Blwyddyn Newydd Dda i bawb.

Edrychwn ymlaen am flwyddyn prysur a phwrpasol, gyda llawer o deuluoedd yn mynychu y ganolfan, a llawer o deithiau diddorol a chyffroes yn ystod y flwyddyn. Croesawn yn arbennig deuluoedd newydd sydd wedi symud i’r ardal, ac atgoffwn bawb fod y Ganolfan Deuluol yn leoliad i deuluoedd i ymweld ac aros mor hired ag y mynnent, neu dim ond galw am gwpaned o de/coffi a chlonc.

‘Roedd adeg y Nadolig yn brysur iawn, daeth Santa fel yr arfer a chafodd bawb amser hwylus yn y cinio Dolig ar Parti. Hoffem ddiolch i bawb a gefnogodd y Gwerthiant ben Bwrdd, mae yn dal ar ol gennom ychydig o Weliau Teithio i fabanod os oes na rhywun am fargen.

Un uchelgais am eleni y’w cysylltu gyda gymaint a phosib o fobl – mae’n siwr fod na gannoedd – sydd wedi ymweld ar ganolfan ers yr agoriad yn 2003. Mae llawer o’r plant wedi tyfu i fyny ac yn rhiant ac ‘rydym yn edrych ymlaen at grynhoad yn yr haf i ddathlu, a gwneud casgliad o luniau o’r bobl hynny sydd wedi tramwyo drwyddo.

Byddwn yn falch pe baich yn un o’r rheiny ac y byddech yn fodlon danfon ebost i

pencaderfamilycentre@btinternet.com

gan adael ni wybod beth ydych yn ei wneud ar hyn o bryd ac hefyd llun os yn bosib. Am fwy o fanylion ffoniwch Trevor 01559 384490.

Yn olaf hoffem ddiolch yn enfawr i Bwyllgor y Tenantiaid am ei cyfran hael o £200, sydd wedi ein galluogi n i brynu dau fwrdd ar gyfer y plant.

‘Rydym ar agor Mawrth o 9.00 tan 3.00yp, Mercher 9.00 tan 12.00yb a Iau 9.00 tan 3.00yp