Categori: Newyddion Page 2 of 3

Ynni Solar yn cael ei gynhyrchu a’i ddefnyddio’n lleol yn Llandysul a’r cylch

Mae yna brosiect cyffrous iawn yn ymwneud ag ynni adnewyddadwy lleol ar y gweill yn ardal Dyffryn Teifi. Mae Ynni Lleol Llandysul yn brosiect lle y bydd ynni adnewyddadwy cafwyd ei chynhyrchu yn lleol, yn cael ei ddefnyddio gan breswylwyr yr ardal er mwyn lleihau costau ynni blynyddol. Mae Ynni Lleol Llandysul yn casglu enwau pobol sydd â diddordeb fod yn rhan o’r cynllun yma – ac ar hyn o bryd yn edrych am 50 cartref i gymryd rhan yn y prosiect.

Mi fydd prosiect solar lleol ar dir Lesley a Greg Parker ym Mhont-Tyweli yn gwerthu’r ynni a’i cynhyrchir gan eu prosiect solar 150Kw i gwmni ynni’r ‘Cooperative’, a bydd yn ei thro yn cael ei werthu am bris gostyngedig i Glwb Ynni Lleol Llandysul. Trwy ymuno â’r clwb yma, mae bosib i chi fod yn rhan o’r prosiect, a manteisio ar brisiau ynni is.

Mae prosiectau Ynni Lleol eisoes yn bodoli ym Methesda yng Ngwynedd, ac ar y gweill mewn mannau eraill ar draws Cymru, gyda Llandysul a’r cylch yn rhan o’r casgliad o fentrau cymunedol arloesol hon. Y gobaith fydd, yn dilyn y prosiect hwn, y byddai prosiectau ynni cymunedol eraill yn cael ei datblygu yn yr ardal, gan gadw’r budd yn lleol hefyd.

Mae Ynni Sir Gâr wrthi ar hyn o bryd yn casglu enwau pobol leol yr ardal sydd am y cyfle i ddefnyddio ynni adnewyddadwy, lleihau eu costau ynni a chyfrannu tuag at yr economi gwyrdd leol, drwy ymuno â Chlwb Ynni Lleol Llandysul. Byddwch hefyd yn gwneud eich rhan yn lleihau effaith newid hinsawdd, trwy ddefnyddio ynni adnewyddadwy lleol.

Os eich bod yn byw yn yr ardal hon, yn benodol o amgylch pentrefi Llandysul, Pont-Tyweli, Pencader, Pentrecwrt, Horeb, Trelech, Cynwyl Elfed, Croeslan, Saron, Bancyffordd, Llanfihangel-ar-Arth, Rhos, Cwmduad, Alltwalis a Bryn Iwan; cysylltwch ag Ynni Sir Gâr i ddatgan eich diddordeb. Cysylltwch â’r swyddog cydlynnu, Cara Hope: cara@ynnisirgar.org.

Disgwyliwch allan am fwy o ddigwyddiadau ynglŷn ag Ynni Lleol Llandysul yn yr ardal dros yr wythnosau a misoedd i ddod!

Stampiau wedi eu defnyddio

Frances FullerMae Sefydliad Cenedlaethol y Deillion yn ailgylchu stampiau Prydeinig a Thramor. Gwerthir wrth bwysau gan amlaf.
Disgwylir derbyn £10 y kilo am stampiau Prydeinig a £15 am stampiau tramor.
Mae’r arian a dderbynnir yn cael ei wario ar gynorthwyo deillion a’r rhannol ddall.
Didolir y stampiau…Prydeinig a Thramor i bentyrrau gan adael tua 1cm ar amlen o amgylch pob stamp.
Rydym wedi casglu 400g o stampiau a hoffwn gael kilo I wneud y parsel yn werth wheil i’w hanfon, felly wnewch chi barhau i gadw stampiau os gwelwch yn dda.
Os medrwch helpu , ewch a’ch stampiau at Avril Y “Green House” Pencader neu gadewch nhw yn Glyncoch Alltwalis 01559 384499

Diolch
Frances Fuller

MAE EICH ANGEN AR EICH CYMUNED


COSB AM DROSEDDAU SY’N YMWNEUD A BAW CŴN

Dros y penwythnos rhoddodd y swyddogion a gyflogir gan Gyngor Sir Caerfyrddin dri hysbysiad cosb benodedig am faw cŵn.

Rhoddwyd dau ym Mhentywyn, un i fenyw leol ac un i fenyw ar ei gwyliau, ar ôl i’r ddwy fethu â chodi baw eu cŵn oddi ar y traeth. Hefyd rhoddwyd hysbysiad cosb benodedig i fenyw oedd yn ymweld â Llansteffan ar ôl iddi fethu â chodi’r baw oddi ar y llwybr troed sy’n arwain at y castell.

Mewn digwyddiad diweddar rhoddodd aelod o’r cyhoedd wybod bod cardbord wedi cael ei waredu ger Pwll Trebeddrod, Llanelli. Mae dyn lleol wedi cyfaddef ei fod wedi gadael y cardbord yno ac mae hysbysiad cosb benodedig o £75 wedi’i roi iddo.

Byddai aelodau cyngor cymuned Llanfihangel ar arth yn falch dros ben os wnaiff trigolion yr ardal beidio gadael baw cŵn ar hyd yr heolydd, y palmant a’r llwybrau pan fyddant yn mynd a’u cŵn am dro.

Hefyd rhaid tynnu eich sylw fod cŵn wedi eu gwahardd o’r fynwent.

Gweler yr arwydd.

Eisteddfod Leol

Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf

I weld yr adroddiad ar gyfer 2018 a chanlyniadau llawn cliciwch ar y dolenni isod.

                   Adroddiad                    Canlyniadau

Fasnachwyr twyllodrus yn ein hardal

Lampeter Police stationMae Heddlu Dyfed-Powys wedi cael gwybod am fasnachwyr twyllodrus sy’n gweithredu yn ein hardal. Derbyniwyd adroddiadau am ddigwyddiadau yn Llanrhystud, Talgarreg, Parc y Rhos, Cwmann a Llandysul.
Gofynnwn i chi ddosbarthu’r wybodaeth ganlynol ymysg eich aelodau/cymdogion: Disgrifir y cerbyd a ddefnyddiwyd yn ardal Talgarreg a Pharc y Rhos fel fan wen a phaneli du. Roedd dau ddyn yn y cerbyd, a disgrifir y dyn a aeth at y preswylwyr oedrannus fel dyn gwyn oddeutu 5’6″ yn ei 20au cynnar. Roedd ganddo acen Gorllewin Cymru, ond nid oedd yn rhugl yn y Gymraeg.
Galwyr diwahoddiad sy’n teithio o bell gan gynnig gwaith am bris syn ymddangos yn bris rhesymol yw’r unigolion hyn. Nid ydynt yn rhoi pris i’r defnyddiwr yn ysgrifenedig, na’r cyfnod ymbwyllo penodol, ac maen nhw’n ceisio cychwyn ar y gwaith yn y fan a’r lle. Mae pris y gwaith hefyd yn dueddol o gynyddu. Maen nhw’n targedu preswylwyr sy’n agored i niwed, megis pobl oedrannus yn ein cymunedau.
Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth gan unrhyw un sydd wedi derbyn galwr diwahoddiad yn ddiweddar, neu sydd wedi derbyn taflen drwy’r blwch llythyrau’n cynnig cyflawni gwaith garddio, atgyweiriadau tai, toi, dreifiau, neu wasanaethau tebyg.
Efallai’ch bod chi’n gwybod am, neu wedi gweld, cymydog sy’n agored i niwed neu gymydog oedrannus sy’n cael, neu sydd wedi cael, gwaith wedi’i gyflawni yn ei eiddo nad oes ei angen, neu rywbeth sy’n ymddangos yn amheus. Os felly, cysylltwch â thim plismona bro Llanbedr Pont Steffan mor fuan â phosibl.
Fe’ch cynghorwn i BEIDIO BYTH Â DELIO GYDA MASNACHWYR SY’N GALW HEIBIO I’CH CARTREF. Defnyddiwch grefftwyr dibynadwy sy’n gosod pris cyn cychwyn ar y gwaith bob tro. PEIDIWCH Â DELIO GYDA GALWYR DIWAHODDIAD. Peidiwch â gadael neb i mewn i’ch cartref heb ofyn am brawf adnabod yn gyntaf. OS YDYCH YN EU HAMAU, CADWCH NHW ALLAN! a galwch yr heddlu ar 999 neu’r rhif difrys 101.
Cysylltwch a mi ar ebost neu ffon os hoffech mi, Alice neu Mel i galw gyda chi.
Cofion Cynnes
Eleri
SCCH 8106 Bonning Swyddfa Heddlu Llanbed

Atgofion am yr hen ysgol, Pencader

Cafodd y neges hon yn y ‘sylwadau’ ar waelod y llythyrau at y Golygydd dudalen. I ymateb Defnyddiwch y ffurflen ar waelod y dudalen honno, neu os hoffech cyfeiriad e-bost yr anfonwr, cofiwch ofyn amdano o webmaster@pencader.org.uk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I was bemoaning the fact the other day, how there is nothing on television that is of any interest to me when I happened on something that was of interest. It was “The Restoration Man” Visiting Pencader and showing how two people bought the old school, restored it and made something really marvellous of it. Why was I interested? That was the school I attended from the age of seven until twelve, when I went on to the Grammar school in Llandyssul.
I have lived on the Gold Coast in Australia for a long time now, I have no one to speak Welsh to, yet I surprise myself how, much I remember, how “homesick” I feel whenever anything Welsh appears on TV. Halfway through the “Restoration Man” I was crying, there was the headmaster’s home, that’s where kitchen used to be, the boys playground was so dirty, we all (girls and boys), had to assemble there in the morning and after the lunch break, before marching into classes. The School was originally built on the site of an old castle–all these old memories came flooding back.It was good to see that something has been done to maintain the history of Pencader.
Diolch yn fawr
Cofion Cynnes, Constance Glyde or as I was known in Pencader, Connie Davies.

Llythyr o'r Golygydd

Dear Reader,
As you will know, this is the last issue which I will edit. It has been an interesting experience and I will miss it, although not the late nights!
I would like to take this opportunity to say a heartfelt thanks to the many people who have contributed to the success of Clecs over the years: those who have sent in articles and letters, the advertisers, the distributors who deliver it to households, the printers and, of course, Statkraft who have funded the productionof the newsletter over the last four years. Thanks also to the Newsletter Committee for their help and advice, Jane for the coffee and cakes at those meetings, and a special ‘Thank you’ must go to the small but dedicated band of translators who have, given my lack of Welsh, made the job of editing so much easier over the last 3½ years. Everyone has contributed greatly to the undoubted success of Clecs.
I sincerely hope that a new editor (or editors) will come forward and take Clecs into 2016 and I wish it well for the future. It would be a great shame if there were to be no more editions of a newsletter for which there is clearly a need in our community.
Keith Pratt

Cynllun Gwarchod Cymdogaeth Pencader

Mae Cynllun Gwarchod y Gymdogaeth yn un o’r mentrau atal troseddau mwyaf a’r mwyaf llwyddiannus erioed. Mae’n syniad syml, a rhennir y gwerthoedd canolog gan filiynau o bobl ledled y wlad: gall cael eich cymdogion i weithredu leihau troseddau lleol.
Mae pawb yn gwybod bod yr heddlu yno i ymladd trosedd, ond mae angen eich help i wneud y gwaith yn fwy effeithiol. Mae Gwarchod y Gymdogaeth yn creu partneriaeth weithredol gyda’r heddlu. Gall Cynllun Gwarchod y Gymdogaeth:
• Dorri troseddau a’r cyfleoedd i droseddu;
• Helpu a thawelu meddwl y rhai sy’n ofni troseddau;
• Annog cymdogrwydd a chymunedau agosach.
Os oes gennych ddiddordeb yng nghynllun Gwarchod Cymdogaeth Pencader, cysylltwch â mi naill ai drwy ffonio 101 a gofyn am gael siarad â SCCH 8163 JAMES neu anfonwch e-bost ataf ar alice.james@dyfedpowys. pnn.police.uk.

SCCH 8163 Alice JAMES

Cynllun Pegasus


Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd siarad â’r Heddlu ar y ffôn neu mewn person, pan mae’n nhw’n gofyn llawer o gwestiynau, gall y cynllun hwn eich helpu chi.

• Er mwyn cofrestru, galwch101 a gofynnwch am ffurflen gais PEGASUS neu ewch i www.dyfedpowys. police.uk.

• Dewiswch gyfrinair.

• Fe wnewch dderbyn torch allwedd drwy’r post ar ôl cofrestru.

• Ffoniwch yr Heddlu ar 101.

• Dywedwch “Pegasus” ac wedyn eich cyfrinair.

• Mae’n bwysig i chi ddweud a ydych chi gartref neu rywle arall.

• Yna, bydd yr Heddlu’n gwybod pwy ydych chi.

• Os ydych chi neu rywun arall mewn perygl “nawr”, cofiwch ffonio 999.

• Hefyd, gallwch ddangos eich torch allwedd Pegasus i blismon pan welwch chi fe os oes angen help.

Page 2 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén