Archifau

Categorïau

free counters

Nodiadau o Sied yr Ardd

Medi Nodiadau

Mae’r Hen “Gumboot” ar ei wyliau ond mae wedi anfon cerdyn post yn dweud “chwynwch, chwynwch, dyfrhau a chwynnu eto i’w tasgiau mwyaf ar hyn o bryd.

Mwy tro nesaf………………

Sioe Hwyl – Garddio a Chrefft Dydd Sadwrn 9fed Medi

Fel y gwelwch o’r tudalennau cefn Clecs Bro Cader, mae’n Amser Sioe, felly edrychwch ar yr rhestr a penderfynwch ym mha gystadlaethau fyddwch chi yn gystadlu.

Hyd yn oed os nad ydych chi’n “tyfu eich hun” mae yna ddigon o ddosbarthiadau eraill i’w dewis, felly ewch ati i bobi a gwneud! Mae yna adran Blant hefyd, felly beth am fod yn greadigol dros dyddiau olaf y gwyliau’r ysgol.

Rhaid dod â’r holl eitemau arddangos i’r Pafiliwn rhwng 8.30am a 10am ddydd Sadwrn 9 Medi. Bydd cyflwyno’r gwobrau yn dechrau am 12.30pm ac yna gellir eu cymerid i ffwrdd rhwng 1pm a 1.30pm.

Rhagor o wybodaeth gan Chris Fuller 384499

Mehefin Nodiadau

Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd Gorllewin Cymru o’r diwedd, rydym wedi bod yn mwynhau arddangosfa hyfryd o flodau gwyllt yn y caeau ac ar ymyl y ffordd, gobeithio na fydd yr awdurdod lleol yn eu torri cyn iddynt fedru hadu.

Yn ystod cyfnod y tywydd braf aeth “old gumboot” a’i “femsahib” ar fordaith dros y môr i Dde Ddwyrain Iwerddon, lle y bu’n mwynhau ymweld a sawl safle hanesyddol ynghyd â gerddi treftadaeth. O bell ffordd yr un mwyaf trawiadol oedd gardd furiog 2 erw o lysiau a ffrwythau ac a gaiff ei adnabod fel Colclough garden ( a gaiff ei ynganu fel “Coke Lee”). Cafodd ei sefydlu yn yr 1830 fel rhan o Abaty Tyndym.

Gan fod yr ardal yma’n dioddef o lawiad uwch na’r cyffredin, tyfir y rhan fwyaf o o gnydau ar gribau sy’n cael eu codi o’r ddaear fel banc cyn plannu’r cnwd. Maent yn debyg i gribau tatws ond yn fwy. Mae riwbob yn ymddangos fe ei fod yn ffynnu dan yr amodau yma gan fod 30 rhes yn llawn dail i’w gweld, edrychent yn anferth gan eu bod hefyd yn cael eu tyfu ar ben cribyn. Tyfai tatws yn yr un modd, ond roedd cribau’r tatws 4 -5 troedfedd o lêd gyda 2 res yn cyd redeg ar hyd top pob cribyn. Mae hwn yn ddull dwys o dyfu , ond mae’n gymorth ar gyfer atal cloron y daten rhag pydru yn yr amodau gwlyb.

Byddwn yn argymell taith i ardal Wexford /Waterford er mwyn gweld y tirwedd diddorol, y pentrefi hyfryd ac wrth gwrs y bobl hynod gyfeillgar.

Yr adeg yma o’r flwyddyn yw’r mwyaf prysur yn yr ardd, gyda’r plannu, a hau hadau’n cymryd lle. Gyda sut cymaint i’w wneud mae’n ddigon hawdd anghofio am y chwyn bondigrybwyll sydd erbyn hyn yn dechrau tyfu’n gryf ar hyd borderi’r planhigion a’r llysiau. Gall chwyn ifanc gael eu sleisio i ffwrdd gyda hof finiog a’u gadael ar wyneb y pridd i wywo yn yr haul.

Gall chwyn mwy sy’n tyfu ynghanol y planhigion gael eu tynnu trwy ddefnyddio fforch llaw neu fforch ffîn, dylai’r chwyn yma gael eu tynnu o’r gwraidd os yn bosibl.

Os ydych yn hapus i ddefnyddio chwynladdwr, mae llawer o wahanol fathau ar gael yn y siop arddio. Yr un mwyaf effeithiol yn fy marn i yw’r un gyda sylfaen Glysophate, ond gofalwch eich bod yn gofyn yn y siop neu yn darllen y cyfarwyddiadau ar y pecyn a gofyn am gyngor diogelwch cyn prynu.

Byddwch yn ofalus i osgoi “drifft chwistrellu” oddi ar ffroenell y chwistrellwr , gall ychydig bach o ddrifft ar eich planhigion a chnydau fod yn drychinebus, felly peidiwch a chwistrellu pan fydd y gwynt yn chwythu. Medrwch hefyd brynu “ chwynladdwr fflam”, mae rhain yn debyg i chwythlamp ac yn cael eu pŵer o naill a’i nwy biwtan neu cerosin, mae rhain yn llythrennol losgi’r chwyn nes iddynt ildio.

Pa ddull bynnag fydd eich dewis i reoli’r chwyn, mae’n bwysig eich bod yn cadw’r chwyn o dan reolaeth trwy beidio a gadael iddynt hadu, ac felly rhwystro cenhedlaeth arall o egin blanhigion rhag egino. Yn wir gall rhai hadau fod yn aros yn hyfyw yn y pridd am nifer o flynyddoedd. Mae’r hen ddywediad yn eithaf cywir sef y gall un hedyn eleni olygu saith mlynedd o chwyn.

Mwynhewch y garddio a cheisiwch beidio a bod yn gaethwas i’r chwyn

Garddio Hapus

Old Gumboot

Mawrth Nodiadau

Beth ddaw i’ch meddwl pan grybwyllir y gair “Eurflodau”? Ai’r blodau mawr, perffaith eu ffurf o’r siop flodau rhai ohonynt fel “peli pwff” lliwgar ac enfawr. Neu’r “pot mums” a werthir trwy gydol y flwyddyn fel anrhegion?

Mae’n siŵr nad yw’r mwyafrif o’r darllenwyr yn ymwybodol o faint o wahanol fathau o’r planhigion blodeuol poblogaidd sy’n bodoli.

Os ydych yn ddigon ffodus i berchen ar dŷ gwydr neu stafell wydr oer, gallech roi cynnig ar dyfu rhai mathau mewngrwm neu “Eurflodau” Siapaneg mawr, a medrid amseru’r ddau i gynhyrchu blodau ar gyfer y bwrdd adeg y Nadolig. Mae rhain yn blanhigion arbenigol gyda’r angen am ddigon o sylw yn enwedig eu bwydo, di-flaguro ac ati, trwy gydol y tymor tyfu. Gwobrwyir eich amynedd gyda rhai blodau hyfryd.

Os nad oes gennych dŷ gwydr, mae digon o fathau a fydd yn tyfu’n hapus yn yr ardd. Os oes angen arddangosfa dda mewn border, bydd y math “Korean” o’r Eurflodau yn rhoi arddangosfa dda o fis Medi hyd at y rhew ym Mis Tachwedd. Mae’r planhigion hyblyg ar gael mewn gwahanol liwiau a byddant yn gwneud arddangosfa feiddgar yn ystod eu blwyddyn gyntaf.

Math arall sy’n addas ar gyfer cynhyrchu blodau yn yr ardd ac sy’n addas ar gyfer eu torri a’u gosod mewn ffiol yw’r “pom pom” a blodau’r anemone, bydd rhain yn blodeuo’n dda tan i’r rhew eu torri i lawr yn hwyr yn nhymor yr Hydref.

Mae’r math “Rubellum” o eurflodau’n lliwgar iawn gyda blodau sengl mawr gyda chanol melyn. Mae’r rhain yn para’n hynod o dda mewn ffiol mewn ystafell oer, ond gwell gen i adael iddynt dyfu’n y border lle maent yn darparu sioe ardderchog.

Os ydych yn awyddus i roi cynnig ar rai o’r planhigion lluosflwydd amryddawn hyn , gallech anfon am gatalog darluniadol oddi wrth “Woolman’s Chrysanthemums”. Mae’r feithrinfa sy wedi bod mewn bodolaeth ers blynyddoedd wedi darparu planhigion ifanc i genedlaethau o arddwyr ac maent wedi meithrin llawer o fathau newydd dros y blynyddoedd. Dylai eu catalog fod ar gael trwy’r post a hefyd ar-lein. Maent yn cyflenwi toriadau yn y gwanwyn ar gyfer eu potio cyn eu plannu tu allan. (Mae tyfwyr eraill mewn bodolaeth)

Os oes gennych rai planhigion sefydlog o Eurflodau yn yr ardd, fe allech godi eich hoff rai a’u gosod mewn potiau neu ar hambwrdd ym Mis Ionawr. Os ydynt yn cael eu rhoi mewn tŷ gwydr bydd egin newydd yn ymddangos yn fuan. Bydd yr egin newydd yn gwneud

toriadau delfrydol ar gyfer creu cenhedlaeth newydd o blanhigion , a fydd yn barod i flodeuo yn yr Hydref.

Os ydych yn frwdfrydig am eurflodau byddai’n werth tyfu ychydig o’r blodau mawr Saipaneg/mewngrwm ar gyfer arddangosfa wych ar adeg y Nadolig, gan fod blodau sengl o’r siop flodau’n ddrud iawn. Yn anffodus mae’r mwyafrif o’r blodau rhyfeddol yma’n cael eu mewnforio am nad yw ein tyfwyr yn derbyn cymorthdal ac am nad ydynt yn gweithredu ar sail “Chwarae teg”.

Garddio Hapus,

Old Gumboot