Tag: Event

Te Mefus a Hwyl a Sbri

Gwawriodd bore dydd Sul y 23ain o Fehefin yn heulog a chlir, ond nid oedd y rhagolygon yn dda ar gyfer y prynhawn. Roedd Pwyllgor y Pafiliwn wedi gwneud gwaith gwych yn paratoi’r cae ar gyfer y digwyddiad fel bod modd chwarae gemau a gweithgareddau awyr agored eraill. Sefydlwyd y stondinau taro coconyt, y golff yn erbyn y cloc a wado’r llygoden fawr, a marciwyd y llinellau ar gyfer y mabolgampau.

Cyrhaeddodd y rhieni a’u plant gyrraedd a dechreuwyd chwarae’r gemau, nes i’r glaw ddisgyn awr yn ddiweddarach. Roedd rhai o’r gemau’n addas i’w mwynhau dan do felly fe’u symudwyd i mewn i’r Pafiliwn. Mae’n drueni mawr gan fod pawb yn awyddus i gymryd rhan a chael eu gwobrwyo am eu hymdrechion.

Fe aeth y mefus a’r hufen i lawr yn dda hefyd. Mae’r Grŵp Adfywio am ddiolch yn fawr i bawb a helpodd i wneud y prynhawn mor llwyddiannus, p’un a’i a oeddent wedi cyfrannu lluniaeth, cacennau, gwobrau raffl, arian neu eu hamser, rydym yn ddiolchgar iawn. Rhaid diolch hefyd i’r siopau lleol – maent bob amser yn barod i arddangos posteri a helpu pan allant.

Roedd yn brynhawn hwyliog a fydd yn cael ei gynnal eto’r flwyddyn nesaf.

Ras Olwyn Noddedig

Sponsored Wheel Race

Sefydliad y Merched Pencader

Cynhaliwyd ein cyfarfod ym mis Mehefin yn nhŷ Linda, lle gallem ni weld rhai o’i chrwbanod anwes. Dysgom ni lawer am y creaduriaid cyfareddol yma. Mae crwbanod wedi bod ar y Ddaear am 200 miliwn o flynyddoedd. Llysysorion ydyn nhw: mewn rhai mannau’r byd e.e. yr Ynysoedd Galapagos, gallan nhw dyfu i faint enfawr a byw lan i 200 mlynedd. Mae crwbanod Linda yn Ganoldirol: maen nhw’n ddigyffro iawn ac yn hoffi bwyta dannedd y llew.

Ym mis Gorffennaf aethom ni i ymweld a’r Amgueddfa Gwrwgl yng Nghenarth, lle cawsom ni sgwrs ddiddorol am y cychod syml yma. Mae cyryglau’n dyddio’n ol i wareiddiadau cyntaf y byd ac un o’r ffurfiau cyntaf o gludiant dŵr oedden nhw, wedi cael eu gwneud o ddefnyddiau ar gael yn lleol. Gwelsom ni enghreifftiau o gyryglau o wledydd gwahanol, e.e. India, Tibet, Irac, Fietnam, yr Alban, Cymru ac Iwerddon. Mae pysgota rhwyd cwrwgl yn dal i ddigwydd ar 3 afon yn Sir Gaerfyrddin – y Teifi, y Taf a’r Tywi. Ar ol cinio blasus yn yr ystafell de aethom ni i ymweld a’r arlunydd, Helen Elliott, yng Nghastell Newydd Emlyn. Siaradodd hi am ei gwaith a dangosodd ei stiwdio i ni.

Cyfarfodydd nesaf yn y Pafiliwn:

Medi 3ydd: bydd Susan Macadam yn siarad am gynhyrchion gofal croen naturiol.

Hydref 1af: Adeiladau peryglus – bydd Richard Keen yn siarad am brosiectau y mae e wedi ymwneud a nhw.

Mae croeso i chi ddod i’n cyfarfodydd ni.

Eisteddfod Leol

Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf

I weld yr adroddiad ar gyfer 2018 a chanlyniadau llawn cliciwch ar y dolenni isod.

                   Adroddiad                    Canlyniadau

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén