Cerddwyr ar lwybr troed 13/14 uwchben Pencader

Mae 102 Hawl Tramwyo Cyhoeddus yn ardal Llanfihangel-ar-arth. Dangosir y rheiny ar y map Swyddogol a ddelir gan Adran Hamdden Cyngor Sir Gâr, sy’n gyfrifol yn gyfreithiol am eu cynnal a chadw. Mae’r cefn gwlad o gwmpas Pencader yn ddelfrydol ar gyfer cerdded.
Gwelir amgylchfyd amrywiol iawn yn ein caeau, dyffrynnoedd, coed, coedwigaeth a nentydd. Wrth i chi groesi’r bryniau o ddyffryn i ddyffryn, cewch weld golygfeydd gwych o’r pentrefi. Yn ogystal â buddion ymarfer corff, mae crwydro’n cefn gwlad bant o’r ffordd yn rhoi gwell gwerthfawrogiad ac ymwybyddiaeth o’r lle ‘rydych yn byw.

Y Côd Cefn Gwlad

Er mwyn eich mwynhad a’ch diogelwch, mae’n bwysig dilyn y Côd Cefn Gwlad. Yn arbennig, gan fod cymaint o’r llwybrau’n croesi ffermydd, mae’n hanfodol cadw cŵn dan reolaeth dynn a gwarchod planhigion ac anifeiliaid. Peidiwch â gollwng sbwriel neu gynnau tanau.
Mae mwy o wybodaeth i gerddwyr a thirfeddianwyr ar dudalennau gwe’r Côd Cefn Gwlad.

Grwpiau Cerdded

Mae ymuno â grŵp cerdded yn ffordd dda o wneud ffrindiau a darganfod mannau newydd yn ogystal â buddion iechyd a chadw’n heini. Ceir grwpiau cerdded mewn dwy gymuned gyfagos, Llandysul a Llanpumsaint.

Cerddwyr yng Nghoedwig Brechfa

Llandysul a Phont-tyweli

Mae ‘Croeso i Gerddwyr ’ Llandysul yn trefnu rhaglen o deithiau cerdded tywys misol. Mae croeso i bawb ond mae’r teithiau cerdded yn costio £4.00 y pen os wedi archebu ymlaen llaw neu £5.00 ar y diwrnod. Y dâl aelodaeth flynyddol yw £10 i unigolyn a £15 i gwpl. Nid oes tâl i’r rhai dan 16 oed. Gallir lawr lwytho teithlyfr i 8 llwybr cerdded o gwmpas Llandysul yma.

Clwb Cerdded Llanpumsaint

Ceir clwb cerdded gweithgar ym mhentref Llanpumsaint.

Roedd hyn wedi ennill statws “Cerddwyr yn Croeso” yn 2016.

Mae ganddynt dudalen we fel rhan o’r Llanpumsaint Community Information Exchange lle gallwch weld manylion y daith gerdded nesaf a newyddion am deithiau diweddar eraill. Mae teithlyfr i dair taith gerdded leol, o’r enw The Ditchhikers Guide, ar gael o siop y pentref.

  • Cerddwyr Llwybrau Bro Cader ar bwys Bryn Llywelyn

Llwybrau Bro Cader – Traciau a Llwybrau Cerdded Pencader a’r Cylch

O 2005 i 2010 bu’r grŵp cerdded yma a leolwyd ym Mhencader, yn trefnu teithiau cerdded cymunedol sawl gwaith y flwyddyn. Yn anffodus oherwydd diffyg cefnogaeth, nid yw bellach yn weithgar. Os hoffech helpu i gynllunio, cyhoeddi a threfnu gweithgareddau cerdded yn yr ardal, e-bostiwch llwybraubrocader@outlook.com am fwy o wybodaeth.
Hefyd mae’r Clwb Hanes Lleol wedi cynhyrchu llyfr o 8 Taith Cerdded Hanesyddol yn y plwyf.

Ein Hawliau Tramwy

ADRODD PROBLEMAU LLWYBRAU TROED

Arolwg Swyddogol

Yn 2006 gwnaeth Ceidwaid y Sir arolwg manwl o bob un o’r llwybrau cerdded cyhoeddus yn Llanfihangel-ar-arth. Roedd rhai llwybrau, megis llwybrau teirw neu draciau fferm yn addas i gerdded, er nad oedd arwyddbyst i gerddwyr. Yn anffodus, nodwyd bod llawer o’r llwybrau â phroblemau difrifol oherwydd esgeulustod, rhwystrau a blynyddoedd o ddiffyg defnydd. Cofnododd yr arolwg yr holl broblemau gyda ffotograffau ac asesiadau o’r gwaith angenrheidiol.
Mae gan Lwybrau Bro Cader gopïau o arolygon y 102 o lwybrau a gallwn roi mwy o fanylion os holwch ar e-bost llwybraubrocader@outlook.com.

CYNLLUN GWELLA HAWLIAU TRAMWY (ROWIP)

Gwariwyd tua £32,000 yn 2007/8 o dan ROWIP i wella llwybrau troed yn Llanfihangel-ar-arth.
O ganlyniad i osod sticlau a gatiau newydd a gwaith clirio, ail-agorwyd 18 llwybr
Roedd gan 10 llwybr arall ‘gwestiynau cyfreithiol’.
Mae rhai o’r llwybrau a ail-agorwyd yn cynnig teithiau cerdded o fewn cyrraedd rhesymol i Bencader, Alltwalis a Gwyddgrug.
Mae mapiau a manylion rhai o’r llwybrau hyn ar gael yma.
Cysylltom ag Adran Hamdden Cyngor Sir Gâr yn Ionawr 2012 i holi am fwy o wybodaeth gyfredol. Gofynnom a oedd unrhyw beth wedi cael ei wneud am y llwybrau â ‘chwestiynau cyfreithiol’. Rydym wedi gofyn a oes unrhyw waith gwella wedi cael ei wneud ers 2008 a gofyn am asesiad diweddar o’r nifer o lwybrau a all gael eu defnyddio ar hyn o bryd. Pan dderbyniwn eu hymateb, fe’i cyhoeddwn ar y wefan.

Mae croeso i chi roi sylwadau am y dudalen hon. webmaster@pencader.org.uk