Categori: Pencader Page 1 of 2

PWYLLGOR CARNIFAL PENCADER

Mae Pwyllgor Carnifal Pencader yn falch o gyhoeddi i ni fedru prynu dau ddiffibriliwr ar gyfer pentref Pencader gyda’r arian a godwyd yn ystod carnifal 2018.

Cyfanswm cost y ddau ddiffibriliwr oedd £2800, a lleolwyd un gyferbyn â Thafarn y Beehive a’r llall ar wal siop y Premier er mwyn cynnig mynediad i’r unedau yn nau begwn y pentref.

Wedi cael seibiant yn 2019 rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn yn cynnal Carnifal Pencader eto eleni ar ddydd Sadwrn 1 Awst 2020.

Cynhelir ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol am 7.30 nos Fercher 5ed Chwefror ym Mhafiliwn Pencader a hoffem wahodd unrhyw un sydd â diddordeb i’n helpu i drefnu’r carnifal eleni i ddod.

Sefydliad y Merched Pencader

Dechreuwyd y flwyddyn newydd gyda ymgom diddorol gan John Hubert. Mae John yn frwdfrydig gyda thechnoleg ac y llynnedd prynodd dron iddo ei hun. Ers hyn mae wedi cael llawer o hwyl yn darganfod beth mae yn gallu ei wneud ag ef. Ers dechrau hedfan y dron mae John yn fwy ymwybodol o ddaearyddiaeth lle mae yn byw a dangosodd filmiau o wahanol rannau o Bencader. Prynhawn pleserus.

Bydd mis nesaf yn ddiddorol pan gafwn sgwrs ar adeiladu ty eco.

Mis Mawrth byddwn yn cael ein cinio Gwyl Dewi – lleoliad i’w benderfyny.

Mae digwyddiadau eraill ar gyfer eleni yn cynnwys gwibdaith i farced Y Fenni, sgwrs ar Wisgoedd Fictorianaidd ac Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymraeg.

Mae na amryw weithgareddau wedi eu trefni gan Federasiwn Caerfyrddin o Sefydliad y Merched. Rhain yn cynnwys diwrnodau crefft, mabolgampau, teithiau cerdded, clwb llyfrau a gwyliau. Nifer o bethau i ymgeisio!

Rydym yn cyfarfod am 2:00yp yn y Pafiliwn ar y dydd Mawrth cyntaf o’r mis. Byddai yn braf pe baich yn ymuno a ni. Mae wastad croeso i aelodau newydd.

Am rhagor o fanylion cysylltwch Linda Harrison a 01559 389882.

Canolfan Deuluol Newyddion

Blwyddyn Newydd Dda i bawb.

Edrychwn ymlaen am flwyddyn prysur a phwrpasol, gyda llawer o deuluoedd yn mynychu y ganolfan, a llawer o deithiau diddorol a chyffroes yn ystod y flwyddyn. Croesawn yn arbennig deuluoedd newydd sydd wedi symud i’r ardal, ac atgoffwn bawb fod y Ganolfan Deuluol yn leoliad i deuluoedd i ymweld ac aros mor hired ag y mynnent, neu dim ond galw am gwpaned o de/coffi a chlonc.

‘Roedd adeg y Nadolig yn brysur iawn, daeth Santa fel yr arfer a chafodd bawb amser hwylus yn y cinio Dolig ar Parti. Hoffem ddiolch i bawb a gefnogodd y Gwerthiant ben Bwrdd, mae yn dal ar ol gennom ychydig o Weliau Teithio i fabanod os oes na rhywun am fargen.

Un uchelgais am eleni y’w cysylltu gyda gymaint a phosib o fobl – mae’n siwr fod na gannoedd – sydd wedi ymweld ar ganolfan ers yr agoriad yn 2003. Mae llawer o’r plant wedi tyfu i fyny ac yn rhiant ac ‘rydym yn edrych ymlaen at grynhoad yn yr haf i ddathlu, a gwneud casgliad o luniau o’r bobl hynny sydd wedi tramwyo drwyddo.

Byddwn yn falch pe baich yn un o’r rheiny ac y byddech yn fodlon danfon ebost i

pencaderfamilycentre@btinternet.com

gan adael ni wybod beth ydych yn ei wneud ar hyn o bryd ac hefyd llun os yn bosib. Am fwy o fanylion ffoniwch Trevor 01559 384490.

Yn olaf hoffem ddiolch yn enfawr i Bwyllgor y Tenantiaid am ei cyfran hael o £200, sydd wedi ein galluogi n i brynu dau fwrdd ar gyfer y plant.

‘Rydym ar agor Mawrth o 9.00 tan 3.00yp, Mercher 9.00 tan 12.00yb a Iau 9.00 tan 3.00yp

Merched y Wawr Pencader a’r Cylch

Trist iawn yw nodi colled enfawr ein cangen ar 21ain, Tachwedd 2019 drwy farwolaeth ein hannwyl aelod Marina Davies, Heddfryn, New Inn.

Roedd Marina yn aelod gwreiddiol o’r gangen a buodd yn deyrngar a selog am dros hanner canrif. Bu yn gyd ysgrifenyddes am ddwy flynedd tan Haf 2019 a hi fuodd yn arwain ein dathliadau wrth i’r gangen gyrraedd ei hanner canfed mlynedd. Cafodd foddhad mawr wrth drefnu cyngerdd gyda Dafydd Iwan a doniau lleol ac hefyd wrth drefnu te prynhawn gyda chôr Bro Eirwyn a Sandi Stefanetti yn cymryd rhan.

