Rhagfyr 2019

Wel dyna ni – yr haf wedi mynd.

Croeso i’r gaeaf gyda’th nosweithiau hir cyfforddus a thywyll, y tan agored sydd yn dod a mwg coed, huddug a dwst sydd yn treiddio i weddill y ty.

Canlyniad o fod yn dal “o dan y meddyg” (fel y dywedai fy ngweision ffermydd o saith deg mlynedd yn ol) yw fy mod yn ddibynnol ar ffrindiau caredig a chymdogion am siopa a thrafnidiaeth. Yr olaf hyn yw teithiau i’r ysbyty, rhannau ohono sydd yn gweithredu ar gyfer cleifion allanol tan yr hwyr.

Cefais sicrwydd fod y goleuadau stryd wedi eu gwella wrth amnewid yr hen rhai gyda rhai sydd yn pelydru golau gwyn ac sydd hefyd yn fwy efeithiol. Megis gwelliant i’r rhai sydd yn dewis ei weld.

Er y clywaf dipyn o hyn ar llall yn digwydd yn y plwyf byddai yn anoeth sylwebi cyn cadarnhau y ffeithiau, yn lle ail adrodd y cleber.

Felly ‘rwyf am ymatal rhag sylwebi mwy.

Diolch i Keith a Jane am eu pendantrwydd i gynyrchu rhifyn yr hydref a’r un presennol o Clecs Bro Cader. Nid yw hyn yn dweud dim am y diffyg ymateb i’r erfyniad am gymorth gyda’r cynyrchu.

Hoffem wneud cywirdeb i’r Bwrw Bol diwethaf – ariannwyd y tri “defibrillators” gan fferm wynt Brechfa ac nid gan Statkraft fel y datganiais – ymddiheuriadau i bawb.

Sylwadau i’r
Stuart Wilson Ffon 384709

Hydref 2019

Diolch yn fawr iawn i’r y rhain,yn enwedig o’r grwp, sydd wedi rhoi o’i hamser a’i cefnogaeth i mi yn ystod y tri mis diwethaf. Chi yn gwybod pwy ydych ac ‘rwyf yn wir yn eich caru (yn fy fordd fach i) am eich caredigrwydd a chefnogaeth. Erbyn mis Rhagfyr ‘rwy’n bwriadu bod bron fel newydd eto, ‘rwyf yn sylwi a’r y gwelliant sydd yn digwydd yn wythnosol. Mae’r difibrilwyr wedi dechrau cyrraedd ac mae yna drefniant fydd un yn agos atoch chi. Cadwch lygad am fwy o fanylion. Mae ffynnonell cyflenwi yr offer pwysig hyn yn lluosog. ‘Rwyn deall fod Statkraft wedi cyflenwi un yn Alltwalis, un yng Ngwyddgrug ac un ym mynwent Pencader. Mae cronfeydd eraill yn cyflenwi y gweddill ym Mhencader, Llanfihangel a Phontweli. Bu New Inn yn ffodus o gael un wedi ei ariannu gan gymwynaswr/gymwynaswraig di-enw. Mwy o wybodaeth pan dirgelwyd. Glanhau Hydrefol– dydd Sadwrn 12ed o Hydref, dewch i’r Pafiliwn erbyn 10.00y.b. er mwyn gwneud gwahaniaeth i’ch ardal. Eglurhad– nid yw y grwp Adfywio yn elusen, dim wedi bod ac na fydd byth. Mae unrhyw elw (digon bach fel rheol) y gwnawn wrth gynnal digwyddiadau a drefnwn yn cael ei roi yn y coffre cyffredinol a ddefnyddiwyd i redeg y grwp. Mae ysiwriant, llogi lleoliad ac unrhyw gost arall yn orfodol i’w talu. Wrth gwrs, os ydych yn bryderus dewch i’r cyfarfodydd i weld y fantolen ariannol sydd yn cael ei gyflwyno ym mhob cyfarfod. Bydd croeso i chwi, y trydydd nos Lun o’r mis am 7.30y.h. yn y Pafiliwn. Man Duw- Actau 2, adnodau 19-20

Sylwadau i’r Stuart Wilson Ffon 384709

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

This Small Corner Os hoffech brynu copi o lyfr Steve Dubé ar hanes Pencader, mae rhai copïau ar gael yn Llwyngwen. Y pris gwreiddiol oedd £9.99, ond gellwch ei prynu am £7.50. Ffoniwch Stuart os hoffech brynu copi. Sylwadau os gwelwch yn dda i Golygydd – ebost: editor@ffermffynnonwen.plus.com neu Stuart Wilson – ffôn: 01559 384709