Archifau

Categorïau

free counters

Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch

Allech chi ein cefnogi ni?

Mae Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch yn eiddgar i gael mwy o bobl a fydd yn cefnogi’i weithgareddau.

Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun 15 Mai am 7:30 pm, y yn y Pafiliwn.

Dewch ymlaen os gwelwch yn dda.

SYLWCH OS GWELWCH YN DDA

Mae ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar y drydedd nos Lun yn y mis yn y Pafiliwn, Pencader, am 7:30 yh.

Tachwedd – Gan fod pwyllgor golygyddol wedi ei sefydlu medr y cais am arian ar gyfer “Clecs Bro Cader” fynd yn ei flaen. Penderfynwyd peidio a chael tudalennau lliw oherwydd y gost. Mae’r we dudalen yn dal yn boblogaidd gyda 2671 o ymweliadau. Yn dilyn y cyfarfod dangoswyd ffilm wedi ei thynnu gyda chamera drôn o Bencader a’r ardal gan John Hubert. Roedd y delweddau o’r pentref a Mynydd Llanllwni’n drawiadol iawn.

Rhagfyr – Cyfrifon i gyd fynd a’r cais am grant wedi eu danfon at yr archwilydd. Yn ei absenoldeb diolchwyd i Dylan am ei olygyddiaeth o Clecs dros y flwyddyn ddiwethaf. Y wlad ddiweddaraf i ymweld a’n gwefan yw Sri Lanka, Mae nifer y gwledydd sy’n ymweld â’r wefan wedi cynyddu i 121 gyda phob ymwelydd yn edrych ar 2.5 o dudalennau. Cyhoeddodd Gerald a Wendy eu hymddeoliad o’r grŵp, ar ôl deuddeg mlynedd. Byddwn yn gweld eu heisiau’n fawr.

Ionawr – Croesawyd tri ymwelydd newydd , Cynhaliwyd y Cyfarfod Blynyddol. Yn gyntaf dewiswyd swyddogion ;

Cadeirydd     Stuart Wilson

Is-gadeirydd     Chris Fuller

Trysorydd gweithredol/Ysgrifennydd     Jane Griffiths

Derbyniwyd adroddiadau’r cadeirydd a’r trysorydd. Trafodwyd yr angen am godi arian a ffyrdd o ddenu mwy o gefnogwyr. Yn y cyfarfod cyffredinol a ddilynodd, trafodwyd newidiadau ar gyfer y cylchlythyr, pedwar rhifyn y flwyddyn fydd bellach. Mae’r grant ar gyfer ei drafod gan Statkraft yn ei cyfarfod ym Mis Chwefror wedi ei ddanfon. Bydd cyfraddau hysbysebu’n cael eu newid ar gyfer archebion ymlaen llaw i adlewyrchu’r newid. Mae’r angen mwyaf am ddosbarthwyr yn Llanfihangel . Cynigiodd un o’r ymwelwyr sefydlu tudalen “facebook” ar gyfer Pencader er mwyn annog trigolion iau i gefnogi’r grŵp a gweithgareddau eraill. Roedd tystysgrifau ar gyfer y goleuadau Nadolig wedi eu dosbarthu.

Cwrddodd Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch ar Hydref 17eg. Penderfynwyd gohirio penderfyniad am ariannu’r cylchlythyr yn y dyfodol tan i’r sefyllfa golygyddol gael ei egluro. Roedd y broblem o ddiffyg lle ar y wefan wedi cael ei datrys nawr. Roedd wedi bod 2838 o ymweliadau yn ystod y mis diwethaf ac edrychon nhw ar 2.35 dudalen bob tro ar gyfartaledd. Daeth yr ymwelwyr o 128 o wledydd ond 78%  o’r DU. Roedd y nifer o geisiadau yn y Sioe Ardd a Chrefftau’n llai eleni, yn arbennig oddi wrth blant. Roedd angen mwy o wirfoddolwyr. Roedd y Glanhau wedi mynd yn dda gyda llai o sbwriel nag ar achlysuron eraill. Deallwyd bod Sefyliad y Merched yn dal i geisio cael ‘defribrillator’ ac efallai bydd e’n cael ei leoli ar bwys y siop ar sgwâr Pencader.

Cwrddodd Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch ar Orffennaf 18fed ac roedden nhw’n pryderu am gyflwr yr heol wedi gosod y tyrbin gwynt ar Wern. Roedd y trefniadau ar gyfer y Gystadleuaeth Arddio a’r Sioe Ardd a Chrefft mewn llaw. Roedd angen ail-argraffu nifer o’r Cardiau Cyfarchion. Byddai ardal y bwrdd dehongli yn cael ei thocio.

Yn ei gyfarfod ym mis Awst hysbyswyd y Grŵp bod sawl erthygl i’r cylchlythyr wedi cael eu gohirio achos diffyg lle. Efallai byddai angen cynyddu’r nifer o dudalennau ond byddai hyn yn effeithio ar y costau postio. Roedd anhawster mewn llwytho’r rhifyn i’r wefan achos diffyg lle cof. Roedd yn rhaid dileu sawl hen erthygl. Ar gyfartaledd ymwelodd 13 o bobl â’r wefan bob dydd ac edrychon nhw ar 5 tudalen bob tro.

Roedd y Gystadleuaeth Arddio wedi cael ei beirniadu a byddai’r tystysgrifau’n cael eu cyflwyno yn ystod y Sioe. Roedd Sefydliad y Merched wedi bod yn llwyddiannus mewn cael defibrillator o’r British Heart Foundation a fyddai’n cael ei leoli ar y Pafiliwn, Pencader.

Yn ei gyfarfod ym mis Mai cofnododd Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch â thristwch farwolaethSally Ballamy, un o’i aelodau, a hefyd Jane Billington a oedd wedi beirniadu yn y Sioe. Cynhelir y Sioe Ardd a Chrefft ddydd Sadwrn Medi 10fed yn y Pafiliwn. Roedd wedi bod nifer o gwynion am y cnycau cyflymder yn Alltwalis. Roedd y Sir yn trefnu awdit i weld a gwrddon nhw â’r canllawiau swyddogol. Ar ôl cwynion am y methiant i wacáu’r biniau sbwriel yn rheolaidd, roedd y Sir wedi gorchymyn i’w staff i wacáu bob wythnos hyd yn oed os doedd dim llawer o sbwriel ynddyn nhw. Roedd Sefydliad y Merched wedi cyflwyno cais i ariannu ‘defibrillators’ i Gronfa Les y Fferm Wynt.

Ar Fehefin 20fed clywodd y Grŵp doedd dim mwy o newyddion am y cnycau cyflymder. Roedd y wefan yn dal i fod yn boblogaidd â 365 o ymweliadau mewn diwrnod. Roedd y dosbarthiadau yn y Sioe Ardd a Chrefftau wedi cael eu penderfynu. Efallai bydd Cyfarfodydd y Grŵp yn cael eu hail-drefnu i’r nos Fercher gyntaf yn y mis er mwyn caniatáu i weithgaredd arall ddigwydd yn y Pafiliwn.

Yn ei gyfarfod ar Fawrth 21ain clywodd Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch y byddai’i reolaeth ariannol yn cael ei rhannu am y tro yn hytrach na chael un Trysorydd. Roedd y posibilrwydd o gael grant i osod ‘defibrillator’ ym mhob pentref yn dal i gael ei drafod gan Sefydliad y Merched. Nodwyd bod y CffI wedi rhoi un ar wal ffrynt T L Thomas, Llanllwni.

Gadael Ymateb