Ym mis Tachwedd daeth John Jones i siarad am Hanes Ffair Rhos. Mae’r enw’n dod o’r ffair a gynhaliwyd gan fynachod Abaty Ystrad Fflur ar y rhostir. Yn ddiweddar daeth hi’n ffair gyflogi. Yn ogystal ag amaeth, yn arbennig magu defaid, roedd yr ardal yn enwog am ei mwynwyr a oedd yn cloddio am blwm. Nhw oedd yn gyfrifol am ddatblygiad y pentref. Yn ystod ei hanes mae’r gymuned wedi bod yn adnabyddus am eu beirdd. Aeth John Jones ymlaen i ddisgrifio nifer o’r cymeriadau a oedd yn arfer byw yn yr ardal.

Cyflwynodd Dr John Davies hanes O T Jones i ni ym mis Rhagfyr. Cafodd ei eni yn 1878 yn Fferm Plasnewydd a symudodd i fyw ym Meulah, yn ardal Castell Newydd Emlyn, wedyn Blaenffynnon. Mynychodd ef yr ysgol leol tan ei fod yn 15 oed pan aeth i Ysgol Ramadeg Pencader. Ar ôl graddio o Brifysgol Aberystwyth yn 1899 symudodd i Goleg y Drindod, Caergrawnt, lle mai Daeareg oedd un o’i bynciau. Ymunodd a’r Arolwg Daeareg Prydain yn 1903 ac wedyn cafodd ei benodi fel yr Athro Daeareg cyntaf yn Aberystwyth yn 1910. Gwnaeth nifer o astudiaethau gwreiddiol yn ei faes yng Nghymru a chafodd ei ethol fel Cymrawd y Gymdeithas Frenhinol yn 1926. Daearegwyr enwog fu ef a gafodd yrfa ddisglair hir. Bu farw yn 1967.

Chwefror 6ed: Bydd Einion Gruffydd yn siarad (yn Gymraeg) am Radio a Theledu.

Mawrth 5ed: Bydd Mary Thomason yn dweud wrthym ni am hanes John Pryce Jones, mab hynod Pencader (yn Saesneg).

Ebrill 23ain: Bydd y Parch Eileen Davies, Gwndwn, yn cyflwyno ‘Dyma fi’ (yn Gymraeg).

Cynhelir y cyfarfodydd yn Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel, am 7:30yh. Mynediad ydy £3 sy’n cynnwys lluniaeth a raffl.

Croeso cynnes i bawb.