Sefydlwyd y Grŵp Adfywio Pencader a’r Cylch ym mis Chwefror 2003.

Ar ôl cyfarfod cyhoeddus crëwyd Grŵp Cynllunio Cynllunio Go Iawn Pencader gyda chefnogaeth Antur Teifi ac Oak Tree Community Development Services. Cytunwyd mai ein nod cyntaf ddylai fod ymgynghori â phreswylwyr y plwyf gan ddarparu cyfle lle gallai eu diddordebau ac amcanion gael eu mynegi. Crëwyd map graddfa fawr yr ardal â thai model a wnaethpwyd gan blant yn yr ysgol. Fe’i dangoswyd i breswylwyr a gafodd eu hannog i ddangos eu pryderon a syniadau gan ddefnyddio’r map fel modd o leoli’r mannau perthnasol.

Wedyn sefydlwyd y Grŵp Adfywio er mwyn helpu ymwneud â’r pynciau wedi eu codi. 

Amcanion y Grŵp ydy:

Gwella bywyd cymunedol preswylwyr cymuned Pencader a’r pentrefi amgylchynol (Alltwalis, Dolgran, Gwyddgrug, Llanfihangel-ar-arth, New Inn a Phontyweli), yn arbennig cyfathrebu a’r amgylchedd cyffredinol, wrth barchu cyfleon cyfartal i bawb yn hyn o beth. 

Ar hyn o bryd y prif weithgareddau ydy: 

Cyhoeddi cylchlythyr cymunedol dwyieithog – ‘Clecs Bro Cader’ ers 2003

 Rheoli’r wefan pencader.org.uk 

Trefnu glanhau’r pentref dwywaith y flwyddyn 

Trefnu cystadlaethau fel Goleuadau Nadolig a’r Ardd Orau / ‘Chairman’s Bloomers’ 

Cynllunio, adeiladu, cynnal a chadw’r  gwely blodau ac ardal o gwmpas y Bwrdd Dehongli ym Mhencader ar ddarn bach o dir a roddwyd yn garedig gan CDGP

 Trefnu Sioe Hwyl Ardd a Chrefft flynyddol yn yr hydref

 Yn 2018 sefydlwyd grŵp cymunedol Facebook i rannu newyddion a digwyddiadau cymunedol 

Swyddogion y Grŵp

Cadeirydd:                        Stuart Wilson, Llwyngwen, Pencader.           Ffôn 01559 384709 

Is-gadeirydd:      Chris Fuller, Glyncoch, Alltwalis,                       Ffôn  01559 384499                                            ebost:  chrisfuller480@btinternet.com 

Ysgrifennydd/Trysorydd:    Jane Griffiths, 2 Bethel Chapel, Pencader.     Ffôn 01559 384187                          ebost:  janegriffithsuk@btinternet.com 

Golygydd Clecs Bro Cader:   Jane Griffiths, 2 Bethel Chapel, Pencader.  Tel 01559 384187                                            email:  janegriffithsuk@btinternet.co

Cydlynydd Facebook:   Hannah Phipps            ebost:  h.phipps1@sky.com 

Cynhelir cyfarfodydd ar drydydd Lun y mis am 7.30yh yn y Pafiliwn, Pencader.

Mae croeso mawr i unrhyw un fynychu.