Archifau

Categorïau

free counters

BWRW BOL

Rhagfyr 2018

Ar y dechrau meddyliais na fyddai yna lawer i sylwebi arno yn y cwarter hwn- mor abghywir oeddwn. Mae diolch yn estyniedig i Dotti Hicks am gynhyrchu y cylchlythyr am yr ail dro ac mae i’w llongyfarch ar y rhifyn cyntaf. Gorfodwyd ddileu “Glanhau’r Pentref” a oedd i ddigwydd ym mis Hydrefar y funud olaf ar gownt y tywydd ofnadwy, beth bynnag gyda hynny mewn golwg’roedd llawer o’r pentref wedi ei wneud yn gynharach yn yr wythnos, diolch i’r casglwyr sbwriel fyddlon.

Sul y Cofio, Tachwedd 11ed

Gyda eleni yn ganfed blwyddyn ers pan peidiodd y brwydro gelyniaethus y Rhyfel Byd Cyntaf, yn dilyn y cynulliad arferol ger y Gof Golofn cafwyd oedfa ddwy ieithog yng nghapel Tabernacl. Cafwyd darlleniadau, gweddiau ac emynnau gan wahanol aelodau o bob oedran o’r gymuned. Diolchwn i bwyllgor y capel am ganiatau hyn ddigwydd.

Goleuadau Nadolig

Gobeithio fydd na gynydd yn y cystadleuwyr cyntaf/newydd eleni gyda gwahanol syniadau a chynlluniau. Bydd y beirniadu yn cymeryd lle yn yr wyrhnos cyn y Nadolig. Daeth yr ymdrechion i olrhain perchennog llun gafodd ei adfer gan y diweddar Jane Billington or diwedd i ffrwyth, ar ol misoedd o geisiadau gan Lynn. Mae Lynn wedi cyfrannu gwerth cost y gwaith hwn i Bwyllgor y Sioe Arddio a Chrefftau i gael tlws parhaol yn enw Jane ar gyfer cystadleuaeth darlunio drwy unrhyw gyfrwng. ‘Roedd Jane yn grefftwraig dalentog ac mae yn dda meddwl fydd y cof amdani yn cadw yn fyw.

Comments please to Editor (dotti53@gmail.com) or Stuart Wilson, Tel: 01559 384709

Medi 2018

Nid oeddwn wedi disgwyl y byddai gofyn I mi gynhyrchu adroddiad arall am fywyd y plwyf drwy fy llygaid i. Mi fyddaf felly yn gryno, a cheisiaf beidio a chynhyrfu’r darllenydd.

Mae’n rhaid mae’r uchafbwynt yw’r carnifal gwych a gynhaliwyd yn y tywydd bendigedig am y drydedd flwyddyn yn olynol. Roedd y syniad o gael consuriwr i swyno’r plant drwy’r prynhawn yn athrylithgar. Nid oeddwn erioed wedi gweld, nac hyd yn oed wedi ystyried bod hud a lledrith mor boblogaidd.

Diolch i Bwyllgor y Carnifal am ddiwrnod gwych.

Cyfeirir mewn man arall yn y cylchlythyr at ddyddiad ar gyfer diwrnod Glanhau’r Hydref. Bydd yn ddiddorol gweld a wnaiff Cyngor Sir Caerfyrddin ymrwymo i’w cynllun “Cymoni Cymuned” ar gyfer yr ystadau fel y gwnaethant fis Ebrill diwethaf, dim ond i’w ganslo yn y funud olaf gan nodi “salwch y trefnydd” fel y rheswm. Ar ôl rhyw dair blynedd ar ddeg o “wneud” Maescader, byddaf yn gosod fy hun yn rhywle arall yn hytrach na’i cywilyddio hwy a’r cyngor gwleidyddol cywir.

Diolch yn fawr i’r Golygydd newydd am ymgymryd â rhifyn mis Medi o’r cylchlythyr, a gobeithio y bydd yn parhau, mae pawb ohonom yn dymuno’n dda iddi.

Sylwadau os gwelwch yn dda i bwyllgor golygyddol d/a Stuart Wilson, ffôn: 01559 384709

neu janegriffithsuk@btinternet.com

Mehefin 2018

O’r diwedd mae’n ymddangos fel petai yn haf yma; diolchwn am y gaeaf hir a chaled sydd yn help i ni werthfawrogi’r tywydd braf.

Ymddengys nad oes fawr i roi sylw iddo ar hyn o bryd ac eithrio dyfodiad (o’r gofod?) toiled cyhoeddus mawr iawn. Darparwyd ar gais y Cyngor Cymuned er lles llawer. Saif fel Tardis o flaen y toiledau cyhoeddus a gaewyd gan Cyngor Sir Caerfyrddin. Dim amheuaeth bydd llawer mewn amser yn mynegi diolch am iddo gyrraedd o gwbwl.

Mae’n beth da i sylwi bod ffermydd gwynt yn awr yn gwbl weithredol a difrod i’r ffyrdd yn ystod y gwaith adeiladu yn cael sylw.

Galwyd cyfarfod cyhoeddus gan PIDA fis diwethaf i ystyried y posibilrwydd o adeiladu man gemau aml ddefnydd yn y cae chwarae. Braf oedd gweld rhai 40 o bobl yn bresennol i wrando a gofyn cwestiynau am y prosiect uchelgeisiol hwn. Mae gwybodaeth bellach mewn mannau eraill yn y rhifyn hwn.

Sylwadau os gwelwch yn dda i bwyllgor golygyddol

d/a Stuart Wilson – 01559384279

neu janegriffithsuk@btinternet.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

This Small Corner

Os hoffech brynu copi o lyfr Steve Dubé ar hanes Pencader, mae rhai copïau ar gael yn Llwyngwen. Y pris gwreiddiol oedd £9.99, ond gellwch ei prynu am £7.50. Ffoniwch Stuart os hoffech brynu copi.

Sylwadau os gwelwch yn dda i Golygydd –

ebost: editor@ffermffynnonwen.plus.com

neu Stuart Wilson – ffôn: 01559 384709

Gadael Ymateb