Archifau

Categorïau

free counters

Sioe Arddio a Chrefftau.

Bob blwyddyn ym Mhencader yn cynnal hwyl crefftau a sioe arddwriaethol.

Nodyn i atgoffa holl arddwyr y plwyf ein bod yn cynnal y Sioe arddio a Chrefftau fel arfer yn ddiweddarach yn y flwyddyn, felly nawr yw’r amser i fynd ati i hau hadau, plannu eich planhigion ayb er mwyn cael llawer o gystadleuwyr ar gyfer y sioe. Bydd mwy o fanlynion yn y rhifyn nesaf o’ch hoff gylchlythyr lleol.

Dewch ‘Mlaen – ewch i arddio

Sioe Gardd a Chrefft - ddydd Sadwrn 22 Awst, 2015

Nawr bo’r tymor yn dod i ben a’r Sioe Gardd a Chrefft wedi mynd heibio, mae’n amser da i edrych yn ôl ar y Sioe eleni.

Wrth daflu cip drwy’r rhestr canlyniadau yn Clecs Bro Cader, sylwch fod enw Eric Jones yn ymddangos yn aml. Mae’n cynhyrchu llysiau o’r ansawdd uchaf, ac felly yn llawn haeddu gweld ei enw’n ymddangos mewn 50% o’r dosbarthiadau. Fe wnaeth Raymond Lewis hefyd yn dda iawn mewn tri dosbarth eleni. Llawer o ddiolch i bawb a gymerodd ran a llongyfarchiadau i’r holl ymgeiswyr eraill yn yr adran cynnyrch.

Roedd yr adran blodau mor boblogaidd ag erioed eleni. Dangoswyd rhai dahlias gwych gan Janet Jones. Roedd y rhain yn amrywiad newydd i ni ac yn wirioneddol syfrdanol. Roedd yr adran rosod yn fwy poblogaidd nag erioed gyda rhai ymgeision trawiadol gan Mary Thomason, Janet Jones a Stuart Wilson. Er gwaethaf yr haf gwael, yr oedd yr holl flodau o ansawdd da.

Roedd yr eitemau yn yr adran goginio yn wirioneddol flasus eleni. Eitemau sawrus megis sgons caws a siytni, danteithion melys eraill yn cynnwys eclairs siocled, jam a photeli o win. I’r rhai sy’n hoffi cacennau roedd nifer o sbyngau Victoria’n edrych yn flasus iawn, a gwnaeth Gerald Coles ein synnu i gyd wrth ennill dosbarth y sbwng Victoria. Mae’r rysáit ar gyfer y gacen a enillodd y wobr yn rhifyn mis Hydref o Clecs Bro Cader.

Enillwyr yn yr adran gwaith llaw oedd Christine Harrison am eitemau wedi eu gwau a chardiau cyfarch, Julia Davies am emwaith, Arwel am eitem bren a Sophia Trigwell y gystadleuaeth ffotograffiaeth am ddelwedd nodedig leol.

Nid chafwyd cystal cefnogaeth eleni i adran y plant, ond roedd llawer o waith da yn y dosbarthiadau Meithrin a Derbyn. Creodd Elinor Williams ddarn diddorol o waith celf yn darlunio ‘ei hoff anifail. Gwenny Radford enillodd y gystadleuaeth i flynyddoedd 5 a 6 am ffotograff o anifail. Gwnaeth Gwenny hefyd yn dda gyda’i breichledi gleiniog a phlethedig. Enillydd y gystadleuaeth am blât o fisgedi yn y grŵp oed oedran 11 i 16 oed oedd Lowri Davies a Sophia Trigwell yn fuddugol am dusw o flodau gwyllt. Gobeithio y bydd mwy o blant yn cystadlu yn y Sioe’r flwyddyn nesaf.

Y prif enillwyr ym mhob categori oedd Cynnyrch – Eric Jones, Coginio – Janet Jones, Blodau – Janet Jones, Gwaith Llaw – Christine Harrison, Adran Plant – Gwenny Radford. Janet Jones oedd enillydd y Cwpan Arian am y nifer uchaf o bwyntiau yn y sioe.

Yn y man yma, mae’n rhaid i’r Pwyllgor Trefnu ddiolch i Bopty Pencader am ddarparu piciai ar y maen a fwynhawyd yn fawr iawn gan ymwelwyr â’r Sioe. Roeddent yn wych i’w bwyta gyda’r te, coffi ac ati a ddarparwyd gan Marcel o Premier Stores. Mae’n rhaid i ni ddiolch hefyd i’r rhai a roddodd dlysau a gwobrau hael i’r raffl.

Cymerodd gyrwyr treialon Clwb Beiciau Modur Dyffryn Tywi ran mewn treialon ‘off-road mud plugging’ ar Fferm Glanawmor Isaf, Pencader, ac rydym yn ddiolchgar iawn i’r teulu Bushin am roi’r elw o werthu’r lluniaeth i’r Sioe.

Rydym yn ddyledus i Gerald a Wendy Coles am redeg y bwrdd llofnodi ar y funud olaf. Gwnaethant waith godidog yn cymryd lle ein hysgrifenyddes, Jane Griffiths, a oedd wedi cael cwymp cas cyn y Sioe. Gobeithio bod yr asennau yn gwella erbyn hyn, Jane.

Yn olaf ple ar gyfer cystadleuwyr y flwyddyn nesaf, ewch ati’n ddiwyd i wneud eitemau drwy’r gaeaf a thyfu cynnyrch y flwyddyn nesaf. Gadewch i ni geisio cael Sioe doreithiog yn 2016.

Unwaith eto, mae Pwyllgor Trefnu’r Sioe am ddiolch i bawb a helpodd neu’n gystadlodd yn 2015.

Garden and Craft Show Results

Garden Produce / Cynnyrch yr Ardd

Basket of vegetables
3 Potatoes
3 Leeks
1 Eric Jones 1 Eric Jones 1 Raymond Lewis
2  Anwen Williams 2 Gwilym Richards
3  John Thomas 3 Eric Jones
Runner beans
3 Tomatoes
Longest bean
1 Eric Jones 1 Raymond Lewis 1 John Thomas
2 Eric Jones 2 Eric Jones 2 Eric Jones
3 Margaret Williams 3 John Thomas 3 LynnBushin
3 Onions
3 Beetroot
Posy of culinary herbs
1 Anwen Williams 1 Eric Jones 1 Jackie Ritchie
2 Raymond Lewis 2 Eric Jones 2 Eric Jones
3 Raymond Lewis 3 Dianne Thomas

Flowers / Blodau

Foliage pot plant
3 Roses
Arrangement of mixed cut flowers
1. Olive Davies 1. Mary Thomason 1. Jackie Ritchie
2. Janet Jones 2. Janet Jones 2. Janet Jones
3. Stuart Wilson 3. Christine Carman
Flowering pot plant
5 Dahlias
A bunch of tree/shrub foliage
1. Janet Jones 1. Janet Jones 1. Christine Carman
2. Jane Griffiths 2. Janet Jones 2. Avril Clifford
3. Janet Jones 3. Janet Jones 3.Christine Harrison

Cookery / Coginio

Victoria Sandwich
4 Chocolate Eclairs
Jar of sweet or savoury jelly
1. Gerald Coles 1. Karen Bowen 1. John Thomas
2. Nia Davies 2. Karen Bowen 2. Mary Thomason
3. Jane Griffiths 3. Janet Jones
Bara Brith
6 Eggs
Jar of chutney / relish
1. Janet Jones 1. Ina Williams 1. Janet Jones
2. Janet Jones 2.LynnBushin 2. Janet Jones
3. Janet Jones 3. Allan Clifford 3. Janet Jones
4 Cheese Scones
Jar of fruit jam
Bottle of home-made wine
1. Janet Jones 1. Janet Jones 1.LynnBushin
2. Karen Bowen 2. Jane Griffiths 2.LynnBushin
3. Wendy Coles 3. Mary Thomason

Handicrafts / Crefftau

Hand-made greetings card
Any item of hand-made jewellery
Photograph of a local landmark
1.Christine Harrison 1. Julia Davies 1. Sophia Trigwell
2. Karen Bowen 2. Karen Bowen 2. Emyr Langley
3. Julia Davies 3. Emyr Langley
Knitted or crocheted scarf or hat
Any small item made from wood
1.Christine Harrison 1. Arwel (Cartrefi Redwood Homes)
2.Christine Harrison 2. Gerald Coles
3. Julia Davies 3. David Perry

Children / Plant

Nursery & Reception

Meithrin & Derbyn

Years 5 & 6

Bl 5 & 6

Age 11 to 16 Comprehensive

11 i 16 oed Uwchradd

Drawing or Painting – ‘My Favourite Animal
Photograph of an animal
Plate of 6 biscuits
1. Elinor Williams 1. Gwenny Radford 1. Lowri Davies
2. Elinor Williams 2. Gwenny Radford 2. Nia Davies
3. Gwenny Radford 3. Lowri Davies
Beaded or braided bracelet
Posy of wild flowers
1. Gwenny Radford 1. Sophia Trigwell
2. Gwenny Radford 2. Nia Davies
3. Gwenny Radford