Ydych chi, neu unrhywun ‘rydych yn ‘nabod, yn byw yn ardal Coedwig Brechfa?

Os ydych, a wnewch chi barhau i ddarllen ac ymwneud a’r prosiect drwy lenwi arolwg syml i gael mynediad at weithdai creadigol, heb dâl, dros y misoedd sydd i ddod.

Mae Arts Care Gofal Celf yn falch iawn i gyhoeddi ein bod wedi derbyn cyllid oddiwrth Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Coedwig Gorllewin Brechfa er mwyn darparu gweithgareddau seiliedig ar gelf i’r bobl sy’n byw yn ardal Coedwig Brechfa dros y 6 – 9 mis nesaf. Bydden ni wir yn hoffi gweld y prosiect yn cael ei arwain gan bobl lleol, felly mae eich barn chi yn hynod bwysig i ni. Os hoffech chi gymryd rhan mewn gweithdai creadigol di-dal, neu os ‘rydych yn artist proffesiynol sy’n byw yng Nghoedwig Brechfa, bydden ni wrth ein boddau yn clywed oddiwrthoch chi.

Bydd un o’n hartisitiaid aml-dalentog sy’n byw yng Nghoedwig Brechfa yn darparu rhai o’r gweithdai, a allai amrywio o waith tecstil i goedwriaeth, neu weithgareddau a ysbrydolwyd gan natur. Mae’n dibynnu ar yr hyn sy’n apelio atoch chi. Mae gennym nifer o artistiaid yn cydweithio gyda ni sy’n gallu cyflenwi pob math o weithdai creadigol, yn amrywio o ysgrifennu creadigol i ddawns neu ioga, drama, cerflunio, gwneud printiau a mwy. Serch hynny, hoffen ni hefyd ymgysylltu ag unrhyw artistiaid proffesiynol lleol sydd am ymuno, a chynnig gweithdai.

‘Rydym am weld y prosiect hwn yn gwneud sbloet creadigol ar adeg pan mae COVID-19 yn dal i herio cymunedau. Gallai’r prosiect gynnig mynediad i weithdai arlein, yn ogystal â gweithdai wyneb-i-wyneb, tra’n rhoi’r sylw daladwy i’r mesurau diogelwch a chanllawiau sydd mewn grym ar y pryd. Unwaith eto, hoffen ni wybod beth fyddai’n gweithio orau i chi er mwyn ichi gael mynediad at gyfleoedd. Byddwn yn trefnu cyfres fer o sesiynau blasu i ddechrau; bydd hyn yn gyfle i roi tro ar sawl ffurf celf gwahanol ac yn gweithredu fel ffordd arall ichi ddweud beth arall hoffech weld.

Bydden ni am i unrhyw weithdai yn y dyfodol ddiwallu’r hyn ‘rydych chi am wneud, felly helpwch ni i ddarparu’r gweithdai a fydd yn eich ysbrydoli ac yn cefnogi lles.

Os hoffech chi neu unrhyw un rydych chi’n ei adnabod gael copi caled o’r arolwg wedi’i bostio allan, yna rhowch wybod i ni ar 01267 243815. Mae copïau Cymraeg o’r arolwg ar gael ar gais.

Plis rhannwch gydag unrhyw un yn ardal Brechfa a allai fod â diddordeb.

Diolch yn fawr iawn,

Rachel

Cydlynydd y Prosiect a Arts Care Gofal Celf

rachel@acgc.co.uk

01267 243815 (gadewch neges)