Pob bendith a diolch

Ar ôl blynyddoedd o fod yn weithgar ym mhlwyf Llanfihangel-ar-Arth mae Dr Gerald Coles a Wendy ei wraig yn ein gadael i fynd i fyw yn agosach at eu teulu yn ardal Caerdydd.

Byddwn yn gweld eu colli yn fawr yn yr ardal hon lle maent wedi bod yn gymwynaswyr gwirioneddol hael i’r gymuned.  Bydd bwlch mawr yn y Clwb Hanes ac yng ngweithgareddau pwyllgor Eisteddfod Llanfihangel-ar-Arth a’r plwyf.

Mewn noson arbennig o’r Clwb Hanes nos Iau Chwefror 17eg cyflwynwyd tlws arbennig i Gerald a Wendy i ddiolch o galon iddynt ar ran y Clwb a’r Eisteddfod am eu cyfraniad amhrisiadwy ers iddynt ddod i fyw i’n plith.  Darn o gelf gwydr yw’r rhodd gydag arwyddlun o Hen ŵr Pencader arno, sef cynllun a grewyd ar gyfer y Clwb Hanes, a thirlun o Ddyffryn Teifi yn gefndir.  Ceir geiriau pwrpasol o ddiolch ar y gwaelod.

Diolch o galon i’r ddau weithgar a dymunwn pob bendith iddynt yn eu cartref newydd.

Clwb Hanes – Chwefror

Oherwydd y pandemig nid oedd hi’n bosibl i ni gwrdd am ddwy flynedd.  Ond ym mis Chwefror llwyddodd Clwb Hanes Lleol Llanfihangel-ar-Arth a’r Plwyf i ailddechrau’i weithgareddau.  Cawsom ni sgwrs ddiddorol am gerfio gan Ed Harrison, Pontsian.  Mae e wedi bod yn gweithio gyda choed a cherrig am fwy na hanner canrif ac wedi ennill nifer o wobrau rhyngwladol am ei waith, yn ogystal â chyflawni llawer o eitemau wedi’i gomisiynu.  Dangosodd ef luniau o’i gerfiadau i ni, yn cynnwys y llwy caru (serch) mwyaf yn y byd sydd yng Nghaerdydd ar hyn o bryd.  Hefyd dangosodd ef nifer o’i offer cerfio i ni.

Diolchwyd i Ed am noson arbennig a phawb wedi mwynhau yn fawr.

Mae’r Clwb yn gobeithio cwrdd pob pedair wythnos o hyn ymlaen, ar nos Iau yn Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel, am 7:30yh.  Mynediad ydy £3 sy’n cynnwys lluniaeth a raffl.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Calfin Griffiths, 01559 384812, os gwelwch yn dda.

Croeso cynnes i bawb.