Categori: Uncategorised

Neges oddiwrth y Golygydd: Clecs Bro Cader

Neges oddiwrth y Golygydd

Mae’r heulwen a’r tywydd cynhesach ynghyd a’r clociau yn mynd ymlaen yn osgogi ni i fynd allan o amgylch yn fwy, er rhaid dal fod yn ofalus.

Mae yn wir ddiymwad i weld sawl achlysur newydd yn cael eu hysbysebu yn y rhifyn yma.  Mae’r gwahanol trefnyddion yn gwario llawer o amser,arian ac ymdrech i baratoi y gweithgareddau felly mae fyny i’r gymuned i’w cefnogi.

Yn dioddef yn bennodol mae grwpiau cymunedol fel y Grwp Adfywio, a Cymdeithas Gwelliant a Datblygu Pencader(CGDP) sydd yn cyfarfod yn rheolaidd a chael dim ond 4 neu 5 yn troi i fyny.  Mae’r grwpiau hyn yn bodoli er mwyn gwella y plwyf ac i ysgogi preswylwyr i ddod a datgan beth hoffent weld yn digwydd yn y pentrefi-a rhoi cefnogaeth i unrhyw weithgareddau a drefnwyd.

Nid yw yn ddigon i eistedd nol a dweud fod dim yw wneud os nad yw y bobl yn ymuno gyda syniadau a chymorth.  Mae na llawer o breswylwyr newydd yn yr ardal nawr a bydde yn braf pe baent yn dangos cefnogaeth i’r gymuned ‘rydynt wedi dewis ymgartrefu, ac ymuno yn y gweithgareddau.

Mae’r Grwp Adfywio yn cyfarfod ar y 3ydd Llun o’r mis fel arfer, ond oherwydd y Pasg fydd y nesaf a’r Llun Ebrill 25ed am 5:30 yn y Pafiliwn.

Mae CGDP yn cyfarfod a’r yr ail nos Fercher o’r mis yn y Pafiliwn am 7:30, felly yr un nesaf fydd Ebrill 13ed.  Mae grwpiau eraill yn cynnwys manylion o’i cyfarfodydd yn eu hadroddiadau yn y rhifyn yma o Clecs.

Yn sicr fydd yno groeso cynnes.

Sesiwn Holi ac Ateb Ynni Lleol Capel Dewi

Os ydych chi wedi cofrestru eich diddordeb ar gyfer Ynni Lleol Capel Dewi, neu os ydych chi’n ystyried cofrestru, mae croeso i chi ymuno ag un o’n cyfarfodydd Zoom.  

Bydd Jane O’Brien, o Ynni Lleol, yn cynnal y sesiwn a bydd yn rhoi cyflwyniad byr ar sut mae Ynni Lleol yn gweithio, ac yna bydd yn ateb cwestiynau.  

Gallwch ymuno drwy fideo neu heb fideo, ac aros am cyn lleied neu gyn hired ag y mynnwch yn ystod y sesiwn.

Edrychwn ymlaen at eich cyfarfod!

Date: Sunday 26th September 2021

Time: 6pm-7pm

Join Zoom Meeting:

https://us02web.zoom.us/j/85233669524?pwd=TWhZbGpPbHVlVTlaMTZ3TUFuWnJJZz09

Meeting ID: 852 3366 9524

Passcode: 995999

One tap mobile

+442080806591,,85233669524#,,,,*995999# United Kingdom

+442080806592,,85233669524#,,,,*995999# United Kingdom

Dial by your location

        +44 208 080 6591 United Kingdom

        +44 208 080 6592 United Kingdom

        +44 330 088 5830 United Kingdom

        +44 131 460 1196 United Kingdom

        +44 203 481 5237 United Kingdom

        +44 203 481 5240 United Kingdom

        +44 203 901 7895 United Kingdom)

Meeting ID: 852 3366 9524

Passcode: 995999

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/ksUJQIak0

2020 Adroddiad Blynyddol Cronfa Ymddiriedolaeth Budd Cymunedol Fferm Wynt Statkraft Alltwalis

  Mae Adroddiad Blynyddol 2020 y Gronfa Budd Cymunedol a weinyddir gan Statkraft Alltwalis Wind Farm ar gael i’w lawrlwytho. Mae’n ofynnol i Adobe Reader agor y ffeil PDF.

 

      Get Adobe Acrobat Reader    

 

 

I ddechrau’r lawrlwythiad, CLICIWCH YMA.  

