Tag: Event

EISTEDDFOD LLANFIHANGEL-AR-ARTH A’R PLWYF

EISTEDDFOD

 LLANFIHANGEL-AR-ARTH A’R PLWYF

 DYDD SADWRN

 Chwefror 29 2020

yn dechrau am 10:30

 Neuadd yr Ysgol

LLANFIHANGEL-AR-ARTH

 RHAGLEN Y DYDD

 Llywyddion

Mr & Mrs Mansel Griffiths,

Anwylfan, Llanfihangel-ar-arth

 Mynediad ar y dydd – plant £1, oedolion £4, Aelodau Côr/Parti £1

 Entrance on the day – children £1, adults £4, Members of a Choir / Party £1

CLICIWCH YMA i weld y rhaglen lawn. (Word.doc)

Sefydliad y Merched Pencader

Ym mis Hydref gwnaethom fwynhau sgwrs gan Richard Keen am hen adeiladau pwysig yng Nghymru. Bu Richard yn gweithio i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol am nifer o flynyddoedd yn ymwneud â chadwraeth llawer o adeiladau, fel Tý Newton House ym Mharc Dinefwr a Llanerchaeron, ger Aberaeron.

Cynhaliwyd ein cyfarfod blynyddol ym mis Tachwedd, lle gwnaethom ethol swyddogion newydd. Mae Rosemary Richardson yn cymryd lle Rosemary Edwards fel Llywydd (Rosemary Edwards yw’r Is-lywydd). Madge Pratt yw’r Trysorydd newydd, yn cymryd lle Avis Morris, a Linda Harrison yn cymryd awenau’r Ysgrifennydd oddi wrth Mary Thomason. Diolch yn fawr i Rosemary E, Avis a Mary am eu gwaith caled dros y 3 blynedd diwethaf.

Mae wedi bod yn flwyddyn ddiddorol i ni a dylai’r flwyddyn nesaf fod cystal gyda nifer o sgyrsiau diddorol wedi’u cynllunio’n barod. Mae’r rhain yn cynnwys:

Adeiladu Eich Tŷ Eich Hun;

Gwisg Fictoraidd;

Effaith Rhyfel Cartref America ar y Diwydiant Cotwm yn Swydd Derby.

Nid yw’r tripiau wedi eu trefnu eto.

Rydym yn edrych ymlaen at ein Cinio Nadolig yng Ngwesty’r Porth ym mis Rhagfyr.

O fis Ionawr ymlaen, mae croeso i chi ddod i unrhyw un o’n cyfarfodydd a gynhelir yn y Pafiliwn ar y dydd Mawrth 1af o’r mis.

Rydym bob amser yn falch i’ch gweld.

Te Mefus a Hwyl a Sbri

Gwawriodd bore dydd Sul y 23ain o Fehefin yn heulog a chlir, ond nid oedd y rhagolygon yn dda ar gyfer y prynhawn. Roedd Pwyllgor y Pafiliwn wedi gwneud gwaith gwych yn paratoi’r cae ar gyfer y digwyddiad fel bod modd chwarae gemau a gweithgareddau awyr agored eraill. Sefydlwyd y stondinau taro coconyt, y golff yn erbyn y cloc a wado’r llygoden fawr, a marciwyd y llinellau ar gyfer y mabolgampau.

Cyrhaeddodd y rhieni a’u plant gyrraedd a dechreuwyd chwarae’r gemau, nes i’r glaw ddisgyn awr yn ddiweddarach. Roedd rhai o’r gemau’n addas i’w mwynhau dan do felly fe’u symudwyd i mewn i’r Pafiliwn. Mae’n drueni mawr gan fod pawb yn awyddus i gymryd rhan a chael eu gwobrwyo am eu hymdrechion.

Fe aeth y mefus a’r hufen i lawr yn dda hefyd. Mae’r Grŵp Adfywio am ddiolch yn fawr i bawb a helpodd i wneud y prynhawn mor llwyddiannus, p’un a’i a oeddent wedi cyfrannu lluniaeth, cacennau, gwobrau raffl, arian neu eu hamser, rydym yn ddiolchgar iawn. Rhaid diolch hefyd i’r siopau lleol – maent bob amser yn barod i arddangos posteri a helpu pan allant.

Roedd yn brynhawn hwyliog a fydd yn cael ei gynnal eto’r flwyddyn nesaf.

Eisteddfod Leol

Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf

I weld yr adroddiad ar gyfer 2018 a chanlyniadau llawn cliciwch ar y dolenni isod.

                   Adroddiad                    Canlyniadau

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén