharnifal pencader 2018.

MAE EICH ANGEN AR EICH CYMUNED


COSB AM DROSEDDAU SY’N YMWNEUD A BAW CŴN

Dros y penwythnos rhoddodd y swyddogion a gyflogir gan Gyngor Sir Caerfyrddin dri hysbysiad cosb benodedig am faw cŵn.

Rhoddwyd dau ym Mhentywyn, un i fenyw leol ac un i fenyw ar ei gwyliau, ar ôl i’r ddwy fethu â chodi baw eu cŵn oddi ar y traeth. Hefyd rhoddwyd hysbysiad cosb benodedig i fenyw oedd yn ymweld â Llansteffan ar ôl iddi fethu â chodi’r baw oddi ar y llwybr troed sy’n arwain at y castell.

Mewn digwyddiad diweddar rhoddodd aelod o’r cyhoedd wybod bod cardbord wedi cael ei waredu ger Pwll Trebeddrod, Llanelli. Mae dyn lleol wedi cyfaddef ei fod wedi gadael y cardbord yno ac mae hysbysiad cosb benodedig o £75 wedi’i roi iddo.

Byddai aelodau cyngor cymuned Llanfihangel ar arth yn falch dros ben os wnaiff trigolion yr ardal beidio gadael baw cŵn ar hyd yr heolydd, y palmant a’r llwybrau pan fyddant yn mynd a’u cŵn am dro.

Hefyd rhaid tynnu eich sylw fod cŵn wedi eu gwahardd o’r fynwent.

Gweler yr arwydd.

Eisteddfod Leol

Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf

I weld yr adroddiad ar gyfer 2018 a chanlyniadau llawn cliciwch ar y dolenni isod.

                   Adroddiad                    Canlyniadau

Fasnachwyr twyllodrus yn ein hardal

Lampeter Police stationMae Heddlu Dyfed-Powys wedi cael gwybod am fasnachwyr twyllodrus sy’n gweithredu yn ein hardal. Derbyniwyd adroddiadau am ddigwyddiadau yn Llanrhystud, Talgarreg, Parc y Rhos, Cwmann a Llandysul.
Gofynnwn i chi ddosbarthu’r wybodaeth ganlynol ymysg eich aelodau/cymdogion: Disgrifir y cerbyd a ddefnyddiwyd yn ardal Talgarreg a Pharc y Rhos fel fan wen a phaneli du. Roedd dau ddyn yn y cerbyd, a disgrifir y dyn a aeth at y preswylwyr oedrannus fel dyn gwyn oddeutu 5’6″ yn ei 20au cynnar. Roedd ganddo acen Gorllewin Cymru, ond nid oedd yn rhugl yn y Gymraeg.
Galwyr diwahoddiad sy’n teithio o bell gan gynnig gwaith am bris syn ymddangos yn bris rhesymol yw’r unigolion hyn. Nid ydynt yn rhoi pris i’r defnyddiwr yn ysgrifenedig, na’r cyfnod ymbwyllo penodol, ac maen nhw’n ceisio cychwyn ar y gwaith yn y fan a’r lle. Mae pris y gwaith hefyd yn dueddol o gynyddu. Maen nhw’n targedu preswylwyr sy’n agored i niwed, megis pobl oedrannus yn ein cymunedau.
Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth gan unrhyw un sydd wedi derbyn galwr diwahoddiad yn ddiweddar, neu sydd wedi derbyn taflen drwy’r blwch llythyrau’n cynnig cyflawni gwaith garddio, atgyweiriadau tai, toi, dreifiau, neu wasanaethau tebyg.
Efallai’ch bod chi’n gwybod am, neu wedi gweld, cymydog sy’n agored i niwed neu gymydog oedrannus sy’n cael, neu sydd wedi cael, gwaith wedi’i gyflawni yn ei eiddo nad oes ei angen, neu rywbeth sy’n ymddangos yn amheus. Os felly, cysylltwch â thim plismona bro Llanbedr Pont Steffan mor fuan â phosibl.
Fe’ch cynghorwn i BEIDIO BYTH Â DELIO GYDA MASNACHWYR SY’N GALW HEIBIO I’CH CARTREF. Defnyddiwch grefftwyr dibynadwy sy’n gosod pris cyn cychwyn ar y gwaith bob tro. PEIDIWCH Â DELIO GYDA GALWYR DIWAHODDIAD. Peidiwch â gadael neb i mewn i’ch cartref heb ofyn am brawf adnabod yn gyntaf. OS YDYCH YN EU HAMAU, CADWCH NHW ALLAN! a galwch yr heddlu ar 999 neu’r rhif difrys 101.
Cysylltwch a mi ar ebost neu ffon os hoffech mi, Alice neu Mel i galw gyda chi.
Cofion Cynnes
Eleri
SCCH 8106 Bonning Swyddfa Heddlu Llanbed

Atgofion am yr hen ysgol, Pencader

Cafodd y neges hon yn y ‘sylwadau’ ar waelod y llythyrau at y Golygydd dudalen. I ymateb Defnyddiwch y ffurflen ar waelod y dudalen honno, neu os hoffech cyfeiriad e-bost yr anfonwr, cofiwch ofyn amdano o webmaster@pencader.org.uk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I was bemoaning the fact the other day, how there is nothing on television that is of any interest to me when I happened on something that was of interest. It was “The Restoration Man” Visiting Pencader and showing how two people bought the old school, restored it and made something really marvellous of it. Why was I interested? That was the school I attended from the age of seven until twelve, when I went on to the Grammar school in Llandyssul.
I have lived on the Gold Coast in Australia for a long time now, I have no one to speak Welsh to, yet I surprise myself how, much I remember, how “homesick” I feel whenever anything Welsh appears on TV. Halfway through the “Restoration Man” I was crying, there was the headmaster’s home, that’s where kitchen used to be, the boys playground was so dirty, we all (girls and boys), had to assemble there in the morning and after the lunch break, before marching into classes. The School was originally built on the site of an old castle–all these old memories came flooding back.It was good to see that something has been done to maintain the history of Pencader.
Diolch yn fawr
Cofion Cynnes, Constance Glyde or as I was known in Pencader, Connie Davies.

Llythyr o'r Golygydd

Dear Reader,
As you will know, this is the last issue which I will edit. It has been an interesting experience and I will miss it, although not the late nights!
I would like to take this opportunity to say a heartfelt thanks to the many people who have contributed to the success of Clecs over the years: those who have sent in articles and letters, the advertisers, the distributors who deliver it to households, the printers and, of course, Statkraft who have funded the productionof the newsletter over the last four years. Thanks also to the Newsletter Committee for their help and advice, Jane for the coffee and cakes at those meetings, and a special ‘Thank you’ must go to the small but dedicated band of translators who have, given my lack of Welsh, made the job of editing so much easier over the last 3½ years. Everyone has contributed greatly to the undoubted success of Clecs.
I sincerely hope that a new editor (or editors) will come forward and take Clecs into 2016 and I wish it well for the future. It would be a great shame if there were to be no more editions of a newsletter for which there is clearly a need in our community.
Keith Pratt

Cynllun Gwarchod Cymdogaeth Pencader

Mae Cynllun Gwarchod y Gymdogaeth yn un o’r mentrau atal troseddau mwyaf a’r mwyaf llwyddiannus erioed. Mae’n syniad syml, a rhennir y gwerthoedd canolog gan filiynau o bobl ledled y wlad: gall cael eich cymdogion i weithredu leihau troseddau lleol.
Mae pawb yn gwybod bod yr heddlu yno i ymladd trosedd, ond mae angen eich help i wneud y gwaith yn fwy effeithiol. Mae Gwarchod y Gymdogaeth yn creu partneriaeth weithredol gyda’r heddlu. Gall Cynllun Gwarchod y Gymdogaeth:
• Dorri troseddau a’r cyfleoedd i droseddu;
• Helpu a thawelu meddwl y rhai sy’n ofni troseddau;
• Annog cymdogrwydd a chymunedau agosach.
Os oes gennych ddiddordeb yng nghynllun Gwarchod Cymdogaeth Pencader, cysylltwch â mi naill ai drwy ffonio 101 a gofyn am gael siarad â SCCH 8163 JAMES neu anfonwch e-bost ataf ar alice.james@dyfedpowys. pnn.police.uk.

SCCH 8163 Alice JAMES

Cynllun Pegasus


Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd siarad â’r Heddlu ar y ffôn neu mewn person, pan mae’n nhw’n gofyn llawer o gwestiynau, gall y cynllun hwn eich helpu chi.

• Er mwyn cofrestru, galwch101 a gofynnwch am ffurflen gais PEGASUS neu ewch i www.dyfedpowys. police.uk.

• Dewiswch gyfrinair.

• Fe wnewch dderbyn torch allwedd drwy’r post ar ôl cofrestru.

• Ffoniwch yr Heddlu ar 101.

• Dywedwch “Pegasus” ac wedyn eich cyfrinair.

• Mae’n bwysig i chi ddweud a ydych chi gartref neu rywle arall.

• Yna, bydd yr Heddlu’n gwybod pwy ydych chi.

• Os ydych chi neu rywun arall mewn perygl “nawr”, cofiwch ffonio 999.

• Hefyd, gallwch ddangos eich torch allwedd Pegasus i blismon pan welwch chi fe os oes angen help.

Crowd mawr ym Mhencader - Newyddion Lleol 1956

Mae’r eitem / dudalen hon yn cael ei chyfieithu a dylai fod ar gael yn Gymraeg cyn bo hir.

Page 2 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén