Categori: Service

Mae Cyd-Ynni Capel Dewi yn fyw.

Yn dilyn ymlaen o’r erthygl yn Clecs Bro Cader  yn Awst, rydym wrth ein bodd gyda’r galw am ein cynllun trydan lleol rhatach, cynaliadwy, ac mae  Cyd-Ynni Capel Dewi  bellach yn fyw!

Mae lle ar y cynllun o hyd, ac os oes gennych ddiddordeb mewn manteisio ar y cynnig hwn, cofrestrwch eich diddordeb yn www.energylocal.org.uk/capeldewi neu e-bostiwch jane.nobrien@gmail.com os hoffwch ddod o hyd  am fwy o gwybodaeth.

Mae’r fenter yn cynnwys yr ardal ardal sy’n cynnwys Capel Dewi, Rhydowen, Pont-siân, Cwrtnewydd, rhannau o Llanybydder, Llanllwni, rhannau o Wyddgrug a Llanfihangel-ar-arth.

Sylwch nad oes angen talu i gofrestru eich diddordeb 
nid oes ymrwymiad i fynd ymlaen. Ni fyddwch yn symud i Ynni Lleol yn syth.  felly bydd gennych chi sawl mis i ddysgu mwy.

 

Peidiwch â methu’r cyfle hwn i leihau eich biliau trydan a defnyddio trydan adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol

Ynni Lleol yn cynnig Trydan Rhatach

Mae Cyd-Ynni Capel Dewi yn fyw.

Mae Ynni Lleol yn trawsnewid y farchnad drydan ar gyfer cymunedau a chynhyrchwyr ynni adnewyddadwy graddfa fach. Ein cenhadaeth yw helpu cymunedau i gael mwy o werth o gynhyrchu ynni adnewyddadwy ar raddfa fach trwy ddefnyddio’r trydan yn lleol.

Mae’n gweithio trwy roi cyfle i chi brynu trydan yn rhatach yn uniongyrchol gan y rhai sy’n cynhyrchu ynni solar yn yr ardal.

Mae’n adlewyrchu gwir werth ynni adnewyddadwy ac mae’n cadw mwy o arian yn lleol.

 

Mae mentrau cydweithredol Ynni Lleol eisoes wedi’u sefydlu mewn sawl ardal yng Nghymru, gan gynnwys Corwen, Crucywel a Bethesda.

 

Mae menter gydweithredol Ynni Lleol newydd yn cael ei sefydlu yn yr ardal hon. Gweler y map isod i weld yr ardaloedd sy’n cael eu cynnwys.

Mae’r fenter yn cynnwys yr ardal a gyflenwir gan is-orsaf dosbarthu trydan Llanllwni, ardal sy’n cynnwys Capel Dewi, Rhydowen, Pont-siân, Cwrtnewydd, rhannau o Llanybydder, Llanllwni, rhannau o Wyddgrug a Llanfihangel-ar-arth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn manteisio ar y cynnig, sy’n cael ei gyfyngu, gwaetha’r modd, i’r 80 aelwyd gyntaf sy’n cofrestru, a fyddwch cystal â chofrestru eich diddordeb yn www.energylocal.org.uk/capeldewi neu anfonwch e-bost at jane.nobrien@gmail.com os hoffech wybod mwy.

Sylwch nad oes angen talu i gofrestru eich diddordeb – mae’n debyg i newid darparwr trydan. Hefyd, wrth gofrestru eich diddordeb, nid oes ymrwymiad i fynd ymlaen os byddwch yn newid eich meddwl wedyn. Ni fyddwch yn symud at Ynni Lleol yn syth ac felly byddwch yn amyneddgar ar ôl cofrestru, gan ei bod yn cymryd sawl mis fel rheol i gael popeth yn ei le er mwyn i fenter Ynni Lleol ‘fynd yn fyw’ yn eich ardal.

Peidiwch â methu’r cyfle hwn i leihau eich biliau trydan a defnyddio trydan adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol!

 

 

Sul y Coffa 2020

Cyngor Cymuned Llanfihangel-Ar-Arth Community Council

Clerc Mrs S. Anita Evans, Frongelli. New Inn, Pencader, Sir Gar. SA39 9AZ

 ffôn: 01559 384266                             e-bost: anitaevans9@hotmail.co.uk

cc-llanfihangel-ar-arth-cc.org.uk

Mi fydd y Gwasanaeth wrth y Gof-golofn ym Mhencader am 10.45 o’r gloch ar Sul Tachwedd 8fed 2020 ychydig yn wahanol i gadw o fewn rheolau Covid:

 

 • Dim canu.
 • Disgwylir i bawb sydd o wahanol gartrefi gadw pellder o 2fedr oddiwrth pawb arall.
 • Disgwylir i bawb wisgo mygydau.
 • Un person fydd i sefyll o fewn perimedr y Gof-golofn ar un amser.
 • Dim rhannu unrhyw drefn gwasanaeth i’r cyhoedd.
 • Pawb i fod yn gyfrifol am eu hunain i gadw’r canllawiau a restrwyd.

Sylwer: os bydd y canllawiau o’r Llywodraeth yn newid, yna bydd rhaid i ni wneud newidiadau hefyd.

 

Little Seedlings Gwasanaeth Gwarchod Plant Newydd

Bydd gan rieni’r ardal y dewis i ddefnyddio gwasanaeth gwarchod plant newydd yng Ngwyddgrug cyn bo hir. Amcangyfrifir y bydd Little Seedlings ar agor erbyn mis Medi, yn ddibynol ar archwiliad terfynol gan Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW). Lleolir y gwasanaeth newydd hwn mewn hen laethdy godidog ar dyddyn, wedi’i amgylchynu gan dir amaethyddol, gyda golygfeydd gwych o gefn gwlad. Rydym yn cynnig oriau hyblyg, a gallwn ddarparu gofal amlapio gyda gwasanaeth codi / gollwng.

Mae digon o le parcio preifat oddi ar y stryd a mynediad gwastad di-risiau. Mae digon o le y tu mewn a’r tu allan gyda man chwarae pwrpasol mawr a gardd natur ddiogel.

 • Gofal cartrefol i feithrin a chefnogi’ch plentyn.
 • Dull o arweiniad y blant gyda digon o gyfleoedd i chwarae, gyda phwyslais ar ddysgu trwy chwarae.
 • Grŵpiau bach o oed cymysg sy’n caniatau i frodyr a chwiorydd aros gyda’i gilydd.
 • Treulio llawer o amser yn yr awyr agored drwy gydol y flwyddyn.
 • Mynediad i adnoddau celf, crefftau a cherddoriaeth.
 • Teithiau rheolaidd i Ysgolion Coedwig lleol, llyfrgelloedd, traethau, Y Gerddi Botaneg Cenedlaethol, Cylch Ti a Fi, parciau ayb.
 • Cyfleoedd i blant dreulio amser gydag anifeiliaid.
 • Archwiliad DBS Uwch.
 • Hyfforddedig mewn Cymorth Cyntaf Pediatrig.
 • Yswiriant atebolrwydd cyhoeddus.

Mae Little Seedlings yn dilyn yr un gofynion dysgu ag addysgwyr blynyddoedd cynnar eraill, felly gallwch fod yn sicr y bydd eich plentyn yn cael yr holl gymorth sydd ei angen arnynt i ddysgu a pharatoi ar gyfer bywyd yn yr ysgol ac fel oedolion.

fb.me/littleseedlingschildminding

Tel: +44 (0) 7855 420604

Email: littleseedlingschildminding@gmail.com

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén