Archifau

Categorïau

free counters

BWRW BOL

Mehefin 2018

O’r diwedd mae’n ymddangos fel petai yn haf yma; diolchwn am y gaeaf hir a chaled sydd yn help i ni werthfawrogi’r tywydd braf.

Ymddengys nad oes fawr i roi sylw iddo ar hyn o bryd ac eithrio dyfodiad (o’r gofod?) toiled cyhoeddus mawr iawn. Darparwyd ar gais y Cyngor Cymuned er lles llawer. Saif fel Tardis o flaen y toiledau cyhoeddus a gaewyd gan Cyngor Sir Caerfyrddin. Dim amheuaeth bydd llawer mewn amser yn mynegi diolch am iddo gyrraedd o gwbwl.

Mae’n beth da i sylwi bod ffermydd gwynt yn awr yn gwbl weithredol a difrod i’r ffyrdd yn ystod y gwaith adeiladu yn cael sylw.

Galwyd cyfarfod cyhoeddus gan PIDA fis diwethaf i ystyried y posibilrwydd o adeiladu man gemau aml ddefnydd yn y cae chwarae. Braf oedd gweld rhai 40 o bobl yn bresennol i wrando a gofyn cwestiynau am y prosiect uchelgeisiol hwn. Mae gwybodaeth bellach mewn mannau eraill yn y rhifyn hwn.

Sylwadau os gwelwch yn dda i bwyllgor golygyddol

d/a Stuart Wilson – 01559384279

neu janegriffithsuk@btinternet.com

Mawrth 2018

Blwyddyn arall i edrych ymlaen ati, ac i ymgymerid a rhai o’r gweithgareddau sydd yn mynd ymlaen yn eich gymuned, ac mae nifer ohonynt. “Ceisiwch a chwi a gewch” allwch chi orffen y dywediad yma? Mae’n sicr yn berthnasol i ni gan fod rhywbeth yn digwydd yn ein cymuned bob amser os ydym yn chwilio fe gawn hyd iddynt. Enwir nifer o weithgareddau yn y newyddlen yma, posteri ac hysbysiadau yn ein siopau lleol, Gweler hefyd ar Gwyneblyfr a safleoedd cyfryngau cymdeithasol, yn ogystal â phobl yn siarad am ddigwyddiadau mewn sgyrsiau cyffredinol.

Er gwaethaf pob dull o gyfathrebu, fodd bynnag, ymddengys nad oes fawr ddim yn digwydd i wella niferoedd cyfranogwyr. Pam? Unrhyw syniadau?

Cynhelir glanhau y gwanwyn ar Sadwrn 7fed Ebrill am 10 y bore yn y Pafiliwn. Ceisiwch ddod draw, mae arnom angen mwy o gynorthwywyr gan nad yw’r gwirfoddolwyr gwreiddiol yn mynd yn ifancach, ond yn dal i ddod i wneud yr hyn y medrant. Darperir lluniaeth ysgafn ar ôl gorffen Mae’n syndod yr hyn y gellir ei gyflawni mewn dim ond pum munud yn glanhau ardal fach o gwmpas eich cartref wrth i chi gerdded i’r siopau.

Fel y dywed yr hysbyseb yn dda, “Mae popeth yn help” mae hynny’n gwneud gwahaniaeth i’r ffordd mae’r ardal yn edrych.

Nawr fod y rhan fwyaf o’r gwaith adeiladu ’r tyrbeini gwynt wedi gorffen ar Fferm wynt Gorllewin Brechfa, mae’r tyrbeini newydd wedi dechrau cynhyrchu trydan a fydd hefyd yn cynhyrchu arian ar gyfer Cronfa Fuddsoddi Gymunedol. Cynhaliwyd cyfarfodydd gan Innogy yn gwahodd awgrymiadau am y ffordd orau i ddefnyddio’r arian yma, ond mi fydd yna gyfyngiadau at beth y gellir defnyddio’r arian. Efallai fod yr amser wedi dod i feddwl am hyn, a beth allai olygu.

Codwch eich calon – ni all y tywydd ofnadwy yma barhau llawer hirach a chyn bo hir , yn ddiffael bydd pobl yn dweud bod angen glaw arnom. Mae’n hurt mewn gwirionedd, wrth ystyried beth yw pwrpas tapiau a phibellau?

Sylwadau os gwelwch yn dda i’r Pwyllgor Golygyddol

d/a janegriffithsuk@btinternet.com

neu Stuart Wilson Tel: 01559 384709

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

This Small Corner

Os hoffech brynu copi o lyfr Steve Dubé ar hanes Pencader, mae rhai copïau ar gael yn Llwyngwen. Y pris gwreiddiol oedd £9.99, ond gellwch ei prynu am £7.50. Ffoniwch Stuart os hoffech brynu copi.

Sylwadau os gwelwch yn dda i Golygydd –

ebost: editor@ffermffynnonwen.plus.com

neu Stuart Wilson – ffôn: 01559 384709

Gadael Ymateb