Ym mis Hydref gwnaethom fwynhau sgwrs gan Richard Keen am hen adeiladau pwysig yng Nghymru. Bu Richard yn gweithio i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol am nifer o flynyddoedd yn ymwneud â chadwraeth llawer o adeiladau, fel Tý Newton House ym Mharc Dinefwr a Llanerchaeron, ger Aberaeron.

Cynhaliwyd ein cyfarfod blynyddol ym mis Tachwedd, lle gwnaethom ethol swyddogion newydd. Mae Rosemary Richardson yn cymryd lle Rosemary Edwards fel Llywydd (Rosemary Edwards yw’r Is-lywydd). Madge Pratt yw’r Trysorydd newydd, yn cymryd lle Avis Morris, a Linda Harrison yn cymryd awenau’r Ysgrifennydd oddi wrth Mary Thomason. Diolch yn fawr i Rosemary E, Avis a Mary am eu gwaith caled dros y 3 blynedd diwethaf.

Mae wedi bod yn flwyddyn ddiddorol i ni a dylai’r flwyddyn nesaf fod cystal gyda nifer o sgyrsiau diddorol wedi’u cynllunio’n barod. Mae’r rhain yn cynnwys:

Adeiladu Eich Tŷ Eich Hun;

Gwisg Fictoraidd;

Effaith Rhyfel Cartref America ar y Diwydiant Cotwm yn Swydd Derby.

Nid yw’r tripiau wedi eu trefnu eto.

Rydym yn edrych ymlaen at ein Cinio Nadolig yng Ngwesty’r Porth ym mis Rhagfyr.

O fis Ionawr ymlaen, mae croeso i chi ddod i unrhyw un o’n cyfarfodydd a gynhelir yn y Pafiliwn ar y dydd Mawrth 1af o’r mis.

Rydym bob amser yn falch i’ch gweld.