Pencader Carnival 2018

Blwyddyn arall a charnifal bendigedig eto. Tywynnodd yr haul fel ‘roedd Gorymdaith y Frenhines yn dechrau o Dolgran. Dwy fflot, Glyn Jones a’i annwyl Fergie, Cangen Byddin y Tiriogaeth, mintau o dra arwyr ynghyd ac eraill mewn gwisgoedd ffansi. Criw y Frigad Dan yn arwain gyda Beicwyr Gwaed Cymru yn dilyn yn gwneud ei ffordd drwy’r pentref i bawb eu gweld. Crynhodd pawb oedd mewn gwisg ffansi yn y cae chwarae ar gyfer y beirniadu gan ein llywydd y Cyngoryddes Linda Evans. Yn derbyn y wobr o £100 am y fflot orau oedd Y Perl Ddu Brydferth, ymdrech arbennig gan tim y Cylch Meithrin yn ennill am yr ail flwyddyn yn olynol. Yn derbyn y wobr o £50 fflot y Frenhines. ‘Roedd ein brenhines Kiera gyda ei pharti yn edrych yn hollol syfyrdanol ar y lori “vintage” a gaed drwy garedigrwydd Swain’s Commercials. Ar y cae ‘roedd llawer o stondinau, Y Fyddin Tiriogaethol, Beicwyr Gwaed Cymru gyda ei copi cywir o feic modur bach, Loopy Lews y swynwr, Brigad Dan Llandysul a’r criw a llawer o weithgareddau i blant a’u cadwodd yn brysur drwy’r dydd, castell adlamu, gornest cleddyfwr, chwarae medal, pel droed sorbio, peintio gwynebau a llawer mwy. Diolch arbennig i Edwina am godi £50 o’i gwirfodd wrth i bawb geisio dyfalu nifer y botymau yn y fotel. Yr ennillydd oedd Kieran Evans gyda 649 o fotymau.

Dechreuodd yr wythnos Garnifal ar y nos Fercher gyda noswaith o fabolgampau traddodiadol i’r plant, ‘roedd yna a diod a chwn poeth am ddim a medalau i’r 1af, 2il ar 3ydd. ‘Roedd yna gefnogaeth wych i’r achlysur a diogel dweud fod y plant wedi cael chwa.

Nos Iau aeth 13 cerbyd allan ar yr Helfa Drysor a drefnwyd gan Meleri Griffiths a Cerian Harrison. Yr enniwyr oedd Angylion Mogs, gyda Tim Bryncoed yn ail a Tim Carwyn yn drydydd. Dai awn pawb a gymerodd ran.

Felly mae yn debyg mae Tippit ar y nos Wener yw y ffordd ymlaen gan nodwyd 18 tim yn cymryd rhan. Cafodd pawb o bob oedran hwyl gyda newydd ddyfodwyr, Babanod Maeslan, yn cipio’r teitl pencampwyr a’r Herwyr yn olynwyr. Gwnaeth Tim Skidz, lle ‘roedd pob un dan 12oed, gyrraedd mor bell ar rownd cyn derfynnol gan fwrw allan ein pencampwyr blaenorol yn y rownd gyntaf. Noswaith bendigedig.

Nos Sadwrn fe wnath band Y Trillbies o Aberystwyth ddenu y gynulleidfa i ddawnsio ac fe’n diddanwyd drwy gydol y noson. Fe wnaeth yr Arwerthwr Chris Jones, gyda’i sgiliau gwerthu arbennig, godi £565. Diolch i bawb a epiliodd a chyfrannu itemau i’r arwethiant.

‘Roedd dydd Sul yn ddiwrnod hyfryd arall ac er fod lefel y dwr yn isel fe wnaeth y Ras Hwyaid fynd yn ei flaen. Gan ddechrau ychydig is law pont Dolawel fe wnaeth y plant lleol roi cymoth i adennill yr hwyaid ynghyd a’r dalwyr hwyaid proffesiynol, Jono James a Carl Day.

Fe wnaeth y Ras 1000 o hwyaid gynhyrchu £1000 a fydd eleni yn aros o fewn y pentef. Yr ennillwyr oedd:

1af -£100- Liz Beynon

2il-£60- Jeff Mason

3ydd – £30- Caryl Davies

4ydd -£10- Kevin Evans

Noddwyd £200 a’r gyfer y gwobrau gan Gary Davies Peiriannau JDS.

Trefnwyd Gornest Tynnu Rhaf gan Zac Morgan gyda cymryd enwau allan o het. Cymerwyd rhan gan dimoedd cymysg o blith yr hen ac ieuanc, a defnyddiwyd cyhirau nad oeddynt yn gwybod fod ganddynt. Pencampwyr Gornest Tynnu Rhaf 2018 yw Melvin, Darrel, Jono, Josh, Llion a Kaylee. Diweddglo rhyfeddol i’r Carnifal.

Hoffai Pwyllgor y Carnifal ddiolch i bawb a fu yn nghlwm a’r digwyddiadau eleni, y dwylo ychwanegol a ddyrchafwyd a’r y dydd a chymoth arbennig y gymuned a’r cylch. Edrychwn ymlaen i’ch gweld y flwyddyn nesaf.