Archifau

Categorïau

free counters

Nodiadau o Sied yr Ardd

Rhagfyr Nodiadau

Mae tymor cofio Guto Ffowc a’i ddilynwyr yn prysur agoshau. Mae hyn wrth gwrs yn golygu tân gwyllt a choelcerthi. Mae angen tanwydd ar y coelcerthi, a medrai hyn gynnwys dociadau o’r ardd, efallai darnau o goed, llwyni a gwrychoedd sydd angen eu gwaredu.

Medrai hefyd fod yn amser i edrych ar declynnau ar gyfer tocio a fyddai’n ddefnyddiol yn yr ardd Ar gyfer tocio dwys o frigau mawr ayyb, mae nifer o lifiau cadwyn at eich defnydd yn cynnwys rhai sy’n defnyddio petrol neu drydan ar ddolenni estynadwy a fedr ymestyn at 3 metr uwch eich pen. Mae’n bwysig bod yn ofalus wrth dorri brigau sy’n uwch na’ch pen, gan wylio na fydd y brigau’n syrthio ar eich pen.

Os gwelwch yn dda gwisgwch gogls a helmed pan fyddwch yn gwneud y gwaith yma.

Mae llawlif yn ddarn hanfodol, mae sawl math o lifiau bwaog yn ogystal a llifiau wedi eu dylunio’n arbennig ar gyfer tocio ar gael. Mae gan lifiau a ddefnyddir gan saer ddannedd ffeiniach, nid yw rhain yn addas ar gyfer tocio pren gwyrdd Y llif orau , yn fy marn i yw’r “pull saw” ar gyfer tocio coed a llwyni gan bod y llifiau yma wedi cael eu dylunio ar gyfer eu tynnu tuag atoch ar y strôc dorri., yn hytrach na chael ei gwthio oddi wrth y corff fel y gwelir gyda’r mwyafrif o lifiau.

Byddwn yn argymell y “Silky Fox” yn orau ar gyfer y proffesiynol a’r amatur (gellir prynu yn MGM Caerfyrddin neu ar lein)

Bydd angen cylch wifren ar gyfer torri coesau trwchus, eto mae sawl math at eich defnydd, mae gan rai fecanwaith danheddog, golyga hyn lai o ymdrech er mwyn torri trwy’r coesau trwchus nag a fyddai angen pan yn defnyddio llif di ddanheddog ar gyfer tocio.

Mae pâr o secateurs yn amhrisiadwy ar gyfer gwaith tocio cyffredinol yn yr ardd. Yn fy marn i nid yw’n ddoeth prynu rhai rhad , gan na fyddant yn para ac weithiau’n torri wrth orfod gwneud gwaith caled.

Byddwn yn argymell “Old Anvil” ond os na fyddant yn cael eu cadw’n finiog maent yn dueddol o fathru coesau meddal, gyda’r canlyniad y bydd difrod yn digwydd i’r planhigyn a gall clefyd gael ei ollwng i mewn i’r planhigyn sy wedi ei ddifrodi. Tybiaf bod yr offer sydd ar gael bellach yn well . maent yn cynnwys llafnau sy’n croesi eu gilydd, ac yn gadael toriad glanach, ond mae’n bwysig cadw rhain yn finiog hefyd.

Efallai y medrwch berswadio rhywun i roi pâr yn anrheg Nadolig ichi., byddwn yn argymell un o gasgliad “Felco”, maent yn hawdd i’w trin ac mae pob darn yn medru cael ei ail osod er nad ydynt yn rhad. Os edrychwch ar ei ôl dylent bara oes.

Mae’n ddigon posib y bydd angen ichi estyn fyny’n uwch ar gyfer tocio rhai llwyni a choed ffrwythau. Mae offer tocio gyda breichiau hir ar y farchnad ar gyfer y gwaith yma, maent yn ddefnyddiol a byddant yn medru ymestyn 2-3 metr ohŷd at eich breichiau. Mae gan rai y cyfleustra o fedru tynnu’r teclyn tocio gan roi llif yn ei le ar gyfer canghennau trwchus.Wedi gorffen tocio gadewch i’r tociadau sychu am ychydig cyn gwneud eich coelcerth. Cyn cynnu’r goelcerth ymchwiliwch ef rhag ofn bod draenog yn gaeaf gysgu yno.

A wnaethoch chi roi tatws mawr yn y marwydos i’w coginio. Mae tatws wedi eu coginio a’u tynnu’n ffres o’r marwydos yn blasu’n dda iawn.

Y olaf gobeithio i chi aros am eiliad i feddwl am yr hen Guto Ffowc wrth ichi dendio’r tân a myfyrio am yr hyn a fedrai fod wedi digwydd os y byddai wedi bod yn llwyddiannus ac wedi chwythu adeilad y senedd i abergofiant.

Mwynhewch eich garddio.

“Gumboot”

Medi Nodiadau

Mae’r Hen “Gumboot” ar ei wyliau ond mae wedi anfon cerdyn post yn dweud “chwynwch, chwynwch, dyfrhau a chwynnu eto i’w tasgiau mwyaf ar hyn o bryd.

Mwy tro nesaf………………

Sioe Hwyl – Garddio a Chrefft Dydd Sadwrn 9fed Medi

Fel y gwelwch o’r tudalennau cefn Clecs Bro Cader, mae’n Amser Sioe, felly edrychwch ar yr rhestr a penderfynwch ym mha gystadlaethau fyddwch chi yn gystadlu.

Hyd yn oed os nad ydych chi’n “tyfu eich hun” mae yna ddigon o ddosbarthiadau eraill i’w dewis, felly ewch ati i bobi a gwneud! Mae yna adran Blant hefyd, felly beth am fod yn greadigol dros dyddiau olaf y gwyliau’r ysgol.

Rhaid dod â’r holl eitemau arddangos i’r Pafiliwn rhwng 8.30am a 10am ddydd Sadwrn 9 Medi. Bydd cyflwyno’r gwobrau yn dechrau am 12.30pm ac yna gellir eu cymerid i ffwrdd rhwng 1pm a 1.30pm.

Rhagor o wybodaeth gan Chris Fuller 384499

Mehefin Nodiadau

Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd Gorllewin Cymru o’r diwedd, rydym wedi bod yn mwynhau arddangosfa hyfryd o flodau gwyllt yn y caeau ac ar ymyl y ffordd, gobeithio na fydd yr awdurdod lleol yn eu torri cyn iddynt fedru hadu.

Yn ystod cyfnod y tywydd braf aeth “old gumboot” a’i “femsahib” ar fordaith dros y môr i Dde Ddwyrain Iwerddon, lle y bu’n mwynhau ymweld a sawl safle hanesyddol ynghyd â gerddi treftadaeth. O bell ffordd yr un mwyaf trawiadol oedd gardd furiog 2 erw o lysiau a ffrwythau ac a gaiff ei adnabod fel Colclough garden ( a gaiff ei ynganu fel “Coke Lee”). Cafodd ei sefydlu yn yr 1830 fel rhan o Abaty Tyndym.

Gan fod yr ardal yma’n dioddef o lawiad uwch na’r cyffredin, tyfir y rhan fwyaf o o gnydau ar gribau sy’n cael eu codi o’r ddaear fel banc cyn plannu’r cnwd. Maent yn debyg i gribau tatws ond yn fwy. Mae riwbob yn ymddangos fe ei fod yn ffynnu dan yr amodau yma gan fod 30 rhes yn llawn dail i’w gweld, edrychent yn anferth gan eu bod hefyd yn cael eu tyfu ar ben cribyn. Tyfai tatws yn yr un modd, ond roedd cribau’r tatws 4 -5 troedfedd o lêd gyda 2 res yn cyd redeg ar hyd top pob cribyn. Mae hwn yn ddull dwys o dyfu , ond mae’n gymorth ar gyfer atal cloron y daten rhag pydru yn yr amodau gwlyb.

Byddwn yn argymell taith i ardal Wexford /Waterford er mwyn gweld y tirwedd diddorol, y pentrefi hyfryd ac wrth gwrs y bobl hynod gyfeillgar.

Yr adeg yma o’r flwyddyn yw’r mwyaf prysur yn yr ardd, gyda’r plannu, a hau hadau’n cymryd lle. Gyda sut cymaint i’w wneud mae’n ddigon hawdd anghofio am y chwyn bondigrybwyll sydd erbyn hyn yn dechrau tyfu’n gryf ar hyd borderi’r planhigion a’r llysiau. Gall chwyn ifanc gael eu sleisio i ffwrdd gyda hof finiog a’u gadael ar wyneb y pridd i wywo yn yr haul.

Gall chwyn mwy sy’n tyfu ynghanol y planhigion gael eu tynnu trwy ddefnyddio fforch llaw neu fforch ffîn, dylai’r chwyn yma gael eu tynnu o’r gwraidd os yn bosibl.

Os ydych yn hapus i ddefnyddio chwynladdwr, mae llawer o wahanol fathau ar gael yn y siop arddio. Yr un mwyaf effeithiol yn fy marn i yw’r un gyda sylfaen Glysophate, ond gofalwch eich bod yn gofyn yn y siop neu yn darllen y cyfarwyddiadau ar y pecyn a gofyn am gyngor diogelwch cyn prynu.

Byddwch yn ofalus i osgoi “drifft chwistrellu” oddi ar ffroenell y chwistrellwr , gall ychydig bach o ddrifft ar eich planhigion a chnydau fod yn drychinebus, felly peidiwch a chwistrellu pan fydd y gwynt yn chwythu. Medrwch hefyd brynu “ chwynladdwr fflam”, mae rhain yn debyg i chwythlamp ac yn cael eu pŵer o naill a’i nwy biwtan neu cerosin, mae rhain yn llythrennol losgi’r chwyn nes iddynt ildio.

Pa ddull bynnag fydd eich dewis i reoli’r chwyn, mae’n bwysig eich bod yn cadw’r chwyn o dan reolaeth trwy beidio a gadael iddynt hadu, ac felly rhwystro cenhedlaeth arall o egin blanhigion rhag egino. Yn wir gall rhai hadau fod yn aros yn hyfyw yn y pridd am nifer o flynyddoedd. Mae’r hen ddywediad yn eithaf cywir sef y gall un hedyn eleni olygu saith mlynedd o chwyn.

Mwynhewch y garddio a cheisiwch beidio a bod yn gaethwas i’r chwyn

Garddio Hapus

Old Gumboot