Clecs Bro Cader

Clecs 108

Community Newsletter-Cylchlythyr Cymunedol

Cylchlythyr cymunedol ar gyfer ardal Pencader sy’n cynnwys

Mae fersiwn ar-lein o’r rhifyn diweddaraf ar gael yma

Ynni Lleol yn cynnig Trydan Rhatach

Mae Ynni Lleol yn trawsnewid y farchnad drydan ar gyfer cymunedau a chynhyrchwyr ynni adnewyddadwy graddfa fach. Ein cenhadaeth yw helpu cymunedau i gael mwy o werth o gynhyrchu ynni adnewyddadwy ar raddfa fach trwy ddefnyddio’r trydan yn lleol.

Mae’n gweithio trwy roi cyfle i chi brynu trydan yn rhatach yn uniongyrchol gan y rhai sy’n cynhyrchu ynni solar yn yr ardal.

Mae’n adlewyrchu gwir werth ynni adnewyddadwy ac mae’n cadw mwy o arian yn lleol.

 

Mae mentrau cydweithredol Ynni Lleol eisoes wedi’u sefydlu mewn sawl ardal yng Nghymru, gan gynnwys Corwen, Crucywel a Bethesda.

 

Mae menter gydweithredol Ynni Lleol newydd yn cael ei sefydlu yn yr ardal hon. Gweler y map isod i weld yr ardaloedd sy’n cael eu cynnwys.

Mae’r fenter yn cynnwys yr ardal a gyflenwir gan is-orsaf dosbarthu trydan Llanllwni, ardal sy’n cynnwys Capel Dewi, Rhydowen, Pont-siân, Cwrtnewydd, rhannau o Llanybydder, Llanllwni, rhannau o Wyddgrug a Llanfihangel-ar-arth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn manteisio ar y cynnig, sy’n cael ei gyfyngu, gwaetha’r modd, i’r 80 aelwyd gyntaf sy’n cofrestru, a fyddwch cystal â chofrestru eich diddordeb yn www.energylocal.org.uk/capeldewi neu anfonwch e-bost at jane.nobrien@gmail.com os hoffech wybod mwy.

Sylwch nad oes angen talu i gofrestru eich diddordeb – mae’n debyg i newid darparwr trydan. Hefyd, wrth gofrestru eich diddordeb, nid oes ymrwymiad i fynd ymlaen os byddwch yn newid eich meddwl wedyn. Ni fyddwch yn symud at Ynni Lleol yn syth ac felly byddwch yn amyneddgar ar ôl cofrestru, gan ei bod yn cymryd sawl mis fel rheol i gael popeth yn ei le er mwyn i fenter Ynni Lleol ‘fynd yn fyw’ yn eich ardal.

Peidiwch â methu’r cyfle hwn i leihau eich biliau trydan a defnyddio trydan adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol!

 

 

Neges Gan y Cyng Linda Evans

Neges Gan y Cyng Linda Evans

Erbyn hyn mae nifer o fusnesau lletygarwch a hamdden wedi agor eu drysau ar ôl misoedd lawer, staff yn dychwelyd i’w gwaith, patrwm dyddiol teuluoedd yn newid a phawb yn ceisio chwilio am ychydig o normalrwydd. Ie chwilio am normal newydd fyddwn i gyd.

Trwy’r cyfnod ansicr nesaf ddylwn i gyd gydnabod y pethau pwysig a’r amser amhrisiadwy gyda theulu a ffrindiau. Mae bod ar wahan wedi cael effaith ar bob un ohonom er nad ydym am gyfaddef hynny o hyd. Er bod technoleg wedi arbed ein byd does dim yn debyg i’r gwmniaeth a’r cynhesrwydd sydd rhyngom fel teulu, ffrindiau a chymdogion.

Fel arfer byddai rhan fwyaf ohonom erbyn hyn wedi trefnu gwyliau blynyddol a phenwythnosau’r calendr yn llawn gan gynnwys yr Eisteddfodau Cenedlaethol, y Sioe Fawr, Carnifal y pentref a Mabolgampau i enwi ond rai. Gwahanol iawn yw’r calendr eleni eto a’r cyfan wedi ei ganslo oherwydd y pandemig.

Do fe wnaeth y pandemig ein cadw ar wahan – gyda’n gilydd fe welwn y golau pendraw’r twnel yn agosau.

Cofiwch fod croeso i chi gysylltu â mi ar unrhyw adeg.

Cymerwch ofal i gyd !

Cofion

Linda

CllrLDaviesEvans@carmarthenshire.gov.uk

07792 199161    

Neges gan y Golygydd: Clecs Bro Cader

Neges Gan Y Golygydd

Nawr bod gennym fwy o ryddid i gymysgu, wedi cael brechiadau, ac ysgolion, siopau a gweithleoedd yn ail agor rhaid gobeithio y bydd pobl yn gall wrth fynd allan eto.

Mae’n dal yn bwysig i gadw pellter, a golchi dwylo er mwyn osgoi unrhyw risg o drosglwyddo’r haint. Bu’r flwyddyn ddiwethaf yn anodd iawn i gymaint ohonom; rhaid parhau i dynnu at ein gilydd chefnogi’n gilydd a’n cymuned.

Rydym wedi bod yn lwcus iawn yn yr ardal yma i gael llai o farwolaethau nac mewn rhannau eraill o Gymru.

Gadewch i ni ei gadw felly.

Nodiadau Natur

Nodiadau Natur: Mehefin

Ac, yn sydyn, rydyn ni yn yr Haf ac mae’r diwrnod hiraf bron yma. Er ein bod efallai wedi cael ein galluogi ychydig i allu mynd allan a gwneud mwy, mae natur wedi bod yn bwrw ymlaen â’i amser mwyaf cynhyrchiol o’r flwyddyn – y tymor bridio. Os ydych chi wedi deffro’n gynnar ac wedi pipo’ch pen y tu allan yn ddiweddar, byddwch chi wedi clywed y corws gwawr mwyaf ysblennydd – adar o bob lliw a llun yn trydar mor uchel ag y gallant i ddenu sylw menywod eu rhywogaethau. Yn ein tŷ ni, rydyn ni wedi bod yn gwylio’r titw tomos las prysur ac adar y to yn gwneud nythod – gall y ddau gael mwy nag un nythaid o gywion y flwyddyn ac mae pob nythaid yn cymryd tua 3 wythnos i hedfan y nyth. Bydd rhieni’r titw glas yn brysur yn ystod y tair wythnos hynny – mae nythaid o gywion maint cyfartalog angen tua 10,000 o lindys ac infertebratau eraill i’w cael i oedran hedfan y nyth!

 

Mae rhagor o flodau gwyllt yn blodeuo y mis hwn – bydd bysedd y cwn, carpiog y gors a llygaid y dydd i gyd yn ymddangos nawr, gan ddechrau llenwi unrhyw fannau gwyllt â lliw. Mae’n bwysig iawn ceisio gadael rhywfaint o ofod yn wyllt yr adeg hon o’r flwyddyn fel bod gan flodau gwyllt le – mae eu hangen arnom i gefnogi ein peillwyr, gan gynnwys gwenyn, gwyfynod a gloÿnnod byw. Mae peillwyr yn dirywio oherwydd diffyg bwyd, oherwydd y defnydd o laddwyr chwyn ac awydd pobl i dorri’r gwair yn fyr. Fodd bynnag, mae gwir angen inni beillio blodau a chnydau, felly ceisiwch fod ychydig yn llai taclus eleni a gadael lle i fywyd gwyllt ffynnu.

 

Awgrym amgylcheddol y mis: Siopa’n lleol Ar ôl blwyddyn o aros yn ein tai rydyn ni’n gwneud y gorau o gymdeithasu a bod y tu allan. Ond gall barbeciw a phicnic wneud llawer o wastraff – barbeciws na ellir eu hailddefnyddio, bwyd mewn plastig, diodydd mewn poteli. Felly, yn ogystal â phrynu barbeciw y gellir ei ailddefnyddio i chi’ch hun, beth am fynd ar daith i’ch cigydd lleol i gael y cig ar eich barbeciw – ansawdd uwch, cefnogi cigydd lleol, a nawr mae rhai cigyddion yn hapus ichi ddod â’ch cynwysyddion eich hun i gario eich nwyddau.

 

Morgan Jones

  

 

Nodiadau Natur: Gwanwyn

 Mae’r Gwanwyn yn cychwyn yn o iawn ym mis Ebrill, gydag adar, gwenyn, blodau a choed yn newid gêr. Mae cytgan y wawr yn rhyfeddol (os i’ch chi’n codi mor gynnar a hynny), ac mae’r adar yn brysur yn adeiladu nythod ac yn bwydo’r ifanc. Mae gwenyn yn gwneud y gorau o flodau’r Gwanwyn, yn enwedig o’r dant y llew, ffynhonnell neithdar cyntaf y flwyddyn. Mae’r garlleg gwyllt a blodau’r gwynt yn carpedi lloriau’r coetir, a fydd yn cael eu disodli gan drwch o glychau’r gog. Mae cloddiau’n blaguro, gyda dail llachar gwyrdd sy’n dal yn dyner ac yn medru rhewi. Mae pyllau hefyd yn bywiogi, yn llawn penbyliaid gwigiog a’r infertebratau cyntaf fel rhianedd y dŵr yn ymddangos wrth i’r dŵr gynhesu. Efallai y gwelwch ambell i iâr fach lygadog yn torheulo yn yr heulwen cynnar, os na fydd mis Ebrill yn llawn cawodydd.   Dros y misoedd nesaf bydd coed ffrwythau’n blodeuo a bydd yr ymwelwyr haf yn cyrraedd – rhywbeth i’w groesawu ar ôl gaeaf oer a gwyntog!   Awgrym amgylcheddol y mis: Ydych chi’n ‘wgliwr’? Wyddech chi fod Google yn un o sefydliadau mwyaf pwerus y byd, gydag adeiladau enfawr sy’n llawn cyfrifiaduron yn barod i ddod o hyd i enw’r gân neu ddyddiad pwysig i chi? Tra bod Google yn garbon niwtral, gallwch fynd un yn well – mae Ecosia (www.ecosia.org) yn beiriant chwilio carbon negyddol sy’n plannu coed bob tro y byddwch yn chwilio. Hyd yn hyn, maent wedi plannu dros 1.2 biliwn o goed ledled y byd. Trwy eu defnyddio gallwch wneud rhywbeth i liniaru effeithiau newid hinsawdd heb adael eich tŷ – y ffordd rwyddaf o weithredu! Rwyf wedi defnyddio Ecosia ers tua 4 blynedd bellach, a dwi’n gweld Google yn orliwgar ac yn ofnadwy i’w ddefnyddio erbyn hyn, felly rhowch gynnig arni a glynwch ato. Morgan Jones

Sefydliad y Merched Pencader

Sefydliad y Merched

Hwre! Dydd Mawrth Mai 18ed cawsom ein cyfarfod cyntaf dan do ers dros blwyddyn. Croesawodd Rosemary, ein Llywydd, pawb yn ol ar ol yr holl anhawsterau a brofwyd. Rhoddodd Avis ddiweddariad ar y rhaglen am weddill y flwyddyn. Bydd hon yn aros yn hyblyg rhag ofn fydd ail gyflwyniad o’r cyfyngiadau. Cytunwyd fe fyddwn yn cael Te yng ngardd Linda tua diwedd mis Mehefin. Ar ol cwpaned adfywiol cawsom Cwis “Brenhinol” a ddarparwyd gan Julia.

Fel yr arfer mae Ffederasiwn Sir Gar wedi trefnu llawer o ddigwyddiadau ar gyfer yr haf, e.e. sioe ffasiwn gan Pethau Oliv ar zoom, taith gerdded yn Abergwili ym Mehefin a diwrnod o weithgareddau yn Llangrannog ym mis Gorffennaf gyda llawer o weithgareddau ar gynnig. Mae rhain yn cynnwys cwrs rhwystr rhaff, nofio, dawnsio gwerin, dringo wal, gwifren zip, saethyddiaeth, abseilio, cerdded a phel rhwyd. Swnion’n flinedig!

Eleni fydd y sioe sydd yn cael ei chynnal yng Nghydweli ym mis Gorffennaf. Mae na nifer o gystadlaethau i ni amgeisio -coginio, celf a chrefft, trefnu blodau ac ysgrifennu dim ond i enwi rhai.

Mae ein cyfarfodydd fel arfer yn cael eu cynnal yn y Pafiliwn am 2:00yp ar y dydd Mawrth cyntaf o’r mis. Os oes gennych ddiddordeb i ymuno a ni cysylltwch a Linda Harrison ar 01559 389882.  

Ysgol Cae’r Felin, Pencader

Wel roedd hi’n ddiwedd tymor gwahanol unwaith eto a mis Rhagfyr yn llawer tawelach na’r arfer.

Mae hwn yn dymor o ddechrau pontio gyda’r Uwchradd a doedd hyn ddim yn wahanol i’r arfer gyda Blwyddyn 6 yn derbyn bore o bontio byw gyda Bro Teifi trwy Teams ac yn cwblhau gweithgareddau amrywiol.

Buon yn ffodus unwaith eto o haelioni Cwmni Tyrbinau Gwynt Statkraft. Trwy law y grant llwyddwyd i leihau y baich o symud byrddau o ddosbarth i ddosbarth trwy gael rhai ychwanegol yn ogystal a rhwystrau llachar gwyrdd i greu ardal bêl droed diogel ar yr iard. Roedd y cyngor ysgol wedi cychwyn casglu arian ar gyfer hwn felly diolch yn fawr am gyfrannu gweddill yr arian er mwyn gwireddu dymuniad y disgyblion.

Fel ysgol rydym wedi ennill 4 deilen werdd Ysgol Iach. Yn addas iawn y tymor yma rydym yn gweithio tuag at y ddeilen nesaf – Hylendid. Diolch i Covid rydyn yn barod wedi atebio nifer o’r gofynion yn llawn.

Er mwyn parhau a troddodiadau y Nadolig fe grewyd ein cardiau a’n calendrs, fe gyrhaeddodd sach wrth Sion Corn a fe wnaeth pob dosbarth recordio eitem Nadoligaidd a lwythwyd ar gyfrifon y plant i’r rhieni allu gweld a hyn y gyd cyn i ni gau wythnos ynghynt na’r disgwyl!

Braf byddai ysgrifennu heddiw ein bod wedi croesawu ein disgyblion yn ol i’r ysgol ond nid dyma’r achos. Er hyn mae’r athrawon a’r disgyblion yn brysur yn paratoi a chwblhau gwersi dyddiol. Hoffwn hefyd groesawu 6 plentyn rhan amser nol yn llawn amser, 6 plentyn Newydd i ni a symudodd o ysgolion eraill a 6 plentyn rhan maser Newydd i’r ysgol. Fel staff rydyn methu aros i gael y disgyblion nol a’r bwrlwm nol o fewn yr ysgol.

PWYLLGOR CARNIFAL PENCADER

Mae Pwyllgor Carnifal Pencader yn falch o gyhoeddi i ni fedru prynu dau ddiffibriliwr ar gyfer pentref Pencader gyda’r arian a godwyd yn ystod carnifal 2018. Cyfanswm cost y ddau ddiffibriliwr oedd £2800, a lleolwyd un gyferbyn â Thafarn y Beehive a’r llall ar wal siop y Premier er mwyn cynnig mynediad i’r unedau yn nau begwn y pentref. 

2019 Adroddiad Blynyddol Cronfa Ymddiriedolaeth Budd Cymunedol Fferm Wynt Statkraft Alltwalis

  Mae Adroddiad Blynyddol 2019 y Gronfa Budd Cymunedol a weinyddir gan Statkraft Alltwalis Wind Farm ar gael i’w lawrlwytho. Mae’n ofynnol i Adobe Reader agor y ffeil PDF.

 

      Get Adobe Acrobat Reader    

 

 

I ddechrau’r lawrlwythiad, CLICIWCH YMA.  

Adroddiad Blynyddol - Annual Report 2019 terfynol

Gwaithdai Creadigol

Ydych chi, neu unrhywun ‘rydych yn ‘nabod, yn byw yn ardal Coedwig Brechfa?

Os ydych, a wnewch chi barhau i ddarllen ac ymwneud a’r prosiect drwy lenwi arolwg syml i gael mynediad at weithdai creadigol, heb dâl, dros y misoedd sydd i ddod.

Mae Arts Care Gofal Celf yn falch iawn i gyhoeddi ein bod wedi derbyn cyllid oddiwrth Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Coedwig Gorllewin Brechfa er mwyn darparu gweithgareddau seiliedig ar gelf i’r bobl sy’n byw yn ardal Coedwig Brechfa dros y 6 – 9 mis nesaf. Bydden ni wir yn hoffi gweld y prosiect yn cael ei arwain gan bobl lleol, felly mae eich barn chi yn hynod bwysig i ni. Os hoffech chi gymryd rhan mewn gweithdai creadigol di-dal, neu os ‘rydych yn artist proffesiynol sy’n byw yng Nghoedwig Brechfa, bydden ni wrth ein boddau yn clywed oddiwrthoch chi.

Bydd un o’n hartisitiaid aml-dalentog sy’n byw yng Nghoedwig Brechfa yn darparu rhai o’r gweithdai, a allai amrywio o waith tecstil i goedwriaeth, neu weithgareddau a ysbrydolwyd gan natur. Mae’n dibynnu ar yr hyn sy’n apelio atoch chi. Mae gennym nifer o artistiaid yn cydweithio gyda ni sy’n gallu cyflenwi pob math o weithdai creadigol, yn amrywio o ysgrifennu creadigol i ddawns neu ioga, drama, cerflunio, gwneud printiau a mwy. Serch hynny, hoffen ni hefyd ymgysylltu ag unrhyw artistiaid proffesiynol lleol sydd am ymuno, a chynnig gweithdai.

‘Rydym am weld y prosiect hwn yn gwneud sbloet creadigol ar adeg pan mae COVID-19 yn dal i herio cymunedau. Gallai’r prosiect gynnig mynediad i weithdai arlein, yn ogystal â gweithdai wyneb-i-wyneb, tra’n rhoi’r sylw daladwy i’r mesurau diogelwch a chanllawiau sydd mewn grym ar y pryd. Unwaith eto, hoffen ni wybod beth fyddai’n gweithio orau i chi er mwyn ichi gael mynediad at gyfleoedd. Byddwn yn trefnu cyfres fer o sesiynau blasu i ddechrau; bydd hyn yn gyfle i roi tro ar sawl ffurf celf gwahanol ac yn gweithredu fel ffordd arall ichi ddweud beth arall hoffech weld.

Bydden ni am i unrhyw weithdai yn y dyfodol ddiwallu’r hyn ‘rydych chi am wneud, felly helpwch ni i ddarparu’r gweithdai a fydd yn eich ysbrydoli ac yn cefnogi lles.

Os hoffech chi neu unrhyw un rydych chi’n ei adnabod gael copi caled o’r arolwg wedi’i bostio allan, yna rhowch wybod i ni ar 01267 243815. Mae copïau Cymraeg o’r arolwg ar gael ar gais.

Plis rhannwch gydag unrhyw un yn ardal Brechfa a allai fod â diddordeb.

Diolch yn fawr iawn,

Rachel

Cydlynydd y Prosiect a Arts Care Gofal Celf

rachel@acgc.co.uk

01267 243815 (gadewch neges)

 

Page 1 of 6

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén