Lampeter Police stationMae Heddlu Dyfed-Powys wedi cael gwybod am fasnachwyr twyllodrus sy’n gweithredu yn ein hardal. Derbyniwyd adroddiadau am ddigwyddiadau yn Llanrhystud, Talgarreg, Parc y Rhos, Cwmann a Llandysul.
Gofynnwn i chi ddosbarthu’r wybodaeth ganlynol ymysg eich aelodau/cymdogion: Disgrifir y cerbyd a ddefnyddiwyd yn ardal Talgarreg a Pharc y Rhos fel fan wen a phaneli du. Roedd dau ddyn yn y cerbyd, a disgrifir y dyn a aeth at y preswylwyr oedrannus fel dyn gwyn oddeutu 5’6″ yn ei 20au cynnar. Roedd ganddo acen Gorllewin Cymru, ond nid oedd yn rhugl yn y Gymraeg.
Galwyr diwahoddiad sy’n teithio o bell gan gynnig gwaith am bris syn ymddangos yn bris rhesymol yw’r unigolion hyn. Nid ydynt yn rhoi pris i’r defnyddiwr yn ysgrifenedig, na’r cyfnod ymbwyllo penodol, ac maen nhw’n ceisio cychwyn ar y gwaith yn y fan a’r lle. Mae pris y gwaith hefyd yn dueddol o gynyddu. Maen nhw’n targedu preswylwyr sy’n agored i niwed, megis pobl oedrannus yn ein cymunedau.
Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth gan unrhyw un sydd wedi derbyn galwr diwahoddiad yn ddiweddar, neu sydd wedi derbyn taflen drwy’r blwch llythyrau’n cynnig cyflawni gwaith garddio, atgyweiriadau tai, toi, dreifiau, neu wasanaethau tebyg.
Efallai’ch bod chi’n gwybod am, neu wedi gweld, cymydog sy’n agored i niwed neu gymydog oedrannus sy’n cael, neu sydd wedi cael, gwaith wedi’i gyflawni yn ei eiddo nad oes ei angen, neu rywbeth sy’n ymddangos yn amheus. Os felly, cysylltwch â thim plismona bro Llanbedr Pont Steffan mor fuan â phosibl.
Fe’ch cynghorwn i BEIDIO BYTH Â DELIO GYDA MASNACHWYR SY’N GALW HEIBIO I’CH CARTREF. Defnyddiwch grefftwyr dibynadwy sy’n gosod pris cyn cychwyn ar y gwaith bob tro. PEIDIWCH Â DELIO GYDA GALWYR DIWAHODDIAD. Peidiwch â gadael neb i mewn i’ch cartref heb ofyn am brawf adnabod yn gyntaf. OS YDYCH YN EU HAMAU, CADWCH NHW ALLAN! a galwch yr heddlu ar 999 neu’r rhif difrys 101.
Cysylltwch a mi ar ebost neu ffon os hoffech mi, Alice neu Mel i galw gyda chi.
Cofion Cynnes
Eleri
SCCH 8106 Bonning Swyddfa Heddlu Llanbed