Archifau

Categorïau

free counters

BWRW BOL

Mawrth 2018

Blwyddyn arall i edrych ymlaen ati, ac i ymgymerid a rhai o’r gweithgareddau sydd yn mynd ymlaen yn eich gymuned, ac mae nifer ohonynt. “Ceisiwch a chwi a gewch” allwch chi orffen y dywediad yma? Mae’n sicr yn berthnasol i ni gan fod rhywbeth yn digwydd yn ein cymuned bob amser os ydym yn chwilio fe gawn hyd iddynt. Enwir nifer o weithgareddau yn y newyddlen yma, posteri ac hysbysiadau yn ein siopau lleol, Gweler hefyd ar Gwyneblyfr a safleoedd cyfryngau cymdeithasol, yn ogystal â phobl yn siarad am ddigwyddiadau mewn sgyrsiau cyffredinol.
Er gwaethaf pob dull o gyfathrebu, fodd bynnag, ymddengys nad oes fawr ddim yn digwydd i wella niferoedd cyfranogwyr. Pam? Unrhyw syniadau?
Cynhelir glanhau y gwanwyn ar Sadwrn 7fed Ebrill am 10 y bore yn y Pafiliwn. Ceisiwch ddod draw, mae arnom angen mwy o gynorthwywyr gan nad yw’r gwirfoddolwyr gwreiddiol yn mynd yn ifancach, ond yn dal i ddod i wneud yr hyn y medrant. Darperir lluniaeth ysgafn ar ôl gorffen Mae’n syndod yr hyn y gellir ei gyflawni mewn dim ond pum munud yn glanhau ardal fach o gwmpas eich cartref wrth i chi gerdded i’r siopau.
Fel y dywed yr hysbyseb yn dda, “Mae popeth yn help” mae hynny’n gwneud gwahaniaeth i’r ffordd mae’r ardal yn edrych.
Nawr fod y rhan fwyaf o’r gwaith adeiladu ’r tyrbeini gwynt wedi gorffen ar Fferm wynt Gorllewin Brechfa, mae’r tyrbeini newydd wedi dechrau cynhyrchu trydan a fydd hefyd yn cynhyrchu arian ar gyfer Cronfa Fuddsoddi Gymunedol. Cynhaliwyd cyfarfodydd gan Innogy yn gwahodd awgrymiadau am y ffordd orau i ddefnyddio’r arian yma, ond mi fydd yna gyfyngiadau at beth y gellir defnyddio’r arian. Efallai fod yr amser wedi dod i feddwl am hyn, a beth allai olygu.

Codwch eich calon – ni all y tywydd ofnadwy yma barhau llawer hirach a chyn bo hir , yn ddiffael bydd pobl yn dweud bod angen glaw arnom. Mae’n hurt mewn gwirionedd, wrth ystyried beth yw pwrpas tapiau a phibellau?

Sylwadau os gwelwch yn dda i’r Pwyllgor Golygyddol
d/a janegriffithsuk@btinternet.com
neu Stuart Wilson Tel: 01559 384709

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rhagfyr 2017

Mae cynhyrchu’r cylchlythyr chwarterol yn caniatáu’r didolwyr ganolbwyntio at bynciau eraill.

Tra y byddai’n well gan rai weld y cylchlythyr yn dychwelyd at 6 rhifyn y

flwyddyn. I’r rhai sy’n anghydweld a’r sefyllfa bresennol os gwelwch yn dda dewch i’r Cyfarfod Blynyddol ar 18fed o Ionawr 2018. Byddwm yn falch o’ch gweld a chewch gyfle i ddweud eich dweud a chynnig eich help yn enwedig gyda’r dosbarthu.

Mae cau capel Moriah yn drist ac yn syfrdanol iawn. Yn dilyn cant a hanner o flynyddoedd. Ychydig iawn o weddullion sydd ar ôl i ddangos ei fodolaeth.

Mae’n siŵr y byddai ei sylfaenwyr wedi eu hysgwyd o weld ei ddirywiad, a’i ail greu i fod yn rhywbeth tu hwnt i’w dirnad.

Mae cludiant y cydrannau ar gyfer y fferm wynt wedi eu cwblhau; prosiect a gafodd ei drefnu mewn ffordd wirioneddol broffesiynol. Roedd y pwysau ynghlwm wrth y cydrannau’n heriol, gwnaed y gwaith heb ddrama na ffws gan roi’r teimlad i unrhyw wylwyr bod hyn yn ddigwyddiad naturiol bob dydd a chymharol hawdd . Nid yw … mae gofyn am gryn dipyn o gynllunio a sgil. Gwnaethpwyd y gwaith yn dda iawn.

Mae arwynebedd y ffordd trwy bentre Pencader wedi gwella cryn dipyn, nawr bod y tyllau wedi   eu llenwi. Byddai haen o gerrig mân wedi bod yn well.

Mae’r goleuadau traffig ger “Cambrian Pet Foods” wedi bod mewn lle’n ddigon hir. Mae’n siwr bod eu llogi’n ddrud iawn!

Sylwadau at y bwrdd golygyddol d/o Clecscader16@gmail.com

janegriffithsuk@btinternet.com

or Stuart Wilson ffôn 01559 384709

Medi 2017

Dywedwyd wrthyf i “fod yn fwy cadarnhaol” a “chwyno llai” felly dim mwy o sylwadau ynglŷn â chyflwr y ffyrdd, tyllau yn yr heolydd, neu hyd yn oed twmpathau cyflymder, neu heddlu sy’n diflannu fel eira yn haul y bore ………………………

Edrych yn hytrach- ar yr ochr orau, y gwydr yn hanner llawn.

Mae’n haf, mae’r plant ar wyliau ac mae’r tywydd yn dda. Rydym wedi gweld ac wedi mwynhau Carnifal rhagorol arall am yr ail flwyddyn yn olynol. Collwyd y trydan am amser byr colled ond rhywbeth dros dro oedd hyn mewn prynhawn effeithiol o weithgarwch yn y pafiliwn. Roedd y Pafiliwn a’r tir o’i amgylch mor daclus a rhoddwyd yr argraff bod yma gymuned sy’n cymryd balchder yn ei ymddangosiad, ynghyd â’r carnifal a’r gweithgareddau cysylltiedig. Rhaid cyfeirio’r diolch at PIDA a phawb sydd wedi bod am sawl wythnos yn torri gwair a chwynnu min nos. Felly Diolch i’r holl bobl hynny.

Mae adroddiad swyddogol y Carnifal yn ymddangos mewn papyrau Bro eraill. Onid yw’n galonogol weld dyfodiad y teulu newydd o dyrbinau gwynt hyd yn oed rhai mwy o faint ar hyd y ffordd o Gaerfyrddin ac i fyny i’r bryniau ar gyflymder rheolaidd araf, di-rwystr, cyson fel mae golau yn dilyn tywyllwch. Y cyfan i sicrhau bod y siawns i gael ein suddo i mewn i dywyllwch oer y gaeaf yn cael ei osgoi a chwyddo maint y Gronfa Gymunedol. Nawr, mae hynny yn sicr yn rhywbeth i fod yn falch ohono?

Mwynhewch weddill y gwyliau haf a gobeithio y byddwch yn mynychu ac yn cymryd rhan yn y Sioe Arddio a Chrefft yn y Pafiliwn ar 9fed Medi.

Sylwadau os gwelwch yn dda i Bwyllgor

Golygyddol d/o clecscader16@gmail.com

janegriffithsuk@btinternet.com

neu Stuart Wilson Ffôn: 01559 384709

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

This Small Corner

Os hoffech brynu copi o lyfr Steve Dubé ar hanes Pencader, mae rhai copïau ar gael yn Llwyngwen. Y pris gwreiddiol oedd £9.99, ond gellwch ei prynu am £7.50. Ffoniwch Stuart os hoffech brynu copi.

Sylwadau os gwelwch yn dda i Golygydd –

ebost: editor@ffermffynnonwen.plus.com

neu Stuart Wilson – ffôn: 01559 384709

Gadael Ymateb