Archifau

Categorïau

free counters

Sefydliad y Merched

Ym mis Medi, daeth Swyddog Safonau Masnach Cyngor Sir Caerfyrddin i siarad â ni am Dwyll. Adroddodd rai storïau trist iawn am bobl o Sir Gaerfyrddin sydd wedi cael eu twyllo gan sgamwyr sy’n anrheithio ar bobl fregus. Mae cael eich sgamio yn codi cywilydd ac yn gostus. Yn ogystal â’r goblygiadau ariannol, gall gael effaith niweidiol ar iechyd y dioddefwr. Mewn rhai achosion, mae pobl wedi colli eu cynilion oes i’r sgamwyr. Mae mwyafrif y sgamiau’n cyrraedd drwy’r post, dros y ffôn, drwy e-bost neu ar garreg y drws.

Pobl hŷn sy’n fwyaf bregus i’r math yma o dwyll, ond gall unrhyw un syrthio am sgam. Felly, byddwch yn ofalus a peidiwch rhoi’ch manylion banc dros y ffôn neu dalu blaendal i adeiladwyr twyllodrus na fydd o bosib yn gwneud y gwaith.

Ym mis Hydref, bu Ann Phillips a Gwyneth Alban, dwy ferch leol, yn trafod pwysigrwydd cerdded er lles ein hiechyd. Mae Ann a Gwyneth yn Gerddwyr Nordig brwdfrydig. Dangosont eu polion Nordig i ni ac egluro sut i’w defnyddio. O’i defnyddio’n gywir, gallant droi taith gyffredin yn ymarfer i’r holl gorff.

Er hynny, does dim rhaid i chi fod yn Gerddwr Nordig. Mae cerdded o bob math, hyd yn oed am bellter byr, yn llesol i’n hiechyd corfforol a meddyliol. Mae Ann a Gwyneth yn rhedeg grŵp cerdded, sy’n cwrdd ar ddydd Iau. Cysylltwch â nhw os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’r grŵp.

Cynhaliwyd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Tachwedd ac roeddem yn falch i groesawu ein cynghorydd Marylyn Haines-Evans i’r cyfarfod. Rydym yn ddiolchgar i’n holl swyddogion am gytuno i barhau yn eu swyddi am flwyddyn arall.

Byddwn yn cwrdd yn yr Hollybrook, Bronwydd am ein cinio Nadolig y mis nesaf.

Rydym wedi trefnu llawer o siaradwyr a theithiau diddorol ar gyfer y flwyddyn nesaf. Os hoffech ymuno â ni ar unrhyw adeg, byddem yn falch o’ch gweld.

Cynhelir ein cyfarfodydd yn y Pafiliwn am 2:00pm ar ddydd Mawrth 1af y mis.