Yn ystod ei hamser gyda Merched Y Wawr buodd Marina yn weithgar yn lleol, yn y Sir ac yn genedlaethol a mawr oedd parch pawb tuag ati. Gwerthfawr iawn oedd bod yn ei chwmni a chael sut hwyl a sbri wrth neud unrhyw weithgaredd.

Yng Nghangen Pencader a’r cylch teimlwn ein bod wedi colli aelod gwerthfawr a brwdfrydig ond yn bennaf ffrind annwyl.

Rhagfyr 2019

Yn ôl ein harfer nid oedd gennym gyfarfod ym mis Rhagfyr ond aethom i ganu carolau mewn cartrefi preswyl yn yr ardal.

Ar y 9 fed Rhagfyr cawsom groeso bendigedig a lluniaeth blasus yng nghartref Maesllewellyn, Castell Newydd Emlyn lle roedd ein hannwyl gyn aelod, Rachel Evans yn preswylio am gyfnod byr.

Trist iawn yw i nodi ei bod wedi huno ers hynny, rhai wythnosau yn unig yn brin o’i phenblwydd yn gant oed. Mae gennym atgofion melys ohoni yn y gangen ac yn yr ardal.

Braf oedd ymweld â chartref preswyl Cartref Croeso, Tremle, Pencader ar 16eg Rhagfyr. Eto cawsom groeso arbennig a hwyl yn eu plith. Paratowyd lluniaeth arbennig ar ein cyfer a chawsom amser arbennig iawn ymysg y staff a’r preswylwyr.

Dymunwn Blwyddyn Newydd Dda I bawb, a mae croeso I chwi ymuno a ni yn ein gweithgareddau amrywiol. Mae ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal mewn gwahanol fannau yn y cylch ar nos Lun ola’r mis am 7 o’r gloch.

 

Cysylltwch gyda:        Fioled Jones – 01559 384617

                                    Gwyneth Alban – 01559 384344

                                    Ann Phillips – 01559 384558

 

Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch

Allech chi ein cefnogi ni?

Mae Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch yn eiddgar i gael mwy o bobl a fydd yn cefnogi’i weithgareddau.

Gallwch ddarllen Adroddiad y Cadeirydd ar gyfer 2019 YMA.

Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun 16fed Mawrth am 7:30 pm.

Dewch ymlaen os gwelwch yn dda. SYLWCH OS GWELWCH YN DDA “Mae angen dosbarthwyr Clecs ym mhentref Pencader – os ydych yn hoffi cerdded a chwrdd a phobl ac am helpu cysylltwch a Jane ar 01559 384187 neu Stuart ar 01559 384709” Mae ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar y drydedd nos Lun yn y mis yn y Pafiliwn, Pencader, am 7:30 yh. Os hoffech ymuno a’r Grŵp, dewch draw i’r cyfarfod nesaf – a gynhelir am 7.30 yn y Pafiliwn ar y trydydd dydd Llun o’r mis. 

Rhagfyr 2019

Estynnwyd croeso gwresog i Morgan Jones o Gwyddgrug a oedd wedi ei weld yn Clecs; mae angen aelodau newydd bywiog gyda syniadau ffres. Cafodd rhifyn Rhagfyr o Clecs ei argraffu a dosbarthu mewn amser cofnodol; mae na lawer o adborth wedi ei dderbyn ynglyn a’r lliw ychwanegol ar drefn cryno. Fydd na ddim beirniadu swyddogol ar y Goleuadau Nadolig eleni. Trafodwyd cyflwr yr heol heibio fferm y Banc ac mae wedi ei hysbysu i Cynghoryddes Linda Evans. Wedyn rhoddodd John Hubert gyflwyniad diddorol o luniau a fideos o wahanol safleoedd yn y gymuned ‘roedd wedi eu tynnu gan camera dron. ‘Roedd mannau cyfarwydd yn edrych mor wahanol o uwchben ar manylion mor glir.

Os hoffech ymuno â’r Grŵp, dewch draw i’r cyfarfod nesaf – a gynhelir am 7:30 yn y Pafiliwn ar y trydydd dydd Llun o’r mis.

Tachwedd 2019

Cadeirywyd y cyfarfod gan Stuart Wilson. Mae na amryw wedi cymryd fyny hysbysebu yn y Clecs sydd yn cynothwyo gyda cylludo y gost ychwanegol y tudalennau lliw. Mae’r wefan wedi ei diweddaru ac mae rhaglen Eisteddfod Llanfihangel-ar-Arth 2020 ar gael i’w ddadlwytho. ‘Roedd cefnogaeth y gymuned yn y gwasanaeth a’r Sul y Cofio yn Tabernacl yn siomedig, angen gwell hysbysebu a’r gyfer y flwyddyn nesaf er mwyn i ei hyrwyddo.

Hydref 2019

Cadeiriwyd y cyfarfod gan Stuart Wilson. 

Er iddo gael ei argraffu yn hwyr a gyda llai o dudalennau dywedodd y rhai oedd yn bresennol fod rhifyn yr Hydref o’r clecs yn dda. Diolch i Keith a Jane am ei pentantrwydd i gael y rhifyn hon allan. Parhaodd y drafodaeth ynglyn a faint sydd wir yn darllen ei rhifyn or Clecs yn gymraeg. Dwy ieithrwydd yw y peth sydd yn rhwystredig i olygyddion dichonadwy gan fod y rhai sydd wedi dangos diddordeb ond yn siarad saesneg, ac ‘rydym yn pwyso yn drwm ar yr ychydig cyfieithwyr teyrngar o gorlwythog.

Mae lluniau gwych – wedi ei tynnu o’r awyr- o’r gymuned wedi ei gosod ar y wefan, ac mae llawer o itemau wedi eu diweddaru hefyd. Mae nifer ymwelwyr y wefan wedi cynyddu 20%.

Gwneud elw o dros £170 yn y Sioe Ardd a Chreft, chwydd digon anghenus i’r cpffrau. Mae’n edrych yn debyg fydd angen lleoliad fwy o faint ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Awgrymwyd i ddarllenwyr Clecs gyflwyno awgrymiadau ar gyfer y gwaith llaw ebyn ddechrau’r flwyddyn, fydd hyn yn galluogi digon o amser i gystadleuwyr dichonol i orffen ei ceisiadau.

Siomedig oedd Glanhau yr Hydref, tri person ddaeth ar y dydd, cyferbyniad awchus i gymharu ar glanhau cyntaf nol ym Mai 2003 pan ddaeth 23 o fobl.

Fe fydd Gwasanaeth y Cofio eto eleni yng nghapel y Tabernacl ar Sul Tachwedd 10ed gyda aelodau o’r gymuned yn cymryd rhan. Croeso i bawb.

Os hoffech ymuno â’r Grŵp, dewch draw i’r cyfarfod nesaf – a gynhelir am 7:30 yn y Pafiliwn ar y trydydd dydd Llun o’r mis.

Yn y cyfarfod Rhagfyr 16ed fydd John Hubert yn dangos sleidiau o’r pentrefi wedi eu tynnu o’r awyr, bydd yna paned a mins peis.

Awst 2019

Cadeiriwyd y cyfarfod gan yr is –lywydd, Chris Fuller, er fod Stuart yn bresennol ‘roedd yn well ganddo eistedd yn ol.

Mae rhifyn Awst o Clecs wedi ei ddosbarthu ac mae hysbyseb am olygydd newydd wedi ei dosbarthu yn yr ardal ac ar dudalen weplyfr, yn y gobaith daw rhywun ymlaen a cymryd at y swydd.

Mae trefniadau ar gyfer y Sioe Arddol a Chrefft ym mynd yn ei blaen.

Mae Blodau’r Llywydd wedi cael eu beirniadu ac fe gaiff yr ennillwyr eu tystysgrifau yn fuan.

Bydd y Glanhau Hydrefol yn digwydd a’r Hydref 12ed , ac fe fydd y cyngor yn derbyn archeb i gyflenwi yr offer arferol.

Ni fydd cyfarfod yn mis Medi felly y nesaf a’r 21ed Hydref.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 Sioe Hwyl Gardd a Chrefft

Dydd Sadwrn Medi 14ed disgleiriodd yr haul yn braf ar y 40 o gystadleuwyr fel y dygon ei gwahanol ceisiadau ar gyfer y sioe eleni. ‘Roedd yna nifer o wynebau newydd yn ogystal a’r ffyddloniaid, ac ‘roedd yn bleser gweld y lluniau gan blant ysgol Caerfelin a’r y muriau wrth myned i fewn. ‘Roedd yna 240 o geisiadau a rhif niferus o luniau gan blant yr ysgol. Mae wedi bod yn haf ardderchog eleni ac ‘roedd yna geisiadau arbennig i arddangos yn enwedig y meini uchaf. Yn ogystal a’r lluniau lliwgar ‘roedd yno robotiaid a melynnau gwynt dychmygus.

Dyfarnwyd y cwpan am y pwyntiau uchelaf yn yr adran Cynyrch yr Ardd i Eric Jones Dwylan, gwelwyd yma yn derbyn y cwpan gan Stuart Wilson Cadeirydd y Grwp Adfywio.

 

 

 

 

Ennillodd Janet Jones Dwylan tlws Oliver Evans am y ceisiadau gorau yn yr Adran Flodau.

Ennillwyd y cwpan am yr uchafbwyntiau yn yr adran Crefft Llaw gan Edwina Davies, Davies Street, Pencader.

 

 

 

 

Ennillodd Janet Jones cwpan Helen Rose Wilson am yr uchafbwyntiau yn yr adran Coginio.

 

 

 

Ennillydd y Darian Gyfangwbl am y pwyntiau uchaf oedd Janet Jones.

 

 

 

 

Aeth y wobr yn yr adran Plant i Elsi Williams.

 

 

 

 

Dymuna y pwyllgor ddiolch I bawb a gynorthwyodd mewn unrhyw fordd: CGDP am ddefnydd y Pafiliwn, siop Premier a Phopty Pencader am y lluniaeth i gadw pawb i fynd, pawb o rhoddodd fenthyg byrddau, y rhai fu yn eu cario a chludo, dyfarnwyr a stiwardiaid am rhoi o’i hamser, noddwyr y cwpanau a tharianau ac unrhyw un arall a gynorthwyodd at yr achlysur. Yn bennaf oll mae ein diolch i drigolion y plwyf a ddaeth a’i cynnyrch gyda balchder er mwyn cefnogi yr achlysur gymunedol hyn, hebddo chi fydde na ddim sioe, felly diolch a gobeithio gwelwn bawb eto y flwyddyn nesaf.

Cardiau Cyfarch

 

Llythyron i'r Golygydd

Hydref 2016

Sir

I would like to say what a wonderful day we all had on Carnival Saturday. The sun shone all day, it was warm and relatively wind free; the crowds were generous with their money and everyone was very happy with the new Carnival Committee.

There were five floats plus plenty of attractions in the stalls arranged around the field. It was a really good effort and next year is bound to be even better.

I know I am a bit late but I do want to say “Congratulations” all round!!

Sincerely Stuart Wilson, (Cwmgwen, Dolgran Road, Pencader)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rhagfyr 2015

Dear Editor,

With reference to the sentiments voiced in the ‘Parish Pump’ section of Clecs, I have to agree with the writer that “Speed Kills” this has been proven beyond doubt on several occasions in recent months on the A485 between ‘Windy Corner’ and Carmarthen. I too have taken part in various forms of motor sport over the years, but fortunately have managed to curb my enthusiasm when on the public highway.

If some of these ‘speedsters’ were to leave for work 10 minutes earlier, they would be able to drive at a more sensible pace, arrive feeling less stressed, and in time to enjoy a cuppa before starting their work. I think this would be preferable to spending time in A&E or even worse!!

Maybe the ‘speedwatch’ initiative being introduced by the local police and community volunteers will have some effect.

Drive safely,

Concerned motorist

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dear Editor,

I am writing in reply to a couple of issues that have been mentioned in the last issue. The first is speeding…if a car is going through the village at 50 mph it has either slowed down or is speeding up. Either way that same car on the roads outside of the village will have been going really fast.

I live near to Windy Corner and on quiet evenings and early mornings I can actually hear some of the cars and motorbikes accelerating as they exit the village and when they pass my gate they have to be travelling in excess of 80mph. Obviously the 50mph speed limit has had no affect on these individuals.

Even at busier times of day living on the outskirts we have to contend with other issues, one of the main being slow moving, heavy vehicles followed by frustrated drivers just itching to overtake, which they do without safety in mind. Are they doing 50mph when they overtake.. not a chance.

The Windy Corner end of the B4459 has now become somewhat of an accident zone with the Air Ambulance having to attend three accidents in the last 12 months, a couple of which had fatalities.

Driver impatience took the mirror off my neighbours parked car. You measure that distance and see how close the car actually skimmed past him, frightening.

People keep requesting a footpath between the village and Tremle House because of the increased traffic flow but these same pedestrians do not help themselves. I often drive from my home into the village and I see walkers on the wrong side of the road. The majority are wearing dull colours so they blend in with the foliage.

Perhaps it is a new ploy…I cannot be seen therefore I cannot be run over! It is a very dangerous practice. I have to date only ever seen one woman wearing a fluorescent jacket walking down that stretch of road and as it was intended, she stuck out like a sore thumb. With the nights drawing in and afternoons being dull, fluorescent jackets or safety vests are really something every pedestrian should have and wear. You can buy them cheaply now from many places.

The council could replace 5o benches in the village and that would not even come close to the cost of widening the bridge, something that they should have done when they rebuilt it and something that will need to be done to create a footpath. All councils are crafty in the way they operate. As I said, they had the opportunity to widen the bridge but did not.. why not? The bench replacement…it was nowhere near the cost of putting down a pavement but it could have lowered the spendable budget just enough to make the footpath unaffordable! You know how they work, if something is going to cost them £50 they will not start the work with only £49 to spend so by simply not spending £1 they save £49. I do not know what is in the coffers but I do know that swapping the benches would have certainly have dropped that amount. By enough to stop a footpath being built…your guess is as good as mine.

They installed a zebra crossing situated in the wrong location. It is hardly ever used where it is but if had it have been situated further into the village, perhaps by the small telephone exchange, it would have been in an ideal location for pedestrians However locating it where it was needed would have robbed it of the councils intended purpose. Installing a pedestrian crossing made them look as though they were providing for pedestrian safety but actually its purpose would have been to slow down incoming traffic. Putting it where it was needed and would be used, deeper into the village would have left the Maescader entrance exposed and more dangerous to exit. It is a practice not only done by our council but by many others…for them it is a two for one situation…make themselves look good in the public eye but really they are just meeting their own agenda.

These are my own opinions and assumptions, I have no factual evidence except using my own eyes and brain but after reading this letter I think that more people will see the light and realise how they are being ‘conned’.

Bryan C Perks, Pencader

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Croesawir llythyron ar unrhyw bwnc o ddiddordeb lleol. Fe’i cyhoeddir yn yr iaith wreiddiol. Cedwir yr hawl i olygu neu wrthod cyhoeddi unrhyw lythyr. Byddwch yn gryno a cofiwch gynnwys eich enw a’ch cyfeiriad.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Hydref 2015

To the Chair Person of local Parish Council        

Dear Editor,

I am writing a letter to inquire what prompted the Council to dispose of perfectly good quality benches and replace them with new benches. We had the original benches for years and they only needed a fresh coat of good quality paint that would have made them last for many more years. I inquired what they were going to do with the benches and was told that were going to be given to the surrounding football fields and parks. The majority of local people are deeply disappointed as this money should have been spent for a pavement as many local carers are risking their lives with traffic, please note that these carers are dedicated to caring for our local senior citizens that live in Tremle House.

Yours truly

                           Liz Beynon

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dear Editor,

Innocent Knitted Hat Campaign

So far over 300 hats have been knitted for the Age Cymru campaign. Many thanks to knitters, Gillian, Mrs. Griffiths, Joan, Catherine, Carol, Maisie and those people who have left packets of hats on my doorstep!!

I have yarn if anyone wants to have a go with the hat pattern below. There is no closing date, just keep knitting!!!!

Using 4mm ( No. 8 ) needles and any DK yarn –

Cast on 28 sts; knit 2 rows; starting with a knit row, work in stocking stitch for 12 more rows. Row 15: knit 2 tog. to end of row (14 sts); Row 16: purl 2 tog. to end of row (7 sts). Cut yarn leaving say 25cms. Thread the yarn through the 7 sts and remove from knitting needle. Tighten the yarn and sew the little hat together along the side seams. Once sewn, turn inside out.

Approximate measurements are 5 – 7cms along the bottom and at least 3cms high.

Frances Fuller

01559 384499

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Croesawir llythyron ar unrhyw bwnc o ddiddordeb lleol. Fe’i cyhoeddir yn yr iaith wreiddiol. Cedwir yr hawl i olygu neu wrthod cyhoeddi unrhyw lythyr. Byddwch yn gryno a cofiwch gynnwys eich enw a’ch cyfeiriad.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 Ebrill 2015

Too Trusting                           

Dear Editor,

At 4pm on the 30th of January I was driving along the hill top road that the old Dragon Concrete works used to be on. The majority of it being single lane you do encounter other traffic and have to give way, sometimes reversing to a lay-by. This happened to me but unfortunately, as I pulled out of the lay-by, I found that I had a flat tyre. I reversed back to a safer spot and then tried to use a can of ‘Instant fix’ repair. No joy. Thinking that it might have done the job but not blown the tyre up I flagged down several people and asked if they carried a foot pump. I had a spare but was not well enough to fit it myself so in the end I called out the recovery people. While waiting for them to arrive, one person who I had spoken to earlier actually returned and offered to change the wheel for me but I explained the AA were on their way and he left. There are two points to this story: the first is to thank those who did stop and especially the fellow that returned. The second point is a bit more of a warning. In Wales, especially in this area, people are friendly, helpful and trusting, and it is the trusting bit that worries me. I am in effect a stranger standing in the middle of a very quiet lane, just before dusk, waving at the odd car when a young lady pulls up in her works van. We spoke through her wound down window and then without hesitation she jumps out, opens the van, a rental, to see if there was a pump inside. I could have been the Yorkshire Ripper for all that she knew but her rural upbringing probably never even made her give such a thing a thought. It is this naivety that worries me. In any city or big town in the country, with people and cars everywhere, the most that I would expect would be to talk to a driver through a small gap in the window, and even if they could help, they would probably refuse to. This is because those city dwellers are knowledgeable of the risks they are exposed to daily. All I am asking is that people in our area be aware, never put yourself in a situation where you could be at risk, no need to worry all the time but just think twice and ask yourself this question before you act…”Am I putting myself at risk?” This applies to everything from stopping for a stranger to simply opening your front door.

Regards,

Bryan Perks

Pencader

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Croesawir llythyron ar unrhyw bwnc o ddiddordeb lleol. Fe’i cyhoeddir yn yr iaith wreiddiol. Cedwir yr hawl i olygu neu wrthod cyhoeddi unrhyw lythyr. Byddwch yn gryno a cofiwch gynnwys eich enw a’ch cyfeiriad.

Cais am gymorth

Annwyl Olygydd,

Sgwn i a fyddech yn gallu fy helpu. Hoffwn i blant a myfyrwyr Ysgol Gymraeg yr Andes Trevelin ac Esquel ddod i adnabod pentrefi, trefi a dinasoedd Cymru yn well, ac felly buaswn wrth fy modd petai pobl Cymru – unrhyw un sydd â diddordeb – yn anfon cerdyn post atom ni o lle maen nhw’n byw yn cynnwys ambell i frawddeg fach am y lle dan sylw. Gallwch eu postio i Ysgol Gymraeg Esquel, i Ysgol Gymraeg Trevelin, neu’r ddau os ydych chi’n dymuno.

Dyma’r cyfeiriadau:

Ysgol Gymraeg yr Andes Esquel,               Ysgol Gymraeg yr Andes Trevelin,

Centros Galeses de la Cordillera,              Casa de la Capilla Bethel,

Rivadavia 1065,                                             Trevelin 9203,

Esquel 9200,                                                  Chubut,

Chubut,                                                           Patagonia

Patagonia,                                                      Argentina

Argentina

Diolch

Denise Davies

 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Croesawir llythyron ar unrhyw bwnc o ddiddordeb lleol. Fe’i cyhoeddir yn yr iaith wreiddiol. Cedwir yr hawl i olygu neu wrthod cyhoeddi unrhyw lythyr. Byddwch yn gryno a cofiwch gynnwys eich enw a’ch cyfeiriad.

Atgofion am yr hen ysgol, Pencader

Cafodd y neges hon yn y ‘sylwadau’ ar waelod y llythyrau at y Golygydd dudalen. I ymateb Defnyddiwch y ffurflen ar waelod y dudalen honno, neu os hoffech cyfeiriad e-bost yr anfonwr, cofiwch ofyn amdano o webmaster@pencader.org.uk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I was bemoaning the fact the other day, how there is nothing on television that is of any interest to me when I happened on something that was of interest. It was “The Restoration Man” Visiting Pencader and showing how two people bought the old school, restored it and made something really marvellous of it. Why was I interested? That was the school I attended from the age of seven until twelve, when I went on to the Grammar school in Llandyssul.
I have lived on the Gold Coast in Australia for a long time now, I have no one to speak Welsh to, yet I surprise myself how, much I remember, how “homesick” I feel whenever anything Welsh appears on TV. Halfway through the “Restoration Man” I was crying, there was the headmaster’s home, that’s where kitchen used to be, the boys playground was so dirty, we all (girls and boys), had to assemble there in the morning and after the lunch break, before marching into classes. The School was originally built on the site of an old castle–all these old memories came flooding back.It was good to see that something has been done to maintain the history of Pencader.
Diolch yn fawr
Cofion Cynnes, Constance Glyde or as I was known in Pencader, Connie Davies.

Cofgolofn Pencader

Pencader War MemorialEr mwyn nodi dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf dyma’r cyntaf mewn cyfres fer am y dynion o’r Plwyf a fu farw yn y rhyfel hwnnw. Mae’r mwyaf yn cael eu coffáu ar y Gofgolofn yng nghanol Pencader, ond mae ychydig heb eu henwau arni a bydd sôn amdanynt yma hefyd. Mae’r wybodaeth yn dod o wefan ardderchog www.wwwmp.co.uk sy’n trafod y llawer iawn o Gofgolofnau yng Ngorllewin Cymru a’r dynion a ymladdodd yn y ddau Ryfel Byd. Os oes gan unrhyw un mwy o wybodaeth am y dynion yn gyfres hon, byddai sylfaenydd y wefan yn falch i glywed oddi wrthych – mae’r manylion cyswllt ar y wefan neu anfonwch hi at y golygydd a fydd yn ei throsglwyddo. Achos cyfyngiadau cost a lle, dydy hi ddim wedi bod yn bosibl, yn anffodus, i gyhoeddi’r erthygl hon yn Gymraeg yn ogystal â Saesneg. Gobeithir yn gywir y byd darllenwyr sy’n ffafrio Cymraeg, yn maddau’r cefnu hwn ar y polisi arferol.

 

Tom Davies

Tom was born on 29 April 1884, the son of James and Hannah Davies of Brynamburg, Pencader. He emigrated to Canada prior to the war, where he worked as a Miner, and he enlisted there at Edmonton on 8 February 1915. Tom w. On

 

 

Private Titus Davies

Titus Davies

Titus was the son of Thomas and Elizabeth Davies of Glantalog, Pencader. He enlisted at Cardiff into the 8th Battalion, Welsh Regiment, which was attached to 40 Brigade, 13th (Western) Division. The division embarked at Avonmouth on 29 June 1915, and landed at Gallipoli on 6 July 1915, and were immediately thrown into battle. Titus was killed in action just two days after landing, on 8 August 1915. He was just 20 years old, and is remembered on the Helles Memorial, Gallipoli. The Pencader War Memorial incorrectly shows his date of death to have been 7 August.

Private Tom Davies

Tom was born on 29 April 1884, the son of James and Hannah Davies of Brynamburg, Pencader. He emigrated to Canada prior to the war, where he worked as a Miner, and he enlisted there at Edmonton on 8 February 1915. Tom was posted to the 49th Battalion (Edmonton) Canadian Infantry, which were attached to 7 Canadian Brigade, 3rd Canadian Division, which formed in France during December 1915. The Division moved to positions around Ypres. On 12 April 1916 the battalion was in the front line near Hooge when they were attacked by a German raiding party. The attack was beaten off, but the Germans retaliated with heavy artillery fire on the Canadian trenches. Tom was killed in the ensuing bombardment that day. He was 32 years old, and is buried at Menin Road South Military Cemetery, Belgium.

Private John Jenkins

John was the son of John and Mary Ann Jenkins of Nantllech, Pencader. He enlisted at Carmarthen into the 2nd Battalion, Welsh Regiment, which had landed in France in August, 1914 as part of 3 Brigade, 1st Division. The Division fought at the Battle of Mons, and took part in the epic retreat to the Marne, where the German Advance was stopped in its tracks. They then followed the withdrawing Germans to the Aisne, and fought another pitched battle here, before being moved to positions east of Ypres. They famously halted the German attack towards Ypres, but at heavy cost, during First Ypres, and spent their first winter in Flanders. In 1915 the Division fought at the Battle of Aubers Ridge, and then at the Battle of Loos. They remained around Loos throughout the winter of 1915/1916 and were due to move to the Somme in June 1916. John was wounded by a shell before the move, and died of wounds two days later, on 9 June 1916, aged just 19. He is buried at Noeux-Les-Mines Communal Cemetery, France.

Private Daniel Rees

Daniel was the son of John and Sarah Rees of 3, Lewis Street, Pontwelly, Llandysul. He enlisted at Ferndale into the 9th Battalion, Devonshire Regiment, which was attached to 20 Brigade, 7th Division, and moved to Belgium on 6 October 1914, landing at Zeebrugge. Due to the imminent collapse of the Zeebrugge defences, the Division were moved south, and took up positions east of Ypres. Here, they fought the advancing German Army to a standstill during First Ypres, and settled down for their first winter on the Western Front. In March, 1915 they fought at the Battle of Neuve Chappelle, and then in May fought at Aubers Ridge. They then fought at Givenchy, before taking part in the Battle of Loos in September. After a hard winter near Loos, they moved to the Somme in June, 1916, and fought during the Somme Offensive, at the Battles of Albert and Bazentin. They then moved towards Delville Wood, where Daniel was killed in action on 4 September 1916. He was 22 years old, and is buried at Delville Wood Cemetery, Longueval, France. The Pencader War Memorial incorrectly shows his date of death as 3 September.

Private David Griffiths James

David Griffiths James

David was the son of Thomas and Rachel James of 8 Davies Street, Pencader. He worked as a Butcher, and enlisted at Port Talbot into the Monmouth Regiment. He subsequently transferred into the 2nd Battalion, South Wales Borderers. The battalion had had a novel start to the war. It had defeated the German Garrison at Tientsin, China, before taking place in the Gallipoli Landings on 25 April 1915, attached to 87 Brigade, 29th Division. They remained hereuntil evacuation to Egypt on 11 January 1916 and then when David joined the battalion. The Division took part in its first major action in France during the 1916 Somme Offensive, which is where David was killed in action, aged 19, on 21 October 1916 during the Battle of the Ancre. David’s body was lost in the terrible conditions on the battlefield, and so he is remembered on the Thiepval Memorial, France.

 

Private Daniel James

Daniel James

Daniel was the son of Thomas and Mary James of Lan Farm, Pencader. He enlisted at Carmarthen into the 1/4th Battalion, Welsh Regiment, which was formed during August, 1914 in Carmarthen. The Battalion were then attached to 159 Brigade, 53rd (Welsh) Division, and in July 1915 sailed from Devonport for Egypt. On 9 August 1915 the Division had moved from Egypt, and landed on Gallipoli. They fought on Gallipoli until evacuation in December, 1915, after suffering terrible casualties, and moved to positions on the Suez Canal. In early 1917 the British launched an attack into Palestine, which was occupied by the Turks, and Daniel was killed in action here at the First Battle of Gaza, on 21 April 1917. He was 29 years old, and is buried at Gaza War Cemetery, Israel.

Gunner Thomas Thomas

Thomas Thomas

Thomas was the son of John and Anne Thomas, of Ysgubor, Pencader. He was residing in Burry Port prior to the war, and enlisted at Llanelli into the Royal Garrison Artillery, being posted to the Western Front with their 158th Siege Battery. Thomas was wounded during the latter stages of the Third Battle of Ypres, and died of wounds on 10 December 1917. He was 24 years old, and is buried at Dozinghem Military Cemetery.

 

Private David Griffith Thomas

David was born at Llanfihangel-ar-Arth, and moved to London prior to the war, with his wife Elizabeth Thomas. David enlisted at Finsbury into the 5th Battalion, London Regiment. David subsequently transferred into the 2/13th Battalion (Kensington), London Regiment, which was attached to 179 Brigade, 60th Division. After a short period in Ireland, helping to quash the rebellion, the Division moved back to England, and then to France on 22 June 1916. In November 1916 they moved to Salonika, where they fought in the Battle of Doiran, and remained there until moving to Palestine on 2 July 1917. Here they fought in the Third Battle of Gaza, the Capture of Beersheba and the Capture of the Sheria Position, and went on to fight at and capture Jerusalem in December 1917. David was wounded during the Battle of Jerusalem, and died of wounds on 28 December 1917, aged 30. He is buried at Jerusalem War Cemetery, Israel.

Private Evan Henry Davies

Evan Henry Davies

Evan was the son of Evan and Mary Davies of Emlyn Villa, Pencader. He served in the 1st Battalion, Welsh Guards, which had moved to France in August 1915 attached to 3 Brigade, Guards Division. The Division had a distinguished career during the Great War, fighting at the Battle of Loos, and through the Somme Offensive at the Battles of Flers-Courcelette and Morval. In 1917 they followed the German retreat to the Hindenburg Line, and then fought later that year at Third Ypres, at the Battles of Pilckem, the Menin Road, Poelcapelle and Passchendaele, and saw the year out fighting at the Battle of Cambrai. In 1918 they were near Gouzeaucourt when the area was hit by the German Spring Offensive of 21 March 1918. The Guards, as indeed were all of the British Divisions in the area, were pushed back beyond Bapaume towards Albert, where the German Offensive stagnated. The war turned during the month of August 1918 after a brilliant Australian success at Villers Brettoneux on 8 August 1918 was followed by a successful British breakthrough on the old Somme Battlefields on 21 August, when the Battle of Albert saw the Germans pushed back beyond Bapaume in a few terrible days fighting. Evan was wounded around this time, and brought back to the Base Hospital at Rouen, where he sadly died of wounds on 22 September 1918, aged 22. He is buried at St. Sever Cemetery Extension, Rouen, France.

 

Corporal Benjamin Davies

Corporal Benjamin Davies

Benjamin was the son of Ben and Rachel Davies of Neaudd Deg, Llanpumsaint. He resided at Cwmgreiciaufach, and worked as a Haulier. Benjamin had enlisted at London on 12 August 1914 into the 7th Battalion, King’s Royal Rifle Corps. The battalion was attached to 41 Brigade, 14th (Light) Division, and landed at Boulogne on 19 May 1915. The Division moved into positions east of Ypres, and became the first British unit to be attacked by German flamethrowers during the German assault at Hooge on 30 July 1915. The 7th KRRC were positioned on the south side of the newly blown Hooge Crater, when at 3:15pm jets of fire shot across from the German trenches towards their positions, and then a German Artillery Barrage saturated the ground. Vicious hand to hand fighting ensued, but the Germans didn’t follow up their attack, and the line stabilised again. Benjamin survived this horrific attack, but was wounded by gunfire on 5 October 1915 and evacuated to England for treatment. He died of wounds at the Queen’s Canadian Military Hospital, Shorncliffe on 15 October 1915, aged 23. Benjamin is buried in Llanpumsaint (Saer Calem) Baptist Chapelyard. The Pencader War Memorial incorrectly shows his date of death as 20 October 1915.

 

Private John Jones

John was born in 1888, the son of Mary Jones, of Cartref, New Inn, Pencader. He enlisted on 9 December 1915 at Newcastle Emlyn into the 20th Battalion, Welsh Regiment, part of the 13th Reserve Brigade. The Battalion became part of the Training Reserve in 1916, severing its ties with the Welsh. John became ill while training, and died of tuberculosis at Kinmel Park on 27 February 1917, aged 28, without having seen overseas service. He is buried at Llanllwni (St. Luke) Churchyard. The memorial is again incorrect, showing his date of death as 3 March 1917.

Gunner James Thomas

James was the son of Henry and Elizabeth Thomas, of Lan Meredith, Brechfa. James enlisted at Carmarthen into the Royal Garrison Artillery, and was attached to their No. 1 Depot, on Home Service. James died of sickness on 28 June 1918, aged just 19, and is buried at Gwernogle Congregational Burial Ground.

Private Edward Last

Edward was the son of Robert and Ellen Last of Woolwich, London. Prior to the war he had moved to Pencader with his brother William, and both men worked for Thomas and Phoebe Picton at Pant-To, Pencader. Edward had served with the 2/1st Battalion, Pembroke Yeomanry, which was the Reserve (Home Service) Battalion. He died at Bedford on 15 November 1918, aged 29 and is buried in Kempston Cemetery, Woolwich.

Sapper William Thomas

Sapper William Thomas

William was born at Panteg Shop, Llanllwni, the son of William and Mary Thomas and was the husband of Elizabeth Thomas, later of Cross Inn Fach, Llanfihangel-ar-arth. He was a Packer with the GWR at Swansea prior to joining the enlisting into the Royal Engineers. He had already been serving for two years when he joined the 263rd Railway Company, RE, which was raised at Longmoor and embarked to France on 26 April 1917. Once in France, William was assigned to a construction train, and his unit were deployed in laying new standard gauge track, often in very close proximity to the front. William took ill, and died in France of influenza on 19 November 1918, aged 25. He is buried at Awoingt British Cemetery, France.

 

Sapper Johnnie Jones

Johnnie was the son of David and Elizabeth Jones of Cader Vale, Pencader. He served during the war with the Royal Engineers and died on 14 October 1920, aged 30. Nothing more is presently known about Johnnie as his service papers cannot be traced, and he is not commemorated by the Commonwealth War Graves Commission.

Lieutenant Thomas Lloyd Rees Jones

Lieutenant Thomas Lloyd Rees Jones

Thomas was born in Pencader, the son of Thomas Rees Jones and Mary Jones. Thomas was commissioned from Lampeter College, into the 4th Battalion, South Wales Borderers. Thomas saw service with the battalion in Mesopotamia, but became ill, and returned home. He was then posted to Ireland, where the rebellion was gaining pace. In February 1918 he married Charlotte Mary Davies, of 7, Guildhall Square, Carmarthen, and after the armistice, went to Germany with the Army of Occupation. Thomas suffered a re-occurrence of malaria while in Germany, and returned home, but complications set in, and Thomas died on 29 September 1919. He was 26 years old and is buried in Llanfihangel-ar-Arth (St. Michael) Churchyard. The Pencader War Memorial incorrectly gives his date of death as 21 September 1919.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Private Henry James Lewis

Harry was the son of David and Mary Lewis of Aeron Villa, Pencader. He served during the war with the Army Service Corps. Little else is known of Harry, but he died on 3 October 1921, aged 22. Harry is not commemorated by the Commonwealth War Graves Commission, and so little else is presently known of him. His brother, Lewis Lewis, served as a Shoeing Smith with the Army Service Corps and survived the war.

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén