Tag: gardening

Nodiadau Natur

Nodiadau Natur: Ebrill

Wrth i mi ysgrifennu ynghanol mis Mawrth mae’r glaw yn taro’r ffenestr a’r ŵyn yn cysgodi tu ôl i’r cloddiau.  Fodd bynnag, mae’r gwanwyn yn bendant ar ei ffordd – mae blagur dail y ddraenen wen yn ymagor yn araf bach yn y cloddiau, rhai crocws a briallu’n ffrwydro’n lliwgar ar ein llethr blodau gwyllt, mae’r lili wen fach yn cuddio yn y cloddiau, ac mae adar y to yn archwilio’r blychau nythu.  Serch hynny, er bod y Gwanwyn yn gyfnod hyfryd o fywyd newydd, mae wedi bod yn wythnos drist yn y rhan yma o Wyddgrug – mae’r rhan fwyaf o’r coed a’r hen gloddiau yn y caeau yr ydym wedi cerdded drwyddynt yn ddyddiol, sydd wedi cael eu gadael i raddau helaeth i dyfu’n wyllt dros y pum mlynedd diwethaf ac o ganlyniad, wedi llenwi gyda bywyd gwyllt, wedi cael eu torri bron i’r llawr yr wythnos yma – adeg ofidus o hwyr o’r flwyddyn i waredu tyfiant helaeth gyda photensial nythu a chynefin gwych.  Mae’r cwtau wŷn bach a oedd yn britho’r canghennau wedi mynd, cynefin y cyffylog a arferai swatio yng nghysgod y coed, y canghennau yr arferai grwpiau o ditw cynffon-hir glebran arnynt, a’r goeden lle canai’r fronfraith.  Gobeithio y bydd y creaduriaid hyn yn dod o hyd i le arall i’w alw’n gartref, ond mae torri coed yn dod yn fwyfwy cyffredin yng nghefn gwlad ac ni ddylid cymryd yn ganiataol y bydd yna le arall i fyd natur symud iddo.  Mae fy nyddiau dipyn yn dlotach oherwydd hyn, mewn lle yr oeddwn i’n ei garu gymaint.

Beth yw bioamrywiaeth a pham ei fod yn bwysig i ni?

Yn lle fy nghynghorion amgylcheddol, rwyf wedi penderfynu ateb cwestiwn ymhob rhifyn ar rai o’r materion sy’n ein hwynebu o ran natur a hinsawdd, yng Nghymru ac yn fyd-eang – rhywbeth rwy’n dod wyneb yn wyneb ag ef bob dydd yn fy rôl fel Darlithydd mewn Daearyddiaeth a Gwyddor yr Amgylchedd.  Bioamrywiaeth yw’r amrywiaeth o blanhigion ac anifeiliaid sydd gennym yn y byd, neu o fewn rhan arbennig o’r byd, fel ein plwyf.  Yn 2019, rhyddhaodd Cronfa Bywyd Gwyllt y Byd adroddiad am Sefyllfa Byd Natur, lle adroddwyd bod bioamrywiaeth wedi gostwng yn ddramatig yn ystod yr 50 mlynedd diwethaf, a bod poblogaethau bywyd gwyllt wedi gostwng 60% yn fyd-eang.  60%!  Mae gostyngiad mor ddramatig yn golygu ein bod mewn argyfwng bioamrywiaeth.

Ond pam mae hyn yn bwysig i ni?

Mae bioamrywiaeth yn effeithio ar ein gerddi ac amaethyddiaeth, yn ogystal ag ardaloedd gwyllt.  Heb fioamrywiaeth mewn planhigion gwelwn na fydd y cnydau rydym yn eu tyfu nawr yn gallu gwrthsefyll y newid mewn glawiad, tymheredd yr aer ac amlder stormydd sy’n digwydd oherwydd newid hinsawdd. Er enghraifft, mae angen i goed afalau oeri (o dan tua 7°C) am tua 40 diwrnod bob gaeaf i gynhyrchu ffrwyth y flwyddyn nesaf – nid ydym yn cael y nifer hyn o ddiwrnodau oer yn gyson yn y DU bellach.  Heb gloddiau a choed ni fydd gan dda byw unrhyw gysgod rhag stormydd na chysgod mewn cyfnodau o dywydd poeth.  Heb bryfed ni fydd planhigion yn peillio’n naturiol – bydd tyfu bwyd i ni, neu i anifeiliaid, yn amhosibl felly bydd angen peillio pob planhigyn yn artiffisial, gan achosi i gost bwyd godi’n sylweddol.  Ni fydd ychwaith yn ariannol bosibl i feithrinfeydd planhigion dyfu’r blodau yr ydym yn hoffi eu cael yn ein gerddi.  Felly, hyd yn oed os ydym yn diystyru manteision cael ein hamgylchynu gan natur ar gyfer lles meddyliol, mae cymaint o resymau i achub y planhigion a’r anifeiliaid sy’n byw ochr yn ochr â ni.

Morgan Jones

Nodiadau Natur: Chwefror

Rwy’n edrych ar godiad haul hyfryd dros y dyffryn rhewllyd islaw wrth ysgrifennu’r Nodiadau Natur i’r rhifyn yma – mae’r cymylau’n llachar a’r awyr yn gwbl glir – dyma’n hoff ddyddiau.  Mae hi’n ddyfnder gaeaf, ond mae’n braf cael cyfnod oer o’r diwedd, ac mae’r dyddiau’n hirhau.

Mae byd natur ar ei thawelaf yr adeg yma o’r flwyddyn – mae’r rhan fwyaf o’r planhigion wedi’u cuddio o dan y ddaear neu’n llonydd, ond mae ambell arwydd bod y gwanwyn ar y gorwel.  Mae’r cynffonnau ŵyn bach yn hongian o’r coed a gwelaf ambell eginyn bwlb yn ymddangos uwchben y dail – ond dim yn ein gardd – mae Gwyddgrug yn llawer rhy oer!

Rwyf yn brysur yn llenwi’r bwydwr adar yr adeg yma o’r flwyddyn – mae’r robin goch a’r titw tomos las yn aml yn aros i mi ei lenwi yn y bore.  Rwy’n siŵr y byddent yn dweud wrthyf am hastu pe baent yn gallu siarad!  Mae’r titw cynffon hir yn ôl yn y caeau ger y tŷ – maent yn mynd rownd mewn grŵp ac mae’r titw tomos las neu’r titw mawr yn ymuno â nhw yn aml, ac yn sgwrsio wrth wledda ar y cynffonnau ŵyn bach ac yn trydar eu rhybudd pan mae’n ci gerllaw.

Awgrym amgylcheddol y mis

Mae gwyfynod yn fwyd gwych i adar (ac ystlumod pan nad ydynt yn gaeafgysgu), yn beillwyr hanfodol (nid gwenyn yw’r unig rai!) ac o amgylch trwy gydol y flwyddyn.  Mae poblogaethau gwyfynod wedi gostwng traean yn y 50 mlynedd diwethaf oherwydd nifer o ffactorau megis newid hinsawdd.  Rheswm arall yw’n hawydd am olau artiffisial yn y nos pan mae’r rhan fwyaf o wyfynod yn effro.  Mae goleuadau tu allan yn ddefnyddiol yn nyfnder gaeaf ond ceisiwch eu defnyddio am gyfnod byr yn unig, neu ar amserydd fel ei fod yn diffodd wedi i rywun gerdded heibio.  Rydym yn byw ar ymyl gwarchodfa awyr dywyll – ardal sy’n enwog am fedru gweld nifer enfawr o sêr a lle mae’r awyr dywyll yn cael ei diogelu trwy leihau golau artiffisial pan yn bosibl.

Gadewch i ni wneud ein rhan a throi’r golau allanol artiffisial i ffwrdd.

Morgan Jones

 

 

 

Nodiadau o Sied yr Ardd

Chwefror Nodiadau

Nawr bod dathliadau’r Nadolig drosodd a’r Flwyddyn Newydd wedi hen gychwyn, mae’n amser da i ddechrau meddwl am y tymor sydd i ddod yn yr ardd.

Mae sglodion yn ‘fwyd cysur’ y byddwn yn ei fwynhau’n fawr yn ystod y gaeaf, ac rwy’n siŵr y bydd llawer o ddarllenwyr yn cytuno, ac yn cael pleser o fwyta ambell blatiaid o’r pryd poblogaidd o datws. Mae sglodion, wrth gwrs, yn cael eu gwneud o datws, sy’n un o’r cnydau llysiau mwyaf amlbwrpas.

Mae yna lawer o wahanol fathau o’r ‘daten’ gyffredin. Mae Old Gumboot wedi tyfu nifer o’r dwsinau o amrywiaethau sydd ar gael i arddwyr roi cynnig arnynt.

Mae’r mathau sy’n aeddfedu’n gynnar fel arfer yn cael eu rhannu’n ddau grŵp, y cynnar neu’r ail gynnar, sy’n cymryd tua 14-16 wythnos o blannu i gynaeafu, mae hyn wrth gwrs yn dibynnu ar y tywydd ac nid yw’n rheol ddigyfaddawd. Mathau cyntaf profedig yw’r ‘Rocket’ sef y cynharaf neu’r ‘Casablanca’ sydd â chroen gwyn iawn a chnawd hufennog.

Mae’r mathau ail gynnar yn cymryd ychydig yn hirach i aeddfedu, y mathau o bwys yw’r ‘Maris Peer’ sy’n gnydiwr da, neu beth am roi cynnig ar ‘Kestrel’, math wobrwyedig gyda blas da ‘hen ffasiwn’ ac egin porffor.

Mae yna ddewis llawer ehangach o’r prif fathau o gnydau, mae rhain angen cyfnod tyfu hirach, sy’n golygu cynaeafu’n hwyrach a’i storio ar gyfer y gaeaf. Mae’n debyg mai ‘Maris Piper’ yw’r daten fwyaf poblogaidd ac a dyfir yn eang ar gyfer gwneud sglodion, ac mae’r siopau sglodion yn hoff iawn ohoni.

Mae ‘Cara’ yn dda mewn hafau sych gan ei bod yn medru gwrthsefyll sychder a rhai o’r afiechydon tatws cyffredin. Os yw’n well gennych daten croen coch, mae’n bosib mai’r ‘Desiree’ yw’r un i chi.

Mae yna rai mathau newydd o’r math ‘Sarpo’ sydd, yn ôl pob son, yn gallu gwrthsefyll clwy’r tatws, sy’n broblem yma yng Ngorllewin Cymru, lle mae’r atmosffer yn fwy llaith nac mewn rhannau eraill o’r wlad.

Beth am roi cynnig ar dyfu amrywiaeth gwahanol eleni? Mae yna ddewis eang ar gael yn eich siop arddio leol, yn barod i’w plannu allan ym mis Mawrth/Ebrill, gan edrych ymlaen at eich bowlen o sglodion cartref eich hunan!

Garddio Hapus

Old Gumboot

Rhagfyr Nodiadau

Mae Old Gumboot yn dwli ar hen offer amaethyddol ac yn hoff iawn o ymweld â sioeau sy’n dangos hen beiriannau. Rydym yn ffodus yn y rhan yma o Orllewin Cymru i gael sawl sioe a diwrnodau gwaith hen beiriannau yn ystod y tymor. Mae tywydd ffafriol 2019 wedi bod yn garedig i’r trefnwyr a’r ymwelwyr i’r digwyddiadau yma. Ym mis Mehefin cynhelir y Sioe bwysig gyntaf a drefnir gan y ‘Towy Valley Vintage Club’ ym maes sioe Pontargothi, mae’r sioe bob amser yn cynnig nifer dda o beiriannau ysgubor, llawer ohonynt yn gyrru – setiau cneifio defaid, generaduron, pympiau dŵr, torwyr gwreiddiau ac ati, sef eu gwaith yn y dyddiau cynt. Mae yna hefyd hen dractorau, ceir clasurol a hen, a llu o beiriannau eraill yn cael eu dangos. Ychydig yn ddiweddarach yn y flwyddyn mae sioe hen bethau Dyffryn Teifi, a gallwch weld arddangosfa enfawr o hen dractorau (dros 100 fel arfer) ynghyd â cheir clasurol, cerbydau masnachol, drymiau dyrnu, byrnwyr ac ati, a stondinau ‘Auto jumble’ sy’n ffynhonnell dda am ddarnau sbar sy’n anodd eu darganfod. Yn hwyrach yn y tymor cynhelir diwrnod gwaith vintage Camrose yn Sir Benfro. Cynhelir y sioe yma ar gaeau mawr lle cynaeefir y llafur gan ddefnyddio hen rwymwyr a dyrnwyr medi, gosodir drwm dyrnu i wahanu’r grawn o’r gwellt, yn aml yn cael ei bweru gan injan dynnu stêm neu hen dractor. Gwelir tractorau, ceffylau ac erydr yn troi’r sofl gwellt, yn cael ei dilyn gan offer eraill i dorri’r pridd i greu gwely hadau er mwyn paratoi ar gyfer ailhadu. Cynhelir sioe waith Talgarreg ym mis Medi; mae’r digwyddiad yma’n ymgorffori sioe gynnyrch mewn pabell fawr ar wahân. Mae tractorau gweithio a statig hefyd i’w gweld yma, ynghyd a chasgliad mawr o dractorau ac injans ysgubor. Eleni gwelwyd 2 beiriant dyrnu yn gweithio, wedi’u gyrru gan dractorau lleol, un Field Marshall ac un Fordson Major, y ddau o’r 1950au. ffordd draddodiadol, tatws a gasglwyd gan fyddin o godwyr, a’u gwerthu i’r cyhoedd. Fel y gwelwch rydym yn ffodus i gael toreth o ddigwyddiadau yn yr ardal trwy gydol y tymor. Rhwng y sioeau ceir clasurol, teithiau tractor i godi arian, ac ‘Autojumbles’, mae rhywbeth o ddiddordeb i selogion hen bethau yn cael ei gynnal bron pob penwythnos drwy’r tymor. Efallai y dylai’r Hen Gumboot fynychu un o’r arwerthiannau lleol niferus yn yr ardal i ddod o hyd i ‘drysorau’ i’w harddangos yn y sioe leol! Bydd yn rhaid i fi fynd yn ôl i’r ardd y tro nesaf, ond mae’r ddaear yn soeglyd ar hyn o bryd!

Old Gumboot

Hydref Nodiadau

Bob blwyddyn tua’r adeg yma, pan mae’r planhigion yn y gwely blodau’n dal i edrych yn dda, mae’r postmon yn gollwng llwyth o gatalogau bylbiau trwy’r blwch llythyrau, a dyma’r adeg y sylweddolwch yn sydyn bod yr haf yn dod i ben, a bod angen i chi ganolbwyntio ar ddewis bylbiau i flodeuo’r gwanwyn nesaf. Bylbiau cennin Pedr a narsisws yw’r mathau mwyaf poblogaidd ar gyfer plannu yn ein gerddi, a nhw mae’n debyg yw’r bylbiau mwyaf rhwysgfawr o fylbiau’r gwanwyn, ac eithrio’r teulu tiwlip efallai. Yr hydref yma, rwy’n bwriadu plannu cennin Pedr sy’n tyfu’n weddol fyr, a elwir ar lafar yn ‘cennin Pedr Dinbych-y-pysgod’ (Narcissus Obvallaris). Nid yw’r math yma ar gael mor eang â rhai mathau, ond mae’n genhinen Pedr bach gwych, sy’n ddelfrydol ar gyfer naturoli mewn ardaloedd o laswellt lle mae’n edrych yn fwy naturiol. Os na allwch eu cael yn lleol gellir eu canfod ar-lein yn www.dutchbulbs.co.uk. Gallwch fod yn ddigon ffodus i ddod o hyd i’r amrywiaeth Narcissus Lobularis (y Cennin Pedr Lenten), sy’n berl o blanhigyn sydd yn ymdebygu’n agos iawn i’n cennin Pedr gwyllt. Dyma un o ddim ond llond llaw o gennin Pedr sy’n frodorol i’r DU, a dywedir taw dyma’r blodyn a ysbrydolodd linellau enwog y bardd Wordsworth. Credaf fod y mathau llai yma, sy’n llai swagar, cystal a rhai o’r mathau mwy modern, sy’n tueddu, yn fy marn i, i edrych bron yn ‘artiffisial’. Mae carped o grocws yn eu blodau yn olygfa i’w chroesawu’n gynnar yn y gwanwyn. Mae crocws yr un mor dda wedi’u plannu mewn border neu mewn lleoliad glaswelltog, ond cofiwch na fyddwch yn gallu torri’r lawnt lle maent yn tyfu, a all wneud i’r ardal edrych yn flêr nes eu bod wedi marw yn hwyrach yn y gwanwyn. Mae crocws yn fylbiau llai, ac yn gymharol rad, sy’n eu gwneud yn hawdd eu plannu mewn swmp, i greu llifoedd trawiadol o’r holl liwiau amrywiol sydd ar gael. Wrth gwrs mae yna lawer mwy o fylbiau sy’n blodeuo yn y gwanwyn ar gael o’ch siop arddio leol neu gyflenwr arlein. Nawr yw’r amser i blannu’r mwyafrif o rywogaethau, yn ddelfrydol cyn i’r tywydd droi yn rhy oer a gwlyb. Ceisiwch bob amser gael bylbiau sy’n cael eu tyfu yn y DU, gan fod mwy a mwy yn cael eu tyfu yma nawr. Hefyd gwnewch yn siŵr bod y bylbiau wedi eu tyfu’n fasnachol, ac nid wedi eu casglu o’r gwyllt. Gobeithio y gwnewch lwyddo i gynhyrchu sioe drawiadol y gwanwyn nesaf yn eich borderi a’ch potiau.

Garddio Hapus,

Old Gumboot

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén