Archifau

Categorïau

free counters

Nodiadau o Sied yr Ardd

Mawrth Nodiadau

Mae Chwefror yn sicr wedi byw i fyny i’w deitl traddodiadol, ‘February Fill-dyke’ ac wedi gadael ein ffrydiau a’n ffosydd yn llifo’n dda. Mae gwyntoedd Mawrth yn chwythu’n gryf yn awr, ond nid ydynt yn sychu’r ddaear yn ddigonol i ganiatáu gwneud cynnydd yn yr ardd lysiau. Gobeithio y bydd pethau yn gwella cyn y Pasg gydag ychydig o lwc.

Wrth i’r dyddiau ymestyn a’r tymheredd godi, bydd yn werth cychwyn y tymor tyfu newydd yn y gwely llysiau. Setiau winwns a shibwns yw’r rhai cyntaf i’w plannu allan fel arfer.

Dylai’r rhain fod yn barod i’w cynaeafu erbyn diwedd yr haf. Dylai tatws hâd fod yn blaguro’n dda erbyn hyn yn eu byrddau ‘chitting’ yn ddiogel o’r rhew, a bod yn barod i’w plannu allan cyn bo hir. Yn draddodiadol, plannwyd tatws cynnar ar Ddydd Gwener y Groglith bob blwyddyn.

Byddai cynaeafu yn cychwyn ar gyfartaledd rhyw 12-14 wythnos yn ddiweddarach.

Gellir hau hadau llai yn yr awyr agored pan fydd y pridd wedi cynhesu i fyny ychydig yn fwy; moron cynnar, betys, ffa, nionod gwanwyn ac ati. Mae’r tŷ gwydr yn ddefnyddiol iawn ar yr adeg yma o’r flwyddyn. Ar wahân i fod yn llechfan ar gyfer y garddwr, mae’n darparu amddiffynfa sy’n caniatáu hau llysiau mwy eiddil fel tomatos, ffa Ffrengig ac wrth gwrs, yr holl gnydau salad.

Gyda chynnal y gystadleuaeth Garddio flynyddol eleni eto, beth am dyfu rhai o’ch planhigion eich hun, o had, i wella eich arddangosfa o flodau’r haf yng ngwely’r ardd flaen. Rhowch gynnig ar dyfu “Marigolds” bach yr Affrig. Mae’r rhain yn hawdd i’w tyfu ac yn creu sioe drawiadol gyda’u blodau melyn/oren mawr uwchben dail cymen, gan greu mwy o effaith na theulu llai Aur Ffrainc.

Mae Cosmos hefyd yn hawdd i’w tyfu a mae’n blanhigyn rhwysgfawr iawn a fydd yn rhoi ychydig mwy o uchder i wely neu gynhwysydd. Mae’n debyg mai ‘Sonata’ yw’r rhywogaeth orau gan nad ydynt yn tyfu’n rhy uchel, ac felly ddim yn dioddef gormod gan ddifrod gwynt. Os arhoswch ychydig wythnosau i’r tywydd cynhesach dewch o hyd fwy o ddewis o blanhigion blodau yn y feithrinfa. Ni ddylai’r planhigion a ddewiswch fod yn llawn blodau pan fyddwch yn eu prynu. Mae’n llawer gwell eu prynu tra byddant mewn blagur gan y byddant yn sefydlu eu hunain yn gyflymach ac yn y pen draw yn gwneud gwell planhigion.

Mae’n hanfodol bwydo eich arddangosfa’n flynyddol os ydych am iddynt bara drwy’r tymor. Os ydych yn plannu mewn compost amlbwrpas, mae’n syml i ychwanegu gwrtaith sy’n rhyddhau’n araf cyn plannu, neu gymysgu i mewn ychydig o wrtaith ‘fish blood and bone’ os nad ydych yn hoffi gwrtaith cemegol. Dyfriwch blanhigion newydd eu plannu yn drylwyr ac wrth gwrs, cadwch i’w dyfrio drwy’r tymor. Mae’n debyg bod y lawnt wedi cael amser caled yn ystod y gaeaf wrth i’r glaw trwm olchi’r maeth i ffwrdd ac felly yn annog twf mwsogl. Bydd digroeni neu gribinio da gyda rhaca yn helpu i gael gwared a pheth mwsogl a hen laswellt sydd wedi cronni i ffurfio ‘gwellt’. Bydd hyn yn galluogi’r glaswellt i ‘anadlu’.

Taenwch wrtaith lawnt i annog twf glaswellt, a ddylai helpu i fygu’r tyfiant o fwsogl gan fod mwsogl yn casáu gwrtaith nitrogen. Nid yw’n syniad da i dorri’r gwair yn rhy fyr yn gynnar yn y tymor, mae’n llawer gwell torri’r agosach yn raddol. Bydd sbeicio neu bigo’r lawnt yn helpu draenio, a bydd hefyd yn helpu i atal mwsogl, ond yn ein hinsawdd lleol, mae’n anodd mynd i’r afael a’r broblem mwsogl oherwydd y lefel uchel o law a lleithder.

Wedi i chi gwblhau’r holl dasgau hyn, gan feddwl eich bod wedi gorffen gwaith y gwanwyn, mae’n ddrwg gennyf ddweud mai dyna pryd mae’r gwaith chwynnu’n dechrau, ynghyd a dwsinau o dasgau eraill, felly mae arnaf ofn y bydd yn rhaid i chi aros ychydig yn hirach cyn y gallwch ymlacio gyda’r ddiod braf hynny!

Mwynhewch y garddio.

Old Gumboot

Rhagfyr Nodiadau

Mae tymor cofio Guto Ffowc a’i ddilynwyr yn prysur agoshau. Mae hyn wrth gwrs yn golygu tân gwyllt a choelcerthi. Mae angen tanwydd ar y coelcerthi, a medrai hyn gynnwys dociadau o’r ardd, efallai darnau o goed, llwyni a gwrychoedd sydd angen eu gwaredu.

Medrai hefyd fod yn amser i edrych ar declynnau ar gyfer tocio a fyddai’n ddefnyddiol yn yr ardd Ar gyfer tocio dwys o frigau mawr ayyb, mae nifer o lifiau cadwyn at eich defnydd yn cynnwys rhai sy’n defnyddio petrol neu drydan ar ddolenni estynadwy a fedr ymestyn at 3 metr uwch eich pen. Mae’n bwysig bod yn ofalus wrth dorri brigau sy’n uwch na’ch pen, gan wylio na fydd y brigau’n syrthio ar eich pen.

Os gwelwch yn dda gwisgwch gogls a helmed pan fyddwch yn gwneud y gwaith yma.

Mae llawlif yn ddarn hanfodol, mae sawl math o lifiau bwaog yn ogystal a llifiau wedi eu dylunio’n arbennig ar gyfer tocio ar gael. Mae gan lifiau a ddefnyddir gan saer ddannedd ffeiniach, nid yw rhain yn addas ar gyfer tocio pren gwyrdd Y llif orau , yn fy marn i yw’r “pull saw” ar gyfer tocio coed a llwyni gan bod y llifiau yma wedi cael eu dylunio ar gyfer eu tynnu tuag atoch ar y strôc dorri., yn hytrach na chael ei gwthio oddi wrth y corff fel y gwelir gyda’r mwyafrif o lifiau.

Byddwn yn argymell y “Silky Fox” yn orau ar gyfer y proffesiynol a’r amatur (gellir prynu yn MGM Caerfyrddin neu ar lein)

Bydd angen cylch wifren ar gyfer torri coesau trwchus, eto mae sawl math at eich defnydd, mae gan rai fecanwaith danheddog, golyga hyn lai o ymdrech er mwyn torri trwy’r coesau trwchus nag a fyddai angen pan yn defnyddio llif di ddanheddog ar gyfer tocio.

Mae pâr o secateurs yn amhrisiadwy ar gyfer gwaith tocio cyffredinol yn yr ardd. Yn fy marn i nid yw’n ddoeth prynu rhai rhad , gan na fyddant yn para ac weithiau’n torri wrth orfod gwneud gwaith caled.

Byddwn yn argymell “Old Anvil” ond os na fyddant yn cael eu cadw’n finiog maent yn dueddol o fathru coesau meddal, gyda’r canlyniad y bydd difrod yn digwydd i’r planhigyn a gall clefyd gael ei ollwng i mewn i’r planhigyn sy wedi ei ddifrodi. Tybiaf bod yr offer sydd ar gael bellach yn well . maent yn cynnwys llafnau sy’n croesi eu gilydd, ac yn gadael toriad glanach, ond mae’n bwysig cadw rhain yn finiog hefyd.

Efallai y medrwch berswadio rhywun i roi pâr yn anrheg Nadolig ichi., byddwn yn argymell un o gasgliad “Felco”, maent yn hawdd i’w trin ac mae pob darn yn medru cael ei ail osod er nad ydynt yn rhad. Os edrychwch ar ei ôl dylent bara oes.

Mae’n ddigon posib y bydd angen ichi estyn fyny’n uwch ar gyfer tocio rhai llwyni a choed ffrwythau. Mae offer tocio gyda breichiau hir ar y farchnad ar gyfer y gwaith yma, maent yn ddefnyddiol a byddant yn medru ymestyn 2-3 metr ohŷd at eich breichiau. Mae gan rai y cyfleustra o fedru tynnu’r teclyn tocio gan roi llif yn ei le ar gyfer canghennau trwchus.Wedi gorffen tocio gadewch i’r tociadau sychu am ychydig cyn gwneud eich coelcerth. Cyn cynnu’r goelcerth ymchwiliwch ef rhag ofn bod draenog yn gaeaf gysgu yno.

A wnaethoch chi roi tatws mawr yn y marwydos i’w coginio. Mae tatws wedi eu coginio a’u tynnu’n ffres o’r marwydos yn blasu’n dda iawn.

Y olaf gobeithio i chi aros am eiliad i feddwl am yr hen Guto Ffowc wrth ichi dendio’r tân a myfyrio am yr hyn a fedrai fod wedi digwydd os y byddai wedi bod yn llwyddiannus ac wedi chwythu adeilad y senedd i abergofiant.

Mwynhewch eich garddio.

“Gumboot”