Archifau

Categorïau

free counters

Teithiau Cerdded a Llwybrau

Cerddwyr ar lwybr troed 13/14 uwchben Pencader

Mae 102 Hawl Tramwyo Cyhoeddus yn ardal Llanfihangel-ar-arth. Dangosir y rheiny ar y map Swyddogol a ddelir gan Adran Hamdden Cyngor Sir Gâr, sy’n gyfrifol yn gyfreithiol am eu cynnal a chadw. Mae’r cefn gwlad o gwmpas Pencader yn ddelfrydol ar gyfer cerdded.
Gwelir amgylchfyd amrywiol iawn yn ein caeau, dyffrynnoedd, coed, coedwigaeth a nentydd. Wrth i chi groesi’r bryniau o ddyffryn i ddyffryn, cewch weld golygfeydd gwych o’r pentrefi. Yn ogystal â buddion ymarfer corff, mae crwydro’n cefn gwlad bant o’r ffordd yn rhoi gwell gwerthfawrogiad ac ymwybyddiaeth o’r lle ‘rydych yn byw.

Y Côd Cefn Gwlad

Er mwyn eich mwynhad a’ch diogelwch, mae’n bwysig dilyn y Côd Cefn Gwlad. Yn arbennig, gan fod cymaint o’r llwybrau’n croesi ffermydd, mae’n hanfodol cadw cŵn dan reolaeth dynn a gwarchod planhigion ac anifeiliaid. Peidiwch â gollwng sbwriel neu gynnau tanau.
Mae mwy o wybodaeth i gerddwyr a thirfeddianwyr ar dudalennau gwe’r Côd Cefn Gwlad.

Grwpiau Cerdded

Mae ymuno â grŵp cerdded yn ffordd dda o wneud ffrindiau a darganfod mannau newydd yn ogystal â buddion iechyd a chadw’n heini. Ceir grwpiau cerdded mewn dwy gymuned gyfagos, Llandysul a Llanpumsaint.

Cerddwyr yng Nghoedwig Brechfa

Llandysul a Phont-tyweli

Mae ‘Croeso i Gerddwyr ’ Llandysul yn trefnu rhaglen o deithiau cerdded tywys misol. Mae croeso i bawb ond codir tâl o £2 i’r rhai sydd ddim yn aelodau. Y dâl aelodaeth flynyddol yw £10 i unigolyn a £15 i gwpl. Nid oes tâl i’r rhai dan 16 oed. Gallir lawr lwytho teithlyfr i 8 llwybr cerdded o gwmpas Llandysul yma.

Clwb Cerdded Llanpumsaint

Ceir clwb cerdded gweithgar ym mhentref Llanpumsaint. Mae ganddynt dudalen we fel rhan o’r Llanpumsaint Community Information Exchange lle gallwch weld manylion y daith gerdded nesaf a newyddion am deithiau diweddar eraill. Mae teithlyfr i dair taith gerdded leol, o’r enw The Ditchhikers Guide, ar gael o siop y pentref.

 • Cerddwyr Llwybrau Bro Cader ar bwys Bryn Llywelyn
 • Llwybrau Bro Cader – Traciau a Llwybrau Cerdded Pencader a’r Cylch

  O 2005 i 2010 bu’r grŵp cerdded yma a leolwyd ym Mhencader, yn trefnu teithiau cerdded cymunedol sawl gwaith y flwyddyn. Yn anffodus oherwydd diffyg cefnogaeth, nid yw bellach yn weithgar. Os hoffech helpu i gynllunio, cyhoeddi a threfnu gweithgareddau cerdded yn yr ardal, e-bostiwch llwybraubrocader@f2s.com neu padwat@f2s.com am fwy o wybodaeth.

  Ein Hawliau Tramwy

  ADRODD PROBLEMAU LLWYBRAU TROED

  Arolwg Swyddogol

  Yn 2006 gwnaeth Ceidwaid y Sir arolwg manwl o bob un o’r llwybrau cerdded cyhoeddus yn Llanfihangel-ar-arth. Roedd rhai llwybrau, megis llwybrau teirw neu draciau fferm yn addas i gerdded, er nad oedd arwyddbyst i gerddwyr. Yn anffodus, nodwyd bod llawer o’r llwybrau â phroblemau difrifol oherwydd esgeulustod, rhwystrau a blynyddoedd o ddiffyg defnydd. Cofnododd yr arolwg yr holl broblemau gyda ffotograffau ac asesiadau o’r gwaith angenrheidiol.
  Mae gan Lwybrau Bro Cader gopïau o arolygon y 102 o lwybrau a gallwn roi mwy o fanylion os holwch ar e-bost llwybrau@f2s.com.

  CYNLLUN GWELLA HAWLIAU TRAMWY (ROWIP)

  Gwariwyd tua £32,000 yn 2007/8 o dan ROWIP i wella llwybrau troed yn Llanfihangel-ar-arth.
  O ganlyniad i osod sticlau a gatiau newydd a gwaith clirio, ail-agorwyd 18 llwybr
  Roedd gan 10 llwybr arall ‘gwestiynau cyfreithiol’.
  Mae rhai o’r llwybrau a ail-agorwyd yn cynnig teithiau cerdded o fewn cyrraedd rhesymol i Bencader, Alltwalis a Gwyddgrug.
  Mae mapiau a manylion rhai o’r llwybrau hyn ar gael yma.
  Cysylltom ag Adran Hamdden Cyngor Sir Gâr yn Ionawr 2012 i holi am fwy o wybodaeth gyfredol. Gofynnom a oedd unrhyw beth wedi cael ei wneud am y llwybrau â ‘chwestiynau cyfreithiol’. Rydym wedi gofyn a oes unrhyw waith gwella wedi cael ei wneud ers 2008 a gofyn am asesiad diweddar o’r nifer o lwybrau a all gael eu defnyddio ar hyn o bryd. Pan dderbyniwn eu hymateb, fe’i cyhoeddwn ar y wefan.

  Mae croeso i chi roi sylwadau am y dudalen hon. webmaster@pencader.org.uk

  Gadael Ymateb