Archifau

Categorïau

free counters

BWRW BOL

Rhagfyr 2017

Mae cynhyrchu’r cylchlythyr chwarterol yn caniatáu’r didolwyr ganolbwyntio at bynciau eraill.

Tra y byddai’n well gan rai weld y cylchlythyr yn dychwelyd at 6 rhifyn y

flwyddyn. I’r rhai sy’n anghydweld a’r sefyllfa bresennol os gwelwch yn dda dewch i’r Cyfarfod Blynyddol ar 18fed o Ionawr 2018. Byddwm yn falch o’ch gweld a chewch gyfle i ddweud eich dweud a chynnig eich help yn enwedig gyda’r dosbarthu.

Mae cau capel Moriah yn drist ac yn syfrdanol iawn. Yn dilyn cant a hanner o flynyddoedd. Ychydig iawn o weddullion sydd ar ôl i ddangos ei fodolaeth.

Mae’n siŵr y byddai ei sylfaenwyr wedi eu hysgwyd o weld ei ddirywiad, a’i ail greu i fod yn rhywbeth tu hwnt i’w dirnad.

Mae cludiant y cydrannau ar gyfer y fferm wynt wedi eu cwblhau; prosiect a gafodd ei drefnu mewn ffordd wirioneddol broffesiynol. Roedd y pwysau ynghlwm wrth y cydrannau’n heriol, gwnaed y gwaith heb ddrama na ffws gan roi’r teimlad i unrhyw wylwyr bod hyn yn ddigwyddiad naturiol bob dydd a chymharol hawdd . Nid yw … mae gofyn am gryn dipyn o gynllunio a sgil. Gwnaethpwyd y gwaith yn dda iawn.

Mae arwynebedd y ffordd trwy bentre Pencader wedi gwella cryn dipyn, nawr bod y tyllau wedi   eu llenwi. Byddai haen o gerrig mân wedi bod yn well.

Mae’r goleuadau traffig ger “Cambrian Pet Foods” wedi bod mewn lle’n ddigon hir. Mae’n siwr bod eu llogi’n ddrud iawn!

Sylwadau at y bwrdd golygyddol d/o Clecscader16@gmail.com
janegriffithsuk@btinternet.com
or Stuart Wilson ffôn 01559 384709

Medi 2017

Dywedwyd wrthyf i “fod yn fwy cadarnhaol” a “chwyno llai” felly dim mwy o sylwadau ynglŷn â chyflwr y ffyrdd, tyllau yn yr heolydd, neu hyd yn oed twmpathau cyflymder, neu heddlu sy’n diflannu fel eira yn haul y bore ………………………

Edrych yn hytrach- ar yr ochr orau, y gwydr yn hanner llawn.

Mae’n haf, mae’r plant ar wyliau ac mae’r tywydd yn dda. Rydym wedi gweld ac wedi mwynhau Carnifal rhagorol arall am yr ail flwyddyn yn olynol. Collwyd y trydan am amser byr colled ond rhywbeth dros dro oedd hyn mewn prynhawn effeithiol o weithgarwch yn y pafiliwn. Roedd y Pafiliwn a’r tir o’i amgylch mor daclus a rhoddwyd yr argraff bod yma gymuned sy’n cymryd balchder yn ei ymddangosiad, ynghyd â’r carnifal a’r gweithgareddau cysylltiedig. Rhaid cyfeirio’r diolch at PIDA a phawb sydd wedi bod am sawl wythnos yn torri gwair a chwynnu min nos. Felly Diolch i’r holl bobl hynny.

Mae adroddiad swyddogol y Carnifal yn ymddangos mewn papyrau Bro eraill. Onid yw’n galonogol weld dyfodiad y teulu newydd o dyrbinau gwynt hyd yn oed rhai mwy o faint ar hyd y ffordd o Gaerfyrddin ac i fyny i’r bryniau ar gyflymder rheolaidd araf, di-rwystr, cyson fel mae golau yn dilyn tywyllwch. Y cyfan i sicrhau bod y siawns i gael ein suddo i mewn i dywyllwch oer y gaeaf yn cael ei osgoi a chwyddo maint y Gronfa Gymunedol. Nawr, mae hynny yn sicr yn rhywbeth i fod yn falch ohono?

Mwynhewch weddill y gwyliau haf a gobeithio y byddwch yn mynychu ac yn cymryd rhan yn y Sioe Arddio a Chrefft yn y Pafiliwn ar 9fed Medi.

Sylwadau os gwelwch yn dda i Bwyllgor

Golygyddol d/o clecscader16@gmail.com

janegriffithsuk@btinternet.com

neu Stuart Wilson Ffôn: 01559 384709

Mehefin 2017

Yn dilyn yr ymchwiliad i’r twmpathau Cyflymder yn Alltwalis a’r un sengl yn New Inn, Mae’n ryddhad gweld gweithredu’n cymryd lle Mae’r un “anghyfreithlon” yn Alltwalis wedi cael ei ddisodli gydag un sy’n cydymffurfio gyda’r hyn argymhellir gan yr Adran Drafnidiaeth –sef 3” neu 75cm a oedd yn cael ei gysidro yn ddigonol.. Tybed pwy gyllidodd y gwaith adfer yma?

Mae cyflwr yr heol ar y ffordd at safle twrbeini’r Wern yn wael iawn, yn waeth nad oeddynt cyn i’r twrbeini gael eu codi . Pa gamau, os o gwbl, mae “Adran Drafnidiaeth” Cyngor Sir Caerfyrddin yn debygol o gymryd dros y gwaith adfer ar y ffordd? Dim, mae’n siŵr heb i bwysau gael ei roi arnynt.

Mae cafnau blodau’r gymuned wedi bod yn dda yn ystod y gwanwyn gan obeithio bydd arddangosfeydd yr haf yr un mor llwyddiannus.

Mae llawer gormod o dyllau ac ysgytiadau ar yr heol rhwng Beehive a garej Twelly.

Oes rhywun wedi gweld cynrychiolydd o’r Heddlu yn y pentref yn ddiweddar er gwaetha y codiad ym mhraesept yr Heddlu am y Flwyddyn 2017 -18? Mae dywediad yn dod i’r meddwl “Po fwyaf y byddwch yn dalu llai fyddwch yn ei gael.”

Croesawyd mis Ebrill sych, Tybed a yw’n gynsail ar gyfer haf gwych gyda nifer o ddigwyddiadau megis Ffair y Gymdeithas Rieni, Carnifal, Sioe Gelf a Gardd yn ogystal a Sioe Flodeuo’r Cadeirydd i edrych ymlaen atynt yn y misoedd i ddod. Pwy sy’n dweud nad oes dim yn digwydd yn y Plwyf ? Felly Cymerwch ran , cymysgwch a rhannwch yn hwyl y cystadlu.

Sylwadau at y Pwyllgor Golygyddol c/o clecscader16@gmail.com neu janegriffithsuk@btinternet.com neu Stuart Wilson ffôn: 01559 384 709

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

This Small Corner

Os hoffech brynu copi o lyfr Steve Dubé ar hanes Pencader, mae rhai copïau ar gael yn Llwyngwen. Y pris gwreiddiol oedd £9.99, ond gellwch ei prynu am £7.50. Ffoniwch Stuart os hoffech brynu copi.

Sylwadau os gwelwch yn dda i Golygydd –

ebost: editor@ffermffynnonwen.plus.com

neu Stuart Wilson – ffôn: 01559 384709

Gadael Ymateb