Categori: Newyddion Page 1 of 3

Clecs Bro Cader

Clecs Bro Cader 112Cylchlythyr cymunedol ar gyfer ardal Pencader sy’n cynnwys

Mae fersiwn ar-lein o’r rhifyn diweddaraf ar gael yma

Clwb Hanes Lleol

Pob bendith a diolch

Ar ôl blynyddoedd o fod yn weithgar ym mhlwyf Llanfihangel-ar-Arth mae Dr Gerald Coles a Wendy ei wraig yn ein gadael i fynd i fyw yn agosach at eu teulu yn ardal Caerdydd.

Byddwn yn gweld eu colli yn fawr yn yr ardal hon lle maent wedi bod yn gymwynaswyr gwirioneddol hael i’r gymuned.  Bydd bwlch mawr yn y Clwb Hanes ac yng ngweithgareddau pwyllgor Eisteddfod Llanfihangel-ar-Arth a’r plwyf.

Mewn noson arbennig o’r Clwb Hanes nos Iau Chwefror 17eg cyflwynwyd tlws arbennig i Gerald a Wendy i ddiolch o galon iddynt ar ran y Clwb a’r Eisteddfod am eu cyfraniad amhrisiadwy ers iddynt ddod i fyw i’n plith.  Darn o gelf gwydr yw’r rhodd gydag arwyddlun o Hen ŵr Pencader arno, sef cynllun a grewyd ar gyfer y Clwb Hanes, a thirlun o Ddyffryn Teifi yn gefndir.  Ceir geiriau pwrpasol o ddiolch ar y gwaelod.

Diolch o galon i’r ddau weithgar a dymunwn pob bendith iddynt yn eu cartref newydd.

Clwb Hanes – Chwefror

Oherwydd y pandemig nid oedd hi’n bosibl i ni gwrdd am ddwy flynedd.  Ond ym mis Chwefror llwyddodd Clwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-Arth a’r Plwyf i ailddechrau’i weithgareddau.  Cawsom ni sgwrs ddiddorol am gerfio gan Ed Harrison, Pontsian.  Mae e wedi bod yn gweithio gyda choed a cherrig am fwy na hanner canrif ac wedi ennill nifer o wobrau rhyngwladol am ei waith, yn ogystal â chyflawni llawer o eitemau wedi’i gomisiynu.  Dangosodd ef luniau o’i gerfiadau i ni, yn cynnwys y llwy caru (serch) mwyaf yn y byd sydd yng Nghaerdydd ar hyn o bryd.  Hefyd dangosodd ef nifer o’i offer cerfio i ni.

Diolchwyd i Ed am noson arbennig a phawb wedi mwynhau yn fawr.

Mae’r Clwb yn gobeithio cwrdd pob pedair wythnos o hyn ymlaen, ar nos Iau yn Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel, am 7:30yh.  Mynediad ydy £3 sy’n cynnwys lluniaeth a raffl.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Calfin Griffiths, 01559 384812, os gwelwch yn dda.

Croeso cynnes i bawb.

Merched y Wawr Pencader a’r Cylch

Ebrill 2022

Penderfynwyd i beidio cynnal cyfarfodydd ym misoedd Ionawr a Chwefror ond buom yn cadw cyswllt agos yn ein hardaloedd ac yn ymuno ar gyfarfodydd Zoom lle bu hynny’n bosib.

Aeth nifer fach ohonom i gael swper yn y Llwyn Iorwg yng Nghaerfyrddin ac ymlaen i weld perfformiad o Shirley Valentine yn Theatr y Lyric, Caerfyrddin ar yr 8fed Mawrth.  Roedd y sgript yn arbennig gan Manon Eames a’r perfformiad yn gampus tu hwnt gan Shelley Rees a gynhaliodd y ddrama gyfan ar ei phen ei hun.  Dyna braf oedd cael mynd i berfformiad byw, lleol a mwynhau gyda’n gilydd unwaith eto.

Rydym wrthi ar hyn o bryd yn paratoi i gael cinio gyda’n gilydd yn Y Mari Glyn, Llanllwni ac yn edrych ymlaen yn fawr iawn.  Os ydych am ymuno gyda ni er mwyn profi ein cyfeillgarwch a chael blas ar ein hwyl mae yna groeso cynnes.

Gallwch gysylltu gyda i chi:

Fioled Jones 01559 384617,

Gwyneth Alban 07976 276011

Ann Phillips 01559 384558

os ydych am ymuno gyda ni.

Bydd croeso cynnes i chi.

Sefydliad y Merched Pencader

Sefylliad y Merched Pencader

Yn ein cyfarfod ym mis Chwefror dangosodd Mr Ivor Thomas ffilm hyfryd i ni, a wnaed yn wreiddiol gan S4C, i ddathlu agoriad Llwybr Arfordir Cymru ym mis Mai 2012.  Roedd yn ffilm i godi’r galon ac mi wnaeth pawb fwynhau’r prynhawn.

Cinio i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Nhafarn Tanerdy, Caerfyrddin oedd ein cyfarfod mis Mawrth.  Roeddem i gyd wrth ein bodd bod Julia yn ddigon iach i ymuno â ni.  Roedd hefyd yn braf gweld Barbara, a ddaeth yr holl ffordd o’i chartref newydd yn Llandrindod.  Rhwng popeth roedd yn ddigwyddiad hyfryd.

Bydd Davina Watson yn dychwelyd i’r Pafiliwn ym mis Ebrill.  Teitl ei sgwrs bydd “Lights, Camera, Action!” Byddwn hefyd yn cynnal arwerthiant Dewch a Phrynwch ar ôl sgwrs Davina.

Bydd aelodau SyM yn mynd ar daith fws i Farchnad y Fenni ar 10 Mai yn lle cynnal cyfarfod ar 3 Mai.  Diolch i Avis am drefnu’r daith.

Byddwn yn cael taith arall ym mis Mehefin, y tro yma I Felin Wlân Drefach Felindre.  Mae digon i edrych ymlaen ato.

Cynhelir cyfarfodydd Sefydliad y Merched Pencader yn y Pafiliwn am 2pm ar ddydd Mawrth cyntaf y mis.

Os hoffech wybod mwy amdanom, ffoniwch Linda ar 01559 389882 neu e-bostiwch pencaderwi@gmail.com.

 

 

Cysylltedd Band Eang

Ydych chi’n gweld hi’n anodd i gael band eang cyflym? Os felly, mae’n bosib gallwch fi fod yn gymwys i uwchraddio eich band eang.

Mae’r Llywodraeth yn cynnig hyd at £1,500 i breswylwyr gwledig a hyd at £3,500 i fusnesau bach a chanolig i uwchraddio i fand eang gagbit, sy’n gallu lawrlwytho ar gyflymder o 1 gigabit (1000 megabit) yr eiliad.

Gan annog cymunedau i ddod ynghyd, gall trigolion a busnesau gyfuno eu diddordeb i gynyddu’r gronfa gyffredinol. Mae’r cofrestru ar agor tan 30 Medi 2020, ac mae trigolion cefn gwlad a pherchnogion busnesau yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i wirio a ydynt yn gymwys – https://broadband-upgradefund. campaign.gov.uk/register.

Bydd rhai safleoedd a busnesau ledled Sir Gaerfyrddin hefyd yn gallu elwa ar gynllun talebau Llywodraeth Cymru, gan gymryd y cyllid posibl ar gyfer safleoedd unigol hyd at £3,000 a hyd at £7,000 ar gyfer busnesau. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd y cyllid a ddarperir yn talu am y gost o osod y band eang newydd os oes yna ddigon o ddiddordeb wedi cael ei gofrestru mewn prosiect grwp.

I gael rhagor o fanylion am hyn, cysylltwch â cejenkins@carmarthenshire.gov.uk. Os na allwch gofrestru ar-lein anfonwch ymateb ysgrifenedig gyda’ch enw llawn, llinell gyntaf eich cyfeiriad, eich côd post, a chyfeiriad e-bost (os yw ar gael) at:

Ceri Jenkins, County Hall, Carmarthen, Carmarthenshire, SA31 1JP

Diwedd Cyfnod?

Fel Cadeirydd mae Stuart Wilson wedi bod yn benfigwr Grwp Adfywio Pencader ar Cylch ers ei ddechreuad yn 2002 ond mae nawr wedi penderfynny bod yn amser i gamu lawr a gadael rhywun ifancach i gymryd at y swydd.

Mae Stuart wedi goruchwylio llawer o’r newidiadau mae’r grwp wedi datblygu yn y gymuned- yr un mwyaf nodedig- cyhoeddi Clecs Bro Cader ac hefyd: · Hysbysfyrddau ym Mhencader, New Inn, Alltwalis a Llanfihangel ar Arth.

 • Mofyn twbiau blodau yn y pentrefi;
 • Plannu bylbiau yn y gymuned;
 • Ymgyrchu ynglyn a Cynllun Datblygu Lleol y Cyngor;
 • Ceisio agor hen lwybrau cerdded;
 • Annog y Panel Hanes a thirluni rhandir islaw y Pafiliwn;
 • Cymryd rhan yn monitro cyflymder trafnidiaeth;
 • Dosbarthiadau dawnsio;
 • Trefnu y Glanhau y Pentref ddwywaith y flwyddyn;
 • Y Sioe Arddol a Chrefft blynyddol;
 • Cardiau cyfarch o olygfeydd lleol;
 • Arddangosfa Ffotograffiaeth ac Arlunio;
 • Trefnu archwiliad ADC;
 • Arolygu Help Us Trade Ltd fel canlyniad argraffu Cyfarwyddiadur Cymunedol;
 • Cystadleuthau Arddio & Blwmers y Cadeirydd;
 • Cystadleuaeth Goleuadau Nadolig;
 • Annog safle Gweplyfr y Gymuned;
 • Safle ar y we i’r pentref www.pencader.org.

Heb Stuart bydde y grwp ddim wedi medru cyflawnni hanner y pethau hyn, ‘roedd ei bendantrwydd a’i hiwmor sych yn help i gael pethau wedi eu gwneud. ‘Roedd yn hoff iawn o’r Sioe Arddol a Chrefft blynyddol a gweld y cynnyrch rhyfeddol tyfwyd yn y gymuned a dychymig bywiog y plant yn ei gwaith artistiaeth.

Pan drefnodd ei ffrindiau Fore Coffi ar achlysur ei benblwydd yn 80 oed yn 2014 codwyd dros £2500 tuag at Apel “Aphrodite” ysbyty Velindre, sydd yn dangos y parch uchel tuag ato yn y gymuned.

Felly mae yn amser iddo rhoi ei draed i fyny, gyda’r gath ar ei benglin edrych allan ar yr ardd drwy un ffenest ac ar ei geffylau drwy y llall.

Stuart –MWYNHEWCH- ‘rydych wedi mwy nai ennill.

Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch

Cynhaliwyd cyfarfod byr yn y Pafiliwn dydd Llun 17eg Tachwedd ar yr amser cynharach o 4:00yp ac roedd yn dda gweld yr wynebau cyfarwydd eto, hyd yn oed os o bellter o ddau fetr.

Cytunwyd a llofnodwyd cofnodion y cyfarfod Cyffredinol Ychwanegol a gynhaliwyd ym mis Gorffennaf. Rhannwyd yr adroddiad ariannol; newidiwyd y mandadau banc ar gyfer llofnodwyr newydd. Cytunwyd i beidio â chynyddu cyfraddau hysbysebu yn Clecs Bro Cader am gyfnod gan fod hysbysebwyr yn cael amser digon caled yn y pandemig; mae’r rhediad rhagdaledig wedi’i ymestyn i’r rhai nad oedd wedi gallu gweithio yn ystod cyfnod y clo. Mae angen llunio cais grant newydd ar gyfer cyllido dwy flynedd nesaf y cylchlythyr a’i gyflwyno i Statkraft.

Mae’r wefan wedi’i diweddaru gydag eitemau o’r rhifynnau diweddar o Clecs.

Fel y grwpiau cymunedol eraill cytunwyd gohirio’r CCB a oedd fod cael ei gynnal yn Ionawr 2021 nes bod grwpiau mwy o faint yn cael cyfarfod. Bydd y swyddogion presennol yn aros yn eu swydd tan hynny. Cynhelir y cyfarfod nesaf yn y Pafiliwn ddydd Llun 21ain Rhagfyr am 4:00yp.

Os ydych chi’n hoffech ymuno i gefnogi’r gymuned byddem wrth ein bodd yn gweld wynebau newydd.

 

Allech chi ein cefnogi ni?

Mae Grŵp Adfywiad Pencader a’r Cylch yn eiddgar i gael mwy o bobl a fydd yn cefnogi’i weithgareddau.

Gallwch ddarllen Adroddiad y Cadeirydd ar gyfer 2019 YMA.

Cynhelir y cyfarfod nesaf yn y Pafiliwn ddydd Llun 21ain Rhagfyr am 4:00yp.

Dewch ymlaen os gwelwch yn dda. SYLWCH OS GWELWCH YN DDA “Mae angen dosbarthwyr Clecs ym mhentref Pencader – os ydych yn hoffi cerdded a chwrdd a phobl ac am helpu cysylltwch a Jane ar 01559 384187 neu Stuart ar 01559 384709” Mae ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar y drydedd nos Lun yn y mis yn y Pafiliwn, Pencader, am 7:30 yh. Os hoffech ymuno a’r Grŵp, dewch draw i’r cyfarfod nesaf – a gynhelir am 7.30 yn y Pafiliwn ar y trydydd dydd Llun o’r mis. 

Chwefror 2020

Mae yna ychydig o gwynion wedi dod i law ynglyn ag un erthygl yn y rhifyn diwethaf o Clecs, cytunwyd bod rhaid gwneud yn eglur drwy y Clecs Bro Cader bob y barn a fynegir yn farn yr ysgrifennwr/ysgrifennwraig ac nag y Pwyllgor na’r tim golygu. Mae gan y weplyfr gymunedol 345 o aelodau, 30 yn fwy na’r mis diwethaf. Mae Stuart a Chris yn gwneud ymholiadau ynglyn a hirio’r ysgol fel lleoliad ar gyfer y Sioe Ardd a Hwyl ym mis Medi, gan fod y pafiliwn yn rhy fach. Mae angen cyfarfod i drefnu rhaglen.

Os hoffech ymuno â’r Grŵp, dewch draw i’r cyfarfod nesaf – a gynhelir am 7:30 yn y Pafiliwn ar y trydydd dydd Llun o’r mis.

Ionawr 2020

Dechreuwyd y noswaith gyda’r Cyfarfod Blynyddol,darllenodd Stuart Adroddiad y Cadeirydd (gweler gopi ar wefan Pencader.org) a diolchodd i bawb am ei cymorth yn ystod y flwyddyn. Nid oedd dim enwebiadau ar gyfer newid swyddogion, felly cynnigiwyd ac eiliwyd i gadw y swyddogion fel ag y maent. Dilynodd y cyfarfod misol arferol. Mae Morgan wedi cyfarfod gyda Keith a Jane ac mae yn hapus i gynorthwyo gyda Clecs Bro Cader. Angen awgrymiadau ar gyfer y 100ed rhifyn yn Ebrill. Mae yna broblem wedi bod wrth ymweld ar fersiwn Gymraeg or wefan, mae Emma wedi neud trwsiad dros dro. Tynnwyd sylw at y ffaith nad yw Cofnodion y Plwyf bellach yn cael eu cadw yn y Llyfyrgell Genedlaethol, maent wedi eu dychwelyd i’r Plwyf. Maent ar gael yw archwilio yn y Ficerdy Llanfihangel am bris o £22 yr awr.

 

 

 

 

 

 

 

GOLYGYDD NEWYDD I ‘CLECS BRO CADER’

Mae cyfle cyffrous wedi codi am Olygydd newydd i ‘Clecs Bro Cader’, y Cylchlythyr Cymunedol dwyieithog uchel ei barch ac wedi’i werthfawrogi ar gyfer Pencader a’r Cylch, o fis Hydref 2019 ymlaen.

Rhaid i ymgeiswyr fod yn gyfarwydd iawn â chyfrifiaduron, yn fedrus â phrosesu geiriau a rheoli graffeg, gallu cyfathrebu gyda grwpiau eraill yn yr ardal a gweithio i amserlen dynn. Byddai’r gallu i siarad Cymraeg yn fantais ond ddim yn hanfodol.

Er does dim tâl am y swydd hon, byddai hi’n bosibl i ad-dalu am nwyddau cyfrifiadurol sy’n cael eu defnyddio i baratoi pob rhifyn.

Mae’r Grŵp Adfywiad wedi cyhoeddi 6 rhifyn y flwyddyn o ‘Clecs Bro Cader’ am ychydig mwy na 12 mlynedd, mae rhifyn 96 newydd gael ei roi ar y wefan.

Os allwn ni ddim dod o hyd i olygydd newydd, yna’r rhifyn olaf fydd yr un mis Awst. Bydd yn drueni o’r mwyaf os bydd yn rhaid i’r gwasanaeth poblogaidd iawn sy’n cael ei ddisgrifio fel un sy’n darparu gwasanaeth cymunedol hanfodol, dod i ben.

Os ydych chi’n credu y gallwch chi dderbyn yr her, cysylltwch os gwelwch yn dda â

Keith Pratt – Ffôn 01559 384412 neu e-bost: pdrg@ffermffynnonwen.plus.com

Jane Griffiths – Ffôn 01559 384987 neu ebost janegriffithsuk@btinternet.com

am fwy o wybodaeth

lanhad y Gwanwyn

Glanhau Yn Y Wanwyn Ebrill 13ed 2019
Y tro yma buom yn ffodus o’r tywydd ac fe ddaeth y cefnogwyr selog allan a gwneud ei hardal ar y diwrnod neu ynghynt yn yr wythnos.
Casglwyd 18 o fagiau (3 du,9 coch a 6 glas) yn ychwannegol i gymysgedd o eitemau mawr darganfywyd ar ymyl y ffyrdd. Beth bynnag erbyn i’r CCC gyrraedd a chasglu y bagiau ar y diwrnod canlynnol ‘roedd 10 bag du arall mae’n debyg yn llawn o bridd a lludw wedi ei dympio yno.
Nid yw hyn yn dderbynniol ac ar ol gwaith caled eraill ddim yn wir ysbryd cymunedol.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gwerthiant Pen Bwrdd
Er fod hysbysebion yn y Clecs, Gweplyfr, gwefan a siopau lleol dim ond 4 bwrdd a osodwyd. Beth bynnag ’roedd yna ychydig o siopwyr yn frwdfrydig am fargeinion a chwpaned a chacen.
‘Roedd y trefnwyr wedi mynd i lawer o drafferth I drefnu hyn ac unwaith eto y anlyniad yn dangos diffyg ysbryd cymunedol yn y pentref.

Amserlen y llyfrgell symudol


Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén