Categori: Comment

Clecs Bro Cader

Clecs Bro Cader 109

Cylchlythyr cymunedol ar gyfer ardal Pencader sy’n cynnwys

Mae fersiwn ar-lein o’r rhifyn diweddaraf ar gael yma

Neges Gan y Cyng Linda Evans

Neges Gan y Cyng Linda Evans

Erbyn hyn mae nifer o fusnesau lletygarwch a hamdden wedi agor eu drysau ar ôl misoedd lawer, staff yn dychwelyd i’w gwaith, patrwm dyddiol teuluoedd yn newid a phawb yn ceisio chwilio am ychydig o normalrwydd. Ie chwilio am normal newydd fyddwn i gyd.

Trwy’r cyfnod ansicr nesaf ddylwn i gyd gydnabod y pethau pwysig a’r amser amhrisiadwy gyda theulu a ffrindiau. Mae bod ar wahan wedi cael effaith ar bob un ohonom er nad ydym am gyfaddef hynny o hyd. Er bod technoleg wedi arbed ein byd does dim yn debyg i’r gwmniaeth a’r cynhesrwydd sydd rhyngom fel teulu, ffrindiau a chymdogion.

Fel arfer byddai rhan fwyaf ohonom erbyn hyn wedi trefnu gwyliau blynyddol a phenwythnosau’r calendr yn llawn gan gynnwys yr Eisteddfodau Cenedlaethol, y Sioe Fawr, Carnifal y pentref a Mabolgampau i enwi ond rai. Gwahanol iawn yw’r calendr eleni eto a’r cyfan wedi ei ganslo oherwydd y pandemig.

Do fe wnaeth y pandemig ein cadw ar wahan – gyda’n gilydd fe welwn y golau pendraw’r twnel yn agosau.

Cofiwch fod croeso i chi gysylltu â mi ar unrhyw adeg.

Cymerwch ofal i gyd !

Cofion

Linda

CllrLDaviesEvans@carmarthenshire.gov.uk

07792 199161    

BWRW BOL

Ebrill 2020

Hwn yw y 100ed rhifyn o Clecs Bro Cader. Hoffe y Pwyllgor ddiolch yn ddifuant i bawb sydd wedi cyfrannu mewn unrhyw ffordd i’n cynothwyo ni y gyrraedd y garreg filltir yn ein hanes – y pwyllgorau niferus gyfrannodd adroddiadau ynglyn a’i gweithgareddau, y cyfieithwyr, yr hysbysebwyr, y detholwyr, yr argraffwyr ac yn olaf y dosbarthwyr dewr a fyddai yn mynd allan ym mhob tywydd. Fel mae perthnasedd Clecs yn dod yn amlwg, mae y rhifau ac amrywiaeth yr hysbysebwyr wedi dod yn fwy amryfal – llywodraeth leol, cwmniai teithio a gwahanol fusnesau. Heb gefnogaeth a chyllid oddiwrth Bwyllgor Cymunedol Statkraft byddai yn anodd dychmygu sut fyddai cyflawni 100 o rifau. Unwaith yn rhagor diolch i chwi am ymddiried eich fydd ynom i allu cyflwyno y 100 rhifyn nesaf ar eich rhan.

Sylwadau i’r Stuart Wilson Ffon 384709

Chwefror 2020

Ac felly dechreuad blwyddyn arall ac ar ol yr holl gynherddau a digwyddiadau eraill cychwynwn ar gyfnod o wrthesgyn. Diolch i’r holl drefnywyr ar cyfranwyr a roddodd gymaint o ddiddanwch a phleser i’r rhai a’u mynychodd. Yr arfer ymysg rhai o’r ffoaduriaid dros rhyw dair blynnedd ddiwethaf i’w ail-enwi eu tai i rhywbeth hollol amrhiodol a chyda dim ystyriaeth i’w darddiad Cymreig, swyngyfaredd na hanes. Mae hyn yn arwydd cyntaf o waeth i ddod mewn dulliau eraill, o newid y tirluniad, diwreiddio coed ac hyd yn oed cynhyrfu am grymachau ar yr heol neu rwystrau eraill er mwyn llesteirio y teithiwr. Mae na groeso i ffoaduriaid and rhowch gymorth i’r gymuned chi wedi dewis symud iddo i’w gwneud yn gymuned gryfach. Nid yw gwneud dim yn opsiwn anwesol. Sylwebodd neb ar absennoldeb Slot Duw yn y rhifyn olaf; cymeraf drwy hyn yr ensyniad fod na bechaduriaid yn ein mysg.

Sylwadau i’r Stuart Wilson Ffon 384709

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

This Small Corner Os hoffech brynu copi o lyfr Steve Dubé ar hanes Pencader, mae rhai copïau ar gael yn Llwyngwen. Y pris gwreiddiol oedd £9.99, ond gellwch ei prynu am £7.50. Ffoniwch Stuart os hoffech brynu copi. Sylwadau os gwelwch yn dda i Golygydd – ebost: editor@ffermffynnonwen.plus.com neu Stuart Wilson – ffôn: 01559 384709

ADRODDIAD Y CADEIRYDD 2019

GRŴP ADFYWIAD PENCADER A’R CYLCH

 ADRODDIAD Y CADEIRYDD 2019 

Rhaid cychwyn yr adroddiad yma wrth sôn am yr ymroddiad llwyr a’r gwaith caled a gyfrennir i’r Grŵp, ac er budd y Grŵp, i sicrhau ei fodolaeth a’i barhad gan ein Hysgrifennydd / Trysorydd a bellach Prif Olygydd y cylchlythyr. Mae Jane wedi cael cefnogaeth aruthrol yn yr olaf gan Keith, ei chyd-gwdihw; heb y ddwy hoelen wyth hyn, byddai’r tri rhifyn blaenorol o’r cylchlythyr wedi diflannu am byth. Rydym yn wir ddyledus i’r ddau ohonoch. 

GOLYGU CYNTAF CLECS YN 2002 Cyhoeddir y 100fed rhifyn o Clecs ym mis Ebrill 2020 – dyna gamp. Rwy’n cofio’n amheuon wrth fynd ati i gynhyrchu ein rhifyn cyntaf o 300 copi – cynhyrchwyd hefyd ddau rifyn o ‘gylchlythyr’ mwy dychanol a dirmygus ar gyfer trigolion pentref Dolgran yn unig, a geisiodd danseilio ein hymdrechion, ond a drengodd – o sepsis, dwi’n tybio.  Rhaid diolch unwaith eto i’r golygydd cyntaf am osod sylfeini cadarn ar y graig cyn ymddeol a throsglwyddo’r awenau i bobl alluog a phrofiadol eraill a gocsiwyd i gymryd swydd y Golygydd; rhai’n llawn dyhead hefyd.  Mae’r incwm a’r amrywiaeth cynyddol o hysbysebwyr, sy’n cynyddu o flwyddyn i flwyddyn ac yn parhau i gynyddu gyda phob rhifyn, yn adlewyrchu pwysigrwydd Clecs i’r gymuned. Rydym yn ddiolchgar i Statkraft am eu cefnogaeth ariannol – gallwn deimlo’n hyderus o’r diwedd am ei ddyfodol. Rydym hefyd yn hynod ddiolchgar am y gwasanaeth cyfieithu a ddarperir gan ddau aelod o’r gymuned, pobl prysur iawn sydd byth yn ein siomi, hyd yn oed ar y funud olaf.  Mae aelodaeth y  Grŵp yn parhau i fod rhywfaint yn wastad er gwaethaf ein hapeliadau cyson am aelodau iau i ymuno â ni.  Cynhaliwyd Te Prynhawn Mefus a Gemau gwych ym mis Mehefin gyda stondinau a nifer o rasys a chwaraeon. Daeth tyrfa fawr, ac mae’n debyg i ni werthu allan cyn i’r glaw ddod lawr i roi diwedd ar y chwaraeon. Byddwn yn sicrhau bod mwy na digon o fefus eleni!  Daeth yn amlwg bod y Sioe Hwyl Gardd a Chrefft wedi tyfu’n rhy fawr i’r Pafiliwn ac rydym yn gwneud ymholiadau i weld a fyddai’n bosibl llogi adeiladau’r ysgol am bris rhesymol. Derbyniwyd 19 ymgais am waith celf gwreiddiol mewn unrhyw gyfrwng ar gyfer Gwobr Jane Billington – y nifer uchaf o gystadleuwyr mewn unrhyw ddosbarth. Diolch i Mrs Lynn Bushin am awgrymu ac ariannu’r wobr hon. Roedd y sioe yn llwyddiant ac wedi denu nifer o bobl chwilfrydig nad oedd yn cystadlu; diolchwn i’r trefnwyr, stiwardiaid, cynorthwywyr ac yn bennaf – i’r cystadleuwyr.  Mae John ac Emma wedi ailwampio’n gwefan Pencader.org yn llwyr, er mwyn cadw i fyny â thechnoleg a rhaglenni newydd. Maent wedi gwneud llawer iawn o waith i greu gwefan mwy modern sy’n ddeniadol i bob ymwelydd.  Diolch hefyd i’n cydlynydd Facebook am geisio hysbysu’r gymuned o’n digwyddiadau, i’n His-gadeirydd am gamu i’r adwy pan fûm yn sâl. Diolch i chi i gyd am helpu i redeg a chefnogi gweithgareddau’r Grŵp trwy gydol y flwyddyn, sy’n cymryd llawer o amser i’w trefnu. Nid wyf wedi cyfeirio at y Casglu Sbwriel, gan nad yw’r digwyddiadau yma’n cael cefnogaeth gan drigolion lleol na chan Gyngor Sir Caerfyrddin. Mae’r hoelion wyth arferol yn gwneud eu rhan trwy gydol y flwyddyn i geisio gwneud gwahaniaeth, rydym yn ddiolchgar iddynt am ymfalchïo yn eu hardal.  Ac i orffen ar nodyn personol, hoffwn ddiolch i chi eto am eich cefnogaeth ffyddlon i’r grŵp, ei gyfarfodydd a’i ddigwyddiadau ac wrth gwrs i’n hysgrifennydd – byddai’n anhrefn llwyr hebddo. Stuart Wilson

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén