Clecs Bro Cader

Clecs-Bro-Cader 110

Community Newsletter-Cylchlythyr Cymunedol

Cylchlythyr cymunedol ar gyfer ardal Pencader sy’n cynnwys

Mae fersiwn ar-lein o’r rhifyn diweddaraf ar gael yma

Sesiwn Holi ac Ateb Ynni Lleol Capel Dewi

Os ydych chi wedi cofrestru eich diddordeb ar gyfer Ynni Lleol Capel Dewi, neu os ydych chi’n ystyried cofrestru, mae croeso i chi ymuno ag un o’n cyfarfodydd Zoom.  

Bydd Jane O’Brien, o Ynni Lleol, yn cynnal y sesiwn a bydd yn rhoi cyflwyniad byr ar sut mae Ynni Lleol yn gweithio, ac yna bydd yn ateb cwestiynau.  

Gallwch ymuno drwy fideo neu heb fideo, ac aros am cyn lleied neu gyn hired ag y mynnwch yn ystod y sesiwn.

Edrychwn ymlaen at eich cyfarfod!

Date: Sunday 26th September 2021

Time: 6pm-7pm

Join Zoom Meeting:

https://us02web.zoom.us/j/85233669524?pwd=TWhZbGpPbHVlVTlaMTZ3TUFuWnJJZz09

Meeting ID: 852 3366 9524

Passcode: 995999

One tap mobile

+442080806591,,85233669524#,,,,*995999# United Kingdom

+442080806592,,85233669524#,,,,*995999# United Kingdom

Dial by your location

        +44 208 080 6591 United Kingdom

        +44 208 080 6592 United Kingdom

        +44 330 088 5830 United Kingdom

        +44 131 460 1196 United Kingdom

        +44 203 481 5237 United Kingdom

        +44 203 481 5240 United Kingdom

        +44 203 901 7895 United Kingdom)

Meeting ID: 852 3366 9524

Passcode: 995999

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/ksUJQIak0

2020 Adroddiad Blynyddol Cronfa Ymddiriedolaeth Budd Cymunedol Fferm Wynt Statkraft Alltwalis

  Mae Adroddiad Blynyddol 2020 y Gronfa Budd Cymunedol a weinyddir gan Statkraft Alltwalis Wind Farm ar gael i’w lawrlwytho. Mae’n ofynnol i Adobe Reader agor y ffeil PDF.

 

      Get Adobe Acrobat Reader    

 

 

I ddechrau’r lawrlwythiad, CLICIWCH YMA.  

 

Mae Cyd-Ynni Capel Dewi yn fyw.

Yn dilyn ymlaen o’r erthygl yn Clecs Bro Cader  yn Awst, rydym wrth ein bodd gyda’r galw am ein cynllun trydan lleol rhatach, cynaliadwy, ac mae  Cyd-Ynni Capel Dewi  bellach yn fyw!

Mae lle ar y cynllun o hyd, ac os oes gennych ddiddordeb mewn manteisio ar y cynnig hwn, cofrestrwch eich diddordeb yn www.energylocal.org.uk/capeldewi neu e-bostiwch jane.nobrien@gmail.com os hoffwch ddod o hyd  am fwy o gwybodaeth.

Mae’r fenter yn cynnwys yr ardal ardal sy’n cynnwys Capel Dewi, Rhydowen, Pont-siân, Cwrtnewydd, rhannau o Llanybydder, Llanllwni, rhannau o Wyddgrug a Llanfihangel-ar-arth.

Sylwch nad oes angen talu i gofrestru eich diddordeb 
nid oes ymrwymiad i fynd ymlaen. Ni fyddwch yn symud i Ynni Lleol yn syth.  felly bydd gennych chi sawl mis i ddysgu mwy.

 

Peidiwch â methu’r cyfle hwn i leihau eich biliau trydan a defnyddio trydan adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol

Family Fun Day – 28th August

Neges gan y Golygydd: Clecs Bro Cader

Llawer o ddiolch i’r rhai a fu wrthi mewn unrhyw fodd yn tacluso o amgylch y ‘Panel Gwybodaeth’ sydd yn y culfan islaw y Pafiliwn.

Diolch hefyd i Richard Farmyard am ei rodd haelionus o flodau i’r twb bach.

Fe fydd y llwyni yn cael ei cwtogi ymhellach ar ol iddynt orffen blodeuo, ar glaswellt hir ar yr ochr. Ar hyn o bryd maent yn cynorthwyo goroesiad bywyd gwyllt.

Hoffem hefyd gael y Panel Gwybodaeth wedi ei gywiro, os rhywun yn gwybod am gwmni sydd yn ym wneud hyn nawr?

Hefyd diolch i Leanne a’i phlant am gasglu sbwriel ym Maescader, daeth offer Pigwyr y Plwyf yn ddefnyddiol. Os oes rhywun arall am fynd ati yn ei hardal gofynwch am yr offer.

Nodiadau Natur

Nodiadau Natur: Awst

Mae cychwyn mis Awst yn dod â’r mis cynhesaf (er nad y mis sychaf fel arfer) o’r flwyddyn pan fydd y pridd yn gynnes, y llysiau’n cnydio a’r llwyni ffrwythau’n llawn ffrwyth. Mae ein gardd yn llawn adar duon yn ceisio’n galed i gyrraedd y cyrens duon, tra bod sŵn cacwn yn llenwi’r ardd wrth iddynt fwynhau’r mintys y gath sydd wedi tyfu’n dal gyda glaw’r haf. Mae’r nosweithiau’n tywyllu yn araf, yn ein hatgoffa na fydd yr haf yma am lawer hirach, ond wrth i mi grwydro o amgylch fy ngardd yn y cyfnos mae sŵn y gweilch wyfynod tiriogaethol a’r gwenoliaid duon sgrechlyd yn paratoi i fynd i Affrica yn fy atgoffa ei bod hi’n dal yn haf o hyd. Mae’r glaswellt wedi tyfu’n hir yn y caeau, ac yn chwythu yn y gwynt, a’r feillionen hopysaidd, planhigyn blodeuog melyn isel sy’n cael ei enw o’i chodau hadau tri darn ar ffurf troed aderyn yn cuddio ar waelod y gwair. Mae’n rhaid stopio am ychydig ar eich taith wrth gerdded y ci neu gerdded i’r siop yr adeg yma o’r flwyddyn i edmygu’r planhigion yn llawn blodau a’r coed ar eu gorau, a bod yn ddiolchgar am gael byw mewn lle mor hyfryd.

 Tip Amgylcheddol y Mis:

Contract ffôn ecogyfeillgar

Mae ffonau’n rhan enfawr o’n bywydau ac yn defnyddio adnoddau hanfodol y ddaear, felly mae angen i ni ddefnyddio ystyriaeth amgylcheddol a moesegol hefyd. Gallwch wneud hyn trwy ddewis y darparwr contract eco-gyfeillgar, Ecotalk, sy’n cael ei redeg mewn partneriaeth â’r RSPB. Mae’n defnyddio ei elw i brynu tir ac yna’n plannu dolydd blodau gwyllt ar y tir. Mae Ecotalk yn defnyddio rhwydwaith EE ac rwyf wedi cael signal ym mhobman yr wyf ei angen, ac am bris gwirioneddol gystadleuol. Os ydych chi’n chwilio am ffôn newydd, edrychwch ar Fairphone – ffôn fodwlar y gallwch newid darnau ohoni eich hunan, wedi’i gynhyrchu o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu ac o ffynonellau moesol, sydd bellach cystal ag unrhyw ffôn arall, ac yn well i’r amgylchedd – prynais fy un i ar eBay wrth i fatri fy hen ffôn roi’r gorau i gadw ei drydan, felly nid yn unig mae’n eco-gyfeillgar ond yn ail-law hefyd (cyfuniad gwych!). Bydd Fairphone hefyd yn cymryd eich hen ffôn a’i ailgylchu.

Morgan Jones

 

Nodiadau Natur: Mehefin

Ac, yn sydyn, rydyn ni yn yr Haf ac mae’r diwrnod hiraf bron yma. Er ein bod efallai wedi cael ein galluogi ychydig i allu mynd allan a gwneud mwy, mae natur wedi bod yn bwrw ymlaen â’i amser mwyaf cynhyrchiol o’r flwyddyn – y tymor bridio. Os ydych chi wedi deffro’n gynnar ac wedi pipo’ch pen y tu allan yn ddiweddar, byddwch chi wedi clywed y corws gwawr mwyaf ysblennydd – adar o bob lliw a llun yn trydar mor uchel ag y gallant i ddenu sylw menywod eu rhywogaethau. Yn ein tŷ ni, rydyn ni wedi bod yn gwylio’r titw tomos las prysur ac adar y to yn gwneud nythod – gall y ddau gael mwy nag un nythaid o gywion y flwyddyn ac mae pob nythaid yn cymryd tua 3 wythnos i hedfan y nyth. Bydd rhieni’r titw glas yn brysur yn ystod y tair wythnos hynny – mae nythaid o gywion maint cyfartalog angen tua 10,000 o lindys ac infertebratau eraill i’w cael i oedran hedfan y nyth!   Mae rhagor o flodau gwyllt yn blodeuo y mis hwn – bydd bysedd y cwn, carpiog y gors a llygaid y dydd i gyd yn ymddangos nawr, gan ddechrau llenwi unrhyw fannau gwyllt â lliw. Mae’n bwysig iawn ceisio gadael rhywfaint o ofod yn wyllt yr adeg hon o’r flwyddyn fel bod gan flodau gwyllt le – mae eu hangen arnom i gefnogi ein peillwyr, gan gynnwys gwenyn, gwyfynod a gloÿnnod byw. Mae peillwyr yn dirywio oherwydd diffyg bwyd, oherwydd y defnydd o laddwyr chwyn ac awydd pobl i dorri’r gwair yn fyr. Fodd bynnag, mae gwir angen inni beillio blodau a chnydau, felly ceisiwch fod ychydig yn llai taclus eleni a gadael lle i fywyd gwyllt ffynnu.   Awgrym amgylcheddol y mis: Siopa’n lleol Ar ôl blwyddyn o aros yn ein tai rydyn ni’n gwneud y gorau o gymdeithasu a bod y tu allan. Ond gall barbeciw a phicnic wneud llawer o wastraff – barbeciws na ellir eu hailddefnyddio, bwyd mewn plastig, diodydd mewn poteli. Felly, yn ogystal â phrynu barbeciw y gellir ei ailddefnyddio i chi’ch hun, beth am fynd ar daith i’ch cigydd lleol i gael y cig ar eich barbeciw – ansawdd uwch, cefnogi cigydd lleol, a nawr mae rhai cigyddion yn hapus ichi ddod â’ch cynwysyddion eich hun i gario eich nwyddau.   Morgan Jones   

 

 

Sefydliad y Merched Pencader

Sefydliad y Merched

Cynhaliwyd ein cyfarfod Mis Mehefin yng ngardd Linda. ‘Roedd yn brynhawn hyfryd heulog a bwytasom ein te mewn amgylchyniad delfrydol. Darllennodd Rosemary llythyr misol y Federasiwn a trafodwyd y digwyddiadau sydd i ddod fel clwb llyfrau, cwis ac yn y blaen. Awgrymodd Avis ymweliad a Gerddi Norwood (gyda The Prynhawn wrth gwrs) ar gyfer cyfarfod mis Goeffennaf. Llawer o ddiolch i Linda am weini ein cyfarfod a gadael i ni weld y crwbanod bach.

Cawsom brynhawn hwylus arall ym mis Gorffennaf pan ymwelsom a Gerddi Norwood. Er nad oeddwn mor ffodus gyda’r tywydd y tro yma cawsom gyfle rhwng cawodydd i gerdded o amgylch y gerddi prydferth. Dilynwyd gyda the yn y caffi a cyfarfod wedyn.

Mae Avis wedi trefnu y siaradwyr canlynol i ni yn y Pafiliwn:

Medi 7ed: Davina Watson yn siarad am y wisg Fictoriannaidd

Hydref 6ed: Molly (ein aelod mwyaf newydd) yn siarad am Ogledd Dwyrain Ffrainc Fydd na ddim cyfarfod ym mis Awst, ond mwy na thebyg down at ein gilydd am De Prynhawn arall, y tro yma yng Ngwesty Porth. Os hoffech wybod mwy am SyM ffoniwch Linda 01559 389882 neu chwiliwch amdanom ar y Gweplyfr.

BLODAU’R CADEIRYDD

Eleni yn lle sioe Gardd a Chrefft, sydd wedi cael ei ddileu o achos anhawsterau gweddill amodau Cofid – fydd y cadeirydd yn mynd o amgylch i edrych ar gerddi lleol. Bydd tystysgrifau yn cael ei cyflwyno i’r rhai fydd yn ei dyb ef wedi dangos cynllun diddorol ac arddangosfa cyson o liwiau.

Bydd y gerddi yn cael eu beirniadu ar eu ymddangosiad o ymyl y ffordd, yn annibynnol o’i maint. Gall blychiau ffenestri, basgedi grog a photiau fod yr un mor ddeniadol a gerddi mawr.

Os hoffech cael eich ymdrechion garddol ei hystried neu os hoffwch enwebu ffrind neu gymydog cysylltwch a Jane Griffiths ar 01559 384187 neu janegriffiths@btinternet. co.uk


 

Ynni Lleol yn cynnig Trydan Rhatach

Mae Cyd-Ynni Capel Dewi yn fyw.

Mae Ynni Lleol yn trawsnewid y farchnad drydan ar gyfer cymunedau a chynhyrchwyr ynni adnewyddadwy graddfa fach. Ein cenhadaeth yw helpu cymunedau i gael mwy o werth o gynhyrchu ynni adnewyddadwy ar raddfa fach trwy ddefnyddio’r trydan yn lleol.

Mae’n gweithio trwy roi cyfle i chi brynu trydan yn rhatach yn uniongyrchol gan y rhai sy’n cynhyrchu ynni solar yn yr ardal.

Mae’n adlewyrchu gwir werth ynni adnewyddadwy ac mae’n cadw mwy o arian yn lleol.

 

Mae mentrau cydweithredol Ynni Lleol eisoes wedi’u sefydlu mewn sawl ardal yng Nghymru, gan gynnwys Corwen, Crucywel a Bethesda.

 

Mae menter gydweithredol Ynni Lleol newydd yn cael ei sefydlu yn yr ardal hon. Gweler y map isod i weld yr ardaloedd sy’n cael eu cynnwys.

Mae’r fenter yn cynnwys yr ardal a gyflenwir gan is-orsaf dosbarthu trydan Llanllwni, ardal sy’n cynnwys Capel Dewi, Rhydowen, Pont-siân, Cwrtnewydd, rhannau o Llanybydder, Llanllwni, rhannau o Wyddgrug a Llanfihangel-ar-arth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn manteisio ar y cynnig, sy’n cael ei gyfyngu, gwaetha’r modd, i’r 80 aelwyd gyntaf sy’n cofrestru, a fyddwch cystal â chofrestru eich diddordeb yn www.energylocal.org.uk/capeldewi neu anfonwch e-bost at jane.nobrien@gmail.com os hoffech wybod mwy.

Sylwch nad oes angen talu i gofrestru eich diddordeb – mae’n debyg i newid darparwr trydan. Hefyd, wrth gofrestru eich diddordeb, nid oes ymrwymiad i fynd ymlaen os byddwch yn newid eich meddwl wedyn. Ni fyddwch yn symud at Ynni Lleol yn syth ac felly byddwch yn amyneddgar ar ôl cofrestru, gan ei bod yn cymryd sawl mis fel rheol i gael popeth yn ei le er mwyn i fenter Ynni Lleol ‘fynd yn fyw’ yn eich ardal.

Peidiwch â methu’r cyfle hwn i leihau eich biliau trydan a defnyddio trydan adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol!

 

 

Page 1 of 7

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén