Chwefror 2019

Dymuniadau y flwyddyn newydd i holl ddarllenwyr y golofn hon.

Mae yn syndod, er fod y ganran fwyaf o fobl yn hawlio eu bod yn darllen y cylchlythyr, faint sydd ddim yn ei ddarllen go iawn neu ddim yn llyncu y cynnwys ac wedyn yn dweud “nid oeddwn yn gwybod am y digwyddiad yna”.

Ar ol yr holl draferth o ysgrifennu erthygl, ei gael wedi ei argraffu ac wedyn dosbarthu nid y’w yn ormod y’w ddarllen os bosib?

‘Roedd yr ardal yn fyw gan ddigwyddiadau y Nadolig eleni- Canu Carolau, Goleuo’r Goeden Nadolig, Goleuadau Nadolig a phartion di-ridigonedd i bawb. Mae y trefnwyr i gyd i’w llongyfarch am ddigwyddiadau amrywiol, tra fod y Capeli ar Eglwysi yn dal gafael cadarn a thraddodiadol ar wir ystyr y Nadolig.

Ychydig, os unrhywbeth, a ddigwyddodd yn y misoedd diwethaf ym Mhencader ar cylch. Serch hynny mae y cyrch hyrddio a y cyrch cyffuriau wedi cynyrchu peth gweithgarwch gan yr heddlu dros tymor yr Wyl.

Sylwadau i’r golygydd plis

(dotti53@gmail.com) neu

Stuart Wilson Ffon 384709

Rhagfyr 2018

Ar y dechrau meddyliais na fyddai yna lawer i sylwebi arno yn y cwarter hwn- mor abghywir oeddwn. Mae diolch yn estyniedig i Dotti Hicks am gynhyrchu y cylchlythyr am yr ail dro ac mae i’w llongyfarch ar y rhifyn cyntaf. Gorfodwyd ddileu “Glanhau’r Pentref” a oedd i ddigwydd ym mis Hydrefar y funud olaf ar gownt y tywydd ofnadwy, beth bynnag gyda hynny mewn golwg’roedd llawer o’r pentref wedi ei wneud yn gynharach yn yr wythnos, diolch i’r casglwyr sbwriel fyddlon.

Sul y Cofio, Tachwedd 11ed

Gyda eleni yn ganfed blwyddyn ers pan peidiodd y brwydro gelyniaethus y Rhyfel Byd Cyntaf, yn dilyn y cynulliad arferol ger y Gof Golofn cafwyd oedfa ddwy ieithog yng nghapel Tabernacl. Cafwyd darlleniadau, gweddiau ac emynnau gan wahanol aelodau o bob oedran o’r gymuned. Diolchwn i bwyllgor y capel am ganiatau hyn ddigwydd.

Goleuadau Nadolig

Gobeithio fydd na gynydd yn y cystadleuwyr cyntaf/newydd eleni gyda gwahanol syniadau a chynlluniau. Bydd y beirniadu yn cymeryd lle yn yr wyrhnos cyn y Nadolig. Daeth yr ymdrechion i olrhain perchennog llun gafodd ei adfer gan y diweddar Jane Billington or diwedd i ffrwyth, ar ol misoedd o geisiadau gan Lynn. Mae Lynn wedi cyfrannu gwerth cost y gwaith hwn i Bwyllgor y Sioe Arddio a Chrefftau i gael tlws parhaol yn enw Jane ar gyfer cystadleuaeth darlunio drwy unrhyw gyfrwng. ‘Roedd Jane yn grefftwraig dalentog ac mae yn dda meddwl fydd y cof amdani yn cadw yn fyw.

Comments please to Editor (dotti53@gmail.com) or Stuart Wilson, Tel: 01559 384709

Medi 2018

Nid oeddwn wedi disgwyl y byddai gofyn I mi gynhyrchu adroddiad arall am fywyd y plwyf drwy fy llygaid i. Mi fyddaf felly yn gryno, a cheisiaf beidio a chynhyrfu’r darllenydd.

Mae’n rhaid mae’r uchafbwynt yw’r carnifal gwych a gynhaliwyd yn y tywydd bendigedig am y drydedd flwyddyn yn olynol. Roedd y syniad o gael consuriwr i swyno’r plant drwy’r prynhawn yn athrylithgar. Nid oeddwn erioed wedi gweld, nac hyd yn oed wedi ystyried bod hud a lledrith mor boblogaidd.

Diolch i Bwyllgor y Carnifal am ddiwrnod gwych.

Cyfeirir mewn man arall yn y cylchlythyr at ddyddiad ar gyfer diwrnod Glanhau’r Hydref. Bydd yn ddiddorol gweld a wnaiff Cyngor Sir Caerfyrddin ymrwymo i’w cynllun “Cymoni Cymuned” ar gyfer yr ystadau fel y gwnaethant fis Ebrill diwethaf, dim ond i’w ganslo yn y funud olaf gan nodi “salwch y trefnydd” fel y rheswm. Ar ôl rhyw dair blynedd ar ddeg o “wneud” Maescader, byddaf yn gosod fy hun yn rhywle arall yn hytrach na’i cywilyddio hwy a’r cyngor gwleidyddol cywir.

Diolch yn fawr i’r Golygydd newydd am ymgymryd â rhifyn mis Medi o’r cylchlythyr, a gobeithio y bydd yn parhau, mae pawb ohonom yn dymuno’n dda iddi.

Sylwadau os gwelwch yn dda i bwyllgor golygyddol d/a Stuart Wilson, ffôn: 01559 384709

neu janegriffithsuk@btinternet.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

This Small Corner

Os hoffech brynu copi o lyfr Steve Dubé ar hanes Pencader, mae rhai copïau ar gael yn Llwyngwen. Y pris gwreiddiol oedd £9.99, ond gellwch ei prynu am £7.50. Ffoniwch Stuart os hoffech brynu copi.

Sylwadau os gwelwch yn dda i Golygydd –

ebost: editor@ffermffynnonwen.plus.com

neu Stuart Wilson – ffôn: 01559 384709