 

Ysgol Cae’r Felin, Pencader

Wel roedd hi’n ddiwedd tymor gwahanol unwaith eto a mis Rhagfyr yn llawer tawelach na’r arfer.

Mae hwn yn dymor o ddechrau pontio gyda’r Uwchradd a doedd hyn ddim yn wahanol i’r arfer gyda Blwyddyn 6 yn derbyn bore o bontio byw gyda Bro Teifi trwy Teams ac yn cwblhau gweithgareddau amrywiol.

Buon yn ffodus unwaith eto o haelioni Cwmni Tyrbinau Gwynt Statkraft. Trwy law y grant llwyddwyd i leihau y baich o symud byrddau o ddosbarth i ddosbarth trwy gael rhai ychwanegol yn ogystal a rhwystrau llachar gwyrdd i greu ardal bêl droed diogel ar yr iard. Roedd y cyngor ysgol wedi cychwyn casglu arian ar gyfer hwn felly diolch yn fawr am gyfrannu gweddill yr arian er mwyn gwireddu dymuniad y disgyblion.

Fel ysgol rydym wedi ennill 4 deilen werdd Ysgol Iach. Yn addas iawn y tymor yma rydym yn gweithio tuag at y ddeilen nesaf – Hylendid. Diolch i Covid rydyn yn barod wedi atebio nifer o’r gofynion yn llawn.

Er mwyn parhau a troddodiadau y Nadolig fe grewyd ein cardiau a’n calendrs, fe gyrhaeddodd sach wrth Sion Corn a fe wnaeth pob dosbarth recordio eitem Nadoligaidd a lwythwyd ar gyfrifon y plant i’r rhieni allu gweld a hyn y gyd cyn i ni gau wythnos ynghynt na’r disgwyl!

Braf byddai ysgrifennu heddiw ein bod wedi croesawu ein disgyblion yn ol i’r ysgol ond nid dyma’r achos. Er hyn mae’r athrawon a’r disgyblion yn brysur yn paratoi a chwblhau gwersi dyddiol. Hoffwn hefyd groesawu 6 plentyn rhan amser nol yn llawn amser, 6 plentyn Newydd i ni a symudodd o ysgolion eraill a 6 plentyn rhan maser Newydd i’r ysgol. Fel staff rydyn methu aros i gael y disgyblion nol a’r bwrlwm nol o fewn yr ysgol.

Gwaithdai Creadigol

Ydych chi, neu unrhywun ‘rydych yn ‘nabod, yn byw yn ardal Coedwig Brechfa?

Os ydych, a wnewch chi barhau i ddarllen ac ymwneud a’r prosiect drwy lenwi arolwg syml i gael mynediad at weithdai creadigol, heb dâl, dros y misoedd sydd i ddod.

Mae Arts Care Gofal Celf yn falch iawn i gyhoeddi ein bod wedi derbyn cyllid oddiwrth Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Coedwig Gorllewin Brechfa er mwyn darparu gweithgareddau seiliedig ar gelf i’r bobl sy’n byw yn ardal Coedwig Brechfa dros y 6 – 9 mis nesaf. Bydden ni wir yn hoffi gweld y prosiect yn cael ei arwain gan bobl lleol, felly mae eich barn chi yn hynod bwysig i ni. Os hoffech chi gymryd rhan mewn gweithdai creadigol di-dal, neu os ‘rydych yn artist proffesiynol sy’n byw yng Nghoedwig Brechfa, bydden ni wrth ein boddau yn clywed oddiwrthoch chi.

Bydd un o’n hartisitiaid aml-dalentog sy’n byw yng Nghoedwig Brechfa yn darparu rhai o’r gweithdai, a allai amrywio o waith tecstil i goedwriaeth, neu weithgareddau a ysbrydolwyd gan natur. Mae’n dibynnu ar yr hyn sy’n apelio atoch chi. Mae gennym nifer o artistiaid yn cydweithio gyda ni sy’n gallu cyflenwi pob math o weithdai creadigol, yn amrywio o ysgrifennu creadigol i ddawns neu ioga, drama, cerflunio, gwneud printiau a mwy. Serch hynny, hoffen ni hefyd ymgysylltu ag unrhyw artistiaid proffesiynol lleol sydd am ymuno, a chynnig gweithdai.

‘Rydym am weld y prosiect hwn yn gwneud sbloet creadigol ar adeg pan mae COVID-19 yn dal i herio cymunedau. Gallai’r prosiect gynnig mynediad i weithdai arlein, yn ogystal â gweithdai wyneb-i-wyneb, tra’n rhoi’r sylw daladwy i’r mesurau diogelwch a chanllawiau sydd mewn grym ar y pryd. Unwaith eto, hoffen ni wybod beth fyddai’n gweithio orau i chi er mwyn ichi gael mynediad at gyfleoedd. Byddwn yn trefnu cyfres fer o sesiynau blasu i ddechrau; bydd hyn yn gyfle i roi tro ar sawl ffurf celf gwahanol ac yn gweithredu fel ffordd arall ichi ddweud beth arall hoffech weld.

Bydden ni am i unrhyw weithdai yn y dyfodol ddiwallu’r hyn ‘rydych chi am wneud, felly helpwch ni i ddarparu’r gweithdai a fydd yn eich ysbrydoli ac yn cefnogi lles.

Os hoffech chi neu unrhyw un rydych chi’n ei adnabod gael copi caled o’r arolwg wedi’i bostio allan, yna rhowch wybod i ni ar 01267 243815. Mae copïau Cymraeg o’r arolwg ar gael ar gais.

Plis rhannwch gydag unrhyw un yn ardal Brechfa a allai fod â diddordeb.

Diolch yn fawr iawn,

Rachel

Cydlynydd y Prosiect a Arts Care Gofal Celf

rachel@acgc.co.uk

01267 243815 (gadewch neges)

 

First World War Treasure

Ennillodd un o wynebau cyfarwydd Pencader cynulleidfa cenedlaethol yn ddiweddar pan ymddangosodd a’r amser pennaf y teledu. Gwelwn Ruth Lewis yn aml o amgylch y pentref gyda ei chi Vincent, ond ym mis Mai ymaddangosodd ar BBC’s Antique Roadshow gyda item unigrhyw o hanes yn y teulu.

Mynychodd Ruth ymweliad tim y Roadshow yn y Gerddi Botaneg haf diwethaf gan fynd a chwpan bach arain wedi ei ysgythru a oedd wedi bod yn nwylo y teulu ers dros canrif. Gafaelodd y cwpan yn syth yn llygad Duncan Campbell, ond y stori tu cefn i’r cwpan sicrhaodd bydde yn ymddangos yn y darllediad a wyliwyd gan agos i 8 miliwn.

Disgrifiodd Ruth sut y cafodd y cwpan – sydd yn eiddo i’w mam Mary Thomason Bryndelyn – ei ddarganfod gan ei hen tadcu, Henry Morris, yn y ffosydd yn Ypres amser y rhyfel Byd Cyntaf. “Cafodd afael ynddo yn y ffos yn y mwd, felly ‘roedd yn frwnt ac arswydus yr olwg.” dywedodd Ruth wrth yr arbennigwr syfrydlon. “’Roedd wedi ei ddefnyddio fel cwpan i eillio tra yn y rhyfel.”

Aeth Ruth ymlaen i ddweud fel daeth y cwpan adref gan ei hen ddatcu a bron gorffen yn y bin spwriel. “Pan ddaeth adref ‘roedd mamgu yn clirio allan y bag pan ddaeth ar draws y cwpan a dywedodd ‘Beth yw hwn’ a dywedodd yntau ‘Fi ddim yn gwybod, tafla i ffwrdd, fi wedi bod yn ei ddefnyddio fel cwpan i eilio.’”

Beth bynnag doedd Mary, gwraig Henry, ddim mor siwr, eglurodd Ruth. Dywedodd hi “Fi yn meddwl mae cwpan arian yw” felly glanhaodd ef a phan ganwyd fy mam yn 1942 rhoddwyd y cwpan iddi fel anrheg bedydd. Mae yn dal gan fy mam adref yn y cwpwrdd tsieina.

‘Roedd Duncan yn amlwg wedi ei blesio gan siwrne y cwapn. “Diodlestr bach a all fod wedi ei wneud yn ond yn Ffrainc” eglurodd. “Felly, palodd eich hen dadcu hwn allan o’r mwd yn Ypres? Mwy na thebyg’roedd yn eiddo i Ffrancwr. ‘Roedd yn un o ffosydd y Ffrancwyr?”

Dywedodd Ruth wrtho fel ‘roedd y teulu wedi tybio mae cwpan gwarthol oedd, ond eglurodd Duncan fod cwpannau o’r math yma, yn Ffrainc , ym aml yn cael ei rhoi fel anrhegion bedydd. “Ar y blaen mae wedi ei ysgythru gydag enw, efallai y milwr o’r rhyfel cyntaf a gollodd ef, dywedodd wrth Ruth. “Felly mae wedi ei ailgylchu fel cwpan eillio, ac ail gylchu eto. Mae wedi ei ddefnyddio fel anrheg bedydd, yn ol i’r gwreiddiol.”

“Er yr hanes anhygoel i’r cwpan does dim angen i chi, yn anffodus, ei ysiwrio. Y gwir yw” dywedodd Duncan “does dim gwerth iddo, nid arian yw ond electroplatearian blat.”

Er hynny pwysleisiodd fod mwy nag un ffordd o werthiannu item. “Mae hwn yn esiampl gwych o hynafolyn, hen item nad yn angenrheidiol o werth ond yn werthfawr dros ben.”medddai. “Dyma’r hanes gorau am item fi wedi ei glywed ers amser maeth, mae yn eithaf teimladwy.

Dywedodd y Ruth balch “Bydd fy mam yn hapus dros ben.”

Help! Coronavirus Covid-19

Ysgol Gymunedol Cae’r Felin

Am y tro cyntaf erioed nid oes gen i newyddion o lwyddiant na weithgareddau i nodi o bethau a gwblhawyd o fewn yr ysgol. Ers diwedd Mawrth mae drysau’r ysgol wedi bod ar gau, bwrlwm y disgyblion wedi diflannu ond tu ol i ddrysau mae’r gwaith a’r bwrlwm yn parhau.

Uchafbwynt unrhyw wythnos i ni fel staff yr ysgol yw derbyn fideos neu luniau o’r disgyblion yn cwblhau tasgau neu weithgareddau – cadwch nhw i ddod blantos bach.

Mae cadw mewn cysywllt yn bwysig iawn i ni yn Cae’r Felin. Dros y Pasg fe wnaeth y staff gynhyrchu fideo – neges i’r holl blant ac wrth gwrs i ddymuno Pasg hapus. Y nod yw ceisio helpu ein rhieni gymaint a phsoibl trwy rannu syniadau a gwefannau neu lincs defnyddiol. Trwy alwadau ffon gobeithio ein bod yn medru datrys unrhyw bryderon neu broblemau.

Nid yw’r staff yn segur o bell ffordd. Maent yn darparu gweithgareddau addas i’w cwblhau adref a’r plant yn cwblhau y tasagu y neu tro a’i rhoi ar lwyfan fel gall yr athrawon farcio a bod o gymorth. Maent yn sgyrsio gyda rhieni a disgyblion trwy alwadau ffon ac wrth gwrs maent hefyd y neu troy n gofalu am blant ein gweithwyr allweddol a plant bregus mewn canolfannau hwb – rhai yn Carreg Hirfaen a’r gweddill yn Ysgol Y Ddwylan.

Arhoswn yn wythnosol am negeseuon y cynulliad o ran ein hysgolion ond yn sicr ni fydd unrhyw ysgol yn agor heb sicrhau ei fod yn ddiogel ac yn bwrpasol yn ystod yr amser rhyfedd yma. Edrychwch ymlaen i weld yr ysgol yn llawn siarad a’r iard yn llawn chwerthin a chwarae. Daw eto haul ar fryn ac edrychaf ymlaen at adrodd a dathlu unwaith yn rhagor.

Diolch i’r holl staff a’r rhieni am yr holl gefnogaeth ac amynedd.

GALW HOLL CELFLYNNWYR A CHREFTWYR

Gan fod nosweithiau y gaeaf yma mae yn amser bwrw ati yn ei stiwdios, gweithdaia a.y.b i gynyrchu eitmau i’w harddangos yn y SIOE ARDD A CHREFT mis Medi nesaf ym Mhencader.

Eto fydd “Gwobr Jane Billington”, yn y dosbarth item mwyaf gwreiddiol mewn unrhyw gyfrwng, felly pam na geisiwch un neu fwy o itemau chi wedi ei gwneud.

Rhoddodd y dosbarth hwn yn sioe 2019 gwledd wych o itemau gan llawer o fobl lleol talentog. Byddwn yn darparu lle mwy o faint i arddangos y dosbarth poblogaidd hwn yn y sioe y flwyddyn nesaf, felly fydd lle i un chi!!

Beth hoffech weld yn y dosbarth crefftau? Dwedwch wrthom am eich cynnigiadau i’r dosbarthau arferol. Bydd y rhain yn cael eu cyhoeddi yn rhifyn Clecs Bro Cader mis Chwefror.

Awgrymiadau os gwelwch yn dda i Chris Fuller 01559 384499 neu ebost chrisfuller@btinternet.com.